13.01.2021 Views

VELED KEREK A VILÁG 2021 (Mediterrán utak 2021)

Általános Szerződési feltételek Díjjegyzék Időpontok A 2021. évre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, indulási időpontokat, mediterrán tombola táblázatot, további utazások díjait megtalálja az www.ibusz.hu oldalán, illetve irodáinkban.

Általános Szerződési feltételek
Díjjegyzék
Időpontok

A 2021. évre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, indulási időpontokat, mediterrán tombola táblázatot, további utazások díjait megtalálja az www.ibusz.hu oldalán, illetve irodáinkban.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEDITERRÁN<br />

UTAK<br />

<strong>2021</strong><br />

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK<br />

DÍJJEGYZÉK<br />

IDŐPONTOK


Általános Szerződési Feltételek<br />

mely létrejött az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (Cg. 01-09-266780; székhely: 1118<br />

Budapest, Dayka Gábor u. 3., adószám: 10871403-2-43; tel.: (1) 485-2700,<br />

e-mail cím: ugyfelszolgalat@ibusz.hu; fax: (1) 485-2857; nyilvántartási száma:<br />

R00967/1999/1999), mint utazásszervező és - utazásközvetítő útján történő<br />

szerződéskötés esetén -<br />

utazásközvetítő neve:<br />

székhelye:<br />

nyilvántartási száma:<br />

telefonszám:<br />

e-mail címe:<br />

faxszám:<br />

mint utazásközvetítő, valamint<br />

utazó neve:<br />

lakcím:<br />

e-mail cím:<br />

mint utazó között az alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel:<br />

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazási<br />

szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és<br />

az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017.<br />

(XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a Polgári Törvénykönyvről<br />

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.<br />

2. A díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások díját, a<br />

szervezés költségét, az általános forgalmi adót, a külön felszámításra kerülő<br />

adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díjat, a<br />

kikötői illetéket, repülőtéri illetéket) tartalmazza. A díj nem tartalmazza a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő idegenforgalmi adót, egyes utazások során elvárt<br />

juttatásokat, felárakat, a fakultatív programok díját és a vízumdíjat. A díjon felül<br />

külön fizethető az útlemondási biztosítás díja és a Baleset-, Betegség és Pogygyászbiztosítás<br />

(BBP) díja. Az útlemondási biztosítás összege a teljes díj 1,5%-a,<br />

speciális szerződés esetén 2%-a. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes<br />

díj forintban meghatározott összegét, valamint annak megfizetésének feltételeit<br />

az utazási szerződés tartalmazza, melynek mellékletét képezik jelen általános<br />

szerződési feltételek. Ha az utazó érdekkörébe tartozó okból az utazási szerződés<br />

adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név módosítása)<br />

vagy a felek az utazó kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges<br />

feltételének módosításában állapodnak meg, az utazó köteles az utazásszervező<br />

módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint 5.000.- Ft szerződésmódosítási<br />

díjat a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. Az utazási<br />

szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, stb.) módosítására csak az<br />

utazó részéről az 5. pont szerinti bánatpénz fizetése mellett történő felmondás,<br />

és új foglalás keretei között van lehetőség. Amennyiben az utazó harmadik<br />

személy utazó(ok) javára (is) köt utazási szerződést, akkor ezen harmadik személy<br />

utazó(ok) értesítéséről az utazó köteles gondoskodni. Ebben az esetben a<br />

szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utazót megillető jogok és az utazót<br />

terhelő kötelezettségek a harmadik személy utazó javára eljáró szerződést<br />

kötő utazót jogosítják, illetve terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket,<br />

amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utazó(ok)at érinthetik (pl.<br />

kötelező oltás). Az utazásszervező a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és<br />

iratküldési kötelezettségét az utazó által megadott névre és címre, e-mail címre,<br />

egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közli. Az ezen adatokban bekövetkező<br />

esetleges változásról az utazó köteles az utazásszervezőt írásban értesíteni,<br />

amelynek elmaradásáért, vagy késedelméért az utazót terheli a felelősség.<br />

Amennyiben az utazásszervező az utazási megrendelést feltételesen fogadja<br />

el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén), az utazási szerződés csak<br />

akkor válik hatályossá, ha az utazásszervező az utazót jelentkezésének feltétel<br />

nélküli elfogadásáról írásban értesíti. Ennek hiányában az utazó megrendelése<br />

törölhető, részére a befizetett előleg visszajár.<br />

3. A <strong>2021</strong>. május 1. előtt és a <strong>2021</strong>. október 15. után induló külföldi utazás esetén<br />

az utazó az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köteles az előleget<br />

megfizetni. A <strong>2021</strong>. február 28-át megelőzően kötött, <strong>2021</strong>. május 1. és <strong>2021</strong>.<br />

október 15. között induló külföldi utazásokra vonatkozó szerződés esetén az<br />

utazó <strong>2021</strong>. február 28-ig köteles az előleget megfizetni. Az előleg a teljes díj<br />

40%-a. Az előleg mértéke módosulhat, amennyiben a külföldi közreműködővel<br />

kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az utazási<br />

szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 30. napon<br />

esedékes, kivéve, ha a közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi<br />

teljesítésre van szükség. Az utazási szolgáltatás csak a díj, valamint az egyéb<br />

díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe.<br />

Amennyiben az utazó nem tesz eleget a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének,<br />

az utazásszervező 8 napos póthatáridővel a teljesítésre felszólítja.<br />

A felszólításban az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy amennyiben a<br />

felszólításban foglalt határidőben sem tesz eleget az utazó a fizetési kötelezettségének,<br />

az utazásszervező az utazási szerződést felmondja és az utazási<br />

szerződés a póthatáridő eredménytelen lejártát követő napon megszűnik.<br />

4. Az utazásszervező fenntartja azon jogát, hogy az utazási szerződés nem<br />

jelentős feltételeit az utazás megkezdése előtt egyoldalúan módosítsa. A módosításról<br />

az utazásszervező az utazót tájékoztatja.<br />

5. Az utazó a jelen szerződést bármikor felmondhatja. Felmondás esetén az<br />

utazó a teljes díj összege alapján az alábbi mértékű bánatpénz fizetésére köteles<br />

aszerint, hogy a felmondás az utazás kezdő időpontját mennyi idővel megelőzően<br />

történik:<br />

- szerződéskötés napját követően – 30. nap között: 10%<br />

- 29. nap – 10. nap között: 80 %<br />

- 9 napon belül vagy fel nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén: 100 %<br />

6. Az utazó az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén<br />

haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni<br />

szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért.<br />

Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való<br />

közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az<br />

utazónak átadni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem<br />

orvosolta - az utazó az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles<br />

haladéktalanul, még az utazás helyszínéről tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra<br />

vonatkozó szerződést megkötötte.<br />

7. Az utazó jogosult az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit<br />

olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek<br />

megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazás megkezdése előtt<br />

észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazás megkezdése előtt<br />

legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli<br />

értesítésnek kell tekinteni. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe<br />

belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti díj, valamint a szerződés<br />

átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.<br />

Az utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás<br />

tényleges költségeiről. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre,<br />

díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az utazásszervező a<br />

szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.<br />

8. Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely<br />

szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem<br />

vette igénybe.<br />

9. Az utazásszervező felelős a jelen szerződésben foglalt valamennyi utazási<br />

szolgáltatás megfelelő teljesítéséért, valamint köteles segítséget nyújtani az<br />

utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.<br />

10. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből<br />

eredő károkért való felelőssége, illetve a személyiségi jogsértésért járó<br />

sérelemdíj mértékét a díj összegének háromszorosáig korlátozza.<br />

11. a) Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei<br />

érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy<br />

légitársaság változásért, valamint az ezzel összefüggésben keletkezett kárért<br />

társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász légitársaság által engedélyezett<br />

súlyát meghaladó többletsúlyért az utazónak pótdíjat kell fizetnie.<br />

b) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt<br />

(műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb.) jelentős<br />

késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az<br />

utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni<br />

a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az utazásszervező az<br />

útvonal-változtatás jogát fenntartja. Autóbuszos utazás esetén személyenként<br />

legfeljebb egy darab kézipoggyász (max. 5 kg.; mérete: 40 cm x 30 cm x 40 cm) és<br />

egy darab, maximum 18 kg tömegű csomag vihető az autóbuszra. Az autóbusz<br />

vezetője az engedélyezett darabszámot és tömeget meghaladó csomag<br />

autóbusz utazóterébe, illetve rakodóterébe történő felvételét megtagadhatja.<br />

Az utazásszervezőt nem terheli felelősség a csomagfelvétel megtagadásával<br />

kapcsolatosan az utazót ért kárért.<br />

c) Az egyénileg utazó utazóknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét<br />

kell figyelembe venni, amelyről minden esetben az utastájékoztatóból kapnak<br />

tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak<br />

másnap tudják elfoglalni. Az utazó késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség<br />

nem terheli.<br />

d) Amennyiben az utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja,<br />

az oda- és a hazautazásról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.<br />

e) Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező<br />

felelősséget nem vállal. A légitársaság és a fuvarozó felelős a feladott poggyász<br />

megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása esetén keletkező károkért, ha<br />

a kárt okozó esemény a légifuvarozás vagy az autóbuszút alatt következett be.<br />

A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot<br />

terheli a felelősség a légitársaságra vonatkozó szabályok, illetve üzletszabályzata<br />

szerint. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjének kell<br />

bejelenteni, amihez az utazásszervező nem tud segítséget nyújtani.<br />

f) Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja<br />

az utazásból az utazót, amennyiben az utazó jelentős mértékben megzavarja<br />

az utazást. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes díj megilleti.<br />

g) Az utazásszervező nem felel a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett<br />

légitársaság, hajózási társaság magatartásáért. Az utazásszervező nem felel az<br />

utazót a légiutazás vagy tengeri, egyéb vízi utazás során ért károkért.<br />

h) Az utazásszervező nem felel az utazó által az utazás helyszínén befizetett<br />

fakultatív programok hibás teljesítéséért.<br />

i) A személyenként meghatározott díj megállapítása nem a napok száma alapján,<br />

hanem az igénybe vett szolgáltatások alapján történik. Az indulási és érkezési<br />

napok – menetrendekhez igazodva – nem jelentenek teljes napot.<br />

j) Amennyiben az utazáson résztvevők száma nem éri el a programfüzetben vagy<br />

egyéb hirdetésekben publikált legalacsonyabb létszámot, az utazásszervező az<br />

utazás előtt legalább 20 nappal tájékoztatja az utazót az út elmaradásáról.<br />

12. Az utazásszervező a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe<br />

(székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., tel: 06-1-460-1400) biztosítóval kötött<br />

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm.<br />

rendeletben előírt kötelező biztosításra, valamint vagyoni biztosítékra vonatkozóan<br />

szerződést. Erre a célra kijelölt hatóság neve, elérhetősége: Budapest<br />

Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és<br />

Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti<br />

Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) A vagyoni biztosíték<br />

területi hatálya az IBUSZ Utazási Irodák Kft. által belföldre és külföldre szervezett<br />

valamennyi utazás által érintett területek. A biztosítás összege belföldi<br />

utazásszervezésre 15.000.000 (azaz tizenötmillió) Ft, külföldi utazásszervezésre<br />

1.800.000.000 (azaz egymilliárd-nyolcszázmillió) Ft, valamint a R. 9/A. §-a szerinti<br />

biztosítás összege 360.000.000.- (azaz háromszázhatvanmillió) Ft.<br />

13. Amennyiben az utazó megfizette az útlemondási biztosítás díját a Colonnade<br />

Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az alábbi feltételekkel téríti meg az utazó<br />

költségét: A Biztosító kockázatviselése az Utazás és/vagy szállás lefoglalásával<br />

egyidőben történő biztosításkötést követően a biztosítási díj megfizetését<br />

követő nap 0. órájában kezdődik és az Utazás megkezdéséig tart, azaz:<br />

• külföldről induló egyéni vagy csoportos társas utazás eseten a biztosítás kockázata<br />

minden esetben a magyar határ átlépéséig tart, kivéve abban az esetben,<br />

ha az utazás a pozsonyi vagy a bécsi repülőtérről történik, ez esetben a kockázatviselés<br />

az idegen repülőtéren történő jegykezelés (check‐in) befejezéséig tart;<br />

• külföldről induló hajóút esetén a kockázatviselés a hajóállomáson történő<br />

jegykezelés (check‐in) befejezéséig tart;<br />

• a magyar repülőtérről, illetve a magyar hajóállomásról történő indulás esetén<br />

a jegykezelés (check‐in) befejezéséig, vagy amennyiben a jegykezelés meg az<br />

utazás napja előtt megtörtént, a Biztosított poggyász es biztonsági ellenőrzéséig<br />

tart;<br />

• vonattal vagy busszal történő utazás esetén, egyéni személygépkocsival<br />

történő utazás, illetve egyéb társas út esetén a Biztosító kockázatviselése véget<br />

ér, amikor a Biztosított az utazás megkezdése céljából Magyarország területét<br />

elhagyja.<br />

Biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége. A Biztosított utazásképtelensége<br />

akkor következik be, ha a Biztosított – a jelen szabályzatban meghatározott<br />

– utazásképtelensége miatt a<br />

lefoglalt és részben vagy teljes összegben befizetett utazást megkezdeni<br />

nem tudja (útlemondás). Az utazásképtelenség időpontja minden esetben az<br />

eseményre, előzmények nélkül hirtelen fellépő betegségre okot adó körülmény<br />

kezdőnapja.<br />

Biztosítási eseménynek minősül:<br />

a) A Biztosított halála, azonnali és sürgős kezelést igénylő súlyos megbetegedése<br />

vagy súlyos sérülése.<br />

b) A Biztosított Magyarországon élő hozzátartozójának vagy házastársa közeli<br />

hozzátartozójának halála, vagy azonnali és sürgős kezelést igénylő súlyos sérülése<br />

vagy súlyos betegsége.<br />

c) Az utazás megkezdésekor 70. életévét be nem töltött Biztosított esetén az<br />

olyan krónikus betegségek akuttá válása vagy váratlan rosszabbodása miatt<br />

bekövetkező utazásképtelenségre, amelyek már az utazás megkezdését megelőzően<br />

fennálltak a Biztosítottnál, amennyiben a biztosítás<br />

megkötését megelőző 12 hónapban nem volt szükségszerű azok kórházban és/<br />

vagy ambuláns módon történő kezelése, valamint orvosa a biztosítás megkötését<br />

megelőző egy héten belül írásban nyilatkozatot tett az utazás engedélyezésére<br />

vonatkozóan. Egyebekben nem minősül biztosítási eseménynek, ha<br />

a Biztosított már a Biztosítási szerződés megkötésekor meglévő panasza vagy<br />

betegsége súlyosbodik.<br />

d) Amennyiben a biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan<br />

és azonosíthatóan) megkötötte az utazási szerződést és a másik<br />

személy is rendelkezik a biztosító ATLASZ Kalkulált útlemondás biztosítással,<br />

akkor a biztosítási eseménynek minősül a másik ATLASZ Kalkulált útlemondás<br />

biztosítással rendelkező személy előzmények nélkül bekövetkező betegsége,<br />

balesete, illetve halála.<br />

e) Olyan külföldön élő hozzátartozó halála, azonnali sürgős kezelést igénylő megbetegedése<br />

vagy megsérülése, aki a Biztosítottat elszállásolta volna.<br />

f) Amennyiben a rendőrség, tűzoltóság vagy a Biztosított vagyonbiztosítója<br />

az utazás tervezett megkezdését megelőző 48 órán belül megköveteli, hogy a<br />

Biztosított a tűzkárt, árvízkárt vagy lopáskárt követően a saját ingatlanában<br />

tartózkodjon az utazás időtartama alatt<br />

A Biztosított a kár enyhítése érdekében köteles a lehető legrövidebb időn – de<br />

legfeljebb 2 munkanapon – belül bejelenteni a biztosítási eseményt a Biztosító,<br />

valamint az Utazásszervező felé.<br />

A felsoroltakon kívül a biztosító más jogcímen nem nyújt szolgáltatást!<br />

A Biztosító a biztosítási összeg erejéig, de legfeljebb Biztosítottanként<br />

2.500.000 Ft, de egy foglaláson belül ugyanazon biztosítási eseményre<br />

legfeljebb 5.000.000 Ft biztosítási összegig, megtéríti a Károsult részére az olyan<br />

önrésszel csökkentett utazási, illetve egyéb szolgáltatások költségeit, amelyeket<br />

a Károsult a lemondás napjáig az Utazási szolgáltatónál kifizetett és amelyek<br />

nem téríthetőek vissza abban az esetben, ha indokolt es elkerülhetetlen, hogy<br />

a Biztosított az utazást a Biztosítási esemény miatt lemondja (a továbbiakban:<br />

Lemondási költség). A Lemondási költséget az Utazási szolgáltató igazolja<br />

az útlemondási kárbejelentő nyomtatványon. A Lemondási költségbe nem<br />

tartozik bele a biztosítás díja.<br />

A biztosítás nem terjed ki például:<br />

- A Biztosított utazása miatt, vagy azzal összefüggésben keletkező kárra,<br />

amennyiben<br />

a) a Biztosított nem rendelkezik az Országos Epidemiológiai Központ által az<br />

utazás célállomásaira kötelezően előirt, illetve ajánlott védőoltásokkal;<br />

b) a Biztosított orvosi tanács ellenére vesz reszt az utazásban vagy a Biztosított<br />

kifejezetten orvosi<br />

tanácsért vagy orvosi kezelés miatt vesz reszt az utazásban;<br />

c) a Biztosított kórházi kezelésre vonatkozó várólistán szerepel;<br />

d) amennyiben a káresemény összefüggésbe hozható a Biztosított terhességével;<br />

e) a káresemény összefüggésbe hozható a Biztosított általi kábító vagy bódító<br />

hatású szer fogyasztásával, vagy alkohol fogyasztásával;<br />

f) a káresemény polgárháború vagy külföldi háború, megszállás, lázadás, forradalom,<br />

katonai erő<br />

alkalmazása vagy a kormányzati vagy katonai hatalom átvétele miatt következik<br />

be;<br />

g) a káresemény közvetlen vagy közvetett módon visszavezethető olyan természeti<br />

katasztrófákra,<br />

szeizmikus jelenségekre vagy időjárási hatásokra, amelyek bekövetkezése az<br />

utazás megkezdésekor<br />

előre láthatóak voltak.<br />

- sérelemdíj,<br />

- a napsugárzás, kvarc, szolárium által okozott leégés, napégés, orvosi műhiba,<br />

műtét utáni komplikáció, valamint a hivatásszerű fizikai munkavégzés vagy<br />

veszélyes foglalkozás eredményeként bekövetkező károkra.<br />

- Felkelés, sztrájk, úttorlasz, útlezárás, polgári zavargás, bármely ország kormányának<br />

cselekedetei vagy ilyen eseményekkel való fenyegetés miatt keletkező<br />

károkra<br />

- A Biztosított jövedelmi vagy vagyoni helyzetével összefüggően, valamint árfolyamveszteségből<br />

bekövetkező kárra, es elmaradt haszonra.<br />

- Az utazásszervező vagy más társaság vagy személy fizetőképtelensége, vagy<br />

az általuk vállalt kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése miatt okozott<br />

kárra.<br />

- Amennyiben a kár összefüggésben áll a Biztosított által elkövetett bármilyen<br />

jogellenesen, súlyosan gondatlan vagy szándékos cselekedettel, vagy bűncselekménnyel.<br />

- A kár az alábbiak miatt, vagy annak következményeként keletkezik:<br />

a) a Biztosított öngyilkossága, öncsonkítása vagy annak kísérlete, valamint<br />

bármilyen anyag vagy szer szándékos bevétele miatti mérgezésekre vagy sérülésekre.<br />

b) depresszió, szorongás, pánikbetegség, mentális betegség, stresszbetegség,<br />

szenvedélybetegség, pszichiátriai es pszichés megbetegedések.<br />

- Ha a kár összefüggésbe hozható bármilyen szépészeti, humanreprodukciós<br />

eljárással, vagy bármilyen nem sürgősségi egészségügyi ellátással.<br />

- A Biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése során bekövetkező balesetekre,<br />

illetve, ha a baleset a Biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának<br />

során, azzal összefüggésben következett be.<br />

- Olyan igényre, amely lőfegyver, robbanószer vagy fegyver tulajdonlásából,<br />

birtoklásából vagy használatából ered.<br />

- A nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés vagy műtét.<br />

- Amennyiben a Biztosított úgy dönt, hogy nem kíván utazni, vagy súlyos gondatlansága<br />

folytan nem tud elutazni.<br />

- Amennyiben a Biztosított dönt úgy, hogy az utazás vége előtt haza kíván<br />

menni.<br />

- Az olyan többletköltségekre, amelyek abból erednek, hogy a Biztosított azt<br />

követően, hogy tudomást szerzett az utazásképtelenségről vagy munkaképtelenségről<br />

a lehető legrövidebb időn – de legfeljebb 2 munkanapon – belül nem<br />

mondta le a megrendelt szolgáltatást az Utazási szolgáltatónál.<br />

- Amennyiben az utazást a Biztosított vagy más személy olyan egészségi állapotával<br />

vagy betegségével összefüggésben kell lemondania, amelyről a Biztosított<br />

a Biztosítási szerződés megkötése előtt tudott, vagy tudnia kellett volna.<br />

- Az utazáshoz szükséges oltások, úti okmányok es vízumok beszerzésének<br />

elmulasztása eseten.<br />

- Az árfolyamváltozás következtében felmerülő költségekre.<br />

- A máshonnan megtérülő költségekre.<br />

- Amennyiben az útlemondás vagy útmegszakítás időpontját orvosi dokumentáció<br />

nem támasztja alá, illetve utólagos orvosi dokumentáció támasztja alá.<br />

14. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A.§ értelmében<br />

az utazásszervező tájékoztatja az utazót arról, hogy a panaszügyintézés<br />

helye a vállalkozás 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. szám alatti székhelye, levelezési<br />

címe: 1518 Budapest, Pf. 170. Az esetleges panaszok a helyszínen felvett<br />

jegyzőkönyvvel együtt benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail<br />

címen: ugyfelszolgalat@ibusz.hu. A Fgy.tv. szerint az utazó, mint fogyasztó a<br />

lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél<br />

eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél<br />

megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az utazásszervező székhelye<br />

szerint illetékes Békéltető testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10.<br />

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a<br />

területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu)<br />

és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca<br />

44-50, Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1) fordulhatnak.<br />

Az utazási szerződésből eredő jogviták esetén a Pp. szerint illetékes bírósághoz<br />

is fordulhat az utazó.<br />

15. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az utazásszervező,<br />

mint adatkezelő az utazási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben<br />

az általam megadott személyes adatokat kezelje, azokat a szolgáltatás nyújtásában<br />

közreműködőknek, adott esetben harmadik ország országba is továbbítsa.<br />

16. Az utazó jelen okirat aláírásával elismeri, hogy – biztosítási díj megfizetése<br />

esetén – a biztosítási feltételeket megismerte, a biztosítási kötvényt, a biztosítási<br />

termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot,<br />

valamint a programfüzetet, az utazási szerződést, a jelen általános szerződési<br />

feltételeket és az utastájékoztatót átvette és az abban foglaltakat magára<br />

vonatkozóan és utazótársai nevében tudomásul vette.<br />

Az utazó jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a R. 14.§ (1) bekezdés szerinti<br />

szerződéskötés előtti általános tájékoztatást megkapta.<br />

oJelen szerződés aláírásával egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz,<br />

hogy az utazásszervező a részemre az alább megadott e-mail címre, jelen hozzájárulásom<br />

visszavonásáig címzett marketing célú üzenetet küldjön:<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

oNem járulok hozzá, hogy az utazásszervező a részemre marketing célú üzenetet<br />

küldjön.<br />

Az utazó ÁFA nyilatkozata: utazó az az ügyfél, aki a szolgáltatást<br />

a) nem ÁFA-adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségében, illetőleg<br />

b) egyéb, az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és<br />

javára veszi igénybe.<br />

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást (megfelelő helyre kérjük X-et tenni!)<br />

outazóként onem utazóként veszem igénybe.<br />

Kelt:<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Utazó vagy képviselője részéről<br />

Utazási iroda részéről<br />

2 3


<strong>Mediterrán</strong> tombola<br />

<strong>2021</strong> NYARÁN IS!<br />

Tengerparti nyaralások már 5.000 Ft/fő/hét-től!<br />

KÓD<br />

Indulási hét/<br />

Üdülőhely<br />

A B C<br />

EGYÉNILEG<br />

AUTÓBUSSZAL<br />

apartman **/*** htl apartman<br />

önellátás reggeli önellátás<br />

Olymposz, Halkididki,<br />

Horvátország, Olasz-<br />

Adria, Bulgária, Korfu,<br />

Kefalonia, Zakinthos,<br />

Peloponnészosz,<br />

Lefkada, Parga<br />

Olymposz, Halkidiki,<br />

Horvátország, Costa<br />

Brava, Costa Dorada,<br />

Bulgária, Korfu,<br />

Kefalonia, Zakinthos,<br />

Peloponnészosz<br />

Olymposz, Halkidiki,<br />

Olasz-Adria, Korfu,<br />

Kefalonia, Zakinthos,<br />

Lefkada, Parga<br />

1 május 10. 5 000 Ft 30 000 Ft<br />

2 május 17. 5 000 Ft 30 000 Ft<br />

3 május 24. 5 000 Ft 30 000 Ft<br />

4 május 31. 5 000 Ft 30 000 Ft<br />

5 június 7. 10 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft<br />

6 június 14. 10 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft<br />

7 június 21. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

8 június 28. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

9 július 5. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

10 július 12. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

11 július 19. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

12 július 26. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

13 augusztus 2. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

14 augusztus 9. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

15 augusztus 16. 20 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft<br />

16 augusztus 23. 10 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft<br />

17 augusztus 30. 10 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft<br />

18 szeptember 6. 10 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft<br />

19 szeptember 13. 10 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft<br />

20 szeptember 20. 10 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft<br />

21 szeptember 27. 10 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft<br />

Magyarországon egyedüliként a lehető legnagyobb kedvezményt biztosító nyaralási formát veheti<br />

igénybe az IBUSZ-nál! Csak nálunk, már most lefoglalhatja nyaralását, garantáltan „last minute” vagy még<br />

annál is kedvezőbb áron! Színes és széles nyaralási kínálatunk, 119 éves tapasztalatunk, biztos lábakon<br />

álló pénzügyi hátterünk lehetővé teszi, hogy ha idén kevesebb is jut a nyaralásra, mégis részt vehessen<br />

egy felejthetetlen pihenésen az IBUSZ-szal! Ön dönti el a nyaralásra szánt összeget, majd megadja a<br />

kívánt indulási hetet, a közlekedési formát (egyénileg, autóbusszal vagy repülőgéppel), és kiválaszthatja<br />

a szállás típusát (szállodát vagy apartmant) is. Cserébe mi garantáljuk Önnek, hogy a kiválasztott indulási<br />

hét valamely napján az előre meghatározott üdülőhelyek egyikére, a megadott közlekedési eszközzel, a<br />

választott szállástípusba vagy annál magasabb kategóriába elutaztatjuk!<br />

D E F G<br />

AUTÓBUSSZAL REPÜLŐVEL REPÜLŐVEL<br />

**/*** htl apartman **/*** htl ***/**** htl<br />

reggeli önellátás reggeli reggeli<br />

Olymposz, Korfu,<br />

Kefalonia, Zakinthos,<br />

Horvátország, Lefkada<br />

Korfu, Zakinthos,<br />

Kefalonia, Kréta, Rodosz,<br />

Karpathos, Bulgária,<br />

Costa Brava, Costa<br />

Dorada, Peloponnészosz,<br />

Lefkada, Parga<br />

Korfu, Zakinthos,<br />

Kefalonia, Kréta, Rodosz,<br />

Karpathos, Bulgária,<br />

Costa Brava, Costa<br />

Dorada, Peloponneszosz,<br />

Lefkada<br />

75 000 Ft 115 000 Ft<br />

75 000 Ft 115 000 Ft<br />

Costa del Sol, Costa<br />

Brava (FP), Costa Dorada<br />

(FP), Mallorca, Zakinthos<br />

(AI), Rodosz (AI), Török<br />

Riviéra (AI), Kréta (AI),<br />

Peloponneszosz (FP)<br />

60 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

60 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

70 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

70 000 Ft 105 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft<br />

60 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

60 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

60 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

60 000 Ft 95 000 Ft 125 000 Ft 150 000 Ft<br />

75 000 Ft 115 000 Ft 150 000 Ft<br />

75 000 Ft 115 000 Ft 150 000 Ft<br />

A DÍJAK TARTALMAZZÁK: a szállást 7 éjszakára, a megadott ellátást (AI=all<br />

inclusive, FP=félpanzió), a megadott közlekedési eszközzel történő utazást,<br />

a transzfereket és a repülőtéri illetéket (repülős utazás esetén), kompjegyet<br />

Zakinthosra, Kefaloniára vagy Korfura történő autóbuszos utazás esetén).<br />

A DÍJAKON FELÜL FIZETENDŐ: igény esetén útlemondási és BBP biztosítás<br />

köthető! Kétágyas szoba, egy főre történő foglalása esetén felár fizetendő!!<br />

EXTRA AJÁNLATUNK: Lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy 10% felár<br />

ellenében a felsorolt üdülőhelyek közül kizárhasson olyanokat (egyéni és<br />

autóbuszos utazás esetén 1 db, míg repülőgépes utazásnál 2 db), ahová nem<br />

szívesen utazna. A szállodai elhelyezések esetén, 10% felár ellenében lehetősége<br />

van félpanziós ellátást kérni. Amennyiben olyan területre kap értesítést ahol<br />

alapban félpanziós vagy all inclusive az ellátás, úgy a felár értékét visszatérítjük.<br />

A kizárás, valamint a félpanziós ellátás felárát legkésőbb az Ön által megjelölt<br />

indulási hetet megelőző 30. napig van lehetősége kérni. Amennyiben Ön él a<br />

kizárás lehetőségével, úgy a kizárt területeket azonnal meg kell adni, melyet az<br />

utalványán rögzítünk és ezt a későbbiekben már nem változtathatja meg!<br />

FOGLALÁSI FELTÉTELEK: foglalni, az utalványt beváltani az indulási hét 1. napját<br />

megelőző 7–28. napja között lehetséges, a kiértesítés alapján.<br />

GARANTÁLT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY: Amennyiben Ön legalább a részvételi díj<br />

40%-a összegben „garantált vásárlási utalvány”-t vásárol, úgy garantáljuk, hogy<br />

az Ön által megjelölt típusú <strong>utak</strong> egyikére biztosítjuk a szabad férőhelyet és az<br />

utazás fenti táblázatban megjelölt részvételi díját nem emeljük.<br />

HASZNOS TUDNIVALÓK: Minden kedvezményes nyaralásnál – a jelentős<br />

árkedvezmény ellenére – teljes értékű szolgáltatást nyújtunk. Az elhelyezés<br />

főként a prospektusunkban és egyéb saját, illetve partnerirodáink ajánlataiban<br />

szereplő szálláshelyen történik, amelynek minősége garantált. Gyermekek<br />

részére további kedvezményt nem tudunk biztosítani, de 2 év alatti gyermekek<br />

költségmentesen vehetik igénybe szolgáltatásunkat. A kedvezményes<br />

nyaraláshoz minden kiegészítő szolgáltatás (fakultatív programok, autóbérlés,<br />

biztosítás stb.) igénybe vehető.<br />

A fenti utazásokra történő jelentkezéshez garantált vásárlási utalványt<br />

vásárolhat, a készlet erejéig, illetve visszavonásig.<br />

Speciális ajánlatunk promóciónak minősül, amely további kedvezménnyel<br />

nem vonható össze. Egyszerre maximum 6 főre vásárolható ,,garantált vásárlási<br />

utalvány”, mely esetén garantáljuk az egy szálláshelyen belüli elhelyezést.<br />

További ajánlatainkat keresse katalógusainkban!<br />

4 5


GÖRÖGORSZÁG JÓ TUDNI<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége: 116 35 Athén, Vasileos Konstantinou<br />

Avenue 38. Telefon: 0030 21-07256800<br />

Beutazási szabályok: Görögországba történő belépéshez magyar állampolgároknak<br />

vízum nem kell. Görögország az EU tagja, így bármilyen<br />

schengeni országban elkövetett szabálysértés a belépést kizárja.<br />

a) Szükséges dokumentumok: személygépkocsival, autóbusszal ill. repülővel<br />

történő utazás esetén magyar állampolgárok új típusú személyi<br />

igazolvánnyal is utazhatnak. Az utazási dokumentumoknak, akár személyi<br />

igazolványról, akár útlevélről legyen szó, az utazás utolsó napjáig<br />

érvényesnek kell lennie. Gyermekeknek is rendelkezniük kell érvényes<br />

utazási okmánnyal, személyi igazolvánnyal ill. útlevéllel. Személygépkocsival<br />

történő utazás esetén nemzetközi zöldkártya kiváltása kötelező!<br />

Az okmányok érvényességéről az utasok maguk gondoskodnak.<br />

b) Külföldi állampolgárok, illetve magyarországi tartózkodási engedélylyel<br />

rendelkező külföldi állampolgárok részére vízuminformációkkal<br />

nem rendelkezünk, ezért a saját nagykövetségen kell érdeklődniük.<br />

c) Kérjük az utazásra feltétlenül vigyék magukkal az IBUSZ által kiállított<br />

részvételi jegyet, útlevelet ill. személyi igazolványt, valutát, hitelkártyát,<br />

Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást (BBP), vezetői engedélyt,<br />

gépkocsis utazásnál a forgalmi engedélyt és a kötelező nemzetközi<br />

zöld kártyát. Az utazáshoz elengedhetetlen részvételi jegyet csak a teljes<br />

részvételi díj befizetésekor adjuk ki.<br />

Hivatalos nyelv: görög, de az angolt széles körben megértik<br />

HALKIDIKI<br />

INDULÁSI IDŐPONTOK EGYÉNILEG SZOMBATONKÉNT<br />

Május Június Július Augusztus Szeptember<br />

15., 22., 29. 5., 12., 19., 26. 3., 10., 17., 24., 31. 7., 14., 21., 28. 4., 11., 18., 25.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: szállást 7 éjszakára a megadott ellátással, foglalási díjat, telepített<br />

magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény<br />

szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

RETÚR BUSZJEGY DÍJA 28.000 FT/FŐ<br />

VIDÉKI FELSZÁLLÁS DÍJA 5.000 FT/FŐ<br />

FELSZÁLLÓHELY<br />

INDULÁSI IDŐPONT<br />

Fővonal<br />

Budapest Népliget, Groupama Aréna parkoló (Albert F. utca felől) 10:00<br />

Kecskemét Auchan parkoló (Dunaföldvári út 2.) 11:00<br />

Kiskunfélegyháza Tesco parkoló 11:15<br />

Szeged Tesco parkoló (Rókusi krt. 42-64) 12:30<br />

1. Gyűjtőjárat<br />

Győr Vasútállomás 5:45<br />

Veszprém TESCO Áruház parkolója 7:15<br />

Várpalota Sportcsarnok 7:30<br />

Székesfehérvár Mc Donald's mögött, Halász utca, nagy parkoló 8:30<br />

2. Gyűjtőjárat<br />

Kaposvár Vasútállomás 7:30<br />

Pécs Tesco parkoló (Budai vám) 8:45<br />

Szekszárd Vasútállomás 10:00<br />

Baja Vasútállomás 11:00<br />

Felárak: Többhetes felár 6.000 Ft/fő, premium ültetés felára 3.000 Ft/fő.<br />

Időeltolódás: + 1 óra.<br />

Pénznem: Euró<br />

Pénzváltás: A bankok nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 9–14.00 óráig,<br />

szombaton zárva vannak. Az üdülő településeken találhatók kisebb<br />

pénzváltók, utazási irodák, amelyek egész héten, késő estig nyitva tartanak.<br />

Hálózati feszültség: 220 V<br />

Telefon: Görögországba 00 30; Magyarországra: 00 36<br />

Ivóvíz: A csapvíz fogyasztásra nem javasolt.<br />

Üzletek: Az üzletek nyitva tartása hasonlóan alakul a mediterrán országokéhoz.<br />

Általában a szieszta időszakban, vagyis 15–18 óra között zárva<br />

tartanak, de az üdülő településeken ezt sokszor nem tartják be, késő<br />

estig várják a vásárlókat. A tavernák, kávézók és egyéb szórakozóhelyek<br />

szintén az éjszakai órákig nyitva tartanak.<br />

Autókölcsönzés: Minimum korhatár 23 év, minimum 1 éves jogosítvány,<br />

útlevél (néhol elegendő a személyi igazolvány) szükséges. Kérjük mielőtt<br />

autót vagy motort bérelnének, győződjenek meg a biztosítási feltételekről.<br />

Csak biztosított járműveket béreljenek. Kérjék idegenvezetőjük segítségét<br />

a helyszínen.<br />

Idegenforgalmi adó: A helyszínen fizetendő, melynek összege apartmanok/<br />

1-2 csillagos hotelek esetében 3,5 EUR/stúdió/szoba/hét, 3 csillagos<br />

hoteleknél 10,5 EUR/szoba/hét, 4 csillagos hoteleknél 21 EUR/szoba/<br />

hét, 5 csillagos hoteleknél pedig 28 EUR/szoba/hét.<br />

INDULÁSI IDŐPONTOK AUTÓBUSSZAL PÉNTEKENKÉNT<br />

Május Június Július Augusztus Szeptember<br />

14., 21., 28. 4., 11., 18., 25. 2., 9., 16., 23., 30. 6., 13., 20., 27. 3., 10., 17., 24.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: buszjegyet, szállást 7 éjszakára a megadott ellátással, foglalási díjat,<br />

telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon<br />

felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

PANORAMA APARTMAN - SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

IX.25.<br />

V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 14 900 29 900 47 900 54 900 64 900<br />

3. fő FN PÁ 12 900 22 900 29 900 34 900 44 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 17 900 21 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPPAN<br />

KAMPURIS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 14 900 34 900 46 900 56 900 69 900<br />

3. fő FN PÁ 12 900 24 900 34 900 39 900 49 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 16 900 19 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPKAMP<br />

SARTIOS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 16 900 39 900 47 900 57 900 72 900<br />

3. fő FN PÁ 9 900 27 900 34 900 39 900 49 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

3-4 ágyas stúdió 21 900 29 900 39 900 49 900 66 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ 19 900 19 900 23 900 29 900 34 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPSART<br />

VIKY APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

3+1 ágyas stúdió 16 900 29 900 36 900 46 900 59 900<br />

4. fő FN PÁ 9 900 19 900 26 900 36 900 44 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

Felárak: vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPVIKY<br />

JORGOS APARTMANHÁZ-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas félszuterén<br />

stúdió<br />

14 900 32 900 44 900 57 900 69 900<br />

3. fő FN PÁ 12 900 24 900 29 900 39 900 49 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

2-3 ágyas emeleti<br />

stúdió<br />

17 900 34 900 49 900 59 900 74 900<br />

3. fő FN PÁ 14 900 24 900 34 900 42 900 52 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 17 900 20 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPJOR<br />

KLIO APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 16 900 39 900 52 900 64 900 74 900<br />

3. fő FN PÁ 12 900 29 900 39 900 49 900 54 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 19 900 22 900<br />

3-4 ágyas stúdió 16 900 27 900 37 900 47 900 59 900<br />

4. fő FN PÁ 12 900 21 900 29 900 34 900 44 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 16 900 21 900<br />

Felárak: vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPKLIO<br />

KOULA APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 16 900 34 900 47 900 54 900 67 900<br />

3. fő FN PÁ 11 900 24 900 32 900 39 900 49 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

4-5 ágyas apartman 12 900 27 900 34 900 39 900 52 900<br />

5. fő FN PÁ 9 900 19 900 27 900 29 900 36 900<br />

5. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPKOUL<br />

NIKOS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 14 900 24 900 39 900 49 900 64 900<br />

3. fő FN PÁ 8 900 19 900 29 900 37 900 47 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPNIK<br />

VASSILIS-MARIA APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 14 900 34 900 44 900 59 900 69 900<br />

3. fő FN PÁ 12 900 24 900 34 900 44 900 52 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 18 900 21 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPVMAR<br />

KATERINA APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 16 900 39 900 49 900 56 900 74 900<br />

3. fő FN PÁ 11 900 29 900 36 900 42 900 57 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 16 900 19 900<br />

3+1 ágyas stúdió 16 900 26 900 36 900 44 900 59 900<br />

4. fő FN PÁ 10 900 19 900 27 900 34 900 44 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 16 900 19 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPKAT<br />

SPANOS APARTMANHÁZ-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

2+1 ágyas félszuterén<br />

stúdió<br />

22 900 45 900 57 900 64 900 72 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 19 900<br />

2 ágyas emeleti stúdió 24 900 47 900 59 900 67 900 74 900<br />

2 ágyas tengerre néző<br />

stúdió<br />

26 900 49 900 62 900 69 900 77 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPSPA<br />

ILIAS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

4 ágyas földszinti<br />

apartman<br />

11 900 21 900 29 900 39 900 46 900<br />

4 ágyas emeleti<br />

apartman<br />

11 900 24 900 34 900 42 900 49 900<br />

Felárak: LK felár 42 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPILI<br />

FONTOS TUDNIVALÓK:<br />

• A turnusok (10 nap/7 éj) 1-1 éjszakát a buszon, a választott szálláson 7<br />

éjszakás tartózkodást jelentenek.<br />

• Ülőhely kéréseket és beültetéseket garantálni nem tudunk, valamint fenntartjuk<br />

a jogot az ülőhelyek megváltoztatásásra előzetes egyeztetés nélkül<br />

is! Premium üléseknek az első sorban lévő panoráma ülések, valamint<br />

közvetlenül a lépcső mögött lévő ülések számítanak. Ezek az ülések nem<br />

jelentenek nagyobb lábteret, vagy nagyobb méretű ülést.<br />

• A busszal történő utazás csak 3 éves kor felett lehetséges.<br />

• A magyarországi gyűjtővonalakon a létszámok függvényében kisbuszok<br />

és összevont buszok is közlekedhetnek Szegedig, előfordulhat, hogy átszállásra<br />

is sor kerül.<br />

• A vidéki felszállásokat 30 perc eltéréssel tudjuk garantálni.<br />

• A szűk utcák miatt a busz nem tud minden szálláshelyet közvetlenül megközelíteni,<br />

így minden városban fix leszállási helyeket jelölünk ki, ahonnan<br />

az utasoknak a csomagjaikat önmaguknak kell a szálláshoz vinni. A leszállási<br />

helyektől max. 3-400 m-re találhatóak a szállások.<br />

• A nagy távolságok és az előre nem látható váratlan események (baleset,<br />

határátkelési várakozás, stb.) miatt a menetrend és az útvonal megváltoztatásának<br />

jogát irodánk fenntartja.<br />

• A busz visszaindulásának pontos időpontját és a találkozás helyét telepített<br />

idegenvezetőnk a visszaindulás előtti napon közli utasainkkal.<br />

• Személyenként 1 normál méretű bőrönd (max.18 kg) vagy táska és egy darab,<br />

maximum 40x30x40 cm-es méretű és 5 kg tömegű kézitáska szállítható.<br />

A megadott súlykereten felüli poggyászokat nem áll módunkban szállítani.<br />

A könnyebb azonosítás érdekében, kérjük feltüntetni a bőröndön az<br />

utas nevét és lakcímét. A busztársaság a poggyász felületét ért, mindennapi<br />

használatból eredhető és túlsúly miatti sérülésekért (pl. karcolás, kisebb<br />

szennyeződés, horpadás, törés, szakadás) nem vállal felelősséget, valamint<br />

az autóbusz utasterében és csomagtartójában felejtett tárgyakért sem. Panaszokat<br />

csak tételes jegyzőkönyv felvétele mellett fogadunk el.<br />

• Háziállat a buszon nem szállítható.<br />

ASTERAS APARTMAN-SARTI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.26.,<br />

V.29.<br />

VI.5.<br />

VI.12., 19.<br />

VII.3.,10.,17.,24.,31.<br />

IX.18.<br />

IX. 11<br />

VIII.14., 21., 28., IX. 4<br />

VIII.7.<br />

2 ágyas stúdió,<br />

félszuterén<br />

36 900 47 900 57 900 69 900<br />

3 +1 ágyas stúdió,<br />

félszuterén<br />

27 900 32 900 44 900 54 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPAST<br />

BERLIN APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas emeleti<br />

stúdió<br />

19 900 39 900 49 900 59 900 74 900<br />

3. fő FN PÁ 14 900 29 900 37 900 44 900 54 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 16 900 19 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPBER<br />

VIROZI APARTMAN-SARTI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.29.<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VI.5.<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3.,10.,17.,24.,31.<br />

IX. 11<br />

IX. 4<br />

VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 44 900 54 900 59 900 72 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 18 900 22 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPVIR<br />

MICHALIS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 14 900 36 900 49 900 59 900 69 900<br />

3. fő FN PÁ 9 900 24 900 29 900 39 900 44 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 10 900 16 900 21 900<br />

2+2 ágyas stúdió 14 900 34 900 47 900 57 900 69 900<br />

3. fő FN és GY 3-12 PÁ 9 900 19 900 24 900 34 900 39 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ 9 900 19 900 24 900 29 900 34 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPMICH<br />

6 7


PIROFANI APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas<br />

félszuterén stúdió<br />

16 900 34 900 47 900 56 900 69 900<br />

3. fő FN PÁ 11 900 24 900 34 900 39 900 49 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

Felárak: Vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPPIR<br />

ANESTIS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 16 900 39 900 47 900 54 900 72 900<br />

3. fő FN PÁ 11 900 29 900 34 900 39 900 49 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

4-5 ágyas földszinti<br />

apartman<br />

14 900 24 900 31 900 46 900 54 900<br />

5. fő FN PÁ 12 900 19 900 24 900 34 900 39 900<br />

5. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPANE<br />

SARTI HOLIDAYS APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

VI.12., 19.<br />

VIII.14., 21., 28.,<br />

IX. 4<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.26.,<br />

VII.3., 10., 17., 24.,<br />

31. VIII.7.<br />

2 ágyas stúdió,<br />

szuterén<br />

12 900 37 900 49 900 54 900 69 900<br />

2-3 ágyas stúdió,<br />

emeleti<br />

16 900 44 900 54 900 59 900 72 900<br />

3. fő FN PÁ 12 900 27 900 37 900 39 900 54 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

3-4 ágyas stúdió,<br />

emeleti<br />

16 900 32 900 44 900 54 900 64 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 17 900 21 900<br />

Felárak: Vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRSARAPSHOL<br />

MACEDON APARTMAN-SARTI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.26.,<br />

V.29.<br />

VI.5.<br />

VI.12., 19.<br />

VII.3.,10.,17.,24.,31.<br />

IX.18.<br />

IX. 11<br />

VIII.14., 21., 28., IX. 4<br />

VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió<br />

korlátozott kilátással<br />

32 900 42 900 49 900 57 900<br />

3. fő FN PÁ 24 900 29 900 32 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

2-3 ágyas stúdió<br />

kilátással<br />

34 900 44 900 52 900 59 900<br />

3. fő FN PÁ 24 900 32 900 34 900 44 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 19 900 21 900<br />

2+2 ágyas stúdió 26 900 34 900 44 900 54 900<br />

3. FŐ FN és GY 3-12 PÁ 26 900 34 900 44 900 54 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 16 900 19 900<br />

4 ágyas földszinti<br />

apartman<br />

26 900 32 900 37 900 44 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPMAC<br />

MARE MONTI APARTMAN-SARTI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.15.<br />

IX.25.<br />

V.22., V.29.<br />

IX.18.<br />

VI.5.<br />

IX. 11<br />

EGYÉNILEG<br />

VI.12., 19.<br />

VI.26.,<br />

VIII.14., 21., 28., VII.3., 10., 17., 24.,<br />

IX. 4<br />

31. VIII.7.<br />

2-3 ágyas stúdió 15 900 39 900 49 900 57 900 69 900<br />

3. fő FN PÁ 13 900 32 900 39 900 44 900 54 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

3+1 ágyas stúdió<br />

szuterén<br />

14 900 29 900 39 900 44 900 49 900<br />

4. fő FN PÁ 9 900 22 900 32 900 34 900 39 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

4-5 ágyas apartman 9 900 29 900 34 900 42 900 47 900<br />

5. fő FN PÁ 6 900 19 900 29 900 32 900 36 900<br />

5. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 19 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 28.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 41.000 Ft/fő/hét Kód: GRSARAPMARE<br />

THALASSA BOUTIQUE HOTEL*** - SARTI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

V.22.,29.,VI.5.,12.,19.<br />

VI.26.,VII.3.,10.,17.,24.,31.<br />

IX.4.,11.,18.<br />

VIII.7.,14.,21.,28.<br />

2 ágyas szoba 164 900 234 900<br />

3 ágyas szoba 139 900 184 900<br />

Kód: GRSARHTHAS<br />

HOTEL STEFANI*** - SARTI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

V.15.,22.,29.<br />

VI.5.,12.,19.,26.,VII.3. VII.10.,17.,24.,31.<br />

IX.11.,18.,25.<br />

IX.4.<br />

VIII.7.,14.,21.,28.<br />

2-3 ágyas hegyre néző szoba 79 900 99 900 134 900<br />

3. fő FN PÁ 59 900 74 900 99 900<br />

3. fő GY 2-6 PÁ INGYENES<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 44 900 54 900 74 900<br />

2-3 ágyas tengerre néző szoba 94 900 114 900 144 900<br />

3. fő FN PÁ 69 900 84 900 104 900<br />

3. fő GY 2-6 PÁ INGYENES<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 54 900 64 900 79 900<br />

Családi szoba, tengerre néző 94 900 114 900 134 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ INGYENES<br />

Felárak: Babaágy lekérésre, kb. 2 EUR/éj, helyszínen fizetendő<br />

Kód: GRSARHSTEF<br />

HOTEL SARTI PLAZA *** - SARTI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

V.15.,22.,29.<br />

VI.5.,12.,19. VI.26.,VII.3.,10.,17.,24.,31.<br />

IX.25.<br />

IX.4.,11.,18.<br />

VIII.7.,14.,21.,28.<br />

2 ágyas szoba 94 900 109 900 139 900<br />

2 ágyas deluxe szoba 104 900 124 900 154 900<br />

3 ágyas szoba 74 900 99 900 124 900<br />

Családi szoba 79 900 99 900 109 900<br />

<br />

Kód: GRSARHSSARPL<br />

SIMEON HOTEL*** - METAMORFOSI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.15.<br />

V.22.,29.,VI.5. VI.12.,19. VI.26.,VII.3. VII.10.,17.,24.,31.<br />

IX.25.<br />

IX.11.,18. VIII.28.,IX.4. VIII.7.,14.,21.<br />

2 ágyas szoba 109 900 134 900 169 900 179 900 214 900<br />

2 ágyas comfort szoba 114 900 139 900 179 900 194 900 224 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 99 900 129 900 139 900 159 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ INGYENES<br />

2+2 ágyas<br />

családi szoba<br />

114 900 144 900 184 900 204 900 239 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 104 900 129 900 144 900 169 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ INGYENES<br />

4. fő GY 2-13 PÁ 59 900 74 900 94 900 104 900 124 900<br />

Kód: GRSARHSIM<br />

VILLAGE MARE HOTEL**** - METAMORFOSI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

V.22.<br />

V.29.,VI.5. VI.12.,19. VI.26.,VII.3.,10.,17. VII.24., 31.<br />

IX.25.<br />

IX.11.,18. VIII.28.,IX.4. VIII.7.,14.,21.<br />

2 ágyas<br />

standard szoba<br />

159 900 189 900 244 900 289 900 304 900<br />

3. fő FN PÁ 104 900 114 900 124 900 149 900 164 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ INGYENES<br />

2+2 ágyas<br />

maisonette szoba<br />

234 900 309 900 369 900 419 900 449 900<br />

3-5. fő GY 2-13 PÁ INGYENES<br />

2-5 ágyas apartman 249 900 324 900 399 900 444 900 474 900<br />

3-4. fő FN PÁ 74 900 84 900 89 900 94 900 104 900<br />

3-5. fő GY 2-13 PÁ INGYENES<br />

Kód: GRSARHVMA<br />

ELEA VILLAGE HOTEL*** - NIKITI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.15.<br />

V.22.,29.,VI.5. VI.12.,19.,26.,VII.3.,10. VII.17.,24., 31.<br />

IX.18.,25.<br />

VIII.28.,IX.4.,11. VIII.7.,14.,21.<br />

2 ágyas standard szoba 99 900 139 900 189 900 244 900<br />

3. fő FN PÁ 69 900 99 900 134 900 174 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ INGYENES<br />

2 ágyas superior szoba 114 900 149 900 214 900 289 900<br />

3. fő FN PÁ 79 900 104 900 149 900 204 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ INGYENES<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 59 900 74 900 109 900 144 900<br />

2+2 ágyas családi szoba 129 900 164 900 239 900 309 900<br />

3. fő FN PÁ 89 900 119 900 169 900 219 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ INGYENES<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 64 900 84 900 119 900 154 900<br />

Kód: GRSARHELEA<br />

LILY ANN VILLAGE HOTEL*** - NIKITI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.15.<br />

V.22.,29.,VI.5. VI.12.,19.,26.,VII.3.,10. VII.17.,24., 31.<br />

IX.18.,25.<br />

VIII.28.,IX.4.,11. VIII.7.,14.,21.<br />

2 ágyas standard szoba 99 900 119 900 164 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 69 900 84 900 119 900 139 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ INGYENES<br />

2+2 ágyas családi szoba 124 900 149 900 199 900 239 900<br />

3. fő FN PÁ 89 900 104 900 139 900 169 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ INGYENES<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 64 900 79 900 99 900 119 900<br />

Kód: GRSARHLILV<br />

OLYMPOS<br />

INDULÁSI IDŐPONTOK EGYÉNILEG KEDDENKÉNT<br />

május június július augusztus szeptember<br />

18., 25. 1., 8., 15., 22., 29. 6., 13., 20., 27. 3., 10., 17., 24., 31. 7., 14., 21., 28.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: szállást 7 éjszakára a megadott ellátással, foglalási díjat, telepített<br />

magyar idegenvezetőt. A díjon felül kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás<br />

(1,5%), utasbiztosítás.<br />

RETÚR BUSZJEGY ÁRA 28.000 FT/FŐ<br />

VIDÉKI FELSZÁLLÁS DÍJA 5.000 FT/FŐ<br />

FELSZÁLLÓHELY<br />

INDULÁSI IDŐPONT<br />

Fővonal<br />

Budapest Népliget, Groupama Aréna parkoló (Albert F. utca felől) 10:00<br />

Kecskemét Auchan parkoló (Dunaföldvári út 2.) 11:00<br />

Kiskunfélegyháza Tesco parkoló 11:15<br />

Szeged Tesco parkoló (Rókusi krt. 42-64) 12:30<br />

1. Gyűjtőjárat<br />

Győr Vasútállomás 5:45<br />

Veszprém TESCO Áruház parkolója 7:15<br />

Várpalota Sportcsarnok 7:30<br />

Székesfehérvár Mc Donald's mögött, Halász utca, nagy parkoló 8:30<br />

2. Gyűjtőjárat<br />

Kaposvár Vasútállomás 7:30<br />

Pécs Tesco parkoló (Budai vám) 8:45<br />

Szekszárd Vasútállomás 10:00<br />

Baja Vasútállomás 11:00<br />

Felárak: Többhetes felár 6.000 Ft/fő, premium ültetés felára 3.000 Ft/fő.<br />

FONTOS TUDNIVALÓK:<br />

• A turnusok (10 nap/7 éj) 1-1 éjszakát a buszon, a választott szálláson 7<br />

éjszakás tartózkodást jelentenek.<br />

• Ülőhely kéréseket és beültetéseket garantálni nem tudunk, valamint<br />

fenntartjuk a jogot az ülőhelyek megváltoztatásásra előzetes egyeztetés<br />

nélkül is! Premium üléseknek az első sorban lévő panoráma ülések, valamint<br />

közvetlenül a lépcső mögött lévő ülések számítanak. Ezek az ülések<br />

nem jelentenek nagyobb lábteret, vagy nagyobb méretű ülést.<br />

• A busszal történő utazás csak 3 éves kor felett lehetséges.<br />

• A magyarországi gyűjtővonalakon a létszámok függvényében kisbuszok<br />

és összevont buszok is közlekedhetnek Szegedig, előfordulhat, hogy átszállásra<br />

is sor kerül.<br />

• A vidéki felszállásokat 30 perc eltéréssel tudjuk garantálni.<br />

• A szűk utcák miatt a busz nem tud minden szálláshelyet közvetlenül megközelíteni,<br />

így minden városban fix leszállási helyeket jelölünk ki, ahonnan<br />

az utasoknak a csomagjaikat önmaguknak kell a szálláshoz vinni. A leszállási<br />

helyektől max. 3-400 m-re találhatóak a szállások.<br />

ANDROMEDA APARTMANHÁZ-PARALIA<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.18.<br />

IX.21., 28.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas stúdió 12 900 29 900 39 900 49 900 59 900<br />

3. fő FN PÁ 8 900 19 900 29 900 37 900 44 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

3-4 ágyas stúdió 10 900 27 900 37 900 47 900 54 900<br />

4. fő FN PÁ 8 900 19 900 27 900 34 900 39 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPAND<br />

MY HOTEL APARTMANHÁZ-PARALIA<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.18.<br />

IX.21., 28.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas stúdió 11 900 24 900 34 900 44 900 54 900<br />

3. fő FN PÁ 9 900 17 900 24 900 34 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPMYH<br />

INO APARTMANHÁZ-PARALIA<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.18.<br />

IX.21., 28.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas stúdió 12 900 24 900 29 900 49 900 54 900<br />

3. fő FN PÁ 9 900 19 900 24 900 34 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPINO<br />

INDULÁSI IDŐPONTOK AUTÓBUSSZAL HÉTFŐNKÉNT<br />

május június július augusztus szeptember<br />

17., 24., 31. 7., 14., 21., 28. 5., 12., 19., 26. 2., 9., 16., 23., 30. 6., 13., 20., 27.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: buszjegyet, szállást 7 éjszakára a megadott ellátással, foglalási díjat,<br />

telepített magyar idegenvezetőt. A díjon felül kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető:<br />

sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás..<br />

• A nagy távolságok és az előre nem látható váratlan események (baleset,<br />

határátkelési várakozás, stb.) miatt a menetrend és az útvonal megváltoztatásának<br />

jogát irodánk fenntartja.<br />

• A busz visszaindulásának pontos időpontját és a találkozás helyét telepített<br />

idegenvezetőnk a visszaindulás előtti napon közli utasainkkal.<br />

• Személyenként 1 normál méretű bőrönd (max.18 kg) vagy táska és egy<br />

darab, maximum 40x30x40 cm-es méretű és 5 kg tömegű kézitáska szállítható.<br />

A megadott súlykereten felüli poggyászokat nem áll módunkban<br />

szállítani. A könnyebb azonosítás érdekében, kérjük feltüntetni a bőröndön<br />

az utas nevét és lakcímét. A busztársaság a poggyász felületét ért,<br />

mindennapi használatból eredhető és túlsúly miatti sérülésekért (pl. karcolás,<br />

kisebb szennyeződés, horpadás, törés, szakadás) nem vállal felelősséget,<br />

valamint az autóbusz utasterében és csomagtartójában felejtett<br />

tárgyakért sem. Panaszokat csak tételes jegyzőkönyv felvétele mellett<br />

fogadunk el.<br />

• Háziállat a buszon nem szállítható.<br />

ERMIS APARTMANHÁZ-PARALIA<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

V.18.<br />

V.25., VI.1.,<br />

VI.08.,<br />

VI.15., 22.,<br />

20., 27.,<br />

IX.21., 28.<br />

IX.14. VIII.31., IX. 07. VIII.17., 24.<br />

VIII.3., 10.<br />

2 ágyas stúdió 10 900 24 900 34 900 47 900 54 900<br />

2-3 ágyas<br />

tenger felőli<br />

11 900 27 900 37 900 49 900 57 900<br />

stúdió<br />

3. fő FN PÁ 9 900 19 900 27 900 34 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 18 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző stúdió<br />

14 900 29 900 39 900 52 900 57 900<br />

3-4 ágyas<br />

tengerre néző 11 900 24 900 39 900 49 900 57 900<br />

stúdió<br />

4. fő FN PÁ 9 900 19 900 27 900 34 900 39 900<br />

4. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 18 900<br />

4 ágyas<br />

tengerre néző/<br />

tenger felőli<br />

10 900 24 900 34 900 44 900 54 900<br />

apartman<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPERM<br />

ZEUS APARTMANHÁZ-PARALIA<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.18.<br />

IX.21., 28.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas stúdió 11 900 24 900 34 900 44 900 54 900<br />

3. fő FN PÁ 9 900 17 900 24 900 32 900 37 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ 13 900 16 900<br />

4-5 ágyas<br />

apartman<br />

11 900 19 900 29 900 39 900 49 900<br />

5. fő FN PÁ 9 900 14 900 21 900 29 900 37 900<br />

5. fő GY 3-12 PÁ 13 900 16 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPZEUS<br />

8 9


ORFEAS APARTMANHÁZ-PARALIA<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

IX.21.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas<br />

utcára/oldalról<br />

tengerre néző<br />

11 900 29 900 39 900 49 900 54 900<br />

stúdió<br />

3. fő FN PÁ 9 900 19 900 299 00 34 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 19 900<br />

2-3 ágyas<br />

tengerre néző 14 900 29 900 39 900 52 900 59 900<br />

stúdió<br />

3. fő FN PÁ 9 900 22 900 32 900 37 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 14 900 19 900<br />

4-5 ágyas<br />

tengerre néző 10 900 24 900 37 900 44 900 52 900<br />

apartman<br />

5. fő FN PÁ 8 900 17 900 24 900 29 900 37 900<br />

5. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 13 900 17 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/stúdió/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRPARAPORF<br />

HOTEL ATLANTIS***-PARALIA<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.1.,8.<br />

VI.15.,<br />

22.,29.,VII.6.<br />

VII.13.,20.,27.<br />

VIII.3.,10.17.<br />

VIII.24.,31.<br />

IX.7.,14.<br />

EGYÉNILEG<br />

2 ágyas comfort<br />

szoba<br />

94 900 119 900 134 900 114 900 89 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 99 900 109 900 94 900 74 900<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 54 900 64 900 69 900 64 900 49 900<br />

3. fő GY 0-6 PÁ INGYENES<br />

2 ágyas<br />

premium tenger 129 900 154 900 174 900 144 900 109 900<br />

felöli szoba<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 69 900 84 900 94 900 79 900 59 900<br />

3. fő GY 0-6 PÁ INGYENES<br />

4 ágyas<br />

standard szoba<br />

79 900 94 900 104 900 94 900 69 900<br />

Felárak: Vacsora felár 28.000 Ft/fő/hét, 2-6 éves korig 20.000 Ft/fő/hét<br />

Kód:GRPARHATL<br />

HOTEL OLYMPUS THALASSEA***-PARALIA<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

V.18.,25.,VI.1.,8.,15.<br />

VI.22.,29.,VII.6.<br />

VII.13., 20., 27.,<br />

IX.14.,21.<br />

VIII.31., 7.<br />

VIII.3., 10.,17.,24.<br />

2 ágyas standard szoba 96 900 126 900 144 900<br />

3. fő FN PÁ 44 900 49 900 54 900<br />

3. fő GY 0-11 PÁ INGYENES<br />

2 ágyas superior szoba 139 900 164 900 184 900<br />

3. fő GY 0-11 PÁ INGYENES<br />

4. fő GY 0-11 PÁ 39 900 44 900 49 900<br />

Kód:GRPARHOLTH<br />

HOTEL EUROPA***+-PARALIA<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.18.,25.,VI.1.<br />

VI.8.,15., 22.,29.<br />

VII. 6., 13., 20., 27.,<br />

IX.21.,28.<br />

VIII.31.,IX.7.,14.<br />

VIII.3., 10.,17.,24.<br />

2 ágyas standard szoba 129 900 139 900 154 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 94 900 104 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ 64 900 66 900 76 900<br />

Családi szoba 144 900 157 900 174 900<br />

3. fő FN PÁ 144 900 157 900 174 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ 44 900 59 900 69 900<br />

Kód:GRPARHEUR<br />

HOTEL REGINA MARE***-PARALIA<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.18.,25.,VI.1.,8.<br />

VI.15.,22.,29.,VII.6.,13.,20.,27.<br />

IX.14.,21.,28.<br />

VIII.3.,10.,17.,24.,31., IX.7.<br />

2 ágyas standard szoba 104 900 134 900<br />

3. fő FN PÁ 79 900 94 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 57 900 69 900<br />

A hotel 2020-tól kötelezővé tette a vacsoránál rendelt minimum fogyasztást (0.60 Euro/0.5l vagy 1.20 Euro/1.5l)! Kód: GRPARHREGM<br />

HOTEL VENUS***-PARALIA<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

V.18.,25.,VI.1.,8.,15.,22.<br />

VI.,29.,VII.6.,13.,20.,27.<br />

IX.14.,21.,28.<br />

VIII.3.,10.,17.,24.,31., IX.7.<br />

2 ágyas standard szoba 69 900 89 900<br />

3. fő FN PÁ 49 900 59 900<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 44 900 54 900<br />

3. fő GY 0-6 PÁ INGYENES<br />

Kód:GRPARHVEN<br />

HOTEL MEDITERRANEAN PRINCESS****-PARALIA<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.18.,25.<br />

VI.1.,8.,15., 22.,29.<br />

VII. 6., 13., 20., 27.,<br />

IX.21.,28.<br />

VIII.31., IX.7.,14.<br />

VIII.3., 10.,17.,24.<br />

2 ágyas standard szoba 157 900 249 900 274 900<br />

3. fő FN PÁ 114 900 174 900 194 900<br />

2 ágyas superior szoba 204 900 294 900 319 900<br />

3. fő FN PÁ 144 900 204 900 224 900<br />

3 ágyas grand suite 339 900 359 900 424 900<br />

Kód:GRPARHMEDP<br />

IX.21.<br />

ARETI APARTMANHÁZ-OLYMPIC BEACH<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

V.18.<br />

V.25., VI.1.,<br />

VI.08.,<br />

VI.15., 22.,<br />

20., 27.,<br />

IX.21., 28.<br />

IX.14. VIII.31., IX. 07. VIII.17., 24.<br />

VIII.3., 10.<br />

2 ágyas stúdió 11 900 21 900 29 900 42 900 49 900<br />

4-5 ágyas<br />

apartman<br />

10 900 19 900 27 900 39 900 47 900<br />

5. fő FN PÁ 8 900 14 900 21 900 27 900 34 900<br />

5. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 12 900 16 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPARE<br />

OLYMPIC STUDIOS - OLYMPIC BEACH<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.18.<br />

IX.21., 28.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas stúdió 11 900 24 900 34 900 44 900 54 900<br />

3. fő FN PÁ 9 900 19 900 24 900 34 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 13 900 16 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/készülék/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét Kód: GRPARAPOLY<br />

HOTEL GIANNOULIS***-OLYMPIC BEACH<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.18.,25.,VI.1.,8.<br />

VI.29.,VII. 6., 13.<br />

VII.20.,27.<br />

VI.15., 22.<br />

IX.7.,14.,21.,28.<br />

VIII.24.,31.<br />

VIII.3.,10.,17.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

169 900 189 900 189 900 214 900<br />

3. fő FN PÁ 119 900 129 900 139 900 154 900<br />

3. fő GY 6-11 PÁ 89 900 94 900 99 900 114 900<br />

3. fő GY 0-6 PÁ INGYENES<br />

Kód:GRPARHJAN<br />

HOTEL DANAI****-OLYMPIC BEACH<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.18.,25.,VI.1.<br />

VI.8.,15., 22.,29.,VII.6.<br />

VII.13., 20., 27.,<br />

VIII.24.,31.,IX.7.,14.,21.<br />

VIII.3., 10.,17.<br />

2 ágyas standard szoba 144 900 164 900 214 900<br />

3. fő FN PÁ 104 900 119 900 159 900<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 74 900 89 900 109 900<br />

3. fő GY 0-6 PÁ INGYENES<br />

Kód:GRPARHDAN<br />

HOTEL SUN BEACH***-PLATAMONAS<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.25.<br />

VI.1.,8. VI.15., 22.,29., VII.13.,20.,27.<br />

IX.,21.<br />

IX.14.<br />

VII. 6. VIII.3.,10.,17.,24.<br />

VIII.31.,IX.7.<br />

2 ágyas<br />

standard szoba<br />

114 900 149 900 184 900 209 900 179 900<br />

3. fő FN PÁ 79 900 104 900 129 900 149 900 129 900<br />

3. fő GY 0-12 PÁ INGYENES<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 59 900 79 900 99 900 109 900 94 900<br />

Felár: Babaágy lekérésre 5 EUR/nap<br />

Kód:GRPARHSUN<br />

HOTEL OLYMPION MELATHRON***-PLATAMONAS<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.18.<br />

V.25.,VI.1.,8.<br />

VI.15., 22. VI.29.,VII. 6.,13.,20.,27.<br />

IX.14.,21.<br />

VIII.31.,IX.7. VIII.3.,10.,17.,24.<br />

2 ágyas<br />

standard szoba<br />

109 900 129 900 144 900 167 900<br />

3. fő FN PÁ 109 900 129 900 144 900 167 900<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 59 900 69 900 79 900 89 900<br />

3. fő GY 2-6 PÁ 39 900 44 900 49 900 54 900<br />

Kód:GRPARHOLME<br />

KYMA BEACH APARTMANHÁZ-NEI PORI<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.18.<br />

IX.21., 28.<br />

V.25., VI.1.,<br />

IX.14.<br />

VI.08.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VI.15., 22.,<br />

VIII.17., 24.<br />

EGYÉNILEG<br />

VI. 29.,VII. 6., 13.,<br />

20., 27.,<br />

VIII.3., 10.<br />

2-3 ágyas stúdió 11 900 24 900 34 900 44 900 54 900<br />

3. fő FN PÁ 8 900 19 900 24 900 34 900 39 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 13 900 16 900<br />

2-3 ágyas<br />

tengerre néző 14 900 29 900 39 900 49 900 59 900<br />

stúdió<br />

3. fő FN PÁ 9 900 24 900 29 900 37 900 44 900<br />

3. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 15 900 18 900<br />

4-6 ágyas<br />

apartman<br />

10 900 19 900 29 900 39 900 49 900<br />

5. fő FN PÁ 8 900 14 900 22 900 29 900 34 900<br />

5-6. fő GY 3-12 PÁ INGYENES 12 900 16 900<br />

Felárak: LK felár 35 EUR/stúdió/hét, 42 EUR/apartman/hét, vacsora FÁ 33.000 Ft/fő/hét, félpanziós FÁ 45.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRPARAPKYM<br />

HOTEL OLYMPIC BEACH***-NEI PORI<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.08.,<br />

VI.15., 22.,<br />

VI. 29.,VII. 6., 13., 20., 27.,<br />

VIII.31., IX. 07.<br />

VIII.17., 24.<br />

VIII.3., 10.<br />

2 ágyas standard szoba 99 900 114 900 124 900<br />

3. fő FN PÁ 79 900 92 900 99 900<br />

3. fő GY 6-12 PÁ 49 900 59 900 64 900<br />

3. fő GY 0-6 PÁ INGYENES<br />

Kód:GRPARHOLB<br />

PELOPONNÉSZOSZ<br />

BUDAPEST - KALAMATA CHARTER JÁRAT (PÉNTEK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

11., 18., 25. 02., 09., 16., 23., 30. 06., 13., 20., 27. 03., 10., 17.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszkára a megadott ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 115.900 Ft/fő.<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL €/FŐ).<br />

Olympia 62 € Hajózás a Messiniai-öbölben 62 €<br />

Athén és a Korinthoszi-csatorna 82 € Mystras és Spárta 62 €<br />

A feltűntetett díjak nem tartalmazzák a belépők és az ebéd árát.<br />

AGNADIO APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

IX.17.,24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.,<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas tenger felé<br />

néző stúdió<br />

164 900 169 900 179 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 144 900 149 900 154 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 127 900 144 900<br />

Felár: LK felár 35 EUR/szoba<br />

GRPELAPAGNA<br />

CHROMA APARTMANHÁZ<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

IX.17.,24.<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

IX.3., 10.<br />

VI.18.,<br />

VIII.20.<br />

REPÜLŐVEL<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

23., 30.,<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 164 900 169 900 179 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 144 900 149 900 154 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 127 900 144 900<br />

4. fő FN PÁ 139 900 143 900 146 900 151 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 139 900 141 900 142 900 144 900<br />

Felár: LK felár 35 EUR/szoba<br />

GRPELAPCHROM<br />

FINISSIA HOTEL**<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

IX.17.,24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.,<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 184 900 194 900 204 900 214 900<br />

2 ágyas oldalról<br />

tengerre néző<br />

szoba<br />

189 900 199 900 209 900 219 900<br />

GRPELHFINIS<br />

HOTEL PANORAMA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.17.,24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.,<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas kertre néző<br />

apartman<br />

199 900 219 900 234 900 254 900<br />

3-4. fő FN PÁ 174 900 189 900 204 900 214 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900 115 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 159 900 169 900 179 900 184 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző apartman<br />

209 900 224 900 244 900 264 900<br />

3-4. fő FN PÁ 182 900 194 900 209 900 224 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900 115 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 164 900 174 900 182 900 194 900<br />

GRPELHPAN<br />

HOTEL PARADISE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

IX.17.,24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.,<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas superior<br />

tenger felé néző<br />

244 900 269 900 284 900 294 900<br />

3. fő FN PÁ 204 900 222 900 237 900 244 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900 115 900<br />

2 ágyas deluxe<br />

kertre néző<br />

244 900 269 900 284 900 294 900<br />

3. fő FN PÁ 204 900 222 900 237 900 244 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900 115 900<br />

2 ágyas deluxe<br />

tengerre néző<br />

254 900 279 900 294 900 304 900<br />

3. fő FN PÁ 214 900 229 900 242 900 249 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900 115 900<br />

3-4 ágyas családi<br />

suite<br />

229 900 249 900 269 900 284 900<br />

4. fő FN PÁ 219 900 224 900 234 900 244 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 214 900 214 900 214 900 214 900<br />

GRPELHPAR<br />

HOTEL ACHILLES***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

IX.17.,24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.,<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 189 900 199 900 214 900 224 900<br />

GRPELHACHI<br />

HOTEL ACHILLES HILL***<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

2 ágyas tenger felé<br />

néző szoba<br />

IX.17.,24.<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

IX.3., 10.<br />

VI.18.,<br />

VIII.20.<br />

REPÜLŐVEL<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

23., 30.,<br />

VIII.6., 13.<br />

189 900 199 900 214 900 224 900<br />

GRPELHACHILL<br />

WESTIN RESORT*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11., 18., 25.<br />

VII.2., 9., 16., 23.<br />

VII.30.,<br />

IX.17., 24.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.6., 13., 20.<br />

2 ágyas deluxe szoba 504 900 604 900 704 900<br />

3. fő FN PÁ 384 900 384 900 384 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900<br />

2 ágyas deluxe<br />

tengerre néző szoba<br />

564 900 664 900 774 900<br />

3. fő FN PÁ 384 900 384 900 384 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900<br />

GRPELHWEST<br />

THE ROMANOS RESORT*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11., 18., 25.<br />

VII.2., 9., 16., 23.<br />

VII.30.,<br />

IX.17., 24.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.6., 13., 20.<br />

2 ágyas deluxe szoba 594 900 754 900 844 900<br />

3. fő FN PÁ 414 900 414 900 414 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 384 900 384 900 384 900<br />

2 ágyas deluxe<br />

tengerre néző szoba<br />

644 900 844 900 944 900<br />

3. fő FN PÁ 414 900 414 900 414 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 384 900 384 900 384 900<br />

GRPELHROMAN<br />

HOTEL SUNRISE BEACH VILLAGE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

IX.17.,24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.,<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas<br />

bungaló szoba<br />

259 900 279 900 299 900 314 900<br />

3. fő FN PÁ 214 900 229 900 247 900 259 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 115 900 115 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 187 900 199 900 211 900 219 900<br />

GRPELHSUNR<br />

HOTEL ELITE CITY RESORT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11., 18.<br />

IV. 25., VII.2., 9., 16., 23., 30.<br />

IX.3., 10., 17., 24.<br />

VIII.6., 13., 20., 27.<br />

2 ágyas standard szoba 274 900 344 900<br />

3. fő FN PÁ 229 900 279 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 194 900 229 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 294 900 359 900<br />

GRPELHELITE<br />

HOTEL HORIZON BLU*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11., 18.<br />

VI.25., VII.2.<br />

VII.09., 16., 23., 30.<br />

IX.10., 17., 24.<br />

VIII.27., IX.3.<br />

VIII.6., 13., 20.<br />

2 ágyas standard 354 900 394 900 454 900<br />

3. fő FN PÁ 234 900 254 900 319 900<br />

3-4. fő GY 2-12 PÁ 212 900 229 900 284 900<br />

Felár: Félpanzió felár: 75.000 Ft/fő/hét<br />

GRPELHHORI<br />

10 11


TOLO<br />

KRÉTA<br />

BUDAPEST - KALAMATA CHARTER JÁRAT (PÉNTEK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

11., 18., 25. 02., 09., 16., 23., 30. 06., 13., 20., 27. 03., 10., 17.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszkára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 115.900 Ft/fő.<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL €/FŐ).<br />

Korintoszi-csatorna 30 € Athén 40 €<br />

Epidavrosz-Nafplio-Mükéné 34 € BBQ hajó 32 €<br />

A feltűntetett díjak nem tartalmazzák a belépők és az ebéd árát.<br />

BUDAPEST - CHANIA 1. CHARTER JÁRAT (VASÁRNAP)<br />

Május Június Július Augusztus Szeptember Október<br />

30. 6., 13., 20., 27. 4., 11., 18., 25. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19., 26. 3.<br />

BUDAPEST - CHANIA 2. CHARTER JÁRAT (VASÁRNAP)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

13., 20., 27. 4., 11., 18., 25. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19., 26.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 113.900 Ft/fő<br />

BUDAPEST - HERAKLION CHARTER JÁRAT (SZOMBAT)<br />

Budapest-Heraklion-Budapest szombati charter járatunk a <strong>2021</strong>-es szezonban nem közlekedik<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL €/FŐ).<br />

Knossos 48 € Elafonissi 41 €<br />

Samaria<br />

-szurdok<br />

40 € Preveli 41 €<br />

Balos-Gramvoussa<br />

40 € Santorini 180 €<br />

EFFI APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE IX.17., 24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 139 900 149 900 164 900 174 900<br />

2 ágyas oldalról<br />

tengerre néző<br />

144 900 154 900 169 900 179 900<br />

stúdió<br />

3. fő FN PÁ 137 900 144 900 154 900 162 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 141 900 146 900<br />

4 ágyas apartman 138 900 148 900 162 900 172 900<br />

4 ágyas oldalról<br />

tengerre néző<br />

apartman<br />

142 900 152 900 166 900 177 900<br />

GRTOLAPEFF<br />

POLYDOR APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE IX.17., 24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

4 ágyas tengerre<br />

néző stúdió<br />

134 900 144 900 159 900 169 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző stúdió<br />

139 900 149 900 169 900 179 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 139 900 152 900 159 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 137 900 142 900<br />

4 ágyas földszinti<br />

stúdió<br />

132 900 140 900 156 900 166 900<br />

5. fő FN PÁ 127 900 134 900 146 900 152 900<br />

5. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 135 900 140 900<br />

3-4 ágyas tengerre<br />

néző apartman<br />

134 900 149 900 164 900 174 900<br />

4. fő PÁ 115 900 115 900 135 900 140 900<br />

GRTOLAPPOL<br />

ELIXIA APARTMANHÁZ (EX OLIVE)<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE IX.17., 24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 149 900 164 900 174 900 189 900<br />

2 ágyas<br />

pótágyazható<br />

149 900 164 900 174 900 189 900<br />

stúdió<br />

3. fő FN PÁ 141 900 150 900 159 900 169 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 142 900 149 900<br />

GRTOLAPOLI<br />

DIMITRA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE IX.17., 24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 144 900 154 900 164 900 184 900<br />

GRTOLAPDIM<br />

HOTEL EPIDAVRIA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE IX.17., 24.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16.,<br />

VI.11., VIII.27.,<br />

VI.18.,<br />

23., 30.<br />

IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

164 900 174 900 184 900 204 900<br />

3. fő FN PÁ 157 900 157 900 157 900 157 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 147 900 147 900 147 900 147 900<br />

GRTOLHEPID<br />

HOTEL APOLLON***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11., 18.<br />

VII.30., VIII.6., 13.,<br />

VI.25., VII.2., 09., 16., 23.<br />

IX.3., 10., 17.,24.<br />

20., 27.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

204 900 209 900 219 900 229 900<br />

3. fő FN PÁ 182 900 192 900 194 900 199 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 179 900 189 900 192 900 194 900<br />

Felár: Félpanziós felár 39.000 Ft/fő/hét<br />

GRTOLHAPO<br />

HOTEL KING MINOS****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11., 18.<br />

VII.30., VIII.6., 13.,<br />

VI.25., VII.2., 09., 16., 23.<br />

IX.3., 10., 17.,24.<br />

20., 27.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

234 900 244 900 249 900 269 900<br />

3. fő FN PÁ 194 900 204 900 207 900 209 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 187 900 192 900 194 900 197 900<br />

Felár: Félpanziós felár 48.000 Ft/fő/hét<br />

GRTOLHKING<br />

THODOROU APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.30., X.3.<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas stúdió 149900 169 900 179 900 189 900<br />

Felár: LK felár 49 EUR/szoba, széf 10 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQAPTHO<br />

SKALA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2-4 ágyas<br />

apartman<br />

144900 164 900 174 900 184 900<br />

3-4. fő FN PÁ 134900 139 900 144 900 149 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900 113 900 113 900<br />

4. FŐ GY 2-12 PÁ 129900 134 900 139 900 144 900<br />

Felár: RE felár 24.900 Ft/fő/hét, LK felár 49 EUR/szoba, széf 6 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQAPSKA<br />

APARTHOTEL EPIMENIDIS**<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE VIII.30., IX 5., 12., 19.<br />

VI.13., 20., 27.,VII.4.,11., 18., 25.,<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas stúdió 249 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 184 900 189 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 134 900 134 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 184 900 189 900<br />

2-4 ágyas apartman 249 900 274 900<br />

3. fő FN PÁ 184 900 189 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 134 900 134 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 184 900 189 900<br />

2-4 ágyas medencére<br />

néző apartman<br />

254 900 279 900<br />

3. fő FN PÁ 184 990 194 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 134 900 134 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 184 900 194 900<br />

Felár: LK 60 EUR/hét, széf 12 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQHEPI<br />

EVA SUITES & APARTMENTS***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

209900 249 900 254 900 264 900<br />

2 ágyas stúdió 214900 254 900 259 900 269 900<br />

3. fő FN PÁ 184900 214 900 219 900 224 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 164900 184 900 189 900 194 900<br />

2+2 ágyas<br />

apartman<br />

199900 214 900 224 900 234 900<br />

4. fő FN PÁ 174900 184 900 194 900 199 900<br />

4. FŐ GY 2-12 PÁ 159900 164 900 169 900 174 900<br />

Széf 20 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQHEVA<br />

GIANNOULIS SANTA MARINA BEACH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.13.,<br />

VI.20., 27.,<br />

VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19.<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas standard szoba 349 900 359 900 379 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 289 900 299 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

Kód: GRKRECHQHSANTA<br />

HOTEL ATRION***+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.19.<br />

VI.13., 20., 27., VII.4.,<br />

VII.11., 18., 25.,<br />

VIII.29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas szoba 254900 304 900 329 900<br />

3. fő FN PÁ 209900 244 900 254 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 149900 149 900 149 900<br />

Kód:GRKRECHQHATRI<br />

HOTEL ELOTIA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 199900 229 900 249 900 264 900<br />

Felár: széf 14 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQHELO<br />

APARTHOTEL AKASTI***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE/RE<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas stúdió 144900 169 900 184 900 189 900<br />

2 ágyas szoba 154900 179 900 194 900 204 900<br />

3. fő FN PÁ 144900 159 900 169 900 179 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900 113 900 113 900<br />

Felár: LK felár 42 EUR/szoba, széf 9 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQHAKA<br />

APARTHOTEL PORTO KALAMAKI***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

IX.19.<br />

VI.13., 20., 27., VII.4.,<br />

VII.11., 18., 25.,<br />

VIII.29., 5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas stúdió 199900 219 900 254 900<br />

2 ágyas pótágyazható 214900 254 900 274 900<br />

3. fő FN PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

2-4 ágyas apartman 234900 269 900 294 900<br />

3. fő FN PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

Felár: RE felár 29.900 Ft/fő/hét, 14.900 Ft/gyerek 2-12, LK 49 EUR/stúdió, 63 EUR/apartman Kód: GRKRECHQHPKAL<br />

HOTEL PANORAMA*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.13.,<br />

VI.20., 27.,<br />

VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19.<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas hegyre néző<br />

szoba<br />

314 900 334 900 349 900<br />

3. fő FN PÁ 264 900 279 900 289 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

2 ágyas oldalról<br />

tengerre néző szoba<br />

329 900 349 900 364 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 294 900 304 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

Kód: GRKRECHQHPANO<br />

HOTEL VENUS BEACH**<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.,<br />

VI.20., 27.,<br />

VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19.<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 204 900 214 900 224 900<br />

3. fő FN PÁ 179 900 184 900 192 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

Felár: LK felár 42 EUR/szoba, széf 7 EUR/hét<br />

Kód: GRKRECHQHVENUS<br />

HOTEL PORTO PLATANIAS VILLAGE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13., 20., 27., VII.4.,<br />

VII.11., 18., 25.<br />

VIII.30., IX. 5., 12., 19.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas szoba 344 900 389 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 314 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

4 ágyas 1 hálós apartman 429 900 484 900<br />

3. fő FN PÁ 113 900 113 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

Felár: AI felár 79.900 Ft/fő/hét, 38.000 Ft/gyerek 2-12<br />

Kód: GRKRECHQHPPORPVIL<br />

HOTEL PORTO PLATANIAS BEACH RESORT*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13., 20., 27., VII.4.,<br />

VII.11., 18., 25.,<br />

VIII.30., XI 5., 12., 19.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas szoba kertre/<br />

medencére néző szoba<br />

394 900 439 900<br />

3. fő FN PÁ 319 900 349 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

4 ágyas maisonette apartman 534 900 589 900<br />

3. fő FN PÁ 113 900 113 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

Felár: AI felár 79.900 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRKRECHQHPPORP<br />

12 13


HOTEL MINOA PALACE*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

IX.19.<br />

VI.13., 20., 27., VII.4., 11.,<br />

VII.18., 25.,<br />

VIII.29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas szoba 349900 404 900 454 900<br />

3. fő FN PÁ 289 900 324 900 359 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 244 900 274 900 304 900<br />

2 ágyas imperial wing<br />

szoba<br />

514900 589 900 659 900<br />

3. fő FN PÁ 399 900 454 900 504 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 329 900 364 900 399 900<br />

Felár: FP felár 44.900 Ft/fő/hét, 22.900 Ft/gyerek 2-12<br />

Kód: GRKRECHQHMINOA<br />

HOTEL LOUIS CRETA PRINCESS****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.13., 20.,<br />

VI.27., VII.4., 11.,<br />

VII.18., 25.,<br />

IX.19.<br />

VIII.29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas oldalról tengerre<br />

néző szoba<br />

384900 444 900 504 900<br />

3. fő FN PÁ 314 900 354 900 394 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

2 ágyas főépületi<br />

tengerre néző szoba<br />

394900 464 900 524 900<br />

3. fő FN PÁ 319 900 369 900 409 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4 ágyas oldalról tengerre<br />

néző családi szoba<br />

384900 444 900 504 900<br />

3. fő FN PÁ 314 900 354 900 394 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 264 900 294 900 319 900<br />

Kód: GRKRECHQHLPRINC<br />

HOTEL AVRA IMPERIAL BEACH RESORT*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13., 20., 27.<br />

VII.4., 11.,<br />

VII.18., 25.,<br />

IX.5., 12., 19.<br />

VIII.22., 29.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas deluxe kertre<br />

néző szoba<br />

439900 464 900 504 900<br />

3. fő FN PÁ 344900 359 900 389 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900 113 900<br />

Teljes panziós felár 69.900 Ft/fő/hét<br />

Kód:GRKRECHQHAVRA<br />

HOTEL VANTARIS BEACH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.<br />

VI.20., 27., VII.4.,<br />

VII.11., 18., 25.,<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12., 19.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 304900 339 900 374 900<br />

3. fő FN PÁ 249 900 274 900 299 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 209 900 229 900 244 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

347900 374 900 404 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 299 900 319 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 234 900 244 900 259 900<br />

Felár: AI felár 84.900 Ft/fő/hét, 42.900 Ft/gyerek 2-12, babaágy 35 EUR, széf 14 EUR<br />

Kód: GRKRECHQHVANTB<br />

HOTEL VANTARIS PALACE*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.<br />

VI.20., 27., VII.4.,<br />

VII.11., 18., 25.,<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12., 19.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 338900 364 900 404 900<br />

3. fő FN PÁ 274 900 289 900 314 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 224 900 239 900 259 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

374900 399 900 444 900<br />

3. fő FN PÁ 294 900 314 900 344 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900 113 900<br />

4. fő GY 2-12 PÁ 244 900 259 900 279 900<br />

Felár: AI felár 84.900 Ft/fő/hét, 42.900 Ft/gyerek 2-12, babaágy 35 EUR<br />

Kód: GRKRECHQHVANTP<br />

EMILIA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.13.,<br />

VI.20., 27.,<br />

VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19.<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas stúdió 159 900 169 900 179 900<br />

3. fő FN PÁ 149 900 154 900 164 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 144 900 149 900<br />

4 ágyas apartman 154 900 164 900 174 900<br />

Felár: LK felár 56 EUR/szoba, széf 14 EUR/hét<br />

Kód: GRKRERETAPEMILA<br />

DAISY APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.13.,<br />

VI.20., 27.,<br />

VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19.<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12.<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas folyosóra néző<br />

stúdió<br />

159 900 169 900 179 900<br />

3. fő FN PÁ 144 900 154 900 154 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 144 900 149 900<br />

2 ágyas oldalról<br />

medencére/tengerre<br />

169 900 179 900 189 900<br />

néző stúdió<br />

3. fő FN PÁ 159 900 164 900 169 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113 900 149 900 154 900<br />

4 ágyas apartman 159 900 169 900 179 900<br />

Felár: LK felár 35 EUR/studio, 56 EUR/apartman, széf 10 EUR/hét, RE felár 38.000 Ft/fő/hét Kód: GRKRERETAPDAIS<br />

HOTEL LEFKONIKO BEACH/BAY***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas<br />

standard szoba<br />

204900 239 900 249 900 259 900<br />

2 ágyas<br />

superior szoba<br />

214900 249 900 259 900 269 900<br />

3. fő FN PÁ 164900 184 900 189 900 194 900<br />

3. FŐ GY 2-14 PÁ 113900 113 900 113 900 113 900<br />

Felár: széf 14 EUR/hét, AI felár 39.000 Ft/fő, 22.000 Ft/gyerek 2-12<br />

Kód: GRKRERETHLEFK<br />

HOTEL THEARTEMIS PALACE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.,<br />

VIII.22., 29., IX.5., 12., 19.<br />

VI.20., 27., VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 329 900 344 900<br />

3. fő FN PÁ 269 900 279 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

2 ágyas superior szoba 359 900 374 900<br />

3. fő FN PÁ 293 900 304 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 113 900 113 900<br />

Felár: AI felár 84.900 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRKRERETHTHE<br />

HOTEL ATRIUM AMBIENCE****14+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 234900 264 900 279 900 299 900<br />

3. fő FN PÁ 199900 219 900 229 900 244 900<br />

2 ágyas<br />

superior szoba<br />

249900 284 900 294 900 314 900<br />

3. fő FN PÁ 214900 239 900 244 900 254 900<br />

Felár: széf 18 EUR/hét<br />

Kód: GRKRERETHATR<br />

HOTEL DIMITRIOS VILLAGE BEACH RESORT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.13., 20., 27.<br />

VII.4., 11., 18., 25.,<br />

VIII.29., IX.5., 12., 19.<br />

VIII.1., 8., 15., 22.<br />

2 ágyas stúdió 364900 439 900<br />

3. fő FN PÁ 289900 344 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900<br />

2 +2 ágyas apartman 439900 529 900<br />

3. fő FN PÁ 344900 404 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900<br />

4. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900<br />

Kód:GRKREHDIMIT<br />

HOTEL SOLIMAR DIAS***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 239900 264 900 279 900 294 900<br />

3. fő FN PÁ 204900 224 900 234 900 244 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900 113 900 113 900<br />

Felár: Széf 19 EUR/hét<br />

Kód: GRKRERETHSOLI<br />

HOTEL RETHYMNO RESIDENCE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 239900 269 900 284 900 299 900<br />

2 ágyas<br />

superior szoba<br />

249900 279 900 299 900 314 900<br />

3. fő FN PÁ 214900 234 900 249 900 259 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 113900 113 900 113 900 113 900<br />

Kód: GRKRERETHRET<br />

HOTEL BOMO RETHYMNO****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét UAI<br />

V.30., X.3.<br />

VI.6., 13.,<br />

VI.20., 27., VII.4., 11., 18., 25.,<br />

IX.19., 26. VIII.22., 29., IX.5., 12. VIII.1., 8., 15.<br />

2 ágyas szoba 269900 304 900 314 900 334 900<br />

3. fő FN PÁ 229900 249 900 259 900 269 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 159900 174 900 179 900 184 900<br />

Kód: GRKRERETHBOMO<br />

HOTEL IBEROSTAR CRETA MARINE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP VI.13., 20., 27. VII.4., 11.<br />

VII.18., 25.,<br />

VIII.22., 29.,<br />

VIII.1., 8., 15.<br />

IX.5., 12., 19.<br />

2 ágyas kertre<br />

néző szoba<br />

334900 379 900 404 900 359 900<br />

3. fő FN PÁ 279900 309 900 329 900 299 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 189900 199 900 209 900 199 900<br />

4 ágyas kertre<br />

néző családi szoba<br />

419900 474 900 514 900 444 900<br />

3. fő FN PÁ 334900 374 900 404 900 354 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 113900 113 900 113 900 113 900<br />

4. FŐ GY 2-12 PÁ 214900 226 900 234 900 219 900<br />

Felár: AI felár 100.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRKRECHQHIBCRE<br />

KARPATHOS<br />

KARPATHOS CHARTER JÁRAT (CSÜTÖRTÖK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

10., 17., 24. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19., 26. 2., 9., 16., 23.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 120.900 Ft/fő.<br />

DOLPHIN APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 169 900 174 900 179 900 189 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

4 ágyas apartman 164900 169 900 174 900 184 900<br />

3.- 4. fő FN PÁ 159900 164 900 164 900 164 900<br />

1.- 2. GY 2-12 PÁ 144900 144 900 144 900 144 900<br />

Felárak: RE felár: 22 900 Ft/fő/hét, VA felár: 37 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 49/szoba, SZÉF felár EUR 10/szobaa<br />

GRKARAPDOLPH<br />

PETRA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 174900 179 900 184 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 159900 159 900 159 900 159 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120900 120 900 134 900 134 900<br />

Felárak: RE felár: 22 900 Ft/fő/hét, VA felár: 37 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 49/szoba, SZÉF felár EUR 5/szoba<br />

GRKARAPPETR<br />

SEALAND APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 184900 189 900 194 900 199 900<br />

3. fő FN PÁ 149900 149 900 159 900 159 900<br />

1.-2. fő GY 2-12 PÁ 144900 144 900 144 900 144 900<br />

Felárak: RE felár: 22 900 Ft/fő/hét, VA felár: 37 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 49/szoba, SZÉF felár EUR 10/szoba<br />

GRKARAPSEAL<br />

BAY WATCH APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 169900 179 900 184 900 189 900<br />

2 ágyas stúdió TN 179900 189 900 199 900 209 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120900 120 900 120 900 120 900<br />

Felárak: LK felár EUR 53/szoba<br />

GRKARAPBAYW<br />

LADIS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 179900 184 900 189 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 149900 149 900 149 900 149 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120900 120 900 120 900 120 900<br />

Felárak: RE felár: 22 900 Ft/fő/hét, VA felár: 37 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 35/szoba, SZÉF felár EUR 5/szobaa<br />

GRKARAPLAD<br />

APARTHOTEL DIAKONIS***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 189900 194 900 199 900 204 900<br />

2-4 ágyas családi<br />

stúdió<br />

189900 194 900 199 900 204 900<br />

1.-2. GY 2-12 PÁ 144900 144 900 144 900 144 900<br />

Felárak: RE felár: felnőtt 20 900 Ft/fő/hét, gyermel: 10 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 8/szoba<br />

GRKARHDIAKO<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL: €/FŐ).<br />

Karpathosi est 40 € Olympos 44 €<br />

"Kék nap" hajókirándulás<br />

BBQ-val<br />

50 € Saria 48 €<br />

HOTEL OCEANIS***<br />

A Hotel Oceanis nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

REPÜLŐVEL<br />

HOTEL MIRAMARE BAY***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 234900 239 900 244 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 199900 204 900 209 900 214 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 179900 184 900 189 900 194 900<br />

Felárak: VA felár: 37 900 Ft/fő/hét<br />

GRKARHMIRA<br />

ALOS SUITES **** (EX-APARTHOTEL POSSIRAMA BAY) 16+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2-4 ágyas lakosztály 244900 249 900 254 900 259 900<br />

3.- 4.fő FN PÁ 219900 224 900 229 900 234 900<br />

Felárak: RE felár: 22 900 Ft/fő/hét, VA felár: 37 900 Ft/fő/hét<br />

GRKARAPPOSS<br />

HOTEL NEREIDES****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.10.<br />

VI.17., VIII.26.<br />

VI.24., VII.1. VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 239900 244 900 249 900 259 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 179900 184 900 189 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 204900 209 900 214 900 219 900<br />

2+2 ágyas családi<br />

szoba*<br />

239900 244 900 249 900 259 900<br />

1. GY 2-12 PÁ* 179900 184 900 189 900 194 900<br />

2. GY 2-12 PÁ* 179900 184 900 189 900 194 900<br />

Felárak: VA felár: 37 900 Ft/fő/hét<br />

GRKARHNERE<br />

HOTEL ALIMOUNDA MARE*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.10., 17.<br />

VII. 22., 29.<br />

VI.24.,VII.1.,8.,15.<br />

IX.23.<br />

VIII.5., 12.,19.,26.<br />

IX.2.,9.,16.<br />

2 ágyas oldal tengerre<br />

néző szoba<br />

324 900 384 900 444 900 379 900<br />

3. fő FN PÁ 264 900 304 900 349 900 299 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

2 ágyas front tengerre<br />

néző szoba<br />

374 900 434 900 489 900 429 900<br />

3. fő FN PÁ 299 900 339 900 374 900 334 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

Felárak: TP felár: fenőtt 79 900 Ft/fő/hét / gyerek 39 900 Ft/fő/hét<br />

GRKARHALIM<br />

14 15


RODOSZ<br />

RODOSZ CHARTER JÁRAT CSÜTÖRTÖK<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

3., 10., 17., 24. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19., 26. 2., 9., 16., 23.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 120.900 Ft/fő.<br />

JOHN & MARY APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24., VIII.26.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 179 900 184 900 189 900 204 900<br />

3. fő FN PÁ 164 900 169 900 174 900 179 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 159 900 164 900<br />

GRRODAPJOHN<br />

HOTEL RHODIAN ROSE***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24., VIII.26.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas superior<br />

szoba<br />

204 900 214 900 219 900 224 900<br />

3. fő FN PÁ 179 900 184 900 194 900 199 900<br />

3. fő GY 2-9 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

3. fő GY 9-12 PÁ 179 900 184 900 194 900 199 900<br />

Felárak: VA felár: 39900 Ft/fő/hét, LK felár: 49 EUR/szoba/hét<br />

GRRODHRHOD<br />

HOTEL TSAMPIKA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24., VIII.26.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 239 900 244 900 249 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 204 900 209 900 214 900 219 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

GRRODAPTSA<br />

HOTEL FALIRAKI BAY***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24., VIII.26.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 214 900 219 900 229 900 244 900<br />

3. fő FN PÁ 189 900 194 900 199 900 209 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 174 900 179 900 184 900 189 900<br />

GRRODHFALBAY<br />

HOTEL ORION***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE VI.3.,10., 17.<br />

VI.24.<br />

VII.1., 8., 15., 22.<br />

VII.29.<br />

IX.16., 23.<br />

VIII.26., IX.2., 9. VIII.5., 12., 19.<br />

2 ágyas szoba 224 900 229 900 244 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 194 900 199 900 209 900 219 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 134 900 144 900<br />

GRRODHORION<br />

HOTEL EVITA BEACH***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24., VIII.26.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 239900 244 900 249 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 204900 209 900 214 900 219 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120900 120 900 120 900 120 900<br />

GRRODHEVITAB<br />

HOTEL EVITA BAY****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24., VIII.26.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 304 900 309 900 314 900 329 900<br />

3. fő FN PÁ 244 900 249 900 254 900 259 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

GRRHOHTLEVITABAY<br />

HOTEL APOLLO BEACH RESORT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP VI.3., 10., 17., 24.<br />

VII.1., 8.<br />

VII.15.<br />

VII.22., 29.<br />

IX.16., 23. VIII.19., 26., IX.2., 9. VIII.5., 12.<br />

2 ágyas oldal tengerre<br />

néző szoba<br />

374 900 394 900 399 900 434 900<br />

3. fő FN PÁ 299 900 309 900 324 900 339 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 139 900 139 900 144 900 149 900<br />

GRRODHAPBEACH<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL: €/FŐ).<br />

Rodosz városnézés 32 € Symi sziget 54 €<br />

Szigettúra + belépő 52 €+ belépő BBQ hajótúra 52 €<br />

HOTEL AMADA COLOSSOS RESORT*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét UAI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24.<br />

VII.1.,8.,15.<br />

VII.22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.2.,9.<br />

VIII.26.<br />

VIII.5.,12., 19.<br />

2 ágyas szoba 429 900 434 900 509 900 539 900<br />

3. fő FN PÁ 354 900 359 900 374 900 409 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

474 900 479 900 559 900 599 900<br />

3. fő FN PÁ 384 900 389 900 449 900 479 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

4 ágyas oldal tengerre<br />

néző családi<br />

474 900 479 900 559 900 599 900<br />

szoba<br />

3. fő FN PÁ 384 900 389 900 449 900 479 900<br />

1. GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

2. GY 2-13 PÁ 299 900 304 900 339 900 359 900<br />

2 ágyas front<br />

tengerre néző<br />

639 900 644 900 724 900 759 900<br />

junior suite<br />

3. fő FN PÁ 509 900 514 900 574 900 599 900<br />

1. GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

GRRODHAMADA<br />

HOTEL FALIRAKI BEACH & SPA*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3.,10., 17.<br />

VI.24.<br />

VII.1.,8.<br />

VII.15., 22., 29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.19., 26. IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas oldal tengerre<br />

néző szoba<br />

419 900 459 900 539 900 579 900<br />

3. fő FN PÁ 334 900 364 900 419 900 449 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

459 900 499 900 579 900 619 900<br />

3. fő FN PÁ 364 900 394 900 449 900 474 900<br />

3. fő 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

2-4 ágyas családi<br />

szoba<br />

474 900 514 900 594 900 634 900<br />

3. fő FN PÁ 374 900 404 900 459 900 484 900<br />

1.-2. GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

2 ágyas medencés<br />

szoba<br />

494 900 534 900 614 900 654 900<br />

3. fő FN PÁ 394 900 419 900 474 900 504 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

GRRODHFALB<br />

HOTEL RODOS PALLADIUM*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24.<br />

VII.15., 22., 29.<br />

VIII.26.<br />

IX.23.<br />

VII.1., 8.<br />

VIII. 5., 12., 19.<br />

IX.2., 9., 16.<br />

2 ágyas szoba 359 900 409 900 449 900 399 900<br />

3. fő FN PÁ 294 900 334 900 354 900 324 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 249 900 279 900 294 900 269 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

384 900 434 900 509 900 424 900<br />

3. fő FN PÁ 309 900 349 900 399 900 339 900<br />

3. fő GY 2-12 259 900 294 900 304 900 284 900<br />

2 ágyas superior<br />

tengerre néző<br />

424 900 479 900 519 900 474 900<br />

szoba<br />

3. fő FN PÁ 339 900 384 900 404 900 374 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 279 900 314 900 329 900 304 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző junior suite<br />

494 900 579 900 624 900 569 900<br />

3. fő FN PÁ 389 900 449 900 479 900 439 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 319 900 364 900 384 900 354 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző suite<br />

589 900 709 900 814 900 699 900<br />

3. fő FN PÁ 449 900 539 900 609 900 529 900<br />

3. fő 2-12 PÁ 359 900 429 900 479 900 419 900<br />

2-3 ágyas tengerre<br />

néző családi szoba<br />

419 900 479 900 519 900 469 900<br />

3. fő FN PÁ 334 900 379 900 404 900 369 900<br />

3. fő GY 2-6. PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

3. fő GY 7-12 PÁ 279 900 314 900 329 900 304 900<br />

GRRODHRPALL<br />

HOTEL MITSIS ALILA*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24.<br />

VII.1.<br />

VII.8., 15., 22.,29.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.9.<br />

VIII.26., IX.2.<br />

VIII.5., 12., 19.<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

549 900 559 900 614 900 654 900<br />

3.fő FN PÁ 429 900 439 900 474 900 499 900<br />

3. fő 2-13 PÁ 349 900 359 900 379 900 399 900<br />

4 ágyas családi<br />

szoba<br />

634 900 644 900 729 900 779 900<br />

1.-2. GY 2-13 PÁ 120 900 120 900 120 900 120 900<br />

GRRODHMALILA<br />

HOTEL MITSIS PETIT PALAIS****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24.,VIII.26.<br />

VII.15., 22.,29.<br />

VII.1.,8.<br />

IX.16., 23.<br />

IX.2.,9.<br />

VIII.5., 12., 19.<br />

2 ágyas szoba 344 900 354 900 369 900 389 900<br />

3. fő FN PÁ 284 900 294 900 309 900 319 900<br />

3. fő GY 2-13 PÁ 164 900 164 900 164 900 164 900<br />

GRRODHMPPAL<br />

HOTEL MITSIS GRAND*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.3., 10., 17.<br />

VI.24.<br />

VII.1.,8.<br />

VII.15., 22., 29.<br />

IX.23.<br />

IX.16.<br />

VIII.19., 26. IX.2.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 399 900 409 900 419 900 449 900<br />

3. fő FN PÁ 324 900 334 900 339 900 359 900<br />

1.-2. GY 2-13 PÁ 184 900 184 900 184 900 184 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

414 900 424 900 434 900 464 900<br />

3. fő FN PÁ 334 900 344 900 349 900 369 900<br />

1.-2. GY 2-13 PÁ 184 900 184 900 184 900 184 900<br />

GRRODHMGRAND<br />

16 17


KORFU<br />

KORFU CHARTER JÁRAT (PÉNTEK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

4., 11., 18., 25. 2., 9., 16., 23., 30. 6., 13., 20., 27 3., 10., 17.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül<br />

a helyszínen kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%),<br />

utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 105.900 Ft/fő.<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL €/FŐ).<br />

Sziget túra busszal 40 € Csúszdapark 40 €<br />

Hajókirándulás BBQ-val 40 € Búvárkodás 55 €<br />

Görög folklór est 40 € Albánia 40 €<br />

FONTOS TUDNIVALÓK:<br />

• A turnusok (10 nap/7 éj) 1-1 éjszakát a buszon, a választott szálláson 7<br />

éjszakás tartózkodást jelentenek.<br />

• Ülőhely kéréseket és beültetéseket garantálni nem tudunk!<br />

• A busszal történő utazás csak 3 éves kor felett lehetséges<br />

• A magyarországi gyűjtővonalakon a létszámok függvényében kisbuszok<br />

és összevont buszok is közlekedhetnek Szegedig, előfordulhat,<br />

hogy átszállásra is sor kerül.<br />

• A vidéki felszállásokat 30 perc eltéréssel tudjuk garantálni.<br />

• A szűk utcák miatt a busz nem tud minden szálláshelyet közvetlenül<br />

megközelíteni, így minden városban fix leszállási helyeket jelölünk ki,<br />

ahonnan az utasoknak a csomagjaikat önmaguknak kell a szálláshoz<br />

vinni. A leszállási helyektől max. 3-400 m-re találhatóak a szállások.<br />

• A nagy távolságok és az előre nem látható váratlan események (baleset,<br />

határátkelési várakozás, stb.) miatt a menetrend és az útvonal<br />

megváltoztatásának jogát irodánk fenntartja.<br />

AEOLOS BEACH RESORT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.4., 11., 18.,25.<br />

VII.2., 9., 16., 23.,30.<br />

IX.3., 10., 17.<br />

VIII.6., 13., 20., 27<br />

2 ágyas standard 394 900 449 900<br />

3. fő FN PÁ 309 900 349 900<br />

3. fő GY 2-7 PÁ 105 900 105 900<br />

3. FŐ GY 7-12 PÁ 249 900 279 900<br />

2 ágyas főépületi tengerre néző 424 900 474 900<br />

3. fő FN PÁ 329 900 364 900<br />

3. fő GY 2-7 PÁ 105 900 105 900<br />

3. FŐ GY 7-12 PÁ 264 900 289 900<br />

Felár: FP felár 73.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRKORHAEOL<br />

FILOXENIA APARTMANHÁZ<br />

BUSSZAL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE VI.3., 10.,<br />

VI.17.,<br />

VI.24., VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 76 900 91 900 96 900 101 900<br />

3. fő FN PÁ 66 900 81 900 84 900 89 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 66 900 76 900<br />

4 ágyas apartman 76 900 91 900 96 900 101 900<br />

5. fő FN PÁ 66 900 81 900 84 900 86 900<br />

5. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 66 900 76 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPFIL<br />

ALEXANDROS APARTMANHÁZ<br />

BUSSZAL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE VI.3., 10.,<br />

VI.17.,<br />

VI.24., VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 91 900 96 900 101 900 111 900<br />

3. fő FN PÁ 81 900 86 900 91 900 96 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 76 900 81 900<br />

2 ágyas superior stúdió 96 900 101 900 106 900 114 900<br />

4 ágyas apartman 91 900 96 900 101 900 106 900<br />

5. fő FN PÁ 81 900 86 900 91 900 96 900<br />

5. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 74 900 76 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPALE<br />

ZORBAS APARTMANHÁZ<br />

BUSSZAL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE VI.3., 10.,<br />

VI.17.,<br />

VI.24., VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 96 900 106 900 111 900 116 900<br />

3. fő FN PÁ 74 900 91 900 94 900 96 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 69 900 74 900<br />

4 ágyas apartman 94 900 104 900 109 900 114 900<br />

5. fő FN PÁ 73 900 90 900 93 900 95 900<br />

5. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 68 900 73 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPZOR<br />

KORFU BUSZJÁRAT (CSÜTÖRTÖK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

3., 10., 17., 24. 1., 8., 15., 22., 29. 5., 12., 19., 26. 2., 9.<br />

Korfu buszjárat Felszállóhely Indulási időpont<br />

Budapest Népliget, Groupama Aréna parkoló (Albert F. utca felől) 10:00<br />

Győr Vaútállomás 5:45<br />

Veszprém Tesco áruház parkolója 7:15<br />

Várpalota Sportcsarnok 8:00<br />

Székesfehérvár Mc Donalds mögötti, halász utca nagyparkoló 8:30<br />

Kecskemét Auchan előtti parkoló 11:15<br />

Kiskunfélegyháza Tesco parkoló 12:00<br />

Szeged Tesco parkoló (Rókusi krt.42-64) 13:00<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a buszjegyet, kompjegyet, szállást 7 éjszkára a megadott ellátással,<br />

foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen kötelezően fizetendő: idegenforgalmi<br />

adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak buszjegy díja: 47.900 Ft/fő.<br />

• A busz visszaindulásának pontos időpontját és a találkozás helyét telepített<br />

idegenvezetőnk a visszaindulás előtti napon közli utasainkkal.<br />

• Személyenként 1 normál méretű bőrönd (max.18 kg) vagy táska és<br />

1 kézitáska szállítására van lehetőség az utazás során. A könnyebb<br />

azonosítás érdekében, kérjük feltüntetni a bőröndön az utas nevét és<br />

lakcímét. A busztársaság a poggyász felületét ért, mindennapi használatból<br />

eredhető és túlsúly miatti sérülésekért (pl. karcolás, kisebb<br />

szennyeződés, horpadás, törés, szakadás) nem vállal felelősséget,<br />

valamint az autóbusz utasterében és csomagtartójában felejtett tárgyakért<br />

sem. Panaszokat csak tételes jegyzőkönyv felvétele mellett<br />

fogadunk el.<br />

• Háziállat a buszon nem szállítható.<br />

PANORAMA APARTMANHÁZ<br />

A Panorama apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában!<br />

FILOXENIA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 134 900 149 900 154 900 159 900<br />

3. fő FN PÁ 124 900 139 900 142 900 147 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 124 900 134 900<br />

4 ágyas apartman 134 900 149 900 154 900 159 900<br />

5. fő FN PÁ 124 900 139 900 142 900 144 900<br />

5. fő GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 124 900 134 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPFIL<br />

ALEXANDROS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 149 900 154 900 159 900 169 900<br />

3. fő FN PÁ 139 900 144 900 149 900 154 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 134 900 139 900<br />

2 ágyas superior stúdió 154 900 159 900 164 900 172 900<br />

4 ágyas apartman 149 900 154 900 159 900 164 900<br />

5. fő FN PÁ 139 900 144 900 149 900 154 900<br />

5. FŐ GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 132 900 134 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPALE<br />

ZORBAS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 154 900 164 900 169 900 174 900<br />

3. fő FN PÁ 132 900 149 900 152 900 154 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 127 900 132 900<br />

4 ágyas apartman 152 900 162 900 167 900 172 900<br />

5. fő FN PÁ 131 900 148 900 151 900 153 900<br />

5. fő GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 126 900 131 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPZOR<br />

MAYFLOWER APARTMANHÁZ<br />

BUSSZAL<br />

VI.17.,<br />

VI.24.,<br />

VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE VI.3., 10.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 81 900 96 900 106 900 111 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORAPMAY<br />

Mayflower apartmanház leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

BELLA GRECIA APARTMANHÁZ<br />

BUSSZAL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE VI.3., 10.,<br />

VI.17.,<br />

VI.24.,<br />

VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas stúdió 76 900 91 900 96 900 101 900<br />

3. fő FN PÁ 66 900 81 900 86 900 91 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 47 900 47 900 66 900 76 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba<br />

Kód:GRKORAPBEL<br />

Bella Grecia apartmanház leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

HOTEL ANGELINA***<br />

BUSSZAL<br />

Díj Ft/fő/hét FP VI.3., 10.,<br />

VI.17.,<br />

VI.24.,<br />

VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 146 900 161 900 176 900 186 900<br />

3. fő FN PÁ 126 900 129 900 131 900 131 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 106 900 109 900 111 900 111 900<br />

Felár: LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORHANG<br />

HOTEL MARIAS BEACH***<br />

BUSSZAL<br />

Díj Ft/fő/hét FP VI.3., 10.,<br />

VI.17.,<br />

VI.24., VII.1., 8., 15., 22.,29.,<br />

VIII.26., IX.2., 9.<br />

VIII.19.<br />

VIII.5., 12.<br />

2 ágyas szoba 146 900 161 900 176 900 186 900<br />

3. fő FN PÁ 121 900 126 900 131 900 136 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 106 900 109 900 111 900 116 900<br />

Felár: LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORHMARIA<br />

HOTEL CNIC GEMINI****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 224 900 242 900 254 900 274 900<br />

3. fő FN PÁ 189 900 204 900 214 900 229 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 164 900 174 900 184 900 194 900<br />

Kód: GRKORHGEM<br />

HOTEL DELFINIA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 289 900 312 900 342 900 349 900<br />

3. fő FN PÁ 234 900 252 900 272 900 279 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 199 900 209 900 224 900 229 900<br />

Kód: GRKORHDEL<br />

HOTEL APOLLO PALACE*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 354 900 379 900 404 900 429 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 299 900 314 900 334 900<br />

3. fő GY 2-14 PÁ 105 900 105 900 105 900 105 900<br />

2+2 ágyas családi szoba 354 900 379 900 404 900 429 900<br />

3. fő GY 2-14 PÁ 105 900 105 900 105 900 105 900<br />

4. fő GY 2-14 PÁ 229 900 244 900 254 900 269 900<br />

Kód: GRKORHAPO<br />

MAYFLOWER APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16., 23.,30.,<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 139 900 154 900 164 900 169 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba<br />

Kód:GRKORAPMAY<br />

Mayflower apartmanház leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

BELLA GRECIA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16., 23.,30.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas stúdió 134 900 149 900 154 900 159 900<br />

3. fő FN PÁ 124 900 139 900 144 900 149 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 105 900 105 900 124 900 134 900<br />

Felár: FP felár 45.000 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba<br />

Kód:GRKORAPBEL<br />

Bella Grecia apartmanház leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

HOTEL ANGELINA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25., VII.2., 09., 16., 23.,30.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 204 900 219 900 234 900 244 900<br />

3. fő FN PÁ 184 900 187 900 189 900 189 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 164 900 167 900 169 900 169 900<br />

Felár: LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORHANG<br />

HOTEL MARIAS BEACH***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.4., 11.,<br />

VI.18.<br />

VI.25.,<br />

VII.2., 09., 16.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.20. 23.,30., VIII.6., 13.<br />

2 ágyas szoba 204 900 219 900 234 900 244 900<br />

3. fő FN PÁ 179 900 184 900 189 900 194 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 164 900 167 900 169 900 174 900<br />

Felár: LK felár 42 EUR/szoba<br />

Kód: GRKORHMARIA<br />

PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.4., 11., 18.<br />

VI.25., VII.2., 9.<br />

VII.16., 23., 30.<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.3., 10.<br />

VIII.6., 13., 20.,<br />

2 ágyas tenger felé néző 354 900 389 900 454 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 304 900 349 900<br />

GY 2-13 PÁ 105 900 105 900 105 900<br />

2+2 ágyas családi 404 900 439 900 509 900<br />

1. GY 2-13 PÁ 105 900 105 900 105 900<br />

2. GY 2-13 PÁ 179 900 189 900 209 900<br />

Kód: GRKORHPRIM<br />

KONTOKALI BAY*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.4., 11., 18.,25.<br />

VII.2., 9., 16., 23.,30.<br />

IX.3., 10., 17.<br />

VIII.6., 13., 20., 27<br />

2 ágyas standard 434 900 484 900<br />

3. fő FN PÁ 334 900 374 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 269 900 294 900<br />

2 ágyas tenger felé néző 559 900 599 900<br />

GY 2-13 PÁ 424 900 454 900<br />

2+2 ágyas családi 334 900 354 900<br />

Felár: FP felár 73.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: GRKORHKON<br />

HOTEL LOUIS CORCYRA BEACH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.4., 11., 18.,25. VII.2., 9.<br />

VII.16., 23., 30.,<br />

VIII.27., IX.3., 10., 17.<br />

VIII.6., 13., 20.<br />

2 ágyas standard 419 900 519 900<br />

3. fő FN PÁ 329 900 399 900<br />

GY 2-14 PÁ 105 900 105 900<br />

2 ágyas tengerre néző 449 900 554 900<br />

3. fő FN PÁ 349 900 419 900<br />

GY 2-14 PÁ 105 900 105 900<br />

4- ágyas családi 469 900 579 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 359 900 439 900<br />

1. GY 2-14 PÁ 105 900 105 900<br />

2. GY 2-7 PÁ 105 900 105 900<br />

2. GY 7-14 PÁ 289 900 344 900<br />

4- ágyas bungaló 489 900 599 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 374 900 452 900<br />

1. GY 2-14 PÁ 105 900 105 900<br />

2. GY 2-7 PÁ 105 900 105 900<br />

2. GY 7-14 PÁ 299 900 354 900<br />

Kód: GRKORHCOR<br />

18 19


KEFALÓNIA<br />

BUDAPEST-KEFALONIA-BUDAPEST CHARTER JÁRAT SZOMBAT<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

5., 12., 19., 26. 3., 10., 17., 24., 31. 7., 14., 21., 28. 4., 11., 18.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 115.900 Ft/fő.<br />

DEBRECEN-KEFALONIA-DEBRECEN CHARTER JÁRAT SZOMBAT<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

12., 19., 26. 3., 10., 17., 24., 31. 7., 14., 21., 28. 4., 11.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 115.900 Ft/fő.<br />

KEFALONIA BUSZJÁRAT PÉNTEK<br />

Kefalonia buszjáratunk a <strong>2021</strong>-es szezonban nem közlekedik<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL: €/FŐ).<br />

Sziget túra busszal 50 € Zakynthos hajókirándulás 62 €<br />

Ithaca, Odüsszeusz szigete 62 € Hajókirándulás BBQ-val 75 €<br />

Kirándulás a keleti part mentén<br />

hajóval<br />

62 €<br />

MIHALIS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 169900 174 900 179 900 184 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 115900 115 900 149 900 159 900<br />

GRKEFAPMIHA<br />

THEODORA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 179900 184 900 189 900 194 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 115900 115 900 149 900 159 900<br />

GRKEFAPTHEO<br />

HOTEL APOSTOLATA*****<br />

A Hotel Apostolata Resort nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

REPÜLŐVEL<br />

JERRY’S APARTMANHÁZ<br />

A Jerry’s apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

REPÜLŐVEL<br />

MARINA STUDIOS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas economy<br />

stúdió<br />

164 900 169 900 179 900 184 900<br />

2 ágyas stúdió 169 900 174 900 184 900 189 900<br />

3-4 ágyas apartman 159 900 164 900 169 900 174 900<br />

Felárak: RE felár: 24.900 Ft/fő/hét, VA felár 48.900 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba/hét<br />

GRKEFAPMARST<br />

MARINA VILLA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2-4 ágyas földszinti<br />

apartman<br />

174 900 179 900 189 900 194 900<br />

3-4. fő FN PÁ 164 900 164 900 169 900 174 900<br />

3.-4. GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 154 900 159 900<br />

Felárak: RE felár: 24.900 Ft/fő/hét, VA felár 48.900 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba/hét<br />

GRKEFAPMARVI<br />

EVANS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas földszinti<br />

stúdió<br />

179 900 184 900 189 900 194 900<br />

2 ágyas emeleti<br />

stúdió<br />

184 900 189 900 194 900 199 900<br />

3. fő FN PÁ 174 900 179 900 184 900 189 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 149 900 159 900<br />

Felárak: RE felár: 24.900 Ft/fő/hét, VA felár 48.900 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba/hét<br />

GRKEFAPEVA<br />

ALEXANDRA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18<br />

IX.11.<br />

VIII.21.,28.,IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 149 900 154 900 159 900 169 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 139 900 149 900 159 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 104 900 104 900 129 900 134 900<br />

Felárak: RE felár: 24.900 Ft/fő/hét, VA felár 48.900 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba/hét<br />

GRKEFAPTALEXADRA<br />

ANGELIKA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj/Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 164 900 169 900 174 900 179 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 149 900 149 900 149 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 129 900 149 900 149 900 149 900<br />

Felárak: RE felár: 24.900 Ft/fő/hét, VA felár 48.900 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba/hét, széf 14 EUR/szoba/hét<br />

Az Angelika apartmanház leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

GRKEFAPANGEL<br />

VILLA KEKATOS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj/Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas földszinti<br />

stúdió<br />

179 900 184 900 189 900 194 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző stúdió<br />

179 900 184 900 189 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 129 900 134 900 134 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 129 900 129 900<br />

Felárak: RE felár: 24.900 Ft/fő/hét, VA felár 48.900 Ft/fő/hét, LK felár 35 EUR/szoba/hét<br />

A Villa Kekatos apartmanház leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

GRKEFVILLKEK<br />

HOTEL LORENZO**<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 204 900 209 900 214 900 219 900<br />

3. fő FN PÁ 174 900 179 900 184 900 189 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 115 900 115 900 154 900 159 900<br />

Felárak: VA felár 48 900 Ft/fő/hét<br />

GRKEFHLORE<br />

HOTEL IRILENA**<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 204 900 209 900 214 900 224 900<br />

Felárak: VA felár 48 900 Ft/fő/hét<br />

GRKEFHIRI<br />

HOTEL MEDITERRANEE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.5.,12.<br />

VI.19.<br />

VII.17.,24., 31.<br />

VI.26.,VII.3.,10.<br />

IX.11.,18.<br />

VIII.28.,IX.4.<br />

VIII.7.,14.,21.<br />

2 ágyas tájra néző<br />

szoba<br />

299 900 304 900 314 900 359 900<br />

3. fő FN PÁ 254 900 264 900 269 900 299 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 219 900 224 900 229 900 244 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

329 900 334 900 339 900 394 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 284 900 294 900 319 900<br />

3. fő GY 2-12 PÁ 229 900 234 900 239 900 259 900<br />

Felárak: VA felár 49.900 Ft/fő/hét felnőtt/ 24.000 Ft/fő/hét gyerek<br />

GRKEFHMED<br />

HOTEL THALASSA BOUTIQUE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.5.,12.,19.<br />

VI.26.<br />

VII.17.,24.,31.<br />

VIII. 28.<br />

VII.3., VII.10<br />

VIII.7.,14., 21.<br />

IX.4.,11.,18.<br />

2 ágyas kertre néző<br />

szoba<br />

384 900 389 900 454 900 394 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

394 900 399 900 464 900 404 900<br />

Felárak: VA felár 49 900 Ft/fő/hét<br />

GRKEFHTHAL<br />

AMMES APARTMANHÁZ<br />

Az Ammes apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

REPÜLŐVEL<br />

HOTEL ASTRA VILLAGE SUITES & SPA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.5.,12.,19.<br />

VI.26.<br />

VII.10.,17.,24.,31.<br />

VIII.28.<br />

VII.3.<br />

VIII.7.,14., 21.<br />

IX.4.,11.,18.<br />

2 ágyas szoba 259 900 269 900 314 900 279 900<br />

3.fő FN PÁ 209 900 214 900 254 900 224 900<br />

3. fő 2-12 PÁ 194 900 199 900 219 900 204 900<br />

2-4 ágyas családi<br />

szoba*<br />

269 900 279 900 329 900 289 900<br />

3. fő FN PÁ 214 900 224 900 259 900 234 900<br />

3.-4. GY 2-12 PÁ* 194 900 199 900 229 900 214 900<br />

Felárak: VA felár 49.900 Ft/fő/hét felnőtt/ 24.000 Ft/fő/hét gyerek<br />

GRKEFHAST<br />

ELIZA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.3., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 179900 184 900 194 900 199 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 115900 115 900 149 900 159 900<br />

GRKEFAPELIZ<br />

OCEAN VIEW APARTMANHÁZ<br />

Az Oceanview apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

REPÜLŐVEL<br />

20 21


ZAKINTHOS<br />

BUDAPEST-ZAKINTHOS-BUDAPEST CHARTER JÁRAT SZOMBAT<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

5., 12., 19., 26. 3., 10., 17., 24., 31. 7., 14., 21., 28. 4., 11., 18.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 110.900 Ft/fő..<br />

DEBRECEN-ZAKINTHOS-DEBRECEN CHARTER JÁRAT SZOMBAT<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

12., 19., 26. 3., 10., 17., 24., 31. 7., 14., 21., 28. 4., 11.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó. A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 110.900 Ft/fő.<br />

AKIS APARTMANHÁZ<br />

Az Akis apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

NIKOS STÚDIÓ<br />

A Nikos stúdió nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

HOTEL KONSTANTIN BEACH***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas oldal<br />

tengerre néző szoba<br />

264 900 274 900 279 900 284 900<br />

3.fő FN PÁ 164 900 169 900 174 900 179 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

Felárak: LK felár: EUR 48/szoba<br />

GRZAKHTLKONS<br />

HOTEL KOUKOUNARIA & SUITES****<br />

A Hotel Koukounaria Suites nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

HOTEL ALYKANAS BEACH VILLAGE ****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

324 900 329 900 334 900 344 900<br />

1-2. GY (2-12) PÁ 104 900 104 900 104 900 104 900<br />

3. fő FN PÁ 154 900 159 900 164 900 169 900<br />

4. fp FN PÁ 204 900 209 900 214 900 219 900<br />

Felárak: SZÉF felár EUR 16/szoba<br />

GRZAKHTLALYKVILL<br />

REGINA APARTMANHÁZ<br />

A Regina apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

CHRISTINA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 159 900 164 900 174 900 179 900<br />

3.fő FN PÁ 144 900 149 900 154 900 164 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 144 900 149 900<br />

4 ágyas apartman 154 900 159 900 169 900 174 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 144 900 149 900<br />

Felárak: RE felár: 17 900 Ft/fő/hét, VA felár: 44 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 15/szoba GRZAKAPCHR<br />

RAGIA APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 164 900 169 900 174 900 179 900<br />

3.fő FN PÁ 144 900 144 900 154 900 159 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 134 900 144 900<br />

Felárak: RE felár: 17 900 Ft/fő/hét, VA felár: 44 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 15/szoba GRZAKAPRAG<br />

APARTHOTEL PLANOS***<br />

A Planos aparthotel nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

HOTEL ALEXANDRA BEACH RESORT & SPA ****<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

VI.26., VII.3.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

BUSSZAL<br />

REPÜLŐVEL<br />

VII.10., 17., 24.,31.<br />

VIII.7., 14.<br />

369 900 374 900 379 900 384 900<br />

379 900 384 900 389 900 394 900<br />

1. GY (2-12) PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

2. GY (2-12) PÁ 139 900 144 900 149 900 154 900<br />

3. fő FN PÁ 239 900 244 900 249 900 254 900<br />

4. fp FN PÁ 164 900 169 900 174 900 179 900<br />

GRZAKHTLALEX<br />

BUDAPEST-ZAKINTHOS-BUDAPEST CHARTER JÁRAT CSÜTÖRTÖK<br />

Budapest-Zakinthos-Budapest csütörtöki charter járatunk a <strong>2021</strong>-es szezonban nem közlekedik<br />

ZAKINTHOS BUSZJÁRAT PÉNTEK<br />

Zakinthos buszjáratunk a <strong>2021</strong>-es szezonban nem közlekedik<br />

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOKAT, AUTÓBÉRLÉST A HELYSZÍNEN, TELEPÍTETT IDEGENVEZETŐNKNÉL<br />

LEHET BEFIZETNI (HELYI PARTNERÜNK SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÁRAKKAL: €/FŐ).<br />

Sziget túra busszal 35 € Keri-Kaiki Teknősles 31 €<br />

Hajóirándulás Kefalonia<br />

szigetére<br />

62 € + belépő Smugglers - Cove 35 €<br />

HOTEL LESANTE*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26. VII.3.,10., 17., VIII.7., 14.<br />

IX.18.<br />

IX.4., 11.<br />

24., 31.<br />

VIII.21., 28.<br />

2 ágyas deluxe<br />

szoba<br />

399 900 409 900 459 900 489 900<br />

3.fő FN PÁ 324 900 334 900 349 900 369 900<br />

GY 2- 6 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

GY 6-12 PÁ 199 900 204 900 209 900 214 900<br />

2 ágyas prémium<br />

deluxe szoba<br />

449 900 469 900 504 900 539 900<br />

2 ágyas executive<br />

szoba<br />

504 900 519 900 554 900 579 900<br />

GRZAKHLES<br />

PERIYALI APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 164 900 169 900 174 900 179 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 139 900 144 900<br />

Felárak: RE felár: 17 900 Ft/fő/hét, VA felár: 44 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 10/szoba GRZAKAPPERIY<br />

TIMOS APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 159 900 164 900 174 900 179 900<br />

3.fő FN PÁ 144 900 149 900 154 900 159 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 134 900 139 900<br />

Felárak: RE felár: 17 900 Ft/fő/hét, VA felár: 44 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 15/szoba GRZAKAPTIMO<br />

DROSSOS STÚDIÓ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző stúdió<br />

159 900 164 900 169 900 174 900<br />

2 ágyas beltéri<br />

stúdió<br />

154 900 159 900 164 900 169 900<br />

Felárak: RE felár: 17 900 Ft/fő/hét, VA felár: 44 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 15/szoba GRZAKAPDRO<br />

GIATRAS STÚDIÓ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas standard<br />

stúdió<br />

149 900 154 900 159 900 164 900<br />

2 ágyas felújított<br />

stúdió<br />

159 900 164 900 169 900 174 900<br />

Felárak: LK felár: EUR 48/hét, széf: EUR 16/hét<br />

GRZAKAPGIA<br />

VILLA MARIE APARTMANHÁZ<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas stúdió 149 900 154 900 159 900 164 900<br />

GY 2-14 PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

Felárak: LK felár: EUR 48/szoba, széf: EUR 8/hét<br />

GRZAKAPVILMAR<br />

TIMOS APARTHOTEL **+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.5., 12.,<br />

VI.19.,<br />

VI.26., VII.03., VII.10., 17., 24., 31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.04.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 169 900 174 900 179 900 184 900<br />

4 ágyas családi<br />

szoba<br />

164 900 169 900 174 900 179 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 139 900 144 900<br />

Felárak: RE felár: 17 900 Ft/fő/hét, VA felár: 44 900 Ft/fő/hét, LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 15/szoba<br />

GRZAKHTIMO<br />

HOTEL POSEIDON BEACH***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 304 900 309 900 314 900 324 900<br />

3.fő FN PÁ 264 900 269 900 274 900 279 900<br />

GY 2- 12 PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

Felárak: Széf: EUR 20/hét, Wifi: EUR 10<br />

GRZAKHPOS<br />

HOTEL GARDEN PALACE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 254 900 264 900 269 900 274 900<br />

3.fő FN PÁ 199 900 204 900 214 900 224 900<br />

1.-2. GY 2-14 PÁ 169 900 174 900 184 900 194 900<br />

Felárak: LK felár EUR 42/szoba, SZÉF felár EUR 14/szoba<br />

GRZAKHGARDP<br />

HOTEL MARGARITA****<br />

A Hotel Margarital nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

REPÜLŐVEL<br />

HOTEL ILARIA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 194 900 199 900 204 900 209 900<br />

3.fő FN PÁ 169 900 174 900 179 900 184 900<br />

GY 2-6 PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

GY 6-12 PÁ 149 900 154 900 159 900 164 900<br />

Felárak: VA felár fenőtt 39 900 Ft/fő/hét /gyerek 6-12 év 20 900 Ft/fő/hét /gyerek 2-6 év ingyenes, Széf felár EUR 10/szoba<br />

GRZAKHILAR<br />

HOTEL ZANTE PARK RESORT & SPA*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2-4 ágyas<br />

Főépületi szoba<br />

349 900 354 900 359 900 364 900<br />

3.fő FN PÁ 294 900 299 900 304 900 309 900<br />

1.GY 2-12 PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

2.GY 2-12 PÁ 234 900 239 900 244 900 249 900<br />

Felárak: SZÉF felár EUR 20/szoba<br />

GRZAKHBWZAN<br />

HOTEL GALAXY BEACH RESORT*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba* 349 900 354 900 364 900 369 900<br />

3.fő FN PÁ 294 900 309 900 319 900 324 900<br />

1.GY 2-12 PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

2.GY 2-12 PÁ 234 900 244 900 254 900 259 900<br />

Felárak: SZÉF felár EUR 20/szoba<br />

GRZAKHTLGALA<br />

HOTEL MEDITERRANEAN BEACH RESORT*****<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.18.<br />

IX.4., 11.<br />

2 ágyas főépületi<br />

szoba<br />

VI.26.,<br />

VIII.28.,<br />

REPÜLŐVEL<br />

VII.3., 10., 17., 24.,31.<br />

VIII. 7., 14., 21.<br />

349 900 359 900 369 900 399 900<br />

3.fő FN PÁ 279 900 289 900 299 900 314 900<br />

GY 2-6 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

GY 7-12 PÁ 249 900 249 900 259 900 269 900<br />

2 ágyas superior<br />

szoba<br />

369 900 379 900 394 900 429 900<br />

3.fő FN PÁ 299 900 304 900 314 900 334 900<br />

GY 2-6 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

GY 7-12 PÁ 249 900 249 900 264 900 274 900<br />

2 ágyas executive<br />

oldal tengerre néző 379 900 389 900 399 900 449 900<br />

szoba<br />

3.fő FN PÁ 304 900 314 900 324 900 359 900<br />

GY 2-6 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

GY 7-12 PÁ 254 900 264 900 274 900 294 900<br />

Felárak: SZÉF felár EUR 20/szoba<br />

GRZAKMEDB<br />

HOTEL LOUIS ZANTE BEACH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

IX.11.<br />

VIII.28. IX.4.<br />

VIII.7., 14.,21.<br />

2 ágyas kertre néző<br />

szoba<br />

399 900 409 900 419 900 489 900<br />

3.fő FN PÁ 314 900 324 900 334 900 379 900<br />

GY 2- 12 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző szoba<br />

419 900 429 900 444 900 519 900<br />

3.fő FN PÁ 334 900 344 900 354 900 399 900<br />

GY 2- 12 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

3-4 ágyas<br />

kertre néző superior 429 900 439 900 444 900 519 900<br />

bungaló<br />

1. GY 2-12 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 274 900 284 900 289 900 324 900<br />

3-4 ágyas tengerre<br />

néző superior<br />

444 900 454 900 469 900 539 900<br />

bungaló<br />

1. GY 2-12 PÁ 144 900 144 900 144 900 144 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 289 900 299 900 304 900 334 900<br />

GRZAKHZANB<br />

HOTEL GOLDEN SUN****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas szoba 319 900 324 900 329 900 334 900<br />

GRZAKHGSUN<br />

HOTEL MARELEN****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

VI.26., VII.3. VII.10., 17., 24.,31.<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

VIII.7., 14.<br />

2 ágyas SUPERIOR<br />

szoba<br />

259 900 264 900 269 900 274 900<br />

3.fő FN PÁ 214 900 224 900 234 900 244 900<br />

GY 2- 12 PÁ 129 900 129 900 129 900 129 900<br />

4 ágyas 2 hálós<br />

családi szoba<br />

254 900 259 900 264 900 269 900<br />

3-4.fő FN PÁ 184 900 189 900 194 900 199 900<br />

1.-2. GY 2- 12 PÁ 164 900 164 900 164 900 164 900<br />

Felárak: SZÉF felár EUR 25/szoba<br />

GRZAKHMAR<br />

HOTEL CARETTA BEACH & HOLIDAY VILLAGE ****<br />

VI.5., 12.<br />

VI.19.<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

IX.18.<br />

VIII. 28., IX.11.<br />

2-4 ágyas standard<br />

szoba<br />

VI.26., VII.3.<br />

VIII.21., IX.4.<br />

REPÜLŐVEL<br />

VII.10., 17., 24.,31.<br />

VIII.7., 14.<br />

334 900 339 900 344 900 354 900<br />

1. GY (2-12) PÁ 110 900 110 900 110 900 110 900<br />

2. GY (2-12) PÁ 224 900 229 900 234 900 239 900<br />

3. fő FN PÁ 269 900 274 900 279 900 284 900<br />

4. fp FN PÁ 224 900 229 900 234 900 239 900<br />

Felárak: Széf felár EUR 16/hét<br />

GRZAKHTLCAR<br />

22 23


SPANYOLORSZÁG JÓ TUDNI<br />

Diplomáciai képviselet: Magyar Köztársaság Nagykövetsége, c., Fortuny, 6<br />

4˚ Piso, Madrid, Tel.: 00-34-91-41 37011<br />

Beutazási szabályok: érvényes fényképes útlevél, vagy új típusú személyi<br />

igazolvány szükséges, amely a hazautazás napjától számítva még<br />

min. 3 hónapig érvényes. A személyigazolvány csak azon utasoknak<br />

elegendő, akik repülővel, vagy az Európai Unió tagországain keresztül<br />

közelítik meg Spanyolországot. Az egyéb útvonalon érkező egyéni utasok<br />

csak útlevéllel induljanak útnak, hiszen a köztes országokba való<br />

belépés feltétele ennek a hivatalos okmánynak a megléte. Az autóval<br />

érkezők ne feledjék el, a nemzetközi biztosítás (zöld kártya) megléte kötelező.<br />

Hivatalos nyelv: spanyol<br />

MALLORCA<br />

BUDAPEST-MALLORCA-BUDAPEST CHARTERJÁRAT (VASÁRNAP)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

13.,20., 27. 4., 11., 18., 25. 1.,8., 15., 22., 29. 5., 12., 19.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a<br />

helyszínen kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó (3*-os szállodák esetében kb. 2,2 EUR/fő/éj, 4*-os szállodáknál kb.<br />

3,3 EUR/fő/éj, 5*-os szállodák esetében kb. 4,4 EUR/fő/éj). A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%),<br />

utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 125.900 Ft/fő.<br />

MIRAFLORES***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.<br />

VI.20., VIII.29.<br />

VI.27., VII.04.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

IX.19.<br />

IX.05.,12.<br />

VIII.22.<br />

VIII.01.,08.,15.<br />

2 ágyas szoba 284 900 299 900 309 900 319 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 204 900 214 900 219 900 224 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 34 000 Ft/fő/hét, Tengerre n. felár: 46 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMAMIR<br />

HOTEL NAUTIC****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.<br />

VI.20., VIII.29.<br />

VI.27., VII.04.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

IX.19.<br />

IX.05.,12.<br />

VIII.22.<br />

VIII.01.,08.,15.<br />

2 ágyas szoba 309 900 324 900 334 900 349 900<br />

3. FŐ FN PÁ 254 900 267 900 274 900 284 900<br />

3. FŐ GY 2-12 PÁ 219 900 227 900 232 900 239 900<br />

Felárak: Tengerre néző felár: 34 000 Ft/fő/hét, Junior lakosztály felár: 38 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMALNAU<br />

HOTEL THB EL CID**** 18+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.,20.<br />

VI.27.<br />

VIII.29.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

VII.04.<br />

IX.05.,12.,19. VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas superior<br />

szoba<br />

394 900 424 900 439 900 454 900<br />

3. FŐ FN PÁ 354 900 382 900 394 900 409 900<br />

Felárak: Tengerre n. szoba felár: 44 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMACI<br />

HSM REINA DEL MAR***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.<br />

VI.20., VIII.29.<br />

VI.27., VII.04.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

IX.19.<br />

IX.05.,12.<br />

VIII.22.<br />

VIII.01.,08.,15.<br />

2 ágyas szoba 269 900 284 900 294 900 304 900<br />

3. FŐ FN PÁ 244 900 254 900 264 900 272 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 199 900 207 900 212 900 219 900<br />

Kód: EMAREINA<br />

PINERO BAHIA DE PALMA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.13.<br />

VI.20., VIII.29.<br />

VI.27., VII.04.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

IX.19.<br />

IX.05.,12.<br />

VIII.22.<br />

VIII.01.,08.,15.<br />

2 ágyas szoba 289 900 304 900 319 900 329 900<br />

3. FŐ GY PÁ (2-7) 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

3. FŐ GY PÁ (7-13) 212 900 219 900 224 900 229 900<br />

Kód: EMABAHIA<br />

HOTEL PINERO TAL***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.19.<br />

VI.13.,20., VIII.29.<br />

VI.27.<br />

VII.18.,25.<br />

IX.05.,12.<br />

VII.04.,11.<br />

VIII.01.,08.,15.,22<br />

2 ágyas szoba 249 900 284 900 304 900 329 900<br />

1. GY 2-7 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

1. GY 7-13 PÁ 189 900 207 900 217 900 232 900<br />

Felárak: All inclusive felár: 37 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMAHTLPIN<br />

Időeltolódás: nincs, azonos időzónába tartozik Magyarországgal<br />

Pénznem: Euro<br />

Hálózati feszültség: 220 V<br />

Telefon: Spanyolországba a 00 34, Magyarországra a 00 36 hívószámmal<br />

Ivóvíz: A csapvíz nem ajánlott fogyasztásra, helyette a különböző kiszerelésben<br />

vásárolható ásványvizeket ajánljuk<br />

Nyitva tartás: Üzletek: hétfő–péntek 9–13 és 16–20 óra között, ill. szombat<br />

9–14 óra között. Idegenforgalmi szempontból fontos zónákban akár éjfélig<br />

is nyitva vannak a hét minden napján. Bankok: hétfő–péntek 9–14 óra<br />

között.<br />

Autóbérlés: Betöltött 23. életév és min. 1 éves jogosítvány szükséges. Javasoljuk,<br />

hogy a biztosítás megkötéséhez ragaszkodjanak.<br />

HOTEL PALMA BAY CLUB ***<br />

Díj Ft/fő/hét AI IX.19. VI.13.<br />

VI.20.,27., VII.04.,<br />

VIII.29.,<br />

IX.05.,12.<br />

REPÜLŐVEL<br />

VII.11.,18.,25.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

279 900 299 900 319 900 359 900<br />

3. FN PÁ 249 900 269 900 284 900 319 900<br />

1. és 2. GY 2-14 PÁ 204 900 214 900 229 900 244 900<br />

Felárak: Superior szoba felár: 22 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMAPALMA<br />

GRUPOTEL ORIENT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.<br />

VI.20., VIII.29.<br />

VI.27., VII.04.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

IX.19.<br />

IX.05.,12.<br />

VIII.22.<br />

VIII.01.,08.,15.<br />

2 ágyas szoba 304 900 319 900 329 900 339 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 214 900 224 900 229 900 234 900<br />

Felárak: All inclusive felár: 92 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMAGRUPO<br />

HOTEL HM TROPICAL****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.,20.,27., VII.04.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.,29., IX.05.,12.,19.<br />

2 ágyas standard szoba 439 900 484 900<br />

1.GY 2-12 PÁ 284 900 309 900<br />

2 ágyas Tengerre néző<br />

standard szoba<br />

524 900 579 900<br />

Felárak: AI felár: 112 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMATROPIC<br />

GRUPOTEL ACAPULCO PLAYA**** 18+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.13.,20.,27.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

VII.04.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.,29.<br />

IX.05.,12.,19.<br />

2 ágyas Standard szoba 354 900 384 900 394 900<br />

2 ágyas Tengerre néző<br />

standard szoba<br />

394 900 429 900 449 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 44 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMACA<br />

HOTEL GLOBALES PALMA BEACH (EX-COOK’S CLUB PALMA BEACH)***+ 16+<br />

REPÜLŐVEL<br />

VI.13.,20.<br />

VI.27.<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VIII.01.,08.,15.,22.,29.<br />

IX.05.,12.,19.<br />

VII.04.,11.,18.,25.<br />

2 ágyas standard szoba 314 900 339 900 349 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 54 000 Ft/fő/hét; Medencére néző felár: 20 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMACOOK<br />

HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.13.,20.<br />

VI.27.<br />

VII.18.,25.<br />

VIII.29.<br />

VII.04.,11. VIII.01.,08.,15.,22. IX.05.,12.,19.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

389 900 399 900 414 900 434 900<br />

3. FŐ FN PÁ 339 900 349 900 359 900 374 900<br />

1.GY 2-13 PÁ 259 900 264 900 272 900 284 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző szoba<br />

424 900 434 900 454 900 474 900<br />

3. FŐ FN PÁ 369 900 374 900 389 900 409 900<br />

1.GY 2-13 PÁ 279 900 284 900 294 900 304 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 36 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMALHIPGRAN<br />

HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.13.,20.<br />

VI.27.<br />

VII.18.,25.<br />

VIII.29.<br />

VII.04.,11. VIII.01.,08.,15.,22. IX.05.,12.,19.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

449 900 459 900 479 900 494 900<br />

3. FŐ FN PÁ 384 900 394 900 409 900 424 900<br />

1.GY 2-13 PÁ 289 900 294 900 304 900 312 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Junior<br />

584 900 604 900 629 900 654 900<br />

lakosztály<br />

3. FŐ FN PÁ 494 900 509 900 529 900 554 900<br />

1.GY 2-13 PÁ 357 900 367 900 379 900 394 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 54 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMAHIPOPALACE<br />

HOTEL IBEROSTAR CRISTINA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.13.,20.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

VI.27., VII.04. VIII.29., IX.05.,12.<br />

IX.19.<br />

VIII.01.08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

384 900 424 900 444 900 469 900<br />

2 ágyas Medencére<br />

néző Standard<br />

434 900 479 900 504 900 534 900<br />

szoba<br />

2 ágyas pótágyazható<br />

Standard<br />

414 900 469 900 484 900 514 900<br />

szoba<br />

1.GY 2-7 PÁ 157 900 164 900 167 900 174 900<br />

1.GY 7-16 PÁ 229 900 247 900 254 900 269 900<br />

Családi szoba 474 900 569 900 579 900 644 900<br />

1-2. fő FN PÁ 334 900 394 900 404 900 444 900<br />

1-2. GY 2-7 PÁ 162 900 172 900 174 900 184 900<br />

1-2. GY 7-16 PÁ 249 900 284 900 289 900 314 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 36 000 Ft/fő/hét; All inclusive felár: 116 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMACRISTINA<br />

HOTEL IBEROSTAR LLAUT PALMA*****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.13.,20.<br />

VII.11.,18.,25.<br />

VI.27., VII.04. VIII.29., IX.05.,12.<br />

IX.19.<br />

VIII.01.08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

419 900 454 900 479 900 499 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Standard<br />

534 900 599 900 629 900 669 900<br />

szoba<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Standard szoba<br />

619 900 669 900 699 900 739 900<br />

- Star Prestige<br />

Felárak: Félpanzió felár: 48 000 Ft/fő/hét; All inclusive felár: 154 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMALLAUTPALMA<br />

HOTEL TORA***<br />

A Hotel Tora nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

HOTEL SERAMAR SUNNA PARK****<br />

A Hotel Sunna Park nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

APARTHOTEL ONA SURFING PLAYA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE VI.13.,20. IX.05.,12.,19.<br />

VI.27.<br />

VII.04.,11.,18.,25.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.,29.<br />

2 ágyas Egyhálós<br />

apartman 2 főre<br />

244 900 254 900 274 900 299 900<br />

2+2 ágyas Egyhálós<br />

apartman 4 főre<br />

244 900 254 900 274 900 299 900<br />

3-4. fő GY/FN PÁ 187 900 194 900 204 900 224 900<br />

Felárak: Reggeli felár: 26 000 Ft/fő/hét; Tengerre néző felár: 60 000 Ft/apartman/hét<br />

Kód: EMAONAPLAYA<br />

HOTEL PUNTA DEL MAR (EX-SENTIDO PUNTA DEL MAR)**** 16+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

IX.05.,12.,19.<br />

VI.13.,20.,27., VII.04.,11.,18.,25.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.,29.<br />

2 ágyas Tengerre néző Standard<br />

szoba<br />

379 900 404 900<br />

2 ágyas Tengerre néző Premium<br />

szoba<br />

434 900 464 900<br />

2 ágyas Tengerre néző lakosztály 524 900 564 900<br />

3. FŐ FN PÁ 409 900 439 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 37 000 Ft/fő/hét; All inclusive felár: 152 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMAPUNTA<br />

SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE CORAL PLAYA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.,20.<br />

VII.18.,25.<br />

VIII.29., IX.05.,12. VI.27., VII.04.,11.<br />

IX.19.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

359 900 394 900 419 900 444 900<br />

1.GY 2-7 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

1.GY 7-12 PÁ 244 900 262 900 274 900 294 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző standard<br />

374 900 414 900 439 900 469 900<br />

szoba<br />

1.GY 2-7 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

1.GY 7-12 PÁ 252 900 274 900 284 900 304 900<br />

Felárak: All inclusive felár: 54 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EMASBPCP<br />

HOTEL MELIA SOUTH BEACH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.13.,20.,27.<br />

VII.04.,11.,18.,25.<br />

IX.12.,19.<br />

VIII.29., IX.05.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard szoba 419 900 454 900 494 900<br />

2 ágyas Tengerre néző<br />

Standard szoba<br />

529 900 564 900 604 900<br />

2 ágyas Junior lakosztály 574 900 609 900 644 900<br />

3. FŐ FN PÁ 509 900 539 900 574 900<br />

1-2.GY 2-12 PÁ 352 900 369 900 389 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 76 000 Ft/fő/hét;<br />

Kód: EMAMELIASOUTH<br />

HOTEL FERGUS STYLE PALMANOVA**** 18+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP VII.04.,11.,18.<br />

VI.13.,20.,27.<br />

VII.25.<br />

VIII.29., IX.05.,12.,19.<br />

VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard szoba 514 900 544 900 574 900<br />

2 ágyas Tengerre néző<br />

Standard szoba<br />

544 900 579 900 609 900<br />

2 ágyas Swim-up szoba 709 900 744 900 769 900<br />

Kód: EMAFERGUS<br />

HOTEL SOL BARBADOS****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.13.,20.<br />

VI.27., VII.04.<br />

IX.12.,19.<br />

VIII.29., IX.05.<br />

VII.11.,18.,25. VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas Medencére<br />

néző Standard<br />

444 900 489 900 514 900 554 900<br />

szoba<br />

1. GY 2-12 PÁ 284 900 309 900 324 900 344 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző szoba<br />

484 900 524 900 549 900 589 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 304 900 327 900 339 900 364 900<br />

Családi szoba 514 900 559 900 584 900 624 900<br />

1-2. GY 2-12 PÁ 324 900 344 900 357 900 379 900<br />

Kód: EMABARBADOS<br />

HOTEL SOL KATMANDU****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.13.,20.<br />

IX.12.,19.<br />

VI.27., VII.04. VIII.29., IX.05. VII.11.,18.,25. VIII.01.,08.,15.,22.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

379 900 404 900 444 900 469 900 499 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 254 900 267 900 287 900 299 900 319 900<br />

2 ágyas Superior<br />

szoba<br />

394 900 429 900 464 900 484 900 524 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 262 900 279 900 299 900 309 900 334 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Superior 424 900 459 900 499 900 514 900 549 900<br />

szoba<br />

1. GY 2-12 PÁ 274 900 294 900 314 900 324 900 344 900<br />

Családi szoba 504 900 534 900 574 900 594 900 624 900<br />

1-2. GY 2-12 PÁ 324 900 334 900 354 900 364 900 384 900<br />

Felárak: All inclusive felár: 74 000 Ft/felnőtt/hét, 37 000 Ft/gyermek/hét<br />

Kód: EMAKATMANDU<br />

24 25


COSTA BRAVA<br />

BUDAPEST-BARCELONA-BUDAPEST REPÜLŐJÁRAT (PÉNTEK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

11.,18., 25. 2., 9., 16., 23., 30. 6., 13., 20., 27. 3., 10., 17.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó (3*-os szállodák esetében kb. 0,5 EUR/fő/éj, 4*-os szállodáknál kb. 1 EUR/<br />

fő/éj). A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás. Debrecen - Barcelona - Debrecen járatunk<br />

a <strong>2021</strong>-es szezonban nem közlekedik.<br />

Csak repülőjegy díja: 125.900 Ft/fő.<br />

HOTEL ALHAMBRA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18., VIII.27., VI.25., VII.02., VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

254 900 259 900 269 900 284 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 237 900 241 900 250 900 264 900<br />

1. GY 2-10 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-10 PÁ 229 900 234 900 243 900 254 900<br />

Felár: Teljes panzió felár: 34 000 Ft/fő/hét, Premium szoba felár: 36 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ESUSALH<br />

HOTEL RIVIERA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.11.,<br />

VI.18., VIII.27., VI.25., VII.02., VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas prémium<br />

szoba<br />

299 900 314 900 324 900 334 900<br />

3. FŐ FN PÁ 249 900 259 900 267 900 274 900<br />

1. GY 2-11 PÁ 157 900 157 900 157 900 157 900<br />

Felár: Medencére néző felár: 26 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ESUSRIV<br />

HOTEL ALEGRIA MAR MEDITERRANEA**** 16+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.17.<br />

VI.11.,18., VIII.27.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

VI.25., VII.02.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

304 900 329 900 349 900 394 900<br />

3. FN PÁ 252 900 269 900 284 900 314 900<br />

Felár: Tengerre néző felár: 40 000 Ft/fő/hét, Junior lakosztály: 70 000 Ft/fő/hét,<br />

All inclusive: 114 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ESUSALMAR<br />

HOTEL CAPRICI****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18., VIII.27., VI.25., VII.02., VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

254 900 264 900 269 900 284 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 229 900 239 900 244 900 254 900<br />

1. GY 2-11 PÁ 139 900 141 900 143 900 145 900<br />

2. GY 2-11 PÁ 223 900 232 900 237 900 248 900<br />

Felárak: Privilege szoba felár: 32 000 Ft/fő/hét, Teljes panzió felár: 33 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ESUSCAP<br />

HOTEL TAHITI PLAYA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25., VII.02.,09.,16.,23.,<br />

VII.30.,<br />

IX.10.,17.<br />

IX.03.<br />

VIII.27.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas Superior<br />

szoba<br />

264 900 304 900 369 900 409 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 224 900 252 900 298 900 324 900<br />

1-2.Gy 2-8 PÁ 197 900 217 900 249 900 269 900<br />

2-4 ágyas lakosztály 289 900 329 900 404 900 444 900<br />

3-4. fő FN Pótágy 242 900 271 900 324 900 354 900<br />

1-2.Gy 2-8 PÁ 209 900 229 900 267 900 289 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 45 000 Ft/fő /hét<br />

Kód: ESUSTAH<br />

HOTEL MIAMI***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18., VIII.27., VI.25., VII.02., VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

229 900 234 900 244 900 254 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 214 900 219 900 229 900 237 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 177 900 182 900 189 900 194 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 22 000 Ft/fő/hét, AI felár: 56 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ECALMIAMI<br />

HOTEL CATALONIA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,<br />

VI.25., VII.02.,<br />

VII.23.,30.,<br />

VII.09.,16.<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.27.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

234 900 244 900 254 900 284 900<br />

3. és 4. FN PÁ 219 900 229 900 239 900 264 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 184 900 189 900 194 900 209 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 24 000 Ft/fő/hét, AI felár: 54 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ECALCAT<br />

HOTEL BALMES***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,<br />

VI.25., VII.02.,<br />

VII.09.,16.,<br />

VII.23.,30.,<br />

IX.10.,17.<br />

IX.3.<br />

VIII.27.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

229 900 239 900 254 900 279 900<br />

3. FN PÁ 214 900 224 900 239 900 259 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 28 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ECALBAL<br />

LES PALMERES****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18., VIII.27., VI.25., VII.02., VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

259 900 270 800 284 900 299 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 249 900 261 900 274 900 289 900<br />

1. és 2. GY 2-12 PÁ 194 900 201 900 207 900 217 900<br />

Felárak: „Best szoba” felár: 42 000 Ft/fő/hét, Teljes panzió felár: 34 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ECALPAL<br />

HOTEL TROPIC PARK****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,<br />

VI.25., VII.02.,09.,<br />

VII.16.,23.,30.,<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.20.,27.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard szoba 239 900 279 900 314 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 212 900 242 900 274 900<br />

1. és 2. GY 2-11 PÁ 184 900 204 900 223 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 26 000 Ft/fő/hét, Prémium szoba felár: 24.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EBRATROPIC<br />

HOTEL SURF MAR ****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25.,<br />

VII.2.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.27.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

289 900 324 900 349 900 394 900<br />

3. FŐ FN PÁ 257 900 287 900 307 900 344 900<br />

1. GY 2-13 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-13 PÁ 209 900 224 900 239 900 264 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 38 000 Ft/fő/hét, AI felár: 70 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ELLOSURF<br />

HOTEL DELAMAR****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25.,<br />

VII.2.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.10.,17.<br />

IX.03.<br />

VIII.20.,27.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

254 900 289 900 319 900 384 900<br />

Felárak: Félpanzió felár 37 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ELLODELA<br />

GOLDEN TAURUS AQUAPARK & RESORT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18., VIII.27.,<br />

VI.25.,<br />

VII.23.,30.,<br />

VII.02.,09.,16.<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas Standard<br />

szoba<br />

299 900 344 900 369 900 404 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 214 900 237 900 249 900 269 900<br />

Családi szoba 344 900 389 900 444 900 479 900<br />

1-3. GY 2-12 PÁ 234 900 259 900 287 900 304 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 279 900 311 900 349 900 379 900<br />

Felárak: Tengerre néző felár: 24 000 Ft/felnőtt/hét, 12 000 Ft/gyermek/hét;<br />

All inclusive: 104 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EPINTAURUS<br />

HOTEL INDALO PARK****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,<br />

VI.25., VIII.27.,<br />

VII.02.,09.,<br />

VII.16.,23.,30.,<br />

IX.10.,17.<br />

IX.3.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard szoba 279 900 299 900 324 900 359 900<br />

3. FN PÁ 257 900 274 900 297 900 324 900<br />

1. GY 2-10 PÁ 234 900 249 900 267 900 294 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 34 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ESUSIND<br />

Hotel Indalo Park**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

HOTEL ROSAMAR MARITIM****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25.,<br />

VII.02.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas Standard<br />

szoba<br />

244 900 284 900 324 900 354 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 184 900 207 900 229 900 244 900<br />

Családi szoba 274 900 309 900 344 900 384 900<br />

3. FŐ FN PÁ 244 900 274 900 304 900 339 900<br />

3-4. FŐ GY 2-12 PÁ 199 900 219 900 239 900 259 900<br />

Felár: All inclusive: 69 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Rosamar Maritim**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ELLOROSMAR<br />

HOTEL ROSAMAR & SPA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25.,<br />

VII.02.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas Standard<br />

szoba<br />

259 900 284 900 329 900 364 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 192 900 207 900 229 900 249 900<br />

Felár: Tengerre néző felár: 28 000 Ft/fő/hét; All inclusive: 76 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Rosamar & Spa**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ELLOROSSPA<br />

HOTEL ALEGRIA PINEDA SPLASH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,<br />

VIII.27.,<br />

VI.25., VII.02., VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.10.,17.<br />

IX.03.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

254 900 304 900 349 900 394 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 219 900 254 900 284 900 324 900<br />

1. és 2. GY 2-12 PÁ 194 900 219 900 244 900 264 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 20 000 Ft/fő/hét, All inclusive felár 84 000 Ft/fő/hét, Medencére n. szoba felár: 18 000 Ft/fő<br />

hét, Családi szoba felár: 46 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Alegria Pineda Splash**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: EPINSPLASH<br />

HOTEL EUROPA SPLASH****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.10.,17.<br />

VIII.27.,<br />

VI.11.,18.,25., VII.02.,09.,16.,23.,30.,<br />

IX.03.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

234 900 274 900 309 900 329 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 204 900 232 900 254 900 274 900<br />

1. és 2. GY 2-11 PÁ 184 900 204 900 222 900 234 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 22 000 Ft/fő/hét, All inclusive felár 74 000 Ft/fő/hét, Tengerre n. szoba felár: 18 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Europa Splash**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: EMARSPLASH<br />

HOTEL KAKTUS PLAYA***** 18+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.17.<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25., VII.02.,09., VII.16.,23.,30.,<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.27.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

279 900 314 900 349 900 404 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

n. szoba<br />

334 900 369 900 409 900 464 900<br />

Felár: Premium szerviz: 40 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Kaktus Playa***** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ECALKAKTUS<br />

AQUA HOTEL AQUAMARINA & SPA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25.,<br />

VII.2.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

249 900 289 900 304 900 344 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 212 900 244 900 254 900 284 900<br />

1-2. GY 2-12 PÁ 214 900 244 900 254 900 284 900<br />

Felárak: Premium szoba: 23 000 Ft/fő/hét, Családi szoba: 32 000 Ft/fő/hét<br />

Aqua Hotel Aquamarina & Spa**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ESUSAQ<br />

AQUA HOTEL SILHOUETTE & SPA**** 16+<br />

REPÜLŐVEL<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25., VII.02.,<br />

VII.09.,16.,23.,30.,<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.17.<br />

VIII.27., IX.03.,10.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard szoba 279 900 309 900 374 900<br />

Felár: Premium szoba: 26 000 Ft/fő/hét, Penthouse szoba: 32 000 Ft/fő/hét, Junior lakosztály: 50 000 Ft/fő/hét<br />

Aqua Hotel Silhouette & Spa**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: EMARAQUASIL<br />

HOTEL PRESIDENT***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25., VII.02.,<br />

VII.09.,16.,<br />

VII.23.,30.,<br />

IX.10.,17.<br />

VIII.27., IX.03.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

229 900 259 900 289 900 339 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 214 900 237 900 269 900 309 900<br />

1. és 2. GY 2-10 PÁ 179 900 194 900 209 900 234 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 21 000 Ft/fő/hét, Oldalról tengerre n. szoba felár: 22.000 Ft/fő/hét<br />

Hotel President*** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ECALPRESIDENT<br />

HOTEL GHT MARITIM***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,25.,<br />

VII.02.,<br />

VII.23.,30.,<br />

VII.09.,16.<br />

IX.10.,17.<br />

VIII.20.,27., IX.03.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

239 900 289 900 299 900 329 900<br />

3. FN PÁ 219 900 259 900 269 900 294 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 149 900 159 900 164 900 174 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 184 900 209 900 214 900 234 900<br />

Felárak: Tengerre n. felár: 30 000 Ft/fő/hét, Családi szoba felár: 26 000 Ft/felnőtt/hét, 13 000 Ft/gyermek/hét<br />

Hotel GHT Maritim*** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ECALGHMAR<br />

HOTEL MAR BLAU***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,25., VII.02.,<br />

VII.09.,16.,<br />

VII.23.,30.,<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.27.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

254 900 259 900 284 900 324 900<br />

3. FŐ FN PÁ 237 900 244 900 264 900 299 900<br />

1. és 2. GY 2-10 PÁ 190 900 194 900 207 900 229 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 14 000 Ft/fő/hét, Medencére n. szoba felár: 22 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Mar Blau*** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ECALMARBLAU<br />

HOTEL NEPTUNO***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,<br />

VI.18.,<br />

VI.25., VII.02.,09.,16., VII.23.,30.,<br />

IX.10.,17.<br />

VIII.27., IX.03.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

244 900 264 900 299 900 344 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 214 900 239 900 269 900 309 900<br />

1. GY 2-13 PÁ 154 900 162 900 174 900 184 900<br />

2. GY 2-13 PÁ 209 900 234 900 259 900 294 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 18 000 Ft/fő/hét, Medencére n. Superior erkélyes szoba felár: 19 000 Ft/fő/hét<br />

Hotel Neptuno*** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

Kód: ECALNEPTUN<br />

26 27


COSTA DORADA<br />

COSTA DEL SOL<br />

BUDAPEST-BARCELONA-BUDAPEST REPÜLŐJÁRAT (PÉNTEK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

11.,18., 25. 2., 9., 16., 23., 30. 6., 13., 20., 27. 3., 10., 17.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő: idegenforgalmi adó (3*-os szállodák esetében kb. 0,5 EUR/fő/éj, 4*-os szállodáknál kb. 1 EUR/fő/éj).<br />

A díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Debrecen - Barcelona - Debrecen járatunk a <strong>2021</strong>-es szezonban nem közlekedik.<br />

Csak repülőjegy díja: 125.900 Ft/fő.<br />

BUDAPEST-MALAGA-BUDAPEST REPÜLŐJÁRAT (PÉNTEK)<br />

Június Július Augusztus Szeptember<br />

11., 18., 25. 2.,9.,16.,23.,30. 6.,13.,20.,27. 3.,10.,17.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: a repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A díjon felül igény<br />

szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 145.900 Ft/fő.<br />

SANTA MONICA PLAYA***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18., VIII.27.<br />

VI.25., VII.02. VII.09.,16.,23.,30.<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 229 900 239 900 259 900 269 900<br />

3. FŐ FN PÁ 212 900 224 900 242 900 254 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 159 900 162 900 167 900 172 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 179 900 184 900 194 900 197 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 28 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EDOSANTA<br />

HOTEL 4R PLAYA PARK***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18., VIII.27.<br />

VI.25., VII.02. VII.09.,16.,23.,30.<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 244 900 249 900 264 900 274 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 222 900 227 900 239 900 249 900<br />

1-2. GY 2-12 PÁ 187 900 189 900 197 900 204 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 28 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EDOPLAYAPARK<br />

SALOU PARK II***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18., VIII.27.<br />

VI.25., VII.02. VII.09.,16.,23.,30.<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 244 900 254 900 259 900 269 900<br />

3. FŐ FN PÁ 224 900 229 900 234 900 244 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 184 900 192 900 194 900 202 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 28 000 Ft/fő/hét: AI felár: 76 000 Ft/felnőtt/hét, 58 000 Ft/gyermek/hét Kód: EDOPARK2<br />

HOTEL AUGUSTUS CESAR***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP IX.10.,17.<br />

VI.11.,18.,25.<br />

VII.30.<br />

VII.02.,09. VII.16.,23.<br />

VIII.27.,IX.03.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas szoba 264 900 309 900 334 900 354 900 384 900<br />

3. FŐ FN PÁ 199 900 219 900 234 900 244 900 259 900<br />

1. GY 2-16 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-16 PÁ 164 900 174 900 182 900 187 900 194 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 16 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EDOCESAR<br />

SALOU PARK I****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18., VIII.27.<br />

VI.25., VII.02. VII.09.,16.,23.,30.<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 269 900 279 900 294 900 314 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 244 900 248 900 261 900 274 900<br />

1. és 2. GY 2-12 PÁ 199 900 204 900 209 900 219 900<br />

Junior lakosztály 304 900 324 900 359 900 409 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 269 900 284 900 309 900 349 900<br />

1-3. GY 2-12 PÁ 214 900 224 900 242 900 264 900<br />

Felárak: Tengerre n. felár: 19 000 Ft/fő/hét, Teljes panzió felár: 28 000 Ft/fő/hét, AI felár: 76 000 Ft/fn/hét, 58 000 Ft/gy/hét Kód: EDOPARK1<br />

BEST CAMBRILS****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18., VIII.27.<br />

VI.25., VII.02. VII.09.,16.,23.,30.<br />

IX.17.<br />

IX.03.,10.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 294 900 309 900 324 900 344 900<br />

3- 4. FŐ FN PÁ 257 900 264 900 274 900 289 900<br />

1-2. GY 2-12 PÁ 214 900 222 900 227 900 239 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 28 000 Ft/fő/hét, AI felár: 70 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EDOBEST<br />

HOTEL AUGUSTUS****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18.,25., VIII.27. VII.02.,09.,16.,23.<br />

VII.30.<br />

IX.10.,17.<br />

IX.03.<br />

VIII.20.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 314 900 374 900 424 900 464 900<br />

3. FŐ FN PÁ 224 900 252 900 277 900 299 900<br />

1. GY 2-16 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-16 PÁ 174 900 189 900 202 900 214 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző szoba<br />

364 900 434 900 494 900 554 900<br />

3. FŐ FN PÁ 247 900 282 900 314 900 344 900<br />

1. GY 2-16 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

5-fős Családi szoba 454 900 554 900 644 900 714 900<br />

3-5. FŐ FN PÁ 224 900 254 900 282 900 304 900<br />

3-5. FŐ Gy 0-16 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 20 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EDOAUGUSTUS<br />

HOTEL CARIBE RESORT****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.<br />

VI.25.<br />

VII.23.,30.<br />

VII.09.,16.<br />

VIII.27., IX.03.<br />

VII.02.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas szoba 449 900 504 900 549 900 584 900<br />

3. FŐ FN PÁ 369 900 409 900 444 900 474 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 289 900 317 900 339 900 354 900<br />

Családi szoba 544 900 614 900 674 900 724 900<br />

5-6. FŐ FN PÁ 439 900 494 900 539 900 574 900<br />

1. Gy 2-12 PÁ 125 900 125 900 125 900 125 900<br />

2-4. Gy 2-12 PÁ 334 900 372 900 402 900 424 900<br />

Kód: EDOCARIBE<br />

BEST MARITIM****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

VI.18.,25.<br />

VII.30.<br />

VII.02.,09.,16.,23.<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.20.,27.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas szoba 309 900 354 900 374 900 414 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 259 900 299 900 312 900 344 900<br />

1-2. GY 2-13 PÁ 214 900 242 900 249 900 269 900<br />

Oldalról Tengerre<br />

n. szoba<br />

344 900 404 900 419 900 464 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 294 900 334 900 344 900 374 900<br />

Tengerre n. szoba 369 900 429 900 444 900 484 900<br />

Master suite 369 900 429 900 444 900 484 900<br />

5-6. FŐ FN PÁ 309 900 352 900 364 900 394 900<br />

5-6. FŐ GY 2-13 PÁ 249 900 274 900 284 900 304 900<br />

Teljes panzió felár: 28 000 Ft/felnőtt/hét 14 000 Ft/gyermek/hét<br />

Kód: ESALMAR<br />

Best Maritim**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

HOTE NATALI***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.<br />

VI.25.,VII.02.<br />

VII.09.,16.,23.<br />

VII.30.<br />

IX.10.,17.<br />

VIII.20.,27.,IX.03.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

249 900 279 900 319 900 359 900<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 224 900 249 900 274 900 304 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 145 900 145 900 145 900 145 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 199 900 214 900 234 900 254 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 13 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ETORNAT<br />

HOTEL MS TROPICANA****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.<br />

VI.25.,VII.02.<br />

VII.09.,16.<br />

VII.23.,30.<br />

IX.17.<br />

VIII.20.,27.,IX.03.,10. VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

319 900 394 900 409 900 439 900<br />

3. FŐ FN PÁ 277 900 334 900 344 900 364 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 234 900 272 900 279 900 294 900<br />

Felárak: Babaágy kb. 10 EUR/nap (helyszínen fizetendő)<br />

Kód: ETORTROPIC<br />

HOTEL SOL DON PEDRO****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.<br />

VI.25.<br />

VIII.20.,27. VII.09.,16.,23.,30.<br />

VII.02.<br />

IX.03.,10.,17.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

339 900 369 900 389 900 434 900<br />

3. FŐ FN PÁ 282 900 304 900 319 900 349 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 244 900 259 900 269 900 292 900<br />

Felárak: Medencére néző felár: 18 000 Ft/fő/hét; Teljes panzió felár: 62 000 Ft/fő/hét;<br />

AI felár: 114 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ETORPEDRO<br />

MELIA COSTA DEL SOL****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.11.<br />

VI.18.,25.<br />

VII.02.,09.,16.,23.<br />

VII.30.<br />

IX.10.,17.<br />

VIII.20.,27., IX.03. VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

354 900 384 900 399 900 444 900<br />

3. FŐ FN vagy GY PÁ 294 900 314 900 324 900 359 900<br />

2 ágyas Deluxe<br />

szoba<br />

379 900 414 900 429 900 474 900<br />

3. FŐ FN vagy GY PÁ 309 900 334 900 344 900 379 900<br />

Felárak: Félpanzió felár: 40 000 Ft/fő/hét, Teljes panzió felár: 89 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: ETORMEL<br />

HOTEL SOL PRINCIPE****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.,25.<br />

VII.16.,23.<br />

VII.30.<br />

VII.02.,09. IX.17.<br />

VIII.27., IX.03.,10.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard szoba 374 900 379 900 424 900<br />

3. FŐ FN PÁ 342 900 349 900 384 900<br />

1. GY 2-6 PÁ 204 900 207 900 219 900<br />

1. GY 7-11 PÁ 262 900 264 900 289 900<br />

Családi szoba 439 900 444 900 479 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 394 900 402 900 434 900<br />

1-3. GY 2-11 PÁ 294 900 297 900 314 900<br />

Felárak: Oldalról TN felár STD szobában: 32 000 Ft/fő/hét; All inclusive felár: 99 000 Ft/fő/hét Kód: ETORPRINCIPE<br />

HOTEL MEDPLAYA BALMORAL**<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IX.17.<br />

VI.11.,18.<br />

IX.03.,10.<br />

VI.25.,<br />

VII.02.,09.,16.,23.<br />

VIII.20.,27.<br />

REPÜLŐVEL<br />

VII.30.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

254 900 279 900 309 900 334 900<br />

3. FŐ FN PÁ 229 900 249 900 272 900 294 900<br />

1. GY 2-12 PÁ 174 900 182 900 188 900 194 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 20 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EBENMED<br />

HOTEL SAN FERMIN***<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.,18.<br />

VII.09.,16.,23.<br />

VII.30.<br />

VI.25.,VII.02.<br />

IX.17.<br />

VIII.27.,IX.03.,10. VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas standard<br />

szoba<br />

259 900 274 900 314 900 349 900<br />

1. GY 2-10 PÁ 204 900 212 900 232 900 252 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 30 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EBENFERM<br />

BEST SIROCCO****<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11.<br />

IX.10.,17.<br />

VI.18.,25.<br />

VIII.27.,IX.03.<br />

VII.02.,09.,16.,23.<br />

REPÜLŐVEL<br />

VII.30.<br />

VIII.06.,13.,20.<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Standard<br />

359 900 374 900 424 900 454 900<br />

szoba<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 307 900 319 900 359 900 382 900<br />

1. és 2. GY 2-12 PÁ 254 900 262 900 287 900 304 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Premium<br />

364 900 379 900 429 900 464 900<br />

szoba<br />

3. és 4. FŐ FN PÁ 314 900 324 900 364 900 389 900<br />

1. és 2. GY 2-12 PÁ 259 900 267 900 292 900 309 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 32 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EBENSIROCCO<br />

HOTEL PALLADIUM****<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP VI.11. IX.03.,10.,17.<br />

VI.18.,25. VII.02.,09.,16.,23.,30.<br />

VII.20.,27.<br />

VIII.06.,13.<br />

2 ágyas Deluxe<br />

szoba<br />

399 900 424 900 454 900 519 900<br />

2 ágyas Tengerre<br />

néző Deluxe<br />

444 900 474 900 514 900 584 900<br />

Superior szoba<br />

3. FŐ FN PÁ 374 900 394 900 424 900 479 900<br />

1-2. GY 2-12 PÁ 294 900 309 900 332 900 369 900<br />

Felárak: All inclusive felár felnőtt: 42 000 Ft/fő/hét, Gyermek: 22 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EBENPALLADIUM<br />

HOTEL HOLIDAY HYDROS****+<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.11., IX.10.,17.<br />

VI.18.,25., VII.02.,09.<br />

VII.16.,23.,30.<br />

VIII.20.,27., IX.03.<br />

VIII.06.,13.<br />

2+2 ágyas 1-hálós<br />

lakosztály<br />

459 900 504 900 564 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 349 900 379 900 424 900<br />

1-2. GY 2-11 PÁ 302 900 327 900 359 900<br />

4+2 ágyas 2-hálós<br />

lakosztály<br />

494 900 539 900 599 900<br />

5-6. FŐ FN PÁ 374 900 404 900 444 900<br />

5-6. fő GY 2-11 PÁ 322 900 344 900 374 900<br />

Penthouse lakosztály 554 900 604 900 654 900<br />

3-4. FŐ FN PÁ 414 900 444 900 484 900<br />

3-4. fő GY 2-11 PÁ 354 900 379 900 404 900<br />

Felárak: Teljes panzió felár: 32 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: EBENHYDROS<br />

28 29


OLASZORSZÁG JÓ TUDNI<br />

ÉSZAK-ADRIA<br />

Az olaszországi autóbuszos utazásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodáinkban<br />

vagy keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu).<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége: Róma, Via dei Villini 12–16. 00161<br />

Telefon: +390 6 442 30 598 Ügyeleti telefonszám: +36-1-458-3500<br />

Magyar Nagykövetség Konzuli Hivatala: Róma, Via Messina 15. Telefon:<br />

+3906 4424 9938<br />

Beutazási szabályok: Érvényes fényképes útlevél, vagy új típusú személyi<br />

igazolvány szükséges, mely a hazautazás napjáig érvényes. Az autóval érkezők<br />

ne feledjék el, a nemzetközi biztosítás (zöld kártya) megléte kötelező.<br />

Időeltolódás: Nincs, ugyanabba az időzónába tartozik, mint Magyarország.<br />

Hivatalos pénznem: Euro<br />

Hálózati feszültség: 220 V, saját elektromos berendezés használatához<br />

néhány esetben a helyszínen bárhol megvásárolható átalakító szükséges<br />

lehet.<br />

Telefon: Magyarországról Olaszországba 00 39, Olaszországról Magyarországra<br />

00 36<br />

Ivóvíz: a csapvíz fogyasztásra nem ajánlott<br />

Üzletek: a tengerparti üdülő helyeken 9.00–tól sok esetben este 9.00–<br />

10.00–ig, délben 12.00 és 16.00 között szieszta miatt zárva tartanak. A bankok<br />

hétfőtől péntekig 9.00–13.00–ig tartanak nyitva, de a pénzváltóhelyek<br />

késő estig működnek.<br />

Strandok: Üdülőhelytől függően fizető és szabad strandszakaszok léteznek.<br />

A szabad partszakaszon a strandolás térítésmentes, itt a saját napozóeszközök<br />

használata is megengedett. A fizető strand használatának díját<br />

sok esetben összekötik a bérleti díjakkal, és kötelezően kell azt kifizetni,<br />

függetlenül attól, hogy a strandot valóban igénybe kívánják-e venni. Az ezzel<br />

kapcsolatos költségekről minden esetben táblázatunk ad tájékoztatást.<br />

Ahol nem kapcsolódik a strandhasználati díj fizetése a szálláshelyhez ott<br />

általában heti 70–120 EUR strandhasználati díjra lehet számítani. A szállodákhoz<br />

és apartmanházakhoz tartozó úszómedencék általában május közepétől<br />

szeptember közepéig tartanak nyitva<br />

Szállodák: A szobák gyakran kisméretűek, egyszerű berendezéssel, kőpadlóval.<br />

Előfordulhat, hogy nincs a zuhanyozókban zuhanytálca, a víz az<br />

összefolyón folyik le. A vacsora, amennyiben erről külön megjegyzés nincs,<br />

menüszerinti, ital nélkül. Gyermekkedvezmények csak abban az esetben<br />

érvényesíthetők, ha két teljes árat fizető vendéggel egy szobában lakik a<br />

gyerek.<br />

Apartmanok: Az apartmanokban csak annyi személy szállásolható el<br />

amennyi a jelzett létszám. Az esetleges pótágy bérlési lehetőséget apartmanonként<br />

külön feltüntetjük. A lakrészek berendezése a tulajdonos ízlésétől<br />

függ, ezért a berendezések apartmanonként eltérőek.<br />

Takarítás: Az üdülés alatt az apartmanok tisztántartásáról az utasok maguk<br />

gondoskodnak. A helyszínen fizetendő kötelező takarítási díjak a turnusvégi<br />

takarítás költségét fedezik, a konyhát ezekben az esetekben is kérik tisztán<br />

átadni. Amennyiben nincs kötelezően fizetendő takarítási díj, abban az<br />

esetben az utasoknak kell az apartman kitakarításáról gondoskodni elutazáskor.<br />

Ha ez mégsem történik meg, úgy a visszafizetendő kaució összegét<br />

partnereinknek jogában áll lecsökkenteni.<br />

Ágyneműhuzatról, konyharuháról, törülközőről, WC-papírról és tisztítószerekről<br />

a vendégeknek kell gondoskodniuk, ahol van ágyneműhuzat, azt<br />

külön jelezzük.<br />

Kaukció: Érkezéskor, a jelentkezés helyén kauciót/letéti díjat kell fizetni,<br />

melyet az elutazás napján, az apartman problémamentes átadása után viszszakapnak.<br />

Háziállatot mind a szállodákba, mind az apartmanokba csak a<br />

partnerünkkel történt előzetes egyeztetés esetén lehet vinni. Ahol van parkoló,<br />

ott apartmanonként csak egy autó állhat be! Minden apartman egyetlen<br />

család részére lett tervezve és berendezve, baráti társaságok részére így<br />

kényelmetlen lehet.<br />

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az olaszországi üdülőhelyeken élénk<br />

éjszakai élet folyik, ezért még az általunk csendesnek jellemzett szálláshelyeken<br />

is előfordulhat esetenként a megszokottnál nagyobb zaj! Az<br />

esetleges idegenforgalmi adó a helyszínen kötelezően fizetendő!<br />

BIBIONE<br />

Bibione tengerpartján kötelező strandhasználati díjat kell fizetni (1 napernyő, 1 nyugágy, 1 strandszék a 4. sortól), mely kulcsátvételkor fizetendő<br />

az alábbiak szerint: V.15-29. és IX.04-18.: 56 EUR/apartman/hét, V.29.-IX.04.: 70 EUR/apartman/hét. További ágyak extra felárért bérelhetők.<br />

TORCELLO APARTMANHÁZ - BIBONE LIDO DEL SOLE<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/ apartman/<br />

V.01.,08.,15.,22., V.29.,VI.05., IX.04. VI.12., VIII.21., 28.<br />

hét ÖE<br />

IX.11.<br />

VI.19.,26.,<br />

VII.03.,10.<br />

VII.17.,24.,31., VIII.<br />

07.,14.<br />

4 ágyas B 44 900 64 900 124 900 224 900 269 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Strandszervíz, kaució EUR 100/apartman, végtakarítás 50 EUR/apartman, üdülőhelyi<br />

díj. A konyhát kitakarítva kell átadni.<br />

Felár ellenében kérhető: Ágyneműhuzat 15,-EUR/ fő, törölköző 12,-EUR/ fő<br />

KÓD: IBITOR<br />

LAGUNA GRANDE APARTMANHÁZ - BIBIONE SPIAGGIA<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/ apartman/<br />

V.01.,08.,15.,22., V.29.,VI.05., IX.04. VI.12., VIII.21., 28.<br />

hét ÖE<br />

IX.11.<br />

VI.19.,26.,<br />

VII.03.,10.<br />

VII.17.,24.,31., VIII.<br />

07.,14.<br />

4 ágyas A 39 900 59 900 109 900 199 900 249 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Strandszervíz, kaució EUR 100/apartman, végtakarítás 45 EUR/apartman, üdülőhelyi<br />

díj. A konyhát kitakarítva kell átadni.<br />

Felár ellenében kérhető: Ágyneműhuzat 15,-EUR/ fő, törölköző 12,-EUR/ fő<br />

KÓD: IBILAG<br />

CORMORAN APARTMANHÁZ - BIBIONE LIDO DEL SOLE<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/ apartman/<br />

V.01.,08.,15.,22., V.29.,VI.05., IX.04. VI.12., VIII.21., 28.<br />

hét ÖE<br />

IX.11.<br />

VI.19.,26.,<br />

VII.03.,10.<br />

VII.17.,24.,31., VIII.<br />

07.,14.<br />

6 ágyas C 54 900 89 900 169 900 234 900 294 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Strandszervíz, kaució EUR 100/apartman, végtakarítás 55 EUR/apartman, üdülőhelyi<br />

díj. A konyhát kitakarítva kell átadni.<br />

Felár ellenében kérhető: Ágyneműhuzat 15,-EUR/ fő, törölköző 12,-EUR/ fő<br />

KÓD: IBICOR<br />

CAMPIELLO APARTMANHÁZ - BIBIONE LIDO DEL SOLE<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/ apartman/<br />

V.01.,08.,15.,22., V.29.,VI.05., IX.04. VI.12., VIII.21., 28.<br />

hét ÖE<br />

IX.11.<br />

VI.19.,26.,<br />

VII.03.,10.<br />

VII.17.,24.,31., VIII.<br />

07.,14.<br />

4 ágyas B 54 900 79 900 164 900 239 900 279 900<br />

6 ágyas C 64 900 94 900 174 900 294 900 329 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Strandszervíz, kaució EUR 100/apartman, végtakarítás 50 EUR/B és 55 EUR/C<br />

apartman, üdülőhelyi díj. A konyhát kitakarítva kell átadni.<br />

Felár ellenében kérhető: Ágyneműhuzat 15,-EUR/ fő, törölköző 12,-EUR/ fő<br />

KÓD: IBICAM<br />

VIVALDI APARTMANHÁZ - BIBIONE LIDO DEL SOLE<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

V.01.,08.,15.,22.,<br />

IX.04.,11.<br />

V.29.,VI.05.,12.<br />

VI.19., VIII.28.<br />

VI.26.<br />

VII.03.,10.,17.24.,<br />

VIII.21.<br />

VII.31. VIII.,07.,14.<br />

6 ágyas C 224 900 304 900 344 900 464 900 574 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 200 EUR/apartman, strandszervíz, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat kitakarítva<br />

kell elhagyni!<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 35 EUR/hét, ágyneműhuzat 10 EUR/fő, törölköző 8 EUR/fő, végtakarítás 65 EUR/C<br />

apartman.<br />

Kód: IBIVIVA<br />

EUROSTAR APARTMANHÁZ - BIBIONE SPIAGGIA<br />

Díj Ft/apartman/ V.01.,08.,15.,22., V.29.,VI.05.,12., VI.19.,26.,VII.03.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.,11.<br />

VIII.28.<br />

VIII.21.<br />

VII.10.,17.,24.,31. VIII.07.,14.<br />

5 ágyas B 234 900 329 900 444 900 504 900 549 900<br />

7 ágyas C 294 900 404 900 544 900 614 900 669 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat kitakarítva kell elhagyni!<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 35 EUR/hét, ágyneműhuzat 10 EUR/fő, törölköző 8 EUR/fő<br />

Végtakarítás 55 EUR/B, 65 EUR/C apartman.<br />

Kód: IBIEUR<br />

KATJA APARTMANHÁZ - BIBIONE SPIAGGIA<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

V.01.,08., IX.04.,11.<br />

V.15.,22.,29.,<br />

VI.05.,12.,19.,<br />

VIII.28.<br />

VI.26.<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

VIII.21.<br />

VII.31., VIII.07.,14.<br />

3 ágyas A 139 900 274 900 314 900 359 900 389 900<br />

4 ágyas A 169 900 344 900 404 900 434 900 479 900<br />

5 ágyas B 219 900 429 900 514 900 604 900 659 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 150 EUR/apartman, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat kitakarítva kell elhagyni!<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 35 EUR/hét, ágyneműhuzat 10 EUR/fő, törölköző 8 EUR/fő Kód: IBIKAT<br />

LUXOR APARTMANHÁZ - BIBIONE SPIAGGIA<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

V.01.,08.,15.,22.,<br />

IX.04.,11.<br />

V.29.,-<br />

VI.05.,12.,19.,<br />

VIII.28.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

VIII.21.<br />

VII.10.,17.,24.,31.<br />

VIII.07.,14.<br />

3 ágyas A 174 900 264 900 329 900 364 900 404 900<br />

4 ágyas B 214 900 319 900 399 900 439 900 489 900<br />

5 ágyas B 224 900 329 900 414 900 454 900 509 900<br />

5 ágyas C 254 900 374 900 469 900 519 900 579 900<br />

6 ágyas C 279 900 409 900 514 900 564 900 604 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat kitakarítva kell elhagyni!<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 35 EUR/hét, ágyneműhuzat 10 EUR/fő, törölköző 8 EUR/fő<br />

Végtakarítás 45 EUR/A, 55 EUR/B, 65 EUR/C apartman.<br />

Kód: IBILUX<br />

HOTEL GRAN VENERE BEACH*** - BIBIONE SPIAGGIA<br />

Díj Ft/fő/ hét RE<br />

V.01.,08.,15.,22., V.29.,VI.05.,12.,<br />

IX.11.<br />

IX.04.<br />

VI.19.,26., VIII.28.<br />

2+2 ágyas<br />

standard<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

31., VIII.21.<br />

VIII.07.,14.<br />

119 900 139 900 159 900 189 900 204 900<br />

3. fő FN PÁ 109 900 124 900 144 900 169 900 184 900<br />

3.-4. fő GY 0-5<br />

é. PÁ<br />

59 900 69 900 79 900 94 900 104 900<br />

3.-4. fő GY 5-9<br />

é. PÁ<br />

84 900 99 900 109 900 134 900 144 900<br />

3.-4. fő GY 9-12<br />

é. PÁ<br />

94 900 109 900 129 900 149 900 164 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Kód: IBIHVEN<br />

LIGNANO<br />

JUPITER APARTMANHÁZ - LIGNANO SABBIADORO<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.,29., VI.05.,<br />

V.01.,08.,15.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.<br />

IX.04.,11.,18.<br />

VI.12.,19., VIII.21.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

10.,17.,24.,<br />

VIII.14.<br />

VII.31.,VIII.07.<br />

4 ágyas B 119 900 164 900 209 900 244 900 289 900<br />

8 ágyas D 189 900 244 900 309 900 364 900 419 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, végtakarítás 50 EUR/B és 55 EUR/D apartman, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/hét, Kisállat 35 EUR/hét, Wifi 20 EUR/hét<br />

Kód: ISABJUP<br />

SHAKESPEARE APARTMANHÁZ - LIGNANO RIVIERA<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.,29., VI.05.,<br />

V.01.,08.,15.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.<br />

IX.04.,11.,18.<br />

VI.12.,19., VIII.21.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

10.,17.,24.,<br />

VIII.14.<br />

VII.31., VIII.07.<br />

3 ágyas A 89 900 124 900 159 900 184 900 234 900<br />

4 ágyas B 114 900 149 900 194 900 229 900 284 900<br />

6 ágyas C 144 900 199 900 259 900 299 900 384 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, végtakarítás 49 EUR/A, 51 EUR/B, 53 EUR/C apartman, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, Kisállat 35 EUR/hét, Wifi 20 EUR/hét.<br />

Kód: ISABSHAK<br />

PARCO HEMINGWAY APARTMANHÁZ - LIGNANO PINETA<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

V.01.,08.,15.,<br />

VIII.28.,<br />

IX.04.,11.,18.<br />

V.22,29.,<br />

VI.05.,12.,19.<br />

VIII.21.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

10.,17.,24.,<br />

VIII.14.<br />

VII.31., VIII.07.<br />

4 ágyas B 149 900 189 900 229 900 264 900 324 900<br />

4 ágyas B, 2<br />

szinten<br />

159 900 199 900 239 900 279 900 349 900<br />

5 ágyas B 169 900 209 900 249 900 289 900 359 900<br />

5 ágyas B, 2<br />

szinten<br />

149 900 194 900 229 900 269 900 329 900<br />

6 ágyas C 194 900 244 900 289 900 339 900 424 900<br />

7 ágyas C 209 900 269 900 309 900 364 900 449 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, végtakarítás 51 EUR/B, 53 EUR/C apartman, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, Kisállat 35 EUR/hét<br />

Kód: ISABPHEM<br />

RUBIN APARTMANHÁZ - LIGNANO RIVIERA<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.,29., VI.05.,<br />

V.01.,08.,15.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.<br />

IX.04.,11.,18.<br />

VI.12.,19., VIII.21.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

10.,17.,24.,<br />

VIII.14.<br />

VII.31.,VIII.07.<br />

3 ágyas A 94 900 139 900 174 900 209 900 254 900<br />

4 ágyas B 134 900 169 900 209 900 244 900 299 900<br />

6 ágyas C 154 900 234 900 284 900 334 900 409 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kkaució 100 EUR/apartman, végtakarítás 49 EUR/A, 51 EUR/B, 53 EUR/C apartman,<br />

üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, Kisállat 35 EUR/hét, Wifi 25 EUR/hét, légkondiconáló<br />

30 EUR/hét Kód: ISABRUB<br />

VERDE APARTMANHÁZ - LIGNANO SABBIADORO<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.,29., VI.05.,<br />

V.01.,08.,15.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.<br />

IX.04.,11.,18.<br />

VI.12.,19., VIII.21.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

10.,17.,24.,<br />

VIII.14.<br />

VII.31., VIII.07.<br />

2 ágyas A 94 900 159 900 214 900 249 900 319 900<br />

3 ágyas B 109 900 184 900 239 900 284 900 354 900<br />

4 ágyas B 124 900 204 900 274 900 319 900 399 900<br />

6 ágyas C 149 900 249 900 329 900 384 900 479 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, végtakarítás 49 EUR/A, 51 EUR/B, 53 EUR/C apartman, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, Kisállat 35 EUR/hét, Légkondicionáló 30 EUR/hét Kód: ISABVER<br />

FIORE APARTMANHÁZ - LIGNANO SABBIADORO<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.,29., VI.05.,<br />

V.01.,08.,15.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.<br />

IX.04.,11.,18.<br />

VI.12.,19., VIII.21.<br />

VI.26., VII.03.,<br />

10.,17.,24.,<br />

VIII.14.<br />

VII.31., VIII.07.<br />

4 ágyas B 144 900 219 900 274 900 324 900 379 900<br />

5 ágyas B 194 900 279 900 364 900 429 900 496 900<br />

6 ágyas C 209 900 314 900 424 900 494 900 564 900<br />

7 ágyas C 229 900 359 900 459 900 534 900 614 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, végtakarítás 51 EUR/B, 53 EUR/C apartman, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, Kisállat 35 EUR/hét<br />

Kód: ISABFIO<br />

CAORLE<br />

CRISTOFORO COLOMBO APARTMANHÁZ - CAORLE<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

IV.24., V.01.,08.,15.<br />

V.22., IX.04.<br />

V.29.<br />

VI.05.,12.,19.,<br />

VIII.28.<br />

VI.26.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

31., VIII.21<br />

VIII.07.,14.<br />

4 ágyas A 134 900 179 900 279 900 334 900 409 900<br />

4 ágyas B 149 900 219 900 354 900 424 900 479 900<br />

6 ágyas C 169 900 269 900 404 900 494 900 539 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat kitakarítva kell elhagyni.<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, Kisállat 40 EUR/hét, ágynemű és törölköző 45 EUR/A,<br />

55 EUR/B, 65 EUR/C. Kód: ICAOCRIS<br />

LIDO ALTANEA<br />

AI PINI APARTMANHÁZ - LIDO ALTANEA<br />

IV.24.,<br />

VI.26.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.01.,08.,15.,<br />

V.22. V.29.,VI.05.,12. VI.19., VIII.28 VII.03.,10.,17.,24.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.,11.<br />

31., VIII.07.,14.,21.<br />

5 ágyas B 149 900 214 900 279 900 339 900 444 900<br />

5 ágyas B, 2<br />

szinten<br />

164 900 269 900 299 900 364 900 469 900<br />

7 ágyas C 184 900 289 900 339 900 414 900 529 900<br />

7 ágyas C, 2<br />

szinten<br />

209 900 324 900 369 900 449 900 589 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, rezsi 50 EUR/B, 55 EUR/C, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat<br />

kitakarítva kell elhagyni.<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/hét, ágynemű 6 EUR/fő, strandszervíz, végtakarítás<br />

Kód: ICAOCRIS<br />

CARAVELLE APARTMANHÁZ - CAORLE<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

IV.24., V.01.,08.,15.<br />

V.22., IX.04.<br />

V.29., VI.05.,<br />

12.,19., VIII.28.<br />

VI.26.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

31., VIII.21.<br />

VIII.07.,14.<br />

4 ágyas B 134 900 204 900 329 900 389 900 434 900<br />

6 ágyas C 154 900 249 900 374 900 439 900 489 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj. Az apartmanokat kitakarítva kell elhagyni.<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 20 EUR/apartman, ágynemű és törölköző 55 EUR/B, 65 EUR/C.<br />

Kód: ICACARA<br />

30 31


LIDO DI JESOLO<br />

Jesolo tengerpartján kötelező strandhasználati díjat kell fizetni (1 napernyő, 2 nyugágy), mely a kulcsátvételkor fizetendő, 75 EUR/apartman/ hét.<br />

További ágyak extra felárért bérelhetők. Amennyiben az egyes szállásoknál nincs feltűntetve a kötelezően fizetendő költségek között, úgy a díj tartalmazza<br />

a starndhasználati díjat. Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.<br />

EUROPA APARTMANHÁZ - LIDO DI JESOLO<br />

IV.24.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.29.,VI.05.,<br />

V.01.,08.,15.,22.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.,11.<br />

IX.18.,25., X.02.<br />

VI.12.,19.,<br />

VIII.28.<br />

VI.26.,VII.03.,10.,<br />

VIII.21.<br />

VII.17.,24.<br />

5 ágyas B 79 900 129 900 239 900 259 900 294 900<br />

7 ágyas C-1 89 900 149 900 264 900 284 900 319 900<br />

7 ágyas C-2 99 900 164 900 274 900 294 900 329 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 120 EUR/apartman, strandszervíz 75 EUR/apartman, rezsi 55 EUR/B,<br />

65 EUR/C, üdülőhelyi díj. Kód: ILIDEUR<br />

COSTA DEL SOL APARTMANHÁZ - LIDO DI JESOLO<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

IV.24.,<br />

V.01.,08.,15., IX.11.<br />

V.22., IX.04.<br />

V.29.,<br />

VI.05.,12.,19.,<br />

VIII.28.<br />

VI.26.,VIII.21.<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

31., VIII.07.,14.<br />

4 ágyas B 124 900 204 900 284 900 339 900 404 900<br />

6 ágyas C 154 900 249 900 339 900 404 900 509 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, rezsi 60 EUR/hét B, 65 EUR/hét C, üdülőhelyi díj.<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 30 EUR/hét, ágynemű 6 EUR/fő, végtakarítás 55 EUR/apartman<br />

Kód: ILIDCOS<br />

LA POSTA APARTMANHÁZ - LIDO DI JESOLO<br />

A La Posta apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

MEXICO APARTMANHÁZ - LIDO DI JESOLO<br />

A Mexico apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

HOTEL EDERA** - LIDO DI JESOLO<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.01.,08.,<br />

IX.04.,11.,18<br />

V.15.,22.,29.,<br />

VIII.28.<br />

VI.05.,12.,<br />

VI.19.,26.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

31., VIII.21.<br />

VIII.07.,14.<br />

2-4 ágyas 99 900 114 900 129 900 159 900 199 900<br />

3.-4. fő FN PÁ 78 900 89 900 102 900 127 900 156 900<br />

0-2 é. 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000<br />

2-14 é. PÁ 49 900 55 900 64 900 79 900 98 900<br />

Felárak: Erkélyes szoba FÁ* 12600 Ft/ fő/hét, TP FÁ* 33 900 Ft/ fő/ hét<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Kód: ILIDED<br />

KÖZÉP-ADRIA<br />

LIDO DEGLI ESTENSI<br />

MARE PINETA CAMPING ÉS ÜDÜLŐFALU*** - LIDO DEGLI ESTENSI<br />

V.29.<br />

Díj Ft/apartman/ IV.24.,V.01.,08.,<br />

V.15.,22., IX.04. VI.05.,12.,19., 26.,<br />

hét ÖE<br />

IX.11.<br />

VIII.21., 28.<br />

VII.03.,10.,17.,24. VII.31., VIII.07.,14.<br />

4 ágyas Giglio<br />

mobilehome<br />

139 900 194 900 244 900 354 900 384 900<br />

4+1 ágyas<br />

Ametista<br />

149 900 234 900 329 900 394 900 486 900<br />

mobilehome<br />

5.fő FN PÁ 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000<br />

6 ágyas Rosa<br />

mobilehome<br />

169 900 254 900 349 900 429 900 539 900<br />

4 ágyas Marina<br />

lakás<br />

149 900 234 900 314 900 369 900 429 900<br />

6 ágyas Marina<br />

1-es lakás<br />

199 900 324 900 439 900 529 900 569 900<br />

6 ágyas Marina<br />

2-es lakás<br />

204 900 329 900 459 900 564 900 604 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Kaució 100 EUR/minden szállásítpus, üdülőhelyi díj, Marina lakások: végtakarítás<br />

60 EUR/4 ágyas és 70 EUR/ 6 ágyas apartman. Kód: IESTCAMP<br />

HOTEL MIRAGE ** - LIDO DI JESOLO<br />

A Hotel Mirage nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

HOTEL ALLA ROTONDA *** - LIDO DI JESOLO<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.01.,08.,15.,22.,29.,<br />

VII.03.,10.,17.,24., 31.,<br />

VI.12.,19.,26.<br />

VI.05., IX.04.,11.,18.<br />

VIII.,21.,28.<br />

VIII.07.,14.<br />

2+1 ágyas 144 900 179 900 199 900 224 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 159 900 176 900 199 900<br />

0-2 é. SZN INGYENES<br />

2-11 é. PÁ 99 900 124 900 137 900 155 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Kód: ILIDALLA<br />

HOTEL PICCADILLY *** - LIDO DI JESOLO<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.01.,08.,15.,<br />

IX.04.,11.,18.<br />

V.22.,29.<br />

VI.05.,12.,19.,26.,<br />

VIII.28.<br />

VII.03.,10.,17.,24., 31.,<br />

VIII.21.<br />

VIII.07.,14.<br />

2-4 ágyas 174 900 209 900 234 900 259 900<br />

3. fő FN PÁ 154 900 189 900 209 900 234 900<br />

3.-4.fő GY 0-2 é. 45 500 45 500 45 500 45 500<br />

3.-4. fő GY 2-5 é. PÁ 86 900 103 900 116 900 129 900<br />

3.-4. fő GY 5-13<br />

é. PÁ<br />

119 900 145 900 163 900 181 900<br />

Felárak: Minihűtő 2 EUR/éj<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Kód: ILIDPIC<br />

HOTEL NETTUNO*** - LIDO DI JESOLO<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.08.,15., IX.04.,11.,18.<br />

V.22.,29., VI.05.,12.,19.,<br />

VIII.28.<br />

VI.26.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

VIII.21.<br />

VII.31., VIII.07.,14.<br />

2-4 ágyas 209 900 279 900 309 900 349 900<br />

3. fő FN PÁ 178 900 238 900 262 900 296 900<br />

3.-4.fő GY 0-2 é. 61 900 61 900 61 900 61 900<br />

3.-4. fő GY 2-5 é. PÁ 104 900 139 900 154 900 174 900<br />

3.-4. fő GY 5-10<br />

é. PÁ<br />

149 900 195 900 215 900 243 900<br />

Felárak: TN FÁ* 21 000 FT/fő/hét, Superior szoba FÁ* 33 600 Ft/fő/hét<br />

Kód: ILIDNET<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

CATTOLICA<br />

LE ROSE APARTMANHÁZ - CATTOLICA<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.,22.,29.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

VI.12.,19.,26.<br />

hét ÖE<br />

VI.05., IX.04.<br />

VIII.28.<br />

VII.31, VIII.21. VIII.07.,14.<br />

2 ágyas A 164 900 219 900 274 900 329 900 429 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj.<br />

Felár ellenében kérhető: babaágy* 35 EUR/hét, parkoló* 70 EUR/hét/autó.<br />

Kód: ICATLERO<br />

KENZIA APARTMANHÁZ - CATTOLICA<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.,22.,29., VI.12.,19.,26.,<br />

hét ÖE<br />

VI.05., IX.04.<br />

VIII.28.<br />

VII.03.,10.,17.,24. VII.31., VIII.21. VIII.07.,14.<br />

6 ágyas C,<br />

2 szinten<br />

279 900 329 900 434 900 464 900 569 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj.<br />

Felár ellenében kérhető: babaágy* 35 EUR/hét, parkoló* 70 EUR/hét/autó.<br />

Kód: ICATKEN<br />

RIMINI<br />

RESIDENCE DELFINIA APARTMANHÁZ - RIMINI<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.,22.,29., VI.05.,12.,19., VI.26.,<br />

VII.31.,<br />

VIII.07.,14.<br />

hét ÖE<br />

IX.11.,<br />

VIII.28., IX.04 VII.03.,10.,17.,24., VIII.21.<br />

4 ágyas B 209 900 299 900 379 900 424 900 494 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Kaució 200 EUR/apartman, végtakarítás 55 EUR/apartman, üdülőhelyi díj.<br />

Felár ellenében kérhető: babaágy* 35 EUR/hét, parkoló* 70 EUR/hét/autó.<br />

Kód: IRIMDELF<br />

HOTEL ALBA*** - RIMINI<br />

Díj Ft/fő/ hét RE<br />

V.29., VI.05.,12.,19.,<br />

VIII.21.,28., IX.04., 11.<br />

VI.26.,VII.03.,10., 17.,24.,31.<br />

VIII.07.,14.<br />

2 ágyas pótágyazható 54 900 74 900 104 900<br />

3.-4. fő FN PÁ 49 900 64 900 93 900<br />

3.-4. fő GY 0-7 é. PÁ INGYENES INGYENES INGYENES<br />

3.-4. fő GY 7-14 é. PÁ 27 900 35 900 52 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Felár ellenében kérhető: Félpanzió 15 900 Ft/ fő<br />

Kód: IRIMALBA<br />

HOTEL MANOLA*** - RIMINI<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.29.,VI.05.,12.,<br />

VI.19.,26.,<br />

IX.04.,11.<br />

VIII.21., 28.<br />

VII.03.,10.,17.,24.,31 VIII.07.,14.<br />

2 ágyas, pótágyazható<br />

69 900 79 900 104 900 139 900<br />

3.-4. fő FN PÁ 57 900 65 900 87 900 119 900<br />

1.-2. fő GY 0-7 é. PÁ INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES<br />

1.-2.fő GY 7-13 é. PÁ 34 900 38 900 51 900 69 900<br />

1.-2. fő GY 13-15 é. PÁ 47 900 54 900 71 900 98 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj<br />

Kód: IRIMMAN<br />

LIGURIA<br />

LA MERIDIANA APARTMANHÁZ - SAN BARTOLOMEO AL MARE<br />

V.22., 29.,<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.08., 15.,<br />

VI.05.,12.,19., VIII.28.,<br />

hét ÖE<br />

IX.11.,18.<br />

IX.04.<br />

VI.26.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

VIII.21.<br />

VII.31., VIII.07.,14.<br />

4 ágyas B 224 900 349 900 419 900 469 900<br />

5 ágyas B 234 900 379 900 449 900 484 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 150 EUR/apartman, rezsi 90 EUR/4 ágyas és 110 EUR/5 ágyas, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: parkoló 20 EUR/autó/hét, Háziállat 36 EUR/hét<br />

Kód: ILIGMER<br />

STELLA MARIS APARTMANHÁZ - PIETRA LIGURE<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

V.15.,22.<br />

V.29.,VI.05.,12.,<br />

VIII.21.,28.<br />

VI.19., 26.,<br />

VII.03., 10., 17.,<br />

24., 31<br />

VIII.07.,14.<br />

IX.04.,11.,18.<br />

2 ágyas A 169 900 204 900 249 900 314 900 139 900<br />

3 ágyas A 199 900 249 900 279 900 344 900 149 900<br />

3 ágyas A<br />

tengerre néző<br />

209 900 259 900 309 900 379 900 164 900<br />

4 ágyas B 219 900 294 900 344 900 439 900 194 900<br />

4 ágyas B<br />

tengerre néző<br />

259 900 339 900 389 900 499 900 229 900<br />

5 ágyas B 264 900 339 900 389 900 504 900 229 900<br />

5 ágyas B 294 900 389 900 429 900 564 900 234 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj.<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: Babaágy 40 EUR/hét, végtakarítás 40 EUR/A, 50 EUR/B<br />

Az apartmanokat kitakaírtva kell elhagyni.<br />

Kód: ILIGSTE<br />

HOTEL SENYOR*** - RIMINI<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.22.,29.,<br />

VI.26.,<br />

VIII.21.,28.,<br />

VII.31., VIII.,07. VIII.14.<br />

VI.05.,12.,19. VII.03.,10.,17.,24.<br />

IX.04.,11.<br />

2 ágyas<br />

pótágyazható<br />

99 900 124 900 164 900 114 900 94 900<br />

3.-4. fő FN PÁ 91 900 109 900 149 900 103 900 85 900<br />

1.-2. fő GY 0-3<br />

é. PÁ<br />

INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES INGYENES<br />

1.-2. fő GY 3-4<br />

é. PÁ<br />

20 900 24 900 33 900 22 900 18 900<br />

1.-2. fő GY 4-12<br />

é. PÁ<br />

49 900 60 900 82 900 57 900 47 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Kód: IRIMSEN<br />

PERLA MARINA APARTMANHÁZ - PIETRA LIGURE<br />

Díj Ft/apartman/ V.01.,08.,15.,22., V.29., VI.05.,12.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

VI.19.,26.<br />

hét ÖE<br />

IX.04.,11.,18. VIII.28.<br />

VIII.21.<br />

VII.31., VIII.07.,14.<br />

4 ágyas B 139 900 204 900 239 900 304 900 354 900<br />

5 ágyas B 164 900 234 900 279 900 349 900 409 900<br />

6 ágyas B 169 900 244 900 289 900 354 900 424 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 150 EUR/apartman, üdülőhelyi díj<br />

Helyszínen felár ellenében kérhető: végtakarítás 70 EUR/apartman, LK FÁ* 100 EUR/hét, Parkoló 8 EUR/autó/nap<br />

Az apartmanokat kitakaírtva kell elhagyni.<br />

Kód: ILIGPER<br />

HOTEL GARDEN*** - ALASSIO<br />

Díj Ft/fő/ hét RE<br />

V.01.,08.,15.,22., VI.19.<br />

VI.05.,12.,<br />

IX.11.,18.<br />

VI.26.,<br />

VII.03.,10.,17.,24.,<br />

VIII.28.,IX.04.<br />

V.29., VII.31.,<br />

VIII.07.,14.,21.<br />

2+1 ágyas standard 124 900 114 900 164 900 184 900<br />

3. FN PÁ 99 900 89 900 129 900 149 900<br />

GY 2-9 é. PÁ 62 900 55 900 79 900 92 900<br />

GY 9-12 é. PÁ 87 900 78 900 113 900 129 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: üdülőhelyi díj.<br />

Felárak: FP FÁ* 17 900 Ft/fő/hét.<br />

Kód: ILIGGAR<br />

RICCIONE<br />

RESIDENCE COMFORT - RICCIONE<br />

A Residence Comfort apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

VILLA LIDIA APARTMANHÁZ - RICCIONE<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.,22.,29. VI.12.,19.,26.,<br />

hét ÖE<br />

VI.05., IX.04.<br />

VIII.28.<br />

VII.03.,10.,17.,24. VII.31., VIII.21. VIII.07.,14.<br />

4 ágyas A, 2<br />

szinten<br />

162 900 249 900 344 900 409 900 499 900<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: kaució 100 EUR/apartman, üdülőhelyi díj.<br />

Felár ellenében kérhető: babaágy* 35 EUR/hét, parkoló* 70 EUR/hét/autó<br />

Kód: IRICVLID<br />

32 33


BULGÁRIA JÓ TUDNI<br />

Hasznos tudnivalók:<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége:<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége: Szófia 1000, Szeptember 6. utca 57.<br />

Tel.: 00-359-2-963-1135 és 963-1136 Állandó ügyelet mobil száma: Magyarországról<br />

00/359-888-813-080 Bulgáriából: 0888-813-080<br />

Szükséges dokumentumok: Személygépkocsival történő utazás esetén<br />

Szerbián át magyar állampolgárok új típusú személyi igazolvánnyal is utazhatnak.<br />

Az utazási dokumentumoknak, akár személyi igazolványról, akár<br />

útlevélről legyen szó, a bolgár állam belépésétől számítva 6 hónapig érvényesnek<br />

kell lennie.<br />

Személygépkocsival történő utazás esetén nemzetközi zöldkártya kiváltása<br />

kötelező.<br />

Közlekedés: Bulgáriában is az autópályák használatához matricát kell vásárolni<br />

az országba való belépéskor, a határon: személygépkocsikra az 1 hetes<br />

matrica ára kb. 10 €, 1 hónapos matrica kb. 20 €. Ezen felül kell fizetni, az ún.<br />

fertőtlenítési díjat, kb. 3 €/szgk.<br />

Pénznem: bolgár leva (1 EUR = 1,96 BGL)<br />

Pénzváltási lehetőségek: Bankokban, pénzváltó irodákban és nagyobb<br />

szállodákban. A tengerparti üdülőhelyeken működő magán pénzváltók<br />

rendszeresen, a banki árfolyamnál lényegesen rosszabb árfolyamon váltanak.<br />

Minden esetben szükséges alaposan, előzetesen tájékozódni az árfolyamról.<br />

Javasoljuk, hogy EUR-ot vigyenek elsősorban magukkal.<br />

Hitelkártya: A főbb nemzetközi kártyákat a nagyobb szállodákban, éttermekben<br />

és néhány boltban.<br />

Időeltolódás: + 1 óra<br />

Hálózati feszültség: 220 V.<br />

Csapvíz: az egész ország területén iható.<br />

Nemzeti ünnepek: január 1., március 3., május 1., és 24., szeptember 6.,<br />

december 24. és 25-26.<br />

Fontosabb telefonszámok: Rendőrség: 166, mentő: 150, tűzoltóság, autómentő:<br />

146, nemzetközi segélyhívó: 112.<br />

Idegenvezetés: Naposparton és Neszebarban magyarul beszélő idegenvezetőnk<br />

gondoskodik vendégeink gondtalan nyaralásáról. Aranyhomokon,<br />

Sv. Konstantin és Elenában üdülő vendégeink rendelkezésére magyar<br />

nyelvű asszisztenciát biztosítunk. Az asszisztensek munkaköre nem egyezik<br />

meg a telepített idegenvezetők munkakörével. Nem kötelesek, és sok<br />

esetben nem is tudnak minden utast, szálláshelyet felkeresni, de telefonon<br />

elérhetőek, így probléma, kérdés, kérés, információ esetén segítséget nyújtanak<br />

utasainknak. Idegenvezetőt kizárólag a chartergép üzemelési ideje<br />

alatt, vagyis <strong>2021</strong>.06.14-<strong>2021</strong>.08.30. közötti időszakban biztosítunk.<br />

FONTOS!<br />

A betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás megkötése javasolt!<br />

HOTEL ZEFIR *** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21.,28.<br />

VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.23.,30.<br />

VIII.2., 09., 16.<br />

2 ágyas standard 87 900 114 900 134 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPZEF<br />

HOTEL CALYPSO*** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14., 21., 28., VII. 5.<br />

VII. 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 124 900 149 900<br />

3. fő FN PÁ 99 900 119 900<br />

GY 2-14 é. PÁ 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPCAL<br />

HOTEL NESSEBAR BEACH ***+ - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI. 14., 21. VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX. 6.<br />

VIII. 30.<br />

VIII.2., 9., 16.,23.<br />

2 ágyas standard parkra néző 109 900 139 900 164 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 107 900 124 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPNES<br />

HOTEL LION**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21., 28., VII. 5. VII.12., 19., 26.,<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 74 900 114 900 142 900<br />

3. fő FN PÁ 54 900 84 900 99 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPLYON<br />

HOTEL ZEFIR *** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.14., 21.,28.<br />

VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.23.,30.<br />

VIII.2., 09., 16.<br />

2 ágyas standard 214 900 234 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPZEF<br />

HOTEL CALYPSO*** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14., 21., 28., VII. 5.<br />

VII. 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 224 900 249 900<br />

3. fő FN PÁ 199 900 219 900<br />

GY 2-14 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPCAL<br />

HOTEL NESSEBAR BEACH ***+ - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII. 30.<br />

VIII.2., 9., 16.,23.<br />

2 ágyas standard parkra néző 239 900 264 900<br />

3. fő FN PÁ 207 900 224 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPNES<br />

HOTEL LION**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.14., 21., 28., VII. 5.<br />

VII.12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 214 900 242 900<br />

3. fő FN PÁ 184 900 199 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPLYON<br />

Utazási lehetőségek:<br />

• Egyénileg, saját személygépkocsival.<br />

• Repülővel Burgaszba, majd transzfer az üdülésre kiválasztott üdülőhelyre<br />

(Neszebar, Napospart) és vissza.<br />

ROSE VILLAGE APARTHOTEL*** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21., 28., VII.5. VII. 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas stúdió 47 900 59 900 72 900<br />

2 ágyas apartman 59 900 74 900 94 900<br />

3. fő FN PÁ 29 900 39 900 49 900<br />

1-2. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

4 ágyas apartman 39 900 57 900 64 900<br />

5. fő FN PÁ 19 900 27 900 34 900<br />

5-6. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

Felár: RE felár 10.000 Ft/fő/hét, gyerek 5.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: BGNPROSV<br />

ROYAL DREAMS APARTHOTEL *** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.7., 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30., IX.6<br />

VIII.2., 9., 16.,23.<br />

2 ágyas stúdió 54 900 74 900<br />

2 ágyas apartman 69 900 94 900<br />

3-4. fő GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

4 ágyas apartman 54 900 69 900<br />

5. fő FN PÁ 19 900 29 900<br />

5-6. fő GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

Felár: Babaágy kb. 3 EUR/nap/helyszínen fizetendő<br />

Kód: BGNPROYAL<br />

HOTEL TIA MARIA*** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14.,21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard 104 900 134 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 109 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 54 900 69 900<br />

<br />

Kód: BGNPTIAM<br />

HOTEL PALACE*** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI. 14.,21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard 99 900 129 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPHOPA<br />

BULGÁRIA (BURGASZ) CHARTERJÁRAT<br />

Június Július Augusztus<br />

14., 21., 28. 5., 12., 19., 26. 2., 9., 16., 23., 30.<br />

A díjjegyzékben feltüntetett díjak tartalmazzák: repülőjegyet, repülőtéri illetéket, szállást 7 éjszakára a megadott<br />

ellátással, repülőtéri transzfert a helyszínen, foglalási díjat, üdülőhelyi díjat, telepített magyar idegenvezetőt a helyszínen. A<br />

díjon felül igény szerint fizethető: sztornóbiztosítás (1,5%), utasbiztosítás.<br />

Csak repülőjegy díja: 100.000 Ft/fő<br />

ROSE VILLAGE APARTHOTEL*** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.14., 21., 28., VII.5.<br />

VII. 12., 19., 26.,<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas stúdió 159 900 172 900<br />

2 ágyas apartman 174 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 139 900 149 900<br />

1-2. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

4 ágyas apartman 157 900 164 900<br />

5. fő FN PÁ 127 900 134 900<br />

5-6. GY 2-12 é. PÁ ingyenes 103 900 103 900<br />

Felár: RE felár 10.000 Ft/fő/hét, gyerek 5.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: BGNPROSV<br />

ROYAL DREAMS APARTHOTEL *** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét ÖE<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16.,23.<br />

2 ágyas stúdió 154 900 174 900<br />

2 ágyas apartman 169 900 194 900<br />

3-4. fő GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

4 ágyas apartman 154 900 169 900<br />

5. fő FN PÁ 119 900 129 900<br />

5-6. fő GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

Felár: Babaágy kb. 3 EUR/nap/helyszínen fizetendő<br />

Kód: BGNPROYAL<br />

HOTEL TIA MARIA*** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14.,21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard 204 900 234 900<br />

3. fő FN PÁ 184 900 209 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

2. GY 2-12 PÁ 154 900 169 900<br />

<br />

Kód: BGNPTIAM<br />

HOTEL PALACE*** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI. 14.,21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard 199 900 229 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPHOPA<br />

HOTEL FLAMINGO**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI light<br />

VI.7.,14., 21.<br />

VI.28.,VII.5.,12., 19., 26.,<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 119 900 139 900<br />

3. fő FN PÁ 99 900 114 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPFLAG<br />

HOTEL AQUAMARINE**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI VIII.23., 30. VI.14.<br />

VI. 21., 28. VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII. 16.<br />

VIII.2., 9.<br />

2 ágyas standard 99 900 129 900 149 900 169 900<br />

3. fő FN PÁ 79 900 104 900 119 900 134 900<br />

1-2. GY 3-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900 3 900<br />

Felár: Babaágy kb. 3 EUR/nap/helyszínen fizetendő<br />

Kód: BGNAQUA<br />

GRAND HOTEL SUNNY BEACH**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7., 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16.,23.<br />

2 ágyas standard 144 900 189 900<br />

3. fő FN PÁ 114 900 154 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPSUNB<br />

HOTEL TRAKIA PLAZA & APARTMAN **** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21., VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 114 900 144 900 174 900<br />

3. fő FN PÁ 89 900 109 900 134 900<br />

1. GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

2. GY 2-13 é. PÁ 59 900 74 900 89 900<br />

2 ágyas stúdió 124 900 159 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 109 900 134 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

Felár: Babaágy kb. 3 EUR/nap/helyszínen fizetendő<br />

Kód: BGNPTRAPL<br />

HOTEL HRIZANTEMA**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21., VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 119 900 149 900 184 900<br />

3. fő FN PÁ 89 900 114 900 139 900<br />

1. GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPHRI<br />

BURGAS BEACH HOTEL **** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21. VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.23.,30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard parkra néző 129 900 154 900 184 900<br />

3. fő FN PÁ 99 900 119 900 139 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPBUR<br />

HOTEL KUBAN**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21.,28.<br />

VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 08., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 119 900 154 900 194 900<br />

3. fő FN PÁ 84 900 109 900 134 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPKUB<br />

HOTEL FLAMINGO**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI light<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28.,VII.5.,12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 219 900 239 900<br />

3. fő FN PÁ 199 900 214 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPFLAG<br />

HOTEL AQUAMARINE**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI VIII.23., 30. VI.14.<br />

VI. 21., 28. VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII. 16.<br />

VIII.2., 9.<br />

2 ágyas standard 199 900 229 900 249 900 269 900<br />

3. fő FN PÁ 179 900 204 900 219 900 234 900<br />

1-2. GY 3-13 é. PÁ 103 900 103 900 103 900 103 900<br />

Felár: Babaágy kb. 3 EUR/nap/helyszínen fizetendő<br />

Kód: BGNAQUA<br />

GRAND HOTEL SUNNY BEACH**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16.,23.<br />

2 ágyas standard 244 900 289 900<br />

3. fő FN PÁ 214 900 254 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPSUNB<br />

HOTEL TRAKIA PLAZA & APARTMAN **** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.,<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 244 900 274 900<br />

3. fő FN PÁ 209 900 234 900<br />

1. GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

2. GY 2-13 é. PÁ 174 900 189 900<br />

2 ágyas stúdió 259 900 294 900<br />

3. fő FN PÁ 209 900 234 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

Felár: Babaágy kb. 3 EUR/nap/helyszínen fizetendő<br />

Kód: BGNPTRAPL<br />

HOTEL HRIZANTEMA**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.,<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 249 900 284 900<br />

3. fő FN PÁ 214 900 239 900<br />

1. GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPHRI<br />

BURGAS BEACH HOTEL **** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.23.,30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard parkra néző 254 900 284 900<br />

3. fő FN PÁ 219 900 239 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPBUR<br />

HOTEL KUBAN**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.,28.<br />

VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 08., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 254 900 294 900<br />

3. fő FN PÁ 209 900 234 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPKUB<br />

34 35


CLUB CALIMERA IMPERIAL RESORT **** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7., 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.23., 30., IX. 6.<br />

VIII.2., 9., 16.,<br />

2 ágyas parkra néző standard 174 900 204 900<br />

3. fő FN PÁ 139 900 164 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

Családi szoba parkra néző 184 900 224 900<br />

3. fő FN PÁ 184 900 224 900<br />

3-4.GY 2-12 é. PÁ 94 900 114 900<br />

<br />

Kód: BGNPIMP<br />

HOTEL VIAND**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI Premium<br />

VI.7.<br />

VI.14., 21. VI.28.,VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 124 900 164 900 209 900<br />

3. fő FN PÁ 89 900 114 900 149 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

2. GY 2-12 é. PÁ 64 900 79 900 104 900<br />

Felár: TF felár 8.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: BGNPVIA<br />

HOTEL TIARA BEACH**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.,14., 21.,28.<br />

VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.23.,30., IX.6.<br />

VIII.2., 9, 16.<br />

2 ágyas standard 174 900 214 900<br />

3. fő FN PÁ 124 900 149 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

Junior Suite 184 900 224 900<br />

3-4.GY 2-12 é. PÁ 49 900 59 900<br />

<br />

Kód: BGNPTIARA<br />

CLUB CALIMERA IMPERIAL RESORT **** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.23., 30.<br />

VIII.2., 9., 16.,<br />

2 ágyas parkra néző standard 274 900 304 900<br />

3. fő FN PÁ 239 900 264 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

Családi szoba parkra néző 284 900 324 900<br />

3. fő FN PÁ 284 900 324 900<br />

3-4.GY 2-12 é. PÁ 194 900 214 900<br />

<br />

Kód: BGNPIMP<br />

HOTEL VIAND**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI Premium<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28.,VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 264 900 309 900<br />

3. fő FN PÁ 214 900 249 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

2. GY 2-12 é. PÁ 179 900 204 900<br />

Felár: TF felár 8.000 Ft/fő/hét<br />

Kód: BGNPVIA<br />

HOTEL TIARA BEACH**** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.,28.<br />

VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.23.,30.<br />

VIII.2., 9, 16.<br />

2 ágyas standard 274 900 314 900<br />

3. fő FN PÁ 224 900 249 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

Junior Suite 284 900 324 900<br />

3-4.GY 2-12 é. PÁ 149 900 159 900<br />

<br />

Kód: BGNPTIARA<br />

SOL NESSEBAR MARE/BAY**** - NESZEBÁR<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VI.14., 21.<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 197 900 209 900 264 900<br />

3. fő FN PÁ 149 900 159 900 199 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

2. GY 2-12 é. PÁ 99 900 107 900 134 900<br />

4 ágyas családi szoba,<br />

tengerre néző<br />

294 900 324 900 399 900<br />

3-4. fő FN PÁ 224 900 244 900 299 900<br />

3. FŐ. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

4-6. FŐ GY 2-12 é. PÁ 149 900 164 900 199 900<br />

<br />

Kód: BGNESMB<br />

SOL NESSEBAR PALACE***** - NESZEBÁR<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VI.14., 21.<br />

VIII.30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 234 900 247 900 307 900<br />

3. fő FN PÁ 179 900 189 900 234 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

2. GY 2-12 é. PÁ 119 900 124 900 154 900<br />

4 ágyas családi szoba 307 900 334 900 419 900<br />

3-4. fő FN PÁ 234 900 254 900 319 900<br />

3. FŐ. GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

4-6. FŐ GY 2-12 é. PÁ 154 900 169 900 214 900<br />

<br />

Kód: BGNESPAL<br />

SOL NESSEBAR MARE/BAY**** - NESZEBÁR<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI VIII.30. VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 297 900 309 900 364 900<br />

3. fő FN PÁ 249 900 259 900 299 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900 103 900<br />

2. GY 2-12 é. PÁ 199 900 207 900 234 900<br />

4 ágyas családi szoba,<br />

tengerre néző<br />

394 900 424 900 499 900<br />

3-4. fő FN PÁ 324 900 344 900 399 900<br />

3. FŐ. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900 103 900<br />

4-6. FŐ GY 2-12 é. PÁ 249 900 264 900 299 900<br />

<br />

Kód: BGNESMB<br />

SOL NESSEBAR PALACE***** - NESZEBÁR<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI VIII.30. VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 334 900 347 900 407 900<br />

3. fő FN PÁ 279 900 289 900 334 900<br />

1. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900 103 900<br />

2. GY 2-12 é. PÁ 219 900 224 900 254 900<br />

4 ágyas családi szoba 407 900 434 900 519 900<br />

3-4. fő FN PÁ 334 900 354 900 419 900<br />

3. FŐ. GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900 103 900<br />

4-6. FŐ GY 2-12 é. PÁ 254 900 269 900 314 900<br />

<br />

Kód: BGNESPAL<br />

HOTEL LAGUNA PARK **** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7., 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30., IX. 6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 174 900 224 900<br />

3. fő FN PÁ 139 900 179 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNPLAGP<br />

HOTEL LAGUNA PARK **** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI. 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 274 900 324 900<br />

3. fő FN PÁ 239 900 279 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNPLAGP<br />

MELIA SUNNY BEACH**** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

IX.6.<br />

VI.7.,14., 21. VI.28.,VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 169 900 209 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 129 900 159 900 194 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900 3 900<br />

2+2 ágyas családi szoba 184 900 234 900 279 900<br />

3-5. fő FN PÁ 139 900 179 900 214 900<br />

3-5. FŐ GY 2-13 é 94 900 119 900 144 900<br />

<br />

Kód: BGNPIBSUN<br />

MELIA SUNNY BEACH **** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28.,VII. 5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas standard 309 900 354 900<br />

3. fő FN PÁ 259 900 294 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

2+2 ágyas családi szoba 334 900 379 900<br />

3-5. fő FN PÁ 279 900 314 900<br />

3-5. FŐ GY 2-13 é 219 900 244 900<br />

<br />

Kód: BGNPIBSUN<br />

BARCELO ROYAL BEACH HOTEL ***** - NAPOSPART<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI.7., 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30., IX. 6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas deluxe 184 900 234 900<br />

3. fő FN PÁ 139 900 179 900<br />

GY 6-12 é. 3 900 3 900<br />

GY 2-6 é. PÁ 94 900 119 900<br />

1 hálószobás apartman 204 900 259 900<br />

3. fő FN PÁ 154 900 194 900<br />

1.GY 6.12 é. 3 900 3 900<br />

1.GY 2-6 é. PÁ 104 900 129 900<br />

2.GY 2-12 é. 104 900 129 900<br />

Felárak: AI felár 69.000 Ft/fő<br />

Kód: BGNPBARROY<br />

BARCELO ROYAL BEACH HOTEL ***** - NAPOSPART<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

VI. 14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.<br />

VIII.30.<br />

VIII.2., 9., 16., 23.<br />

2 ágyas deluxe 284 900 334 900<br />

3. fő FN PÁ 239 900 279 900<br />

GY 6-12 é. 103 900 103 900<br />

GY 2-6 é. PÁ 194 900 219 900<br />

1 hálószobás apartman 304 900 359 900<br />

3. fő FN PÁ 254 900 294 900<br />

1.GY 6.12 é. 103 900 103 900<br />

1.GY 2-6 é. PÁ 204 900 229 900<br />

2.GY 2-12 é. 204 900 229 900<br />

Felárak: AI felár 69.000 Ft/fő<br />

Kód: BGNPBARROY<br />

HOTEL MARIETA PALACE**** - NESZEBÁR<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.7.,14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.23.,30., IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard 79 900 109 900<br />

3. fő FN PÁ 64 900 89 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

2+2 ágyas apartman 114 900 154 900<br />

3. fő FN PÁ 14 900 19 900<br />

3-4. fő GY 2-12 é. PÁ 3 900 3 900<br />

<br />

Kód: BGNESMARI<br />

HOTEL MARIETA PALACE**** - NESZEBÁR<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét RE<br />

VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.23.,30.<br />

VIII.2., 9., 16.<br />

2 ágyas standard 179 900 209 900<br />

3. fő FN PÁ 164 900 189 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

2+2 ágyas apartman 214 900 254 900<br />

3. fő FN PÁ 114 900 119 900<br />

3-4. fő GY 2-12 é. PÁ 103 900 103 900<br />

<br />

Kód: BGNESMARI<br />

HOTEL MPM ARSENA**** - NESZEBÁR<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét UAI<br />

VI.7.,14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.2., 9, 16., 23., 30.<br />

2 ágyas standard 189 900 239 900<br />

3. fő FN PÁ 149 900 194 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 3 900 3 900<br />

Kód: BGNEARS<br />

HOTEL MPM ARSENA**** - NESZEBÁR<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét UAI VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.2., 9, 16., 23., 30.<br />

2 ágyas standard 289 900 339 900<br />

3. fő FN PÁ 249 900 294 900<br />

GY 2-13 é. PÁ 103 900 103 900<br />

Kód: BGNEARS<br />

HOTEL SOL MARINA PALACE**** - NESZEBÁR<br />

EGYÉNILEG<br />

Díj Ft/fő/hét AI<br />

VI.7.,14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

IX.6.<br />

VIII.2., 9., 16., 23., 30.<br />

2 ágyas oldalról tengerre néző 174 900 219 900<br />

3. fő FN PÁ 139 900 174 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 89 900 109 900<br />

Kód: BGNESMP<br />

HOTEL SOL MARINA PALACE**** - NESZEBÁR<br />

REPÜLŐVEL<br />

Díj Ft/fő/hét AI VI.14., 21.<br />

VI.28., VII.5., 12., 19., 26.,<br />

VIII.2., 9., 16., 23., 30.<br />

2 ágyas oldalról tengerre néző 274 900 319 900<br />

3. fő FN PÁ 239 900 274 900<br />

GY 2-12 é. PÁ 189 900 209 900<br />

Kód: BGNESMP<br />

36 37


HORVÁTORSZÁG JÓ TUDNI<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége: 10000 Zagreb, Jabukovac 2.,<br />

Tel.: 00–385-1-4890-906<br />

Beutazási szabályok: Érvényes fényképes útlevél, vagy személyi igazolvány<br />

szükséges, mely a hazautazás napjáig érvényes. Az autóval érkezők ne<br />

feledjék el, a nemzetközi biztosítás (zöld kártya) megléte kötelező. 2006. január<br />

1-től minden Horvátországba belépő autóban legalább egy sárga-sárgászöld,<br />

fényvisszaverő mellénynek kell lennie.<br />

Hivatalos nyelv: Horvát.<br />

Időeltolódás: Nincs, ugyanabba az időzónába tartozik, mint Magyarország.<br />

Hivatalos pénznem: A kuna, váltópénz a lipa. 1 kuna=100 lipa. Javasoljuk,<br />

hogy a helyi pénznemen felül eurót vigyenek magukkal.<br />

Pénzváltás: Lehetséges bankokban (hétköznap 8:30–12:00 és délután<br />

15:00–17:00 óra között, szombaton délig), postahivatalokban (nyitva tartás<br />

hétköznap 7:00–20:00 óra között, szombaton 13:00-ig), szállodák recepcióin<br />

és az utazási irodákban.<br />

Pénzváltó automatáknál használható kártyák: Eurocard/Mastercard és<br />

EC-kártya.<br />

A legtöbb szállodában, étteremben és üzletben elfogadott hitelkártyák:<br />

Eurocard/Mastercard, Visa, Diners, American Express.<br />

Hálózati feszültség: 220 V<br />

Telefon: Horvátország Magyarországról: 00/385/körzetszám/telefonszám<br />

Magyarország Horvátországból: 00/36/körzetszám/telefonszám.<br />

Ivóvíz: A csapvíz fogyasztható.<br />

UTAZÁS AUTÓBUSSZAL<br />

Üzletek: Az üzletek nyitva tartása hasonlóan alakul a mediterrán országokéhoz.<br />

Általában a délutáni órákban zárva tartanak, de az üdülő településeken<br />

ezt sokszor nem tartják be, és késő estig várják a vásárlókat. Az éttermek,<br />

kávézók és egyéb szórakozóhelyek szintén az éjszakai órákig nyitva<br />

tartanak.<br />

Nemzeti ünnepek: Január 1., január 6., április 5-6., május 1., június 22., június<br />

25., augusztus 5., augusztus 15., október 8., november 1., december<br />

25-26<br />

Üdülőhelyi díj: A helyszínen külön fizetendő felnőtteknek és 12 éven felüli<br />

gyermekek részére. kb. 1,5-2,5 EUR/fő/éj.<br />

Bejelentkezési díj: Magánapartmanos elhelyezés esetén 2-5 EUR/fő a helyszínen<br />

kötelezően fizetendő.<br />

Szálláshelyek: Gyakoriak a kisméretű 10-12 m2 alapterületű szobák.<br />

Közlekedés: Azoknál az útjainknál, ahol kompátkelés van, annak költségét<br />

a helyszínen kell fizetni, egyrészt a gépkocsira (a motor cm3-ének mértékében),<br />

másrészt utasonként. A kompok általában minden szigethez óránként,<br />

a főszezonban folyamatosan közlekednek. Ennek ellenére számítani kell hoszszabb<br />

várakozási időre. A kompokra vonatkozó részletes információk megtekinthetők<br />

a www.jadrolinija.hr és www.rapskaplovidba.hr oldalakon. Az autópályák<br />

használatáért a helyszínen, nemzeti valutában fizetni kell. Részletes<br />

információ az autópályákról, autópályadíjakról, közlekedésről a www.hak.hr<br />

oldalon.<br />

A horvátországi autóbuszos utazásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodáinkban vagy keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu).<br />

UMAG - APARTMENTS POLYNESIA ***<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE IX.04.-18. VIII.28.-IX.04.<br />

IV.24.-V.22., V.22.-VI.12.,<br />

VI.12.-19. VI.19.-VII.03. VII.03.-VIII.21. VIII.21.-28.<br />

3 ágyas<br />

stúdió<br />

87 900 131 900 179 900 257 900 299 900 213 900<br />

3 ágyas<br />

apartman<br />

108 400 149 900 204 400 273 900 336 900 234 400<br />

4 ágyas<br />

apartman<br />

137 400 179 900 229 900 305 900 385 900 282 400<br />

5 ágyas<br />

apartman<br />

154 900 199 900 247 900 321 900 416 400 309 900<br />

Felárak: FP FÁ* 55 900 Ft/ fő/hét, 5-14 é. 27 900Ft/ fő/hét, RE FÁ* 20 500 Ft/fő/hét, 5-14 é. 10 500 Ft/fő/hét<br />

Vacsora FÁ* 34 400 Ft/fő/hét, 5-14 é. 17 400 Ft/fő/hét<br />

Kód: HRUMPOLY<br />

POREC- MAGÁNAPARTMANOK<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.-VI.12.,<br />

VI.12.-26.,<br />

VI.26.-VII.10.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-25.<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2 ágyas 119 900 141 400 184 400 221 400<br />

4 ágyas (1 hálós) 152 400 195 400 242 400 282 400<br />

4 ágyas (2 hálós) 173 900 224 400 282 400 339 900<br />

6 ágyas 249 900 319 400 412 400 452 400<br />

Felárak: PPÁ FÁ* 34 900 Ft/fő/hét, 2-6 é. SZN* 17 900 Ft/fő/hét, LK FÁ* 15 900 Ft/fő/hét<br />

Háziállat* 21 900 Ft/ hét, 3 éjszaka alatti tartózkodás +30%<br />

Egyszeri bejelentkezési díj a helyszínen fizetendő.<br />

Felár ellenében nevesített apartmanok is foglalhatók!<br />

Kód: HRPOMA<br />

POREC-DELIC HÁZ<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.22.-VI.12.,<br />

VI.12.-26.,<br />

VI.26.-VII.11.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-25.<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2 ágyas stúdió 122 900 144 900 189 400 224 400<br />

5 ágyas apartman 196 400 261 900 311 900 376 900<br />

Felárak: PÁ FÁ* 34 900 Ft/fő/hét, 2-6 é. SZN* 17 900 Ft/fő/hét, LK FÁ* 15 900 Ft/fő/hét<br />

Háziállat* 21 900 Ft/ hét, 3 éjszaka alatti tartózkodás +30%<br />

Egyszeri bejelentkezési díj a helyszínen fizetendő.<br />

Kód: HRPODELIC<br />

POREC - LANTERNA SUNNY RESORT**<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.-29.,<br />

VI.26.-VII.24.,<br />

V.29.-VI.05. VI.05.-26.<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-11.<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

3 ágyas<br />

standard plus<br />

117 900 164 900 184 400 227 900 289 900<br />

4 ágyas<br />

standard plus<br />

146 900 203 400 229 900 292 900 374 900<br />

6 ágyas<br />

standard plus<br />

183 900 276 900 334 400 409 900 534 900<br />

Felárak: Gyerekágy* 35 EUR/hét, Háziállat 70 EUR/hét<br />

Kód: HRPOLAN<br />

POREC - HOTEL DELFIN**<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

VI.05.-19., VI.19.-26., VI.26.-VII.03.,<br />

VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28. VIII.14.-21.<br />

VII.03.-VIII.14. IX.04.-11.<br />

2 ágyas balkon 107 900 136 400 144 400 154 900 96 900<br />

2 ágyas tenger<br />

felőli, balkon<br />

111 400 139 900 147 900 159 400 99 900<br />

Kedvezmények: 0-12 é. PÁ INGYENES, 12-14 é. PÁ 50%, 14-18 é. PÁ 20%, 0-7 é. NÁ 50%, 7-14 é. NÁ 30%.<br />

Felárak: Háziállat* 13,EUR/nap helyszínen fizetendő, Gyerekágy* INGYENES<br />

Kód: HRPODELFIN<br />

POREC - HOTEL PLAVI PLAVA LAGUNA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.01.-22.,<br />

IX.04.-25.<br />

V.22.-VI.05.,<br />

VI.12.-19.,<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VI.05.-12.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VI.19.-VII.17.,<br />

VIII.14.-21.<br />

VII.17.-VIII.14.<br />

2 ágyas, balkon 121 400 147 900 164 900 187 400 207 900<br />

2+1 ágyas<br />

tenger felőli<br />

138 400 171 900 187 400 217 400 239 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 20%, 0-5 é. SZN INGYENES, 5-12 PÁ INGYENES, 12-14 é. PÁ 50%.<br />

Kód: HRPOPLAVI<br />

POREC - MATERADA PLAVA LAGUNA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.15.- 22.,<br />

VI.05.-19., VI.19.-VII.03., VII.03.-17.,<br />

V.22.-VI.05.<br />

IX.04.-11.<br />

VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28. VIII.14.-21.<br />

VII.17.-VIII.14.<br />

2+1 ágyas<br />

balkon<br />

137 400 169 900 194 400 229 900 249 400 269 900<br />

2+1 ágyas<br />

tengerre<br />

143 900 179 900 203 900 242 900 266 900 286 900<br />

néző<br />

Kedvezmények: 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Kód: HRPOLAGMA<br />

POREC - HOTEL ZORNA PLAVA LAGUNA***<br />

V.29.-VI.05., VI.05.-19.,<br />

Díj Ft/fő/ hét AI<br />

IX.04.-11. VIII.28.-IX.04.<br />

2 ágyas franciaágyas<br />

2+1 ágyas,<br />

tenger felőli<br />

VI.19-VII.10.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.10.-24.,<br />

VIII.14.-21.<br />

VII.24.-VIII.14.<br />

164 400 189 400 229 400 243 900 272 900<br />

179 400 207 900 251 900 265 400 297 900<br />

Kedvezmények: 0-14 é. PÁ INGYENES, 1FN + 1 GY 0-7 é. NÁ 50%, 7-14 é. NÁ 30%<br />

Kód: HRPOZOR<br />

POREC - ALBATROS PLAVA LAGUNA****<br />

Díj Ft/fő/ hét AI V.22.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.10.-VIII.14. VIII.14.-21. VIII.28.-IX.04.<br />

2+1 ágyas<br />

balkon<br />

224 900 289 900 329 900 299 900 249 900<br />

Kedvezmények: 0-14 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HRPOAL<br />

ROVINJ - VILLAS RUBIN RESORT***<br />

Díj Ft/apartman/ V.29.-VI.12, VI.12.-VII.03.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28.<br />

VII.03.-10. VII.10.-VIII.21 IX.04.-18.<br />

2+1 ágyas<br />

stúdió<br />

329 900 414 900 449 900 492 400 237 400<br />

2+2 ágyas<br />

apartman<br />

379 900 477 400 516 900 566 900 269 400<br />

4+1 ágyas<br />

apartman<br />

413 400 526 400 565 900 619 900 298 400<br />

Felárak: RE FÁ* 17 400,- Ft/fő/ hét, 0-10 é. 11 500 Ft/fő/hét, VA FÁ* 28 900 Ft/fő/hét, 0-10 é. 14 900 Ft/fő/hét<br />

FP FÁ* 45 900 Ft/fő/hét, 0-10 é. 43 000 Ft/fő/hét<br />

Kód: HRRORUB<br />

PULA - GRGORINIC APARTMANHÁZ<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.-VI.19., VI.19.-VII.03.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-25. VIII.21.-IX.04.<br />

VII.03.-17. VII.17.-VIII.14. VIII.14.-21.<br />

2 ágyas 103 400 129 900 142 900 197 400 154 400<br />

4 ágyas 171 900 219 400 233 400 306 400 236 900<br />

4+2 ágyas 217 400 268 400 282 900 377 400 308 400<br />

Felárak: Háziállat* 5,5 EUR/nap, helyszíni fizetéssel. LK FÁ* 35 EUR/apartman/hét helyszíni fizetéssel.<br />

7 éj alatti tartózkodás +20%, Kaució: 150 EUR/apartman a helyszínen kötelezően fizetendő. Kód: HRPUGRGO<br />

PULA - HOTL BRIONI**<br />

A Pula - Hotel Brioni** nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

PULA - HOTEL PARK PLAZA ARENA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.15.<br />

V.15.-29.,<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

V.29.-VI.19.<br />

IX.11.-25.<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.28.<br />

2 ágyas balkon 172 400 199 900 239 900 287 900 323 900<br />

2 ágyas tenger<br />

felőli balkon<br />

189 400 222 400 259 900 306 900 339 400<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 20%, 0-12. é. PÁ 20%<br />

Kód: HRPUPAPLAAR<br />

MEDULIN - AI PINI RESORT***<br />

Díj Ft/apartman/ V.15.-VI.05., VI.05.-26.,<br />

VII.10.-24.,<br />

VI.26.-VII.10.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-11. VIII.28.-IX.04.<br />

VIII.21.-28.<br />

2+2ágyas<br />

174 900 262 400 331 400 344 400 369 900<br />

apartman<br />

Felárak: Háziállat FÁ* 70 EUR/hét, helyszínen fizetendő.<br />

Kód: HRMEAIPI<br />

MEDULIN - ARENA HOTEL HOLIDAY***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.15.<br />

V.15.-VI.05., VI.05.-26., VI.26.-VII.10.,<br />

IX.11.-25.<br />

IX.04.-11. VIII.21.-IX.04.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2 ágyas park<br />

felőli<br />

143 900 173 900 189 900 227 400 259 900<br />

2 ágyas tenger<br />

felőli<br />

159 900 187 900 203 900 239 900 272 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 25%, 0-12 é. PÁ 50%, 1 FN+ 1 GY utazása esetén 0-12 é. NÁ 30%.<br />

Felárak: VII.11-VIII.22 között a min. tartózkodás 5 éj, a többi időszakban 3 éj. Rövdebb tartózkodás felára +20%. Kód: HRMEHOL<br />

RABAC - HOTEL MIRAMAR SUNNY***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.22.-VI.05., VI.05.-26.,<br />

IX.04.-11. VIII.28.-IX.04.<br />

VI.26.-VII.03.<br />

2 ágyas<br />

standard<br />

2 ágyas<br />

superior, tenger<br />

felőli<br />

2+1 ágyas<br />

superior<br />

Kedvezmények: 3. FN PÁ 10%, 0-14 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 16 900 Ft/ fő/hét, 3 éj alatti tartózkodás +30%<br />

RABAC - HOTEL HEDERA****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

VII.03.-24.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

154 400 189 900 209 400 219 400 244 400<br />

168 900 211 900 231 400 238 900 274 400<br />

159 900 199 900 218 900 226 400 254 400<br />

IV.24.-V.08.,<br />

VI.12.-19.<br />

V.08.-VI.12.,<br />

VI.19.-VII.03.,<br />

IX.04.-18.<br />

VII.03.-17.,<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

Kód: HRRAMIR<br />

VII.17.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 122 900 150 900 179 900 204 900<br />

2+1 (+1) ágyas<br />

supeior<br />

175 900 214 900 242 900 267 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 3. és 4. fő 0-2 é INGYENES, 3. fő 2-12 é. PÁ INGYENES, 4. fő 2-12 é. PÁ 50%, 12-18 é. PÁ 30%.<br />

Felárak: 1/ 2 single use FÁ* Superior szobában 69 900 Ft/ fő/ hét.<br />

Minimum tartózkodás: VII.17.-VIII.28. között 7 éj, VII.03.-17. és VIII.28.-IX.04 között 5 éj, a többi időszakban 3 éj.<br />

Rövidebb tartózkodás felára +20%<br />

Kód: HRRAHE<br />

RABAC- HOTEL MIMOSA****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.08.-VII.03.,<br />

VII.03.-17.,<br />

IX.04.-18.<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VII.17.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 164 900 193 900 217 900<br />

2+1(+1) ágyas superior 228 900 256 900 281 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 3. és 4. fő 0-2 é. INGYENES, 3. fő 2-7 é. PÁ INGYENES, 4. fő 2-7 é. PÁ 50%, 3. és 4. fő<br />

7-12 é. PÁ 50%, 12-18 é. PÁ 30%<br />

Felárak: 1/ 2 single use FÁ* Superior szobában 69 900 Ft/ fő/ hét.<br />

Minimum tartózkodás: VII.17.-VIII.28. között 7 éj, VII.03.-VII.17 és VIII.28.-IX.04 között 5 éj, a többi időszakban 3 éj.<br />

Rövidebb tartózkodás felára +20%<br />

Kód: HRRAMI<br />

MOSCENICKA DRAGA - SMART SELECTION MEDITERAN ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.10.-V.15. V.15.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

VIII.21.-IX.18.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

2 ágyas standard 117 900 147 400 175 900 208 400<br />

2 ágyas superior 147 400 182 900 218 900 258 900<br />

Kedvezmények: superior szobában: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HRMOSMED<br />

MEDVEJA - SMART SELECTION HOLIDAY RESORT MEDVEJA ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.15.<br />

V.15.-VI.05.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VI.05.-19. VI.19.-VII.24. VII.24.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas<br />

szoba<br />

86 400 114 900 134 400 154 900 179 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HRMED<br />

MEDVEJA - SMART SELECTION HOLIDAY RESORT MEDVEJA ***<br />

Díj Ft/apartman/<br />

V.15.-VI.05.,<br />

IV.24.-V.15.<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VI.05.-19. VI.19.-VII.24. VII.24.-VIII.28.<br />

2+2 ágyas<br />

apartman<br />

151 900 209 900 271 900 381 400 409 900<br />

Kód: HRMEDAP<br />

LOVRAN - SMART SELECTION HOTEL BRISTOL ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.10.-V.15. V.15.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VII.24.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 119 900 149 900 175 900 204 900<br />

2 ágyas standard<br />

oldalról tenger<br />

139 900 171 900 199 900 233 900<br />

felőli<br />

2+1 ágyas superior<br />

tengerre néző<br />

171 900 214 900 251 400 294 900<br />

Kedvezmények: Superior szobában: 3 fő FN PÁ. 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HRLOBR<br />

LOVRAN - REMISENS HOTEL EXCELSIOR ****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.10.-V.15. V.15.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VII.24.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas standard 159 900 189 900 236 900 265 900<br />

2+1 ágyas superior 182 900 218 900 273 400 305 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

2/2 ágyas családi 294 900 345 400 431 900 485 900<br />

Kedvezmények: 3. és 4. fő FN PÁ 50%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HRLOEX<br />

OPATIJA - SMART SELECTION HOTEL ISTRA ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.10.-V.15. V.15.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VII.24.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 132 400 161 400 179 900 211 900<br />

2 ágyas standard,<br />

tenger felőli<br />

164 900 201 400 237 400 262 400<br />

2+1 ágyas superior 146 900 175 900 208 400 233 400<br />

2+1 ágyas superior,<br />

tenger felőli<br />

175 900 211 900 251 400 279 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HROPIS<br />

OPATIJA - REMISENS PREMIUM GRAND HOTEL PALACE****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.10.-V.15. V.15.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VII.24.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas standard,<br />

balkon<br />

214 900 258 900 312 900 334 900<br />

2+1 ágyas superior,<br />

balkon<br />

244 400 294 900 355 900 380 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HROPPALBEL<br />

OPATIJA - REMISENS HOTEL KRISTAL****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.10.-V.15. V.15.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VII.24.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 158 900 187 900 213 400 242 400<br />

2 ágyas superior 179 900 217 400 246 400 278 900<br />

Kedvezmények: Superior szobában: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HROPKRI<br />

KRALJEVICA - UVALA SCOTT**<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.24.-V.29.,<br />

V.29.-VI.26.,<br />

VI.26.-VII.10.,<br />

IX.04.-25.<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VIII.14.-21.<br />

VII.10.-VIII.14.<br />

2 ágyas standard 69 400 76 900 85 900 92 900<br />

2 ágyas légkondicionált<br />

82 400 89 900 99 900 106 400<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 20%, 2-12 é. PÁ 50%<br />

Felárak: Háziállat* 17 900 Ft/hét<br />

Kód: HRKRAUV<br />

KRK - MAGÁNAPARTMANOK<br />

Díj Ft/apartman/ IV.24.-V.22., V.22.-VI.19.,<br />

VII.03.-17.,<br />

VI.19.-VII.03.<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-25. VIII.28.-IX.04.<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2 ágyas 122 900 137 400 177 400 202 400 216 900<br />

4 ágyas 172 900 198 400 241 400 274 400 302 900<br />

Felárak: 0-3 é. SZN 18 900 Ft/ fő/ hét, PÁ FÁ 35 900 Ft/ fő/ hét, LK FÁ* 35 500 Ft/ apartman/hét<br />

Figyelem! Bejelentkezési díj a helyszínen fizetendő (2 EUR/fő)<br />

Kód: HRKRMA<br />

Felár ellenében nevesített apartmanok is foglalhatók!<br />

KRK - HOTEL DRAZICA ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.15. V.15.-VI.05.<br />

VI.05.-12.,<br />

IX.04.-18.<br />

VI.12.-VII.10.,<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas<br />

142 400 179 900 212 400 219 400 248 400<br />

park felőli<br />

Kedvezmények: 0- 12 é. PÁ INGYENES<br />

2 ágyas<br />

156 400 191 400 222 900 229 900 264 900<br />

tenger felőli<br />

Kedvezmények: 0-12 é. NÁ 30%<br />

Kód: HRKRDRA<br />

38 39


BASKA - HOTEL CORINTHIA SUNNY***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP V.08.-15. V.15.-22. V.22.-VI.05.<br />

VI.05.-26.,<br />

IX.04.-25.<br />

VI.26.-VII.17.,<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas<br />

classic<br />

119 400 141 900 197 900 218 900 271 900 284 900<br />

2+1 ágyas<br />

superior<br />

129 400 154 400 215 400 238 400 295 400 309 400<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-15 é. PÁ INGYENES<br />

2+2 ágyas<br />

standard<br />

148 900 177 900 249 400 273 900 342 900 358 400<br />

családi<br />

Kedvezmények: 3. és 4. fő FN PÁ 10%, 0-15 é. PÁ INGYENES<br />

Kód: HRBACO<br />

CRIKVENICA - CVETKOVIC APARTMANHÁZ<br />

Díj Ft/apartman/<br />

VI.19.-VII.03.,<br />

VII.03.-17.,<br />

hét ÖE<br />

VIII.21.-28.<br />

VIII.14.-21.<br />

VII.17.-VIII.14.<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

2+2 ágyas 2 főre 154 900 179 900 204 900 139 900<br />

2+2 ágyas 3 főre 179 900 204 900 239 900 164 900<br />

2+2 ágyas 4 főre 199 900 224 900 264 900 189 900<br />

4+1 ágyas 4 főre 209 900 244 900 294 900 189 900<br />

4+1 ágyas 5 főre 234 900 269 900 319 900 209 900<br />

Felárak: 0-7 é. SZÁ 13 900 FT/fő/ hét, Helyszínen fizetendő LK FÁ 5 EUR/nap, Gyerekágy* FÁ 5 EUR/ nap.<br />

Helyszínen kötelezően fizetendő: Egyszeri bejelentkezési díj.<br />

Kód: HRCRCVET<br />

CRIKVENICA - HOTEL ÉS HOLIDAY RESORT AD TURRES ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.17.-V.08.<br />

V.08.-VI.19.,<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

IX.11.-25.<br />

VIII.21.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas standard 124 900 157 900 186 900 208 400<br />

2+1 ágyas superior 135 900 172 400 204 900 226 400<br />

2+2 ágyas pavilonban<br />

114 400 143 400 164 900 183 400<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-12. PÁ INGYENES.<br />

Kód: HRCRAD<br />

CRIKVENICA - HOTEL OMORIKA ****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.17.-V.08.<br />

V.08.-VI.19.,<br />

IX.11.-25.<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

VIII.21.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2+2 ágyas superior<br />

oldalról tengerre<br />

149 900 189 900 227 900 259 900<br />

néző<br />

2 ágyas premium<br />

tengerre néző<br />

166 400 209 900 253 400 286 400<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Kód: HRCROM<br />

SELCE - HOTEL SLAVEN***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.17.-V.08.<br />

V.08.-VI.19.,<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

IX.11.-25.<br />

VIII.21.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2 ágyas standard 119 900 136 900 168 900 186 900<br />

2+1 ágyas tenger<br />

felőli<br />

139 900 159 900 199 900 221 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Kód: HRSESLA<br />

CRIKVENICA - HOTEL KATARINA****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.17.-V.08.<br />

V.08.-VI.19.,<br />

IX.11.-25.<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

VIII.21.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas standard,<br />

balkon<br />

169 900 202 900 238 900 259 900<br />

2+1 ágyas superior,<br />

balkon<br />

198 900 235 400 282 900 311 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Kód: HRSEVAR<br />

RAB MAGÁNAPARTMANOK<br />

Díj Ft/apartman/<br />

IV.24.-VI.05.,<br />

VI.05.-19.,<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-25.<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VIII.14.-21.<br />

VII.10.-VIII.14.<br />

2 ágyas 109 900 129 900 148 900 164 900<br />

4 ágyas 199 900 216 900 232 900 264 900<br />

6 ágyas 236 900 299 900 339 900 364 900<br />

8 ágyas 299 900 334 900 399 900 463 900<br />

Felárak: PÁ FÁ* 33 900 Ft/fő/ hét, 0-3 é. SZN 12 400 Ft/fő/hét, Gyerekágy FÁ* 21 500 Ft/ fő/hét, Háziállat* 18 500 Ft/hét<br />

3 éj alatti tartózkodás +30% Kód: HRRABMAV<br />

Felár ellenében nevesített apartmanok is foglalhatók!<br />

RAB - HOTEL PADOVA****<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

V.15.-22., V.22.-VI.12., VI.12.-26.,<br />

IX.11.-25.<br />

IX.04.-11. VIII.21.-IX.04<br />

VI.26.-VII.24. VII.24.-VIII.21.<br />

2 ágyas<br />

superior, park, 199 900 247 900 264 900 334 900 379 900<br />

balkon<br />

2 ágyas superior<br />

tenger, balkon<br />

219 900 274 900 293 900 369 900 421 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

2+2 ágyas standard<br />

családi,<br />

239 900 299 900 319 900 404 900 459 900<br />

balkon<br />

Kedvezmények: 3.fő és 4. fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/hét, 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRRABPAD<br />

RAB - VALAMAR COLLECTION IMPERIAL**** 14+<br />

Díj Ft/fő/hét FP V.22.-VI.12.<br />

VI.12.-26.,<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VI.26.-VII.24. VII.24.-VIII.21. IX.04.-18.<br />

2 ágyas classic 217 900 234 900 277 900 309 900 199 900<br />

2 ágyas classic,<br />

tenger felőli<br />

234 900 251 900 299 900 334 900 214 900<br />

2 ágyas superior 228 900 246 900 290 900 325 900 209 900<br />

2 ágyas<br />

superior, tenger 258 900 278 900 329 900 369 900 236 900<br />

felőli<br />

Felárak: 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRRABIM<br />

SUHA PUNTA - VALAMAR CAROLINA HOTEL****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.15.-22., V.22.-VI.12., VI.12.-26., VI.26.-VII.24.,<br />

IX.18.-25.<br />

IX.11.-18. VIII.28.- IX.11. VIII.21.-28.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

2 ágyas classic 194 900 237 900 277 900 348 900 393 900<br />

2 ágyas classic,<br />

tenger felőli<br />

209 900 256 900 299 900 375 900 428 900<br />

Kedvezmények: 3. fő 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/ hét, 3 éj alatti tartózkodás +20%.<br />

Kód: HRSUAPRES<br />

A Suha Punta - Valamar Carolina Hotel**** leírását keresse weboldalunkon (www.ibusz.hu)!<br />

SUHA PUNTA - RESIDENCE SUHA PUNTA**<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

VI.05.-19.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VI.19.-VII.10. VII.10.-24. VII.24.-VIII.21. VIII.28.-IX.11.<br />

2 ágyas<br />

balkonos<br />

99 900 115 900 134 900 141 900 87 900<br />

2+1 ágyas<br />

balkonos<br />

124 900 147 900 171 900 178 900 109 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/ hét, 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRSUAP<br />

SUHA PUNTA - SUHA PUNTA APARTMANOK***<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE<br />

V.29.-VI.05. IV.05.-VII.03. VII.03.-VIII.28. VIII.28.-IX.11.<br />

2+2 ágyas<br />

kisházban<br />

199 900 266 900 299 900 179 900<br />

4+2 ágyas<br />

kisházban<br />

239 900 322 900 357 900 216 900<br />

2+2 ágyas első<br />

emeleti<br />

196 900 263 900 295 900 179 900<br />

2+2 ágyas<br />

földszinti<br />

199 900 273 900 302 900 179 900<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/hét,<br />

Minimum tartózkodás VII.03.-VIII.28 között 7 éj, VI.05.-VII.03 között 5 éj, a többi időszakban 3 éj.<br />

Rövidebb tartózkodás felára +20%<br />

Kód: HRSUAP<br />

SUHA PUNTA -HOTEL EVA**<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.29.-VI.05.,<br />

VIII.28.-IX.18<br />

VI.05.-19. VI.19.-VII.10. VII.10.-24. VII.24.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas,<br />

balkon<br />

104 900 107 900 123 900 139 900 144 900<br />

2+1 ágyas,<br />

tenger felőli,<br />

107 900 112 900 128 900 144 900 151 900<br />

balkon<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/hét<br />

2+2 ágyas standard<br />

családi,<br />

157 900 164 900 187 900 212 900 221 900<br />

balkon<br />

2+2 ágyas<br />

standard<br />

családi, tenger<br />

164 900 171 900 196 900 223 900 231 900<br />

felőli, balkon<br />

2/2 ágyas<br />

családi superior 181 900 189 900 216 900 245 900 255 900<br />

suite, balkon<br />

Kedvezmények: 3. és 4. fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRSUEV<br />

LOPAR - SAN MARINO ÜDÜLŐTELEP - HOTEL SAHARA/RAB***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP V.29.-VI.12.<br />

VI.12.-19.,<br />

VIII.28.-X.02.<br />

VI.19.-VII.03. VII.03.-24. VII.24.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas<br />

standard<br />

141 900 148 900 181 900 203 900 215 900<br />

1 ágyas<br />

standard<br />

129 900 137 900 166 900 188 900 198 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/ hét, 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRLOSANSR<br />

LOPAR - SAN MARINO ÜDÜLŐTELEP - HOTEL VELI MEL***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP V.29.-VI.12.<br />

VI.12.-19.,<br />

VIII.28.-X.02<br />

VI.19.-VII.03. VII.03.-24. VII.24.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas<br />

superior<br />

157 900 167 900 197 900 223 900 233 900<br />

1 ágyas superior 149 900 159 900 186 900 212 900 222 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/ hét, 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRLOSANV<br />

LOPAR - SAN MARINO ÜDÜLŐTELEP - LOPAR SUNNY HOTEL***/ PLAZA SUNNY HOTEL***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.22.-VI.05.,<br />

VI.26.-VII.03.,<br />

VI.05.-26.<br />

IX.04.-X.03<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.03.-24. VII.24.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas superior,<br />

balkon<br />

148 900 189 900 224 900 246 900 259 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 30%, 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

2+2+1 ágyas<br />

junior suite,<br />

227 900 291 900 345 900 379 900 399 900<br />

balkon<br />

2/2+2 ágyas<br />

superior family 282 900 361 900 427 900 469 900 495 900<br />

suite, balkon<br />

Kedvezmények: 3.-6. fő PÁ INGYENES a megengedett létszámoknak megfelelően.<br />

Felár: Gyerekágy* 15 500 Ft/ hét, 3 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRLOSAN<br />

LOPAR - RESIDENCE SAN MARINO****<br />

A Lopar- Residence San Marino**** nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

KARLOBAG - HOTEL ZAGREB***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP/AI<br />

V.08.-VI.12., VI.12.-19., VI.19.-VII.03.,<br />

IX.04.-18. VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28.<br />

VII.03.-10. VII.10.-VIII.21.<br />

Ellátás: FP FP AI AI AI<br />

2 ágyas 78 900 98 900 149 900 155 900 164 900<br />

2 ágyas, tenger<br />

felőli, balkonos<br />

84 900 109 900 158 900 164 900 172 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 20%, 0-12 é. PÁ INGYENES, 12-16 é. PÁ 50%, 16-18 é. PÁ 30%<br />

Kód: HRKAZA<br />

FIGYELEM! Üdülőhelyi díj a helyszínen, kötelezően fizetendő!<br />

ZATON - HOLIDAY VILLAGE ZATON ***/****<br />

Díj Ft/apartman/<br />

VI.19.-26.,<br />

V.29.-VI.19.<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.-IX.04<br />

VI.26.-VII.10. VII.10.-VIII.21. VIII.21.-28.<br />

2 ágyas<br />

stúdió ***<br />

211 400 263 900 304 900 417 900 319 900<br />

3 ágyas<br />

stúdió ***<br />

266 400 332 900 371 400 486 400 388 900<br />

4 ágyas<br />

apartman ***<br />

296 400 386 900 421 900 539 900 452 400<br />

5 ágyas apartman<br />

***<br />

396 900 497 900 564 400 724 900 581 900<br />

2 ágyas comfort<br />

stúdió ****<br />

226 900 319 900 349 900 476 900 389 900<br />

4 ágyas comfort<br />

apartman ****<br />

351 900 467 900 519 900 669 900 567 900<br />

5 ágyas comfort<br />

apartman ****<br />

469 900 619 900 689 900 885 900 752 900<br />

6 ágyas comfort<br />

apartman ****<br />

487 900 647 900 714 900 929 900 784 900<br />

2 ágyas superior<br />

stúdió ****<br />

244 900 333 900 372 400 499 900 382 400<br />

4 ágyas superior<br />

apartman ****<br />

386 900 516 400 571 900 739 900 596 400<br />

5-6 ágyas<br />

superior<br />

522 400 679 400 752 900 973 400 791 400<br />

apartman ****<br />

Felárak: FP FÁ * 72 900 Ft/ fő/ hét, FP FÁ* 0-5 é. INGYENES, FP FÁ* 5-12 é. 36 400 Ft/ fő/ hét<br />

Gyerekágy* 0-3 é. 21 900 Ft/ fő/ hét, Háziállat* 44 900 Ft/hét<br />

Végtakarítás: Ha a vendégek nem takarítják ki az apartmant távozáskor 50 EUR/apartman helyszínen fizetendő Kód: HRZATON<br />

ZADAR - MAGÁNAPARTMANOK<br />

Díj Ft/apartman/<br />

VI.12.-19., VI.19.-VII.03., VII.03.-17.,<br />

IV.24.-VI.12.<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-11. VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2 ágyas stúdió 104 900 119 900 154 400 182 900 199 900<br />

4 ágyas<br />

apartman<br />

159 900 181 900 232 400 268 900 289 900<br />

6 ágyas<br />

apartman<br />

199 900 222 400 298 900 345 900 374 900<br />

Felárak: PÁ FÁ* 32 900 Ft/fő/ hét, Háziállat* 6 EUR/ nap helyszínen fizetendő<br />

Kód:HRZAMA<br />

Felár ellenében nevesített apartmanok is foglalhatók!<br />

ZADAR - HOTEL DONAT***<br />

Díj Ft/fő/ hét AI<br />

V.22.- VI.05.,<br />

VI.05.-26.,<br />

IX.05.-12.<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VI.26.-VIII.21.<br />

2 ágyas balkon 149 900 195 900 212 900<br />

3. fő GY 6-12 é. PÁ 69 900 89 900 104 900<br />

FIGYELEM! Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: HRZADON<br />

PETRCANE - HOTEL PINIJA****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.24.-V.29.<br />

V.29.-VI.12.,<br />

VI.12.-VII.10.,<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas classic 201 900 219 900 240 900 287 900<br />

2+1 ágyas premium,<br />

balkonos<br />

209 900 229 900 255 900 308 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-6 é. PÁ INGYENES, 6-12 é. PÁ IV.24.-V.28. között INGYENES, V.28.-IX.11. között 50%.. Kód: HRPEPI<br />

SV. FILIP JAKOV - HOTEL ALBA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.- VI. 12. VI.12.-26.<br />

VI.26.-VII.03.,<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VII.03.-24.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas<br />

balkon<br />

86 400 104 400 122 900 154 900 162 400<br />

2+1 ágyas,<br />

tenger felőli<br />

94 400 112 400 129 900 162 400 169 900<br />

Felárak: Gyerekágy* 13 900 Ft/fő/ hét<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-7 é. PÁ INGYENES, 7-12 é.PÁ 50%<br />

Kód: HRFJAL<br />

SV. FILIP JAKOV - CROATIA APARTMANOK ***<br />

Díj Ft/apartman/<br />

VI.12.-26., VI.26.-VII.03., VII.03.-24.,<br />

IV.24.-IV.12.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-18. VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

3 ágyas<br />

apartman<br />

99 900 129 900 184 900 254 400 289 900<br />

4 ágyas<br />

apartman<br />

114 900 144 400 204 900 269 900 311 900<br />

5 ágyas<br />

apartman<br />

137 900 181 900 247 400 327 400 367 400<br />

6 ágyas<br />

apartman<br />

154 900 194 900 269 900 347 900 391 900<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 900 Ft/hét, Pótágy* (csak a 6 ágyas apartmanban) 31 900 Ft/ fő/ hét<br />

Reggeli FÁ* 24 900 Ft/hét, Reggeli FÁ* 3-7 é. 12 450 Ft/fő/ hét, Vacsora FÁ* 36 900 Ft/ fő/ hét, Vacsora FÁ* 3-7 é. 18 450 Ft/<br />

fő/hét<br />

Kód: HRFJCRO<br />

BIOGRAD NA MORU - HOTEL ADRIATIC***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.24.- VI.05.<br />

VI.05.-19.,<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VIII.14.-28.<br />

VII.10.-VIII.14.<br />

2 ágyas comfort 142 900 173 400 194 900 253 400<br />

2 ágyas superior 166 400 206 400 231 900 274 900<br />

Kód: HRBIADR<br />

BIOGRAD NA MORU - HOTEL KORNATI****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.24.- VI.05.<br />

VI.05.-19.,<br />

VI.19.-VII.10.,<br />

VIII.28.-IX.18.<br />

VIII.14.-28.<br />

VII.10.-VIII.14.<br />

2 ágyas comfort 144 400 173 400 194 900 254 400<br />

2+1 ágyas<br />

comfort plus<br />

158 900 202 900 221 400 286 400<br />

2+1 ágyas superior 166 400 209 900 231 900 297 400<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 0-7 é.PÁ INGYENES, 7-12 é.PÁ 70%, 12-15 é. PÁ 50%<br />

Felárak: Gyerekágy* 25 900 Ft/fő/hét<br />

Kód: HRBIKOR<br />

VODICE - MAGÁNAPARTMANOK<br />

Díj Ft/apartman/ hét ÖE<br />

V.08.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.03.,<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VII.03.-VIII.28.<br />

2 ágyas stúdió 143 900 159 400 176 400<br />

2+2 ágyas apartman<br />

2 főre<br />

159 400 193 900 202 900<br />

4 ágyas apartman 237 400 271 900 287 400<br />

6 ágyas apartman 299 900 332 400 349 900<br />

Felárak: PÁ FÁ* 29 500 Ft/fő/hét, LK FÁ* 15 500 Ft/apartman/hét<br />

Kód: HRVOMA<br />

Felár ellenében nevesített apartmanok is foglalhatók!<br />

VODICE - ERE APARTMANHÁZ<br />

A Vodice- Ere apartmanház nem szerepel az IBUSZ Kft. <strong>2021</strong>. évi kínálatában.<br />

VODICE - POSSEIDON APARTMANHÁZ<br />

Díj Ft/apartman/ hét ÖE<br />

V.08.-VI.19.<br />

VI.19.-VII.03.,<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VII.03.-VIII.28.<br />

6 ágyas apartman 4 főre 256 400 289 400 304 900<br />

6 ágyas apartman 6 főre 313 400 348 400 363 900<br />

Felárak: PÁ FÁ* 29 500 Ft/fő/hét<br />

Kód: HRVOERE<br />

VODICE - HOTEL VILA ANGELI **<br />

Díj Ft/fő/ hét FP VI.05.-19., IX.11.-25. VI.19.-VII.03., VIII.28.-IX.11 VII.03.-VIII.28.<br />

2+1 ágyas 119 900 141 900 154 400<br />

Kedvezmények: 3. fő 0-3 SZN INGYENES, 3-12 é. PÁ 50%, 12-18 é. PÁ 20%.<br />

Kód: HRVOANG<br />

SIBENIK - HOTEL NIKO***<br />

Díj Ft/fő/hét/ ÖE<br />

V.08.-VI.05.<br />

VI.05.-26.,<br />

VI.26.-VII.17.,<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2 ágyas 129 900 157 900 214 900 239 900<br />

2+1 ágyas 147 900 179 900 246 900 274 900<br />

2+2 ágyas családi 166 900 203 900 276 900 309 900<br />

Kedvezmények: 0-3 é SZN INGYENES, 3-12 é. INGYENES csak a szállásra.<br />

2/2 ágyas összenyitható<br />

215 900 263 900 359 900 399 900<br />

Kedvezmények: 0-3 é. SZN INGYENES, 3-18 é.PÁ INGYENES csak a szállásra.<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 900 Ft/fő/hét<br />

Reggeli felnőtt: 22 900 Ft/fő/ hét, Reggeli gyermek 3- 12 é. 12 900 Ft/fő/ hét.<br />

Vacsora felnőtt: VI.26.-VIII.28. 51 500 Ft/fő/hét, a többi időszakban 36 900 Ft/ fő/ hét<br />

Vacsora gyermek (3-12 é.): VI.26.-VIII.28. 25 900 Ft/fő/hét, a többi időszakban 21 900 Ft/fő/hét<br />

Parkoló díj: VI.26.-VIII.28 8 EUR/nap, a többi időszakban 5 EUR/nap<br />

Kód: HRSINIK<br />

40 41


SIBENIK - HOTEL JAKOV****<br />

Díj Ft/ fő/ hét ÖE<br />

V.08.-VI.05.,<br />

VI.05.-26.,<br />

VI.26.-VII.17.,<br />

IX.04.-09.18<br />

VIII.28.-IX.04<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2+2 ágyas kertre<br />

néző<br />

185 900 253 900 308 900 336 900<br />

2/2 ágyas összenyitható,<br />

balkonos<br />

348 900 472 900 576 900 631 900<br />

Kedvezmények: 0-3 é. SZN INGYENES, 3-14 é. PÁ INGYENES, Min. létszám 2-4 felnőtt + 2-4 gyerek (0-14 é.) csak szállásra.<br />

Felárak: Gyerekágy* INGYENES<br />

Reggeli felnőtt 27 900 Ft/fő/ hét, gyermek 3-12 é 15 900 Ft/fő/ hét.<br />

Vacsora felnőtt: VI.26.-VIII.28. 69 900 Ft/fő/hét, a többi időszakban 36 900 Ft/ fő/ hét<br />

Vacsora gyermek (3-12 é.): VI.26.-VIII.28. 36 900 Ft/fő/hét, a többi időszakban 21 900 Ft/fő/hét<br />

Parkoló díj: VI.27.-VIII.29 8 EUR/nap, a többi időszakban 5 EUR/nap<br />

FIGYELEM! Minden foglalásmódosítás 16 500 Ft!<br />

Kód: HRSIJAK<br />

SIBENIK - HOTEL ANDRIJA****<br />

Díj Ft/fő/ hét ÖE<br />

V.08.-VI.05.,<br />

VI.05.-26.,<br />

VI.26.-VII.17.,<br />

IX.04.-18.<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas 149 900 199 900 244 900 267 900<br />

2+2 ágyas családi 196 900 265 900 323 900 355 900<br />

2/2+2 ágyas<br />

összenyitható<br />

348 900 472 900 578 900 634 900<br />

Kedvezmények: 0-3 é. SZN INGYENES, 3-12 é. PÁ INGYENES, Min. létszám 2-4 felnőtt + 2-4 gyerek (0-12 é.) Csak szállásra!<br />

Felárak: Gyerekágy* INGYENES<br />

Reggeli felnőtt 27 900 Ft/fő/ hét, gyermek 3-12 é 15 900 Ft/fő/ hét.<br />

Vacsora felnőtt: VI.26.-VIII.28. 69 900 Ft/fő/hét, a többi időszakban 36 900 Ft/ fő/ hét<br />

Vacsora gyermek (3-12 é.): VI.26.-VIII.28. 36 900 Ft/fő/hét, a többi időszakban 21 900 Ft/fő/hét<br />

Parkoló díj: VI.27.-VIII.29 8 EUR/nap, a többi időszakban 5 EUR/nap<br />

FIGYELEM! Minden foglalásmódosítás 16 500 Ft!<br />

Kód: HRSIAND<br />

SIBENIK - HOTEL IVAN ****<br />

Díj Ft/ fő/ hét ÖE<br />

V.08.-VI.05.<br />

VI.05.-26.,<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VI.26.-VII.17.,<br />

VIII.21.-28.<br />

VII.17.-VIII.21.<br />

2 ágyas kertre néző,<br />

182 900 221 900 289 900 319 900<br />

francia erkély<br />

Kedvezmények: 0-18 é. PÁ INGYENES csak a szállásra.<br />

Felárak: Gyerekágy* 21 900 Ft/fő/hét<br />

Reggeli: 34 900 Ft/fő/ hét<br />

Vacsora felnőtt: VI.26.-VIII.28. 86 500 Ft/fő/hét, a többi időszakban 52 900 Ft/ fő/ hét<br />

Parkoló díj: VI.27.-VIII.29 8 EUR/nap, a többi időszakban 5 EUR/nap<br />

FIGYELEM! Minden foglalásmódosítás 16 500 Ft!<br />

Kód: HRSIIV<br />

PRIMOSTEN - HOTEL ZORA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP V.08.-22.<br />

V.22.-VI.05., VI.05.-26., VI.26.-VII.17.,<br />

IX.11.-25. VIII.28.-IX.11. VIII.14.-28.<br />

VII.17.-VIII.14.<br />

2 ágyas komfort 129 400 154 400 198 400 234 900 249 900<br />

2/2 ágyas komfort<br />

családi<br />

174 900 217 400 264 900 308 900 319 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-7 é. PÁ INGYENES, 7-12 é. PÁ 38 900 Ft/hét.<br />

Felárak: Gyerekágy* 19 400Ft/ hét, Ebéd FÁ*38 400 Ft/ hét, 4 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRPRIZO<br />

TROGIR - VILLA PANDZA<br />

Díj Ft/apartman/ hét ÖE VI.05.-VII.03., VIII.28.-IX.18. VII.03.-VIII.28.<br />

2 ágyas hegy felőli stúdió 119 900 146 900<br />

2 ágyas tenger felőli stúdió 134 400 159 400<br />

4 ágyas kert felőli stúdió 198 400 237 400<br />

4 ágyas hegy felőli stúdió 224 900 263 900<br />

Kód: HRTRPAN<br />

TROGIR - VILLA GABRIELLA<br />

Díj Ft/apartman/ hét ÖE V.22.-VI.26., VIII.28.-IX.18. VI.26.-VIII.28.<br />

2+2 ágyas 213 900 246 400<br />

7 ágyas 366 900 399 900<br />

Felárak: PÁ FÁ* 33 900 Ft/fő/ hét<br />

Kód: HRTRGAB<br />

TROGIR - HOTEL MEDENA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.29. V.29.-VI.12.<br />

VI.12.-26.,<br />

IX.11.-25.<br />

VI.26.-VII.10.,<br />

VIII.21.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2+1 ágyas új<br />

superior park<br />

187 900 202 900 227 900 257 900 274 900<br />

felőli<br />

2+1 ágyas új<br />

superior tenger 209 900 224 400 249 900 278 900 297 400<br />

felőli<br />

Kedvezmények: 3. FN PÁ 10%, 0-3 é. SZN INGYENES, 3-7 é. PÁ 60%, 7-14 é. PÁ 50%<br />

Felárak: Gyerekágy* 7 900 Ft/fő/hét, TP FÁ* 45 900 Ft/fő/hét, 1/1 FÁ* +50%<br />

Kód: HRTRME<br />

KASTEL STAFILIC - RESNIK ÜDÜLŐTELEP**<br />

Díj Ft/fő/ hét AI<br />

VI.05.-12., VI.12.-26., VI.26.-VII.03.,<br />

IX.11.-18. VIII.28.-IX.11. VIII.21.-28.<br />

VII.03.-VIII.21.<br />

IX.18.-25.<br />

2 ágyas szoba 119 900 139 900 152 900 163 900 107 900<br />

2 ágyas, légkondicionált<br />

129 900 149 900 164 400 173 400 116 900<br />

2+2 ágyas<br />

bungaló stúdió<br />

119 900 139 900 152 900 164 400 107 900<br />

2x2 ágyas<br />

bungaló suite<br />

124 900 143 900 157 900 166 900 109 900<br />

2x2 ágyas<br />

bungaló suite, 129 900 149 900 164 400 173 400 116 900<br />

légkondiconált<br />

Kedvezmények: Csak bungalóknál adhatók! 3. fő FN PÁ 20%, 0-6 é. PÁ INGYENES.<br />

3.-4. fő GY 6-10<br />

é. PÁ<br />

INGYENES 50% kedvezmény 50% kedvezmény 50% kedvezmény 50% kedvezmény<br />

3.-4. fő GY 10-15<br />

50% kedvezmény<br />

é. PÁ<br />

30% kedvezmény 30% kedvezmény 30% kedvezmény 30% kedvezmény<br />

Felárak: 1 ágyas FÁ 17 900 Ft/fő/ hét.<br />

Kód: HRRESNIK<br />

SUTIVAN - BELLA VISTA APARTMANHÁZ<br />

Díj Ft/apartman/ hét ÖE V.29.-VI.12., IX.11.-25. VI.12.-VII.03., VIII.28.-IX.11. VII.03.-VIII.28.<br />

2 ágyas stúdió 123 400 137 400 166 900<br />

2+2 ágyas 162 400 205 900 259 900<br />

4+2 ágyas 218 400 259 900 299 900<br />

Kód: HRBEVI<br />

DUCE - MANDIC APARTMANHÁZ<br />

Díj Ft/apartman / V.08.-VI.26., VI.26.-VII.03., VII.03.-11.,<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-25. VIII.28.-IX.04. VIII.21.-28.<br />

VII.10.-17. VII.17.-VIII.21.<br />

2+2 ágyas 139 900 186 900 219 900 229 900 252 400<br />

4+2ágyas 184 900 223 400 248 900 284 900 306 900<br />

Felárak: PÁ FÁ 22 900 Ft/ fő/ hét, 70 óra feletti légkondi használat 0,6 EUR/kw.<br />

Kód: HROMAN<br />

MAKARSKA -MAGÁNAPARTMAN<br />

Díj Ft/apartman/<br />

VI.12.-26.,<br />

IV.24.-VI.05. VI.05.-12.<br />

hét ÖE<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VI.26.-VII.10. VII.10.-VIII.28.<br />

2 ágyas comfort<br />

stúdió<br />

121 400 149 900 157 900 194 400 229 900<br />

4 ágyas comfort<br />

apartman<br />

206 400 242 900 279 400 334 400 388 900<br />

6 ágyas comfort<br />

apartman<br />

266 900 321 900 357 900 429 900 503 400<br />

Felárak: PÁ FÁ* 54 900 Ft/fő/hét, LK FÁ 21 900 Ft/apartman/hét<br />

Kód: HRMAMA<br />

MAKARSKA - HOTEL BIOKOVKA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.22. V.22.-VI.12.<br />

VI.12.-VII.10.,<br />

VIII.28.-IX.11.<br />

VII.10.-VIII.28.<br />

2 ágyas hegyre néző 102 900 132 400 174 900 204 900<br />

2+1 ágyas tengerre<br />

néző<br />

109 900 143 900 189 400 226 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-7 é. PÁ INGYENES, 7-14 é. PÁ 50%<br />

Kód: HRMABI<br />

MAKARSKA - HOTEL DALMACIJA SUNNY***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.08.-29.<br />

V.29.-VII.03.,<br />

VII.03.-17.,<br />

VIII.21.-IX.18.<br />

VIII.14.-21.<br />

VII.17.-VIII.14.<br />

2 ágyas classic 161 900 223 900 278 900 299 900<br />

2+1 ágyas superior 176 900 243 900 302 900 327 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 10%, 2-14 é. PÁ 50%<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 900 Ft/fő/hét<br />

Kód: HRMADAL<br />

MAKARSKA - HOTEL OSEJAVA****<br />

Díj Ft/fő/ hét RE IV.24.-V.15. V.15.-29.<br />

V.29.-VII.03.,<br />

VIII.21.-IX.18.<br />

VII.03.-VIII.21.<br />

2 ágyas 144 400 194 900 224 400 294 400<br />

2 ágyas tengerre<br />

néző<br />

189 900 249 900 286 400 349 900<br />

Kedvezmény: 3.fő FN PÁ 20%, 3-12 é.PÁ 50%<br />

Felárak: FP FÁ*57 900 Ft/fő/hét<br />

Kód: HRMAOSE<br />

JELSA - HOTEL HVAR***<br />

Díj Ft/fő/ hét AI<br />

IV.24.-V.01.<br />

V.01.-22.,<br />

IX.18.-25.<br />

V.22.-VI.19.,<br />

IX.04.-18.<br />

VI.19-VII.10.,<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.10.-VIII.21.<br />

2 ágyas park<br />

felőli, balkonos<br />

124 900 132 400 149 900 194 900 231 900<br />

2 ágyas tenger<br />

felőli, balkonos<br />

132 400 138 900 158 900 198 400 237 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: 1/1 FÁ* +40%, Gyerekágy* 9 900 Ft/hét, Háziállat* 25 900 Ft/ hét, 5 éj alatti tartózodás +20% Kód: HRJEHV<br />

GRADAC - HOTEL ÉS DEPANDENCE LABINECA***<br />

Díj Ft/fő/ hét AI IV.24.-V.22.<br />

V.22.-VI.19., VI.19.-VII.03., VII.03.-17.,<br />

IX.11.-25. VIII.28.-IX.11. VIII.14.-28.<br />

VII.17.-VIII.14.<br />

2 ágyas comfort,<br />

oldalról tengerre<br />

129 900 144 900 193 900 225 900 239 900<br />

néző<br />

2+1 ágyas comfort,<br />

oldalról<br />

129 900 144 900 199 900 232 900 248 900<br />

tengerre néző<br />

2+2 ágyas<br />

depandansz,<br />

134 900 154 900 223 900 254 900 264 900<br />

park felőli<br />

2+2 ágyas<br />

depandansz,<br />

141 900 161 900 229 900 259 900 271 900<br />

tenger felőli<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/hét, Minihűtő* 15 500 Ft/hét, 4 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRGLAB<br />

TRPANJ - HOTEL FARAON***<br />

Díj Ft/fő/ hét AI IV.24.-V.15. V.15.-VI.05.<br />

VI.05.-19., VI.19.-VII.03.,<br />

IX.04.-18. VIII.21.-IX.04.<br />

VII.03.-VIII.21.<br />

2 ágyas comfort 104 900 114 900 138 900 167 900 219 900<br />

2+2 ágyas<br />

családi, park<br />

114 900 135 900 171 900 223 900 291 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES,<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/hét, Minihűtő* 15 500 Ft/hét, 4 éj alatti tartózkodás +20%<br />

Kód: HRTRFA<br />

KLEK - BONACA APARTMANOK<br />

Díj Ft/apartman/<br />

hét ÖE VIII.28.-IX.11.<br />

VIII.14.-21.<br />

VI.12.-19.,<br />

VI.26.-VII.10.,<br />

VI.19.-26.<br />

VII.10.-17. VII.17.-VIII.14. VIII.21.-28.<br />

4 ágyas,<br />

1 hálós<br />

124 400 147 900 213 900 229 400 259 400 159 900<br />

Felárak: PÁ FÁ*21 900 Ft/ fő/hét<br />

4 ágyas,<br />

2 hálós<br />

133 400 153 900 229 400 242 400 276 900 169 900<br />

Felárak: Reggeli 5 EUR/fő/nap, Ebéd 11 EUR/fő/nap, vacsora 11 EUR/fő/nap. Helyszínen fizetendő.<br />

Háziállat FÁ* 7 EUR/nap, parkoló 3 EUR/autó/nap, LK FÁ* 45EUR/nap, helyszínen fizetendő.<br />

Kód: HRKLBO<br />

KORCULA - PORT 9 APARTMANOK ****<br />

Díj Ft/apartman/<br />

VI.05.-19., VI.19.-VII.03.,<br />

IV.24.-V.01. V.01.-VI.05.<br />

hét ÖE<br />

IX.04.-18. VIII.21.-IX.04.<br />

VII.03.-VIII.21.<br />

2+2 ágyas<br />

apartman<br />

214 900 284 900 374 900 434 900 484 400<br />

3+2 ágyas<br />

apartman<br />

243 400 336 400 421 400 487 900 537 900<br />

4+2 ágyas<br />

apartman<br />

304 400 397 400 484 900 627 400 734 400<br />

Felárak: Végtakarítás a helyszínen fizetendő 30 EUR/apartman, Háziállat* 15 EUR/hét<br />

Kód: HRKORHPOR<br />

DUBROVNIK - HOTEL ADRIATIC **<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.24.-V.08.<br />

V.08.-VI.12.,<br />

VI.12.-VII.03.,<br />

IX.04.-X.02.<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.03.-VIII.21.<br />

2 ágyas park felőli 114 400 119 900 152 900 182 900<br />

2 ágyas tenger<br />

felőli<br />

119 900 134 400 169 900 202 900<br />

Kód: HRDUAD<br />

DUBROVNIK - HOTEL VIS ***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.24.-V.08.<br />

V.08.-VI.12.,<br />

VI.12.-VII.03.,<br />

IX.04.-X.02.<br />

VIII.21.-IX.04.<br />

VII.03.-VIII.21.<br />

2 ágyas park felőli 139 900 164 400 212 400 251 900<br />

2 ágyas tenger<br />

felőli<br />

146 900 176 400 245 400 269 400<br />

Kód: HRDUVIS<br />

PLITVICEI TAVAK<br />

Díj Ft/fő/ éj RE<br />

I.01.-V.01.<br />

V.01.-VII.01.,<br />

IX.01.-X.31.<br />

VII.01.-IX.01.<br />

HOTEL BELLEVUE** - HRPLBEL<br />

2 ágyas 16 900 19 900 21 900<br />

HOTEL PLITVICE** - HRPLPLI<br />

2 ágyas 19 900 25 900 27 900<br />

HOTEL JEZERO*** - HRPLIJEZ<br />

2 ágyas 27 900 34 900 37 900<br />

HOTEL GRABOVA*** - HRPLIGRA<br />

2 ágyas 16 900 19 900 21 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PA 10%, 0-2 é.SZN INGYENES, 0-7 é.PÁ 50%, 7-12 é. PÁ 30%<br />

Felárak: FP FÁ* 5500 FT/fő/éj<br />

PLITVICEI TAVAK - AUTOCAMP KORANA - HRPLKOR<br />

Díj Ft/fő/ éj ÖE I.01.-VII.01., IX.01- 10.31. VII.01.-IX.01.<br />

2 ágyas 9 900 12 900<br />

Kedvezmények: 0-7 é. SZN INGYENES<br />

Felárak: Reggeli FÁ* 2 500 Ft/fő/éj, FP FÁ 5 900 Ft/fő/éj<br />

GRADAC - HOTEL LAGUNA**<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

V.22.-29.<br />

V.29.-VI.19.,<br />

IX.04.-18.<br />

VI.19.-VII.03.,<br />

VIII.28.-IX.04.<br />

VII.03.-VIII.28.<br />

2 ágyas oldalról<br />

tengerre néző<br />

76 900 108 900 124 900 156 900<br />

2 ágyas klímás,<br />

oldalról tengerre<br />

82 900 114 900 134 900 166 900<br />

néző<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

Felárak: Gyerekágy* 15 500 Ft/hét, Minihűtő* 15 500 Ft/hét<br />

LAI FÁ VI.19.-IX.04. között 37 400 Ft/fő/ hét, a többi időszakban 30 900 Ft/ fő/ hét<br />

Kód: HRGLAG<br />

42 43


SZLOVÉNIA JÓ TUDNI<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége: cím: Ulica Konrada Babnika 5., 1210<br />

Ljubljana-Sentvid, Tel.: 00-386-1-583-0400, fax: 00-386-1-512-1878<br />

Pénznem: Euro.<br />

Szükséges okmányok: Magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal<br />

vagy útlevéllel utazhatnak. Személygépkocsival utazóknak jogosítvány<br />

és forgalmi engedély, valamint nemzetközi zöldkártya (kötelező nemzetközi<br />

biztosítás) szükséges.<br />

Úthasználati díjak: 2008. július 1-től a szlovén autópályákat is csak matricával<br />

lehet igénybe venni. Bővebb információ a www.slovenia.info oldalon<br />

található.<br />

BLED - HOTEL KRIM***<br />

Díj Ft/fő/3éj RE IV.09.-VI.21. VI.21.-IX.25.<br />

2 ágyas standard szoba 54 400 69 400<br />

1 ágyas standard szoba 79 900 94 900<br />

Kedvezmények: 0-12 é. PÁ INGYENES, 12-15 é. PÁ 30%<br />

Felárak: FP FÁ 8 900 Ft/fő/ 3éj.<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: SLOBLKR<br />

BLED - HOTEL KRIM***<br />

Díj Ft/fő/4 éj RE IV.09.-VI.21. VI.21.-IX.25.<br />

2 ágyas standard szoba 69 900 89 900<br />

1 ágyas standard szoba 104 900 124 900<br />

Kedvezmények: 0-12 é. PÁ INGYENES, 12-15 é. PÁ 30%<br />

Felárak: FP FÁ 11 500 Ft/fő/ 3éj.<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: SLOBLKR<br />

BLED - HOTEL SAVICA****<br />

Díj Ft/fő/3éj RE<br />

IV.09.-VII.04.<br />

IX.05.-X.30.<br />

VII.04.-IX.05.<br />

2 ágyas standard szoba 76 900 89 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 30%, 0-6 é. PÁ INGYENES, 6-15 é. PÁ 50%<br />

2/2 ágyas családi szoba 118 900 138 900<br />

Kedvezmények: 2FN + 2 GY esetén 2 gyerek 0-12 é NÁ INGYENES.<br />

2 FN + 3 GY esetén 3.gyerek 0-12 é. PÁ 50% kedvezmény.<br />

Felárak: FP FÁ 18 900 Ft/fő/ 3 éj<br />

Kód:SLOBLSAV<br />

BLED - HOTEL SAVICA****<br />

Díj Ft/fő/4éj RE<br />

IV.10.-VII.10.<br />

IX.06.-X.31.<br />

VII.10.-IX.06.<br />

2 ágyas standard szoba 101 900 119 900<br />

Kedvezmények: 3. fő FN PÁ 30%, 0-6 é. PÁ INGYENES, 6-15 é. PÁ 50%<br />

2/2 ágyas családi szoba 157 900 184 900<br />

Kedvezmények: 2FN + 2 GY esetén 2 gyerek 0-12 é NÁ INGYENES.<br />

2 FN + 3 GY esetén 3.gyerek 0-12 é. PÁ 50% kedvezmény.<br />

Felárak: FP FÁ 24 500 Ft/fő/ 4 éj<br />

Kód:SLOBLSAV<br />

KOPER - AQUAPARK HOTEL ZUSTERNA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP<br />

IV.19.-VI.26.,<br />

VIII.28.-IX.25.<br />

VI.26.-VIII.28.<br />

2 ágyas 127 900 132 900<br />

2 ágyas, balkonos 143 900 148 900<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 15%, 0-6 é.SZÁ INGYENES, 6-12 é. PÁ 50%.<br />

Felárak: Gyerekágy* 45 000 Ft/hét, Egyágyas FÁ 49 000 Ft/ hét.<br />

Minimum tartózkodás: 3 éj, rövidebb tartózkodás FÁ +20%<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: SLOKOZUS<br />

Ivóvíz: Az egész ország területén a csapvíz iható.<br />

Feszültség: 220 V.<br />

Fontosabb telefonszámok: Rendőrség: 113, Mentők: 112, Tűzoltóság: 112.<br />

Üdülőhelyi díj: 2,00- 3,50 EUR/ fő/ éj, helyszínen kötelezően fizetendő!<br />

Regisztrációs díj: 1,00-1,50 EUR/fő, helyszínen kötelezően fizetendő!<br />

Utazás: Egyénileg.<br />

PORTOROZ - REMISENS HOTEL LUCIJA***<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IV.10.-V.15.<br />

V.15.-VI.19.,<br />

VI.19.-VII.24.,<br />

IX.11.-X.02.<br />

VIII.21.-IX.11.<br />

VII.24.-VIII.21.<br />

2 ágyas standard 156 900 182 900 207 900 225 900<br />

2 ágyas standard<br />

balkonos<br />

186 900 218 900 243 900 268 900<br />

Kedvezmények: 0-12 é. PÁ INGYENES<br />

2+2 ágyas családi 196 900 229 900 258 900 283 900<br />

Kedvezmények: 3.és 4. fő 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Felárak: 5 éj alatti tartózkodás +25%<br />

Kód: SLOPOVP<br />

PORTOROZ - HOTEL VILE PARK***<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IV.10.-V.01.,<br />

VII.03.-VII.17.,<br />

V.01.-22.<br />

V.22.-VII.03.,IX.05.-18.<br />

VIII.28.-IX.05.<br />

VII.17.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 167 900 140 900 181 900 194 900<br />

2 ágyas standard<br />

balkonos<br />

180 900 154 900 194 900 208 900<br />

Kedvezmények: 0-12 é. PÁ INGYENES.<br />

Felárak: 3. FN PÁ 93 900 Ft/fő/hét, 5 éj alatti tartózkodás +25%<br />

Kód: SLOPOVP<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

PORTOROZ - HOTEL HISTRION****<br />

Díj Ft/fő/hét FP<br />

IV.10.-V.01.,<br />

VII.03.-VII.17.,<br />

V.01.-22.<br />

V.22.-VII.03.,IX.05.-18..<br />

VIII.28.-IX.05.<br />

VII.17.-VIII.28.<br />

2 ágyas,<br />

kikötőre néző<br />

217 900 191 900 231 900 257 900<br />

2 ágyas<br />

tengerre néző<br />

243 900 218 900 257 900 283 900<br />

2+1 ágyas<br />

kikötőre néző<br />

243 900 218 900 257 900 283 900<br />

2+1 ágyas<br />

tengerre néző<br />

269 900 243 900 283 900 308 900<br />

Kedvezmények: 0-12 é.PÁ INGYENES<br />

Felárak: 3. FN PÁ 125 000 Ft/fő/hét, 5 éj alatti tartózkodás +25%<br />

Kód: SLOPHIS<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

MONTENEGRÓ JÓ TUDNI<br />

Magyar Köztársaság Nagykövetsége: 81000 Podgorica, Kralja Nikole<br />

104., Tel.: 00382-20-602-880, 602-910, Fax: 00-382-20-625-243<br />

Beutazási szabályok: Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, személygépkocsival<br />

utazóknak jogosítvány és forgalmi engedély, valamint a nemzetközi<br />

zöldkártya (kötelező nemzetközi biztosítás))<br />

Hivatalos nyelv: Montenegrói<br />

Időeltolódás: Nincs<br />

Hivatalos pénznem: Euro<br />

Feszültség: 220V<br />

Telefon: Montenegróba 00 382, Magyarországra 00 36 hívószámmal<br />

Fontosabb telefonszámok: Rendőrség: 122, Tűzoltóság 123, Mentők: 124,<br />

Ivóvíz: Iható, de javasolnánk, hogy palackozott ásványvizet vásároljanak.<br />

Közlekedés: Az autópályákon és a fél-autópályákon úthasználati díj fizetendő<br />

a helyszínen. Az <strong>utak</strong>on rendszeresek a közúti ellenőrzések, sebességmérések,<br />

s gyakoriak az igazoltatások. A határon való belépéskor környezetvédelmi<br />

adót kell fizetni, 10.-EUR/autó, mely 1 évre érvényes.<br />

Üdülőhelyi díj: 1-2,5 EUR/fő/ éj, a helyszínen kötelezően fizetendő!<br />

Utazás: Egyénileg<br />

HERCEG NOVI - HUNGUEST HOTEL SUN RESORT****<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-VI.12. VI.12.-VII.03., IX.04.-25. VII.03.-IX.04.<br />

2+1 ágyas classic szoba 124 400 208 400 234 900<br />

2+1 ágyas deluxe szoba 152 900 279 900 327 900<br />

Kedvezmények: 3.fő GY 0-10 é. PÁ INGYENES<br />

2/2 ágyas családi,<br />

villákban<br />

124 400 208 400 234 900<br />

Kedvezmények: 3.fő GY 0-10 é. PÁ INGYENES, 4.fő GY 0-10 é. PÁ 50%.<br />

Felárak: TN szoba FÁ +25%<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: CGHNSR<br />

BUDVA - HOTEL SLOVENSKA PLAZA***<br />

Díj Ft/fő/ hét FP IV.24.-V.29. V.29.-VI.26., VIII.28.-IX.25. VI.26.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard, balkon 102 900 136 900 167 900<br />

Felárak: AI* Ft/ fő/ hét 28 900 34 400 39 400<br />

Kedvezmények: 3.fő FN PÁ 10%, 0-2 é. SZN INGYENES, 2-7 é. PÁ 50%, 7-12 é. PÁ 30%<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: CGBUSLP<br />

ULCINJ - HOTEL MEDITERAN***<br />

Díj Ft/fő/ hét RE IV.24.-V.29. V.29.-VI.26., VIII.28.-IX.25. VI.26.-VIII.28.<br />

2 ágyas standard 89 900 104 900 139 900<br />

Kedvezmények: 0-7 é. SZÁ INGYENES, 7-12 é. PÁ 30%.<br />

Felárak: Vacsora FÁ* 29 900Ft/ fő/hét, Teljes panzió FÁ* 53 900Ft/ fő/ hét<br />

Gyerekágy FÁ* 32 400 Ft/ fő/ hét<br />

Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő!<br />

Kód: CGULMED<br />

44 45


A TÁBLÁZATOKNÁL TALÁLHATÓ KÜLÖNBÖZŐ RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELZÉSEK JELENTÉSEI<br />

2 á. kétágyas szobában<br />

VI villa<br />

1/1 FÁ egyágyas felár<br />

PC premier club<br />

1/2 = 1/1 kétágyas szoba egyágyasként<br />

UF utca felőli szoba<br />

G galériás<br />

RE szállás és reggeli<br />

PF park felőli szoba<br />

VA vacsora<br />

TF tenger felőli szoba<br />

FP félpanziós ellátás<br />

TN tengerre néző szoba<br />

TP teljes panziós ellátás<br />

MF medence felé néző szoba<br />

AI all inclusive<br />

M manzard szoba<br />

LAI light all inclusive<br />

TMN tengerre és medencére néző szoba<br />

PÁ pótágy<br />

DLX de lux szoba<br />

NÁ normál ágy<br />

A atrium felőli szoba<br />

HF hegy felöli szoba<br />

SZÁ szülővel egy ágyon ellátással (csak második gyermek esetén<br />

adható kedvezmény)<br />

BLK balkonos szoba<br />

SZN szülővel egy ágyon ellátás nélkül<br />

BNG bungaló<br />

TF FÁ tenger felőli szoba felára<br />

LK légkondicionált szoba<br />

BLK FÁ balkonos szoba felára<br />

STD standard szoba<br />

LK FÁ légkondicionált szoba felára<br />

CS családi szoba<br />

HU hűtő felár<br />

SUP superior szoba<br />

SU suite<br />

JSU junior suite<br />

FSU családi suite<br />

* a szolgáltatásokat csak külön<br />

lekérésre, visszaigazolás alapján tudjuk biztosítani<br />

# a bérlet ill. részvételi díj az üdülő‐<br />

ST stúdió<br />

helyi díjat tartalmazza<br />

IRODALISTA<br />

VÁROS I.SZ. UTCA TELEFON ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍM<br />

BUDAPEST 1052 Aranykéz u. 4-6. 317-9299 aranykez@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1066 Oktogon 3. 322-4234 oktogon@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1117 Hunyadi J. út 19. IBUSZ Savoya Park 800-9750 savoyapark@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1118 Dayka Gábor u. 3. Rubin Irodaház-Utazási Iroda 485-2706 rubin@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1138 Gács u. 3. TESCO Váci út 412-1142 tescovaciut@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1148 Örs vezér tér, Sugár Üzletközpont, földszint 363-7296 sugar@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1152 Szentmihályi út 131, Pólus Center 577-1565 polus@ibusz.hu<br />

BUDAPEST 1182 Üllői út 661., Lőrinc Center 292-2170 lorinccenter@ibusz.hu<br />

BAJA 6500 Déri Frigyes sétány 2/A fszt. 2/a 79/524-534 baja@ibusz.hu<br />

BÉKÉSCSABA 5600 Szt. István tér 9. 66/325-554 bekescsaba@ibusz.hu<br />

BUDAÖRS 2040 Kinizsi út 1-3. TESCO Budaörs 23/428-102 tescobudaors@ibusz.hu<br />

CEGLÉD 2700 Kossuth tér 8. 53/314-716 cegled@ibusz.hu<br />

DEBRECEN 4025 Révész tér 2. 52/415-555 debrecen@ibusz.hu<br />

DUNAÚJVÁROS 2400 Dózsa György u. 50. 25/409-960 dunaujvaros@ibusz.hu<br />

EGER 3300 Dobó tér 2. 36/311-451 eger@ibusz.hu<br />

ESZTERGOM 2500 Kossuth Lajos u. 5. 33/411-643 esztergom@ibusz.hu<br />

GÖDÖLLŐ 2100 Petőfi tér 3. 28/420-091 godollo@ibusz.hu<br />

GYÖNGYÖS 3200 Kossuth u. 6. 37/311-861 gyongyos@ibusz.hu<br />

GYŐR 9021 Kazinczy u. 3. 96/311-700 gyor@ibusz.hu<br />

JÁSZBERÉNY 5100 Szövetkezet u. 7/a. 57/412-143 jaszbereny@ibusz.hu<br />

KALOCSA 6300 Szent István u. 32. 78/462-012 kalocsa@ibusz.hu<br />

KAPOSVÁR 7400 Széchenyi tér 8. 82/512-300 kaposvar@ibusz.hu<br />

KECSKEMÉT 6000 Korona u. 2., Malom Központ 76/486-955 kecskemet@ibusz.hu<br />

MISKOLC 3530 Széchenyi u. 14. 46/508-210 miskolc@ibusz.hu<br />

NYÍREGYHÁZA 4400 Országzászló tér 6. 42/312-695 nyiregyhaza@ibusz.hu<br />

PAKS 7030 Dózsa György u. 29. 75/310-208 paks@ibusz.hu<br />

PÉCS 7622 Bajcsy Zs. u. 11/1., Árkád Üzletház, I. emelet 72/814-595 pecsarkad@ibusz.hu<br />

SALGÓTARJÁN 3100 Fő tér 6. 32/511-634 salgotarjan@ibusz.hu<br />

SIÓFOK 8600 Fő tér 9. 84/510-720 siofok@ibusz.hu<br />

SZEGED 6720 Tisza Lajos krt. 40. 62/471-177 szeged@ibusz.hu<br />

SZEKSZÁRD 7100 Széchenyi u. 40. 74/319-822 szekszard@ibusz.hu<br />

SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 Táncsics Mihály u. 5. 22/329-393 szekesfehervar@ibusz.hu<br />

SZOLNOK 5000 Boldog Sándor István krt. 2/a 56/423-602 szolnok@ibusz.hu<br />

SZOMBATHELY 9700 Fő tér 44. 94/314-141 szombathely@ibusz.hu<br />

TATABÁNYA 2801 Fő tér 20. 34/310-897 tatabanya@ibusz.hu<br />

TISZAÚJVÁROS 3580 Barcsay tér 6-8. 49/341-676 tiszaujvaros@ibusz.hu<br />

VESZPRÉM 8200 Rákóczi F. u. 6. 88/565-540, 541 veszprem@ibusz.hu<br />

ZALAEGERSZEG 8900 Eötvös u. 6-10. 92/511-880 zalaegerszeg@ibusz.hu<br />

KÜLFÖLDI KÉPVISELETI IRODÁK<br />

SZATMÁRNÉMETI 440024 Str. M. Kogalniceanu nr. 1. (Solarex) (40) 261-714190 (40) 261-714191 office@solarextours.ro<br />

NAGYVÁRAD 410032 Republicii nr. 31. (Transilvania Travel Service) (40) 259-447071 (40) 259-447072 ibusz@transilvaniatravel.ro<br />

IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK KFT.<br />

H-1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.<br />

Telefon: 485-2700 • Fax: 485-2857 • E-mail: outgoing@ibusz.hu<br />

Adószám: 10871403-2-43 • Nyilv. sz.: R 00967/-1999-1999<br />

Felelősségbiztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe<br />

Felelős kiadó: Kovács Balázs vezérigazgató, Komora Zoltán vezérigazgató-helyettes<br />

46 47


nyári Előfoglalási<br />

kedvezmények<br />

<strong>2021</strong>. március 31-ig<br />

KEDVEZMÉNY<br />

MINDEN EGYÉNI,<br />

AUTÓBUSZOS ÉS REPÜLŐS ÜDÜLÉSÜNK<br />

TELJES DÍJÁBÓL<br />

20% EXTRA KEDVEZMÉNY<br />

A repülőjegy díjából májusban, júniusban és augusztus 23-ai utáni indulás esetén<br />

(szeptember végéig)!<br />

40% EXTRA KEDVEZMÈNY<br />

A buszjegy díjából májusban, júniusban és augusztus 23-ai utáni indulás esetén<br />

(szeptember végéig)!<br />

Díjaink minden esetben teljes díjak, valamennyi kötelezően fizetendő költséget tartalmaznak. A<br />

kedvezményeket is a teljes díjakból adjuk. További részletek az ibusz.hu oldalon és irodáinkban.<br />

TOKKAL-VONÓVAL<br />

Weboldalunkon, plakátjainkon és egyéb hirdetéseinkben<br />

feltüntetett díjak az utazás meghirdetett programjában szereplő<br />

minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaznak. A díjon felül<br />

- igény szerint - fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak,<br />

valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP) díja.<br />

Bízunk benne, hogy utasaink is elkötelezettek maradnak<br />

az átláthatóság és az IBUSZ iránt!<br />

LAST MINUTE KEDVEZMÉNY<br />

Folyamatosan frissülő last minute ajánlatainkat megtalálod a www.ibusz.hu oldalon,<br />

amelyeket az utolsó percben, a megmaradt helyeinkből foglalhatsz, jelentős<br />

kedvezménnyel. Amennyiben határozott elképzelésed van utazásoddal kapcsolatban<br />

(időpont, szálláshely, üdülőterület vonatkozásában) úgy javasoljuk, hogy inkább konkrét<br />

ajánlatainkból válassz vagy a fenti kedvezményeinket vedd igénybe.<br />

Foglalj most 0 Ft előleggel!<br />

Ft<br />

Kockázatmentes foglalás: a vírus miatt kialakult helyzetben mentesítünk a rizikóvállalás alól.<br />

Garanciavállalás: kedvenc szálláshelyedet, preferált időpontodat biztosítjuk számodra.<br />

Most foglalj 0 Ft előleggel – az előfoglalási kedvezmény igénybevétele mellett is biztosítjuk<br />

neked: ha <strong>2021</strong>. május 1. után utazol az IBUSZ saját szervezésű külföldi útjaira.<br />

Fizess később <strong>2021</strong>. február 28-ig – utazási foglalásod teljes díjának 40%-át (előlegét)<br />

ráérsz kiegyenlíteni <strong>2021</strong>. február 28-ig.<br />

Amennyiben február 28-ig előlegfizetés nem történik, úgy a foglalás automatikusan, minden<br />

következmény nélkül törlődik.<br />

Egy e-mail címről, ugyanazon utasnevekre maximum 2 foglalás készíthető.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!