31.05.2021 Views

Képek, mezők – Szatymaz fotói 2013

A "Gyarapodó tudás, fejlődő közösség" című ifjúsági fotókurzus legszebb munkái nyomtatott formábvan is megjelentek.

A "Gyarapodó tudás, fejlődő közösség" című ifjúsági fotókurzus legszebb munkái nyomtatott formábvan is megjelentek.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Képek, mezôk

Szatymaz

„Gyarapodó tudás, fejlõdõ közösség”Képek, mezôk

Szatymaz

„Gyarapodó tudás, fejlõdõ közösség”

1


A kiadvány a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0053 azonosító számú

Gyarapodó tudás, fejlõdõ közösség

címû pályázati programja keretében jött létre.

Az elôkészítés során csak a nyomtatott megjelenés technikai feltételeihez szükséges

minimális módosításokat végeztünk a fotókon.

Köszönjük a közremûködést a Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár minden munkatársának!

2


Képek, mezôk

Szatymaz

„Gyarapodó tudás, fejlõdõ közösség”

Tartalom

Beköszöntõ ................................................. 5

Bakos Brigitta .............................................. 6

Balog Antal................................................. 24

Barna András.............................................. 30

Görgényi Fanni Veronika............................ 35

Hegedûs Henrietta..................................... 40

Kabai Dalma............................................... 42

Kovács Kitti Zsanett................................... 48

Márta Katalin.............................................. 54

Meszes Zsanett.......................................... 57

Nagy László................................................ 60

Pataki Fanni................................................ 64

Prágai Bíborka............................................ 67

Sarapka Attila............................................. 70

Szabó Rita................................................... 75

Szána Marcell............................................. 77

Szunyog Bernadett..................................... 79

Travány Kata.............................................. 82

Rapcsák Roland oktató............................... 84

Rapcsák-Horváth Nóra oktató................... 90

3


Szerkesztették: Görgényi Gábor, Kémeri Attila

Grafikai tervezés, képszerkesztés: Balogh József (Yotzoo)

Kiadja: Dankó Pista Mûvelõdési Ház és Könyvtár

6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.

www.szatymaz.hu

Felelõs kiadó: Kálmán János igazgató

ISBN 978-963-08-8354-2

Nyomta és kötötte: A-SzínVonal 2000 Nyomdaipari Kft., Szeged, 2013

4


Kedves Olvasó, tisztelt Kíváncsi Szemlél!

Szatymaz község, a kulturális, gazdasági hagyományait tekintve, igen értékes és sajátos

része az alföldi Homokhátságnak. Könyvekbõl, kiadványokból, visszaemlékezésekbõl ismerhetjük

az élettel teli múltat – többek között a „szomszéd vár” Szegeddel való különleges

és szoros kapcsolatot; a régi nyaralók, a villák életét csakúgy, mint a hajdan világhírû

szõlõ, majd õszibarack-termelést. E múltból alakult, formálódott községünk – közösségünk

– élete, s ez határozza meg jelenünket is. Ezért is nagy öröm számunkra ifjú fotósaink

alkotásainak bemutatása, hisz’ õk már a jövõnek dolgoznak, s munkáik minden bizonynyal

részévé válnak településünk örökségének.

A fotográfia szakkör 2012. október 1-én indult két csoporttal a „Gyarapodó tudás,

fejlõdõ közösség” címû pályázat keretében. A 2013. november 30-ig tartó tanulásban és

munkában, melynek a faluház adott otthont, a következõk vettek részt:

Az egyik csoportban Bakos Brigitta, Balog Antal, Barna András, Görgényi Fanni Veronika,

Kovács Kitti Zsanett, Sarapka Attila, Szabó Rita, Szána Marcell tevékenykedett.

A másik csapatban Hegedûs Henrietta, Kabai Dalma, Márta Katalin, Meszes Zsanett,

Nagy László, Pataki Fanni, Prágai Bíborka, Szunyog Bernadett, Travány Kata alkotott.

A fotózás történetét, alapjait, elméletét és gyakorlatát Rapcsák-Horváth Nóra és

Rapcsák Roland oktatta heti két alkalommal.

Ez az exkluzív kiadvány nem csak reprezentatív céllal készült, hiszen az is a fotós szakmai

ismeretek része, amikor az ifjú fényképészek megismerik azt a folyamatot, amíg a digitális

képbõl, pixelhalomból, fájlból szerkesztett, kézbe fogható kép, album készül.

2013. októberében

a szerkesztõk

5


Bakos Brigitta

6


7


8 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

9


10 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

11


12 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

13


14 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

15


16 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

17


18 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

19


20 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

21


22 Bakos Brigitta


Bakos Brigitta

23


Balog Antal

24


25


26 Balog Antal


Balog Antal

27


28 Balog Antal


Balog Antal

29


Barna András

30


31


32 Barna András


Barna András

33


34 Barna András


Görgényi Fanni Veronika

35


36 Görgényi Fanni Veronika


Görgényi Fanni Veronika

37


38 Görgényi Fanni Veronika


Görgényi Fanni Veronika

39


HegedÛs Henrietta

40


Hegedûs Henrietta

41


Kabai Dalma

42


43


44 Kabai Dalma


Kabai Dalma

45


46 Kabai Dalma


Kabai Dalma

47


Kovács Kitti Zsanett

48


49


50 Kovács Kitti Zsanett


Kovács Kitti Zsanett

51


52 Kovács Kitti Zsanett


Kovács Kitti Zsanett

53


Márta Katalin

54


Márta Katalin

55


56 Márta Katalin


Meszes Zsanett

57


58 Meszes Zsanett


Meszes Zsanett

59


Nagy László

60


61


62 Nagy László


Nagy László

63


Pataki Fanni

64


Pataki Fanni

65


66 Pataki Fanni


Prágai Bíborka

67


68 Prágai Bíborka


Prágai Bíborka

69


Sarapka Attila

70


71


72 Sarapka Attila


Sarapka Attila

73


74 Sarapka Attila


SZABÓ Rita

75


76 Szabó Rita


SZÁna Marcell

77


78 Szána Marcell


Szunyog Bernadett

79


80 Szunyog Bernadett


Szunyog Bernadett

81


Travány Kata

82


Travány Kata

83


rapcsák Roland

84


85


86 Rapcsák Roland


Rapcsák Roland

87


88 Rapcsák Roland


Rapcsák Roland

89


rapcsák–horváth Nóra

90


91


92 Rapcsák–Horváth Nóra


Rapcsák–Horváth Nóra

93


94 Rapcsák–Horváth Nóra


Rapcsák–Horváth Nóra

95


9 789630 883542 SZATYMAZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!