01.12.2021 Views

Határozat eljárás megszüntetéséről

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

GAZDASÁGVÉDELMI OSZTÁLY

Szám: 13000/708/2021. bü.

HATÁROZAT

eljárás megszüntetéséről

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 373. § (1)

bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő különösen nagy kárt okozó csalás

bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytatott eljárást – mivel a rendelkezésre

álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése –

A határozatot kézbesíteni kell:

megszüntetem.

- Dr. Hadházy Ákos feljelentő,

- Dr. Vancsura István ügyvéd, meghatalmazott képviselő,

- Fővárosi Főügyészség

részére.

A határozatot a feljelentőnek és meghatalmazott képviselőjének azzal küldöm meg, hogy ellene

panasznak nincs helye.

INDOKOLÁS:

Dr. Hadházi Ákos országgyűlési képviselő nevében dr. Vancsura István ügyvéd elektronikus úton,

2021. május 13-án tett feljelentést csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A feljelentő ebben utalt arra, hogy a feljelentésben írt tényállás tekintetében a Pest Megyei

Rendőr-főkapitányság 2020. december 23-án kelt 13000/1037/2020. bü. számú határozatával a

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, illetve hanyag kezelés vétsége

miatt tett feljelentését elutasította, ugyanakkor a költségvetési csalás bűntette vonatkozásában a

feljelentést áttette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága (a

továbbiakban: NAV) részére.

Az áttételt követően a NAV 60300-1973/23/2020. bü. számú határozatával a költségvetési csalás

vonatkozásában ismeretlen tettes ellen folytatott eljárást megszüntette, mivel ezen bűncselekmény

elkövetése nem volt megállapítható.

A NAV álláspontja szerint a maszkgyártó gépsor megvásárlásához szükséges pénzeszköz forrása –

annak ellenére, hogy azt a költségvetési szerv azzal a rendeltetéssel kapta, hogy abból finanszírozza

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1557 Budapest, Pf. 20.

Telefon: 061-460-7112 BM: 28-933

e-mail: gvo.pestmrfk@pest.police.hu

RZSNEO_3.90.200.201 (13000-6890.4092-buhame-690406461-D89EF3300ADA-6896.3674)


2

az eszközbeszerzést – kikerült a költségvetés közvetlen köréből. A beszerzett eszköz tulajdonosi

jogosítványait is az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ( továbbiakban: ÁEEK ) gyakorolta és a

vagyoni hátrány is ezen szervezetet érinti. Ebből adódóan a költségvetést nem közvetlenül éri a kár

és emiatt nem költségvetési csalás, hanem más vagyon elleni bűncselekmény valósul meg.

Mindezekre tekintettel a feljelentő jelen feljelentését a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző csalás

bűncselekmény gyanúja miatt tette meg, amely szerint 2020. április elején az országos híradásokból

lehetett értesülni arról, hogy Kínából megérkezett Magyarországra, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és

Börtönbe – a koronavírus elleni védekezés jegyében – egy komplett maszkgyártó gépsor, amely 2,8

millió maszkot képes elkészíteni egy hónap alatt.

Az ÁEEK közérdekű adatkérésre megküldte a feljelentőnek a 2020. március 25-én kelt adásvételi

keretszerződést és annak mellékletét. Ez alapján megállapítható, hogy az ÁEEK a TMT Technics

Kft.-vel kötött szerződést többek között „Gyártó sor – orvosi maszk – 1 db komplett, 1 tonna

alapanyaggal” gépeszköz és áru beszerzésre 600 000 EUR vételáron, amely a szerződésben kikötött

355,54 Ft/EUR árfolyamon számolva 213 324 000 Ft összegnek felel meg.

A feljelentés szerint az interneten fellelhető ilyen típusú és kapacitású orvosi maszkokat előállító

gépsorokat 2020 tavaszán – és a feljelentés időpontjában is – átlagosan 40 és 60 000 USD

összegben kínálták eladásra, azaz átlagosan 18 000 000 Ft összegért.

A TMT Technics Kft. által beszerzett orvosi maszkot gyártó gépsor, a konkrét, az adott típusú és

minőségű eszközhöz viszonyítva nem piaci értékarányosan került a szerződésben meghatározva,

mindezek alapján felmerül a gyanú, hogy a beszerzési ár tekintetében az ÁEEK-t tévedésbe ejtve és

ezzel kárt okozva, tudatosan és jelentősen túlárazva került értékesítésre, a magasabb összeg

jogosulatlan megszerzése érdekében.

A nyomozás keretében beszereztük a NAV előtt 60300/1973/2020. bü. számon költségvetési csalás

gyanúja miatt folytatott eljárás iratait. A beszerzett iratok között megtalálható az INTERPOL

Kínai Nemzeti Iroda válasza, amely szerint a maszkgyártó gépsort értékesítő Xian Qin (Tianjin)

Medical Technology Co. Ltd. 2020. március 20-án kötött szerződést a TMT Technics Kft.-vel, és

2020. március 30-án leszállította a megvásárolt termékeket Magyarországra. A termékek árának a

kifizetése (226,700.00 EUR) teljes mértékben megtörtént. A maszkgyártó gépsor vámkezelésével

kapcsolatban 2020. április 4-én kelt 121004GA796453 számú határozat szerint a feladó a Xian Qin

(Tianjin) Medical Technology, a vámadós címzett pedig a TMT Technics Kft., míg a termék

vámértéke 121 287 148 Ft.

Adatkéréssel éltünk az Országos Kórházi Főigazgatóság felé, amelynek tájékoztatása szerint a

maszkgyártó gépsor beszerzése során a jogelőd Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) az

akkor hatályos, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő

intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint járt el.

A koronavírus-járvány akkori kritikus időszakában, a vészhelyzeti jogrend ideje alatt az ÁEEK

rendkívüli leterheltséggel dolgozott, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív

Törzzsel (továbbiakban: Operatív Törzs) együttműködve naponta számos beszerzést folytatott le a

tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Egészségügyi Szolgáltató Zrt. bevonásával.

A Kormány a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló

1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján felállított Operatív Törzs akcióterve alapján, az

RZSNEO_3.90.200.201 (13000-6890.4092-buhame-690406461-D89EF3300ADA-6896.3674)


3

Operatív Törzs felhatalmazása alapján, az emberi erőforrások miniszterének jóváhagyását követően

az ÁEEK feladata volt a védekezéshez szükséges beszerzések lefolytatása.

A Btk. 373. § (1) bekezdésében írt csalás bűncselekményt az követi el, aki jogtalan haszonszerzés

végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. Az elkövetési magatartást

vizsgálva a csalás egy olyan kétmozzanatú tevékenység-folyamat, amelynek a megtévesztés az első

mozzanata, és amelynek eredményeképp a megtévesztett tudatában a valóságtól eltérő, téves

képzetek alakulnak ki. Az elkövetési magatartás második fázisa, hogy a megtévesztett az elkövető

csalárd jellegű magatartásának hatására valamely vagyoni joghatású cselekményt végez. A

bűncselekmény csak egyenes szándékkal, jogtalan haszonszerzési célból követhető el.

A nyomozás során beszerzett adatok és rendelkezésre álló iratok tényállási elemek

megállapíthatósága hiányában nem alapozzák meg a csalás bűncselekmény gyanúját.

Az ÁEEK a koronavírus-járvány elleni védekezéshez kapcsolódó beszerzés során a Rendelettel

összhangban, az Operatív Törzs felhatalmazása alapján vásárolta meg 2020. március 25-én a

maszkgyártó gépsort a TMT Technics Kft.-től.

Azon körülmény, hogy a TMT Technics Kft. eladó – felismerve a világméretű pandémiás

helyzetben felborult piaci egyensúlyt, a megelőzéshez és védekezéshez szükséges eszközök, illetve

berendezések iránti megnövekedett keresletet, valamint ennek áremelkedést generáló hatását – a

beszerzési árnál magasabb összegért értékesítette a vevő részére a maszkgyártó gépsort, nem

alkalmas sem a jogtalan haszonszerzési célzat, sem a megtévesztés mint elkövetési magatartás

megállapítására.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok, illetve a bizonyítási eszközök alapján nem

állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és ez az eljárás folytatásától sem várható, ezért a

rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat rendelkező része a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvény (továbbiakban: Be.)

398. § (1) bekezdésének c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Be. 369. § (2)

bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, időbélyegző szerint

Esztergályos László r. alezredes

osztályvezető

RZSNEO_3.90.200.201 (13000-6890.4092-buhame-690406461-D89EF3300ADA-6896.3674)


ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

13000/708-14/2021.bü.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!