Views
5 years ago

Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp

Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp

Hub Gendersszel Pölöskén - Keen

PÁL CÁK Gye rünk egy barkác sáruház ba egy pár szál bam bu szért és egy pár szál alumíni um pál cá ért! Le het, hogy ez so - kak szá má ra már köz hely, de aki még so sem járt Pölöskén, ezen fel sze re lé sek nél kül a ha lak és sa ját ér de ké ben Ismeretlen vízen, saját utakon el se in dul jon oda! Hub Gendersszel Pölöskén ORBÁN ISTVÁN ÍRÁ SA Anyár de re kán jár tunk, mi kor Hub Gen ders kö zös pecára in vi tált egy hí res eu ró pai tó ra, ahol már õ is ré - gen járt. Saj nos a csa lád tól nem tud tam mes szi re men ni, így in kább én csá bí tot - tam el õt Ma gyar or szág ra. Egyik kö zös auszt ri ai lá to ga tá sunk után Za la me gyén ke resz tül jöt tünk vis sza Bu da pest re, és mi vel Hub ki hí vás ra vá gyott – én pe dig va la mi új ra –, meg lá to gat tuk Pölöskét. Te le fo non be je lent kez tünk, és Mol nár Zsolt, a víz üze mel te tõ jé nek egyik ve ze tõ - je kör be vitt min ket a ta von. Mi vel egyi künk sem járt még itt, az el sõ ne gyed órá ban meg szó lal ni sem tud tunk. Hub ta lál ta meg elõ ször a sza va kat: 16 Ta valy má jus vé gén meg szü le tett a har ma dik fi am, így az el múlt sze zon ban hor gász bot ja im kis sé be po ro sod tak. Pon tyos tú ra nél kül azon ban nem tel het el év, ok tó ber kö ze pét al kal mas nak gon dol tam ar ra, hogy egy he tet el lóg jak a csa lád tól. Ak kor még nem sej tet tem, hogy mi lyen ne ves tár sa sá got ka pok ar ra a pár nap ra… Pontyvilág – Ez va ló ban egy iga zi ki hí vás lesz. – Te akar tál ki hí vást – vá la szol tam. – Na de ek ko rát? EL SÕ LÉ PÉ SEK, EL SÕ HA LAK A nyá ri szem be sü lés után volt idõnk fel ké - szül ni, hi szen a he lyet ok tó ber he te di ké tõl fog lal tuk le; ad dig is ren ge te get kér de zõs - köd tem a ta von már ta pasz ta lat tal ren del - ke zõ hor gá szok tól, töb bek kö zött a Happy Gang Te am tõl, akik nagy se gít sé günk re vol tak. (Kel lõ is me re tük volt a víz rõl, mi - vel fog tak már ab ban az év ben 24 ki lós tö - vest, és a Max Nollert Ku pán is ne gye dik he lyen vé gez tek úgy, hogy az utol só es te még a má so di kak vol tak és hat van két de - ká val csúsz tak csak le a do bo gó ról.) Hub bal is meg osz tot tam a be szer zett in - for má ci ó kat, me lyek alap ján egy tá gas, szép, fü ves rész mel lett dön töt tünk, amely A csó nak ki kö tõt el hagy va ez a so kak szá má ra már is mert lát vány tá rult elénk PEDIG PETÕFI NEM IS HORGÁSZOTT… Itt van az õsz, itt van új ra, S szép, mint min dig, én ne kem. Tud ja is ten, hogy mi ok ból Sze re tem? de sze re tem. (Pe tõ fi Sán dor) Pon tyo zó ként e so ro kat ér zem ma gam hoz leg kö ze lebb ál ló nak. Két na gyon jó idõsza ka van ugyan is a nagy pon tyok hor gá sza tá nak: a sza po ro dás elõt ti ener gia - gyûjtés és az õszi tar ta lé ko lás meg kez dé se a té li ne he zebb idõszak ra. A ta va szi szeszélyes idõ já rás mi att ta lán in kább az utób bit könnyebb el ta lál ni, ugyan is ha elõbb ránk ront a me leg, a pon tyok ha mar le ív nak, míg ha a fron tok jön nek-men nek, akár jú li us vé gé ig is el hú zód hat az ívás. (A Rác ke vei-Du nán ta pasz tal tam már jú li us vé gi ponty ívást is. Emi att talán cél sze rû vol na a ti lal mi idõ ket az idõ já rás hoz – így a ha lak ívá si hajlandó sá gá hoz – is iga zí ta ni.) TIPP elõtt sû rû bo kor ren ge teg hú zó dott. Bíz - tunk ben ne, hogy a vén as szony ok nya ra ke gyes lesz hoz zánk, és süt ké rez he tünk is egy ki csit, de azt mond ta a mes ter, a leg fon - to sabb, hogy csak ak kor ma ra dunk itt, ha nem vesz tünk el ha lat zsi nór ral a szá já ban. Szá má ra ez volt a leg fon to sabb. Ne sze, Pisti – gon dol tam –, ez va ló ban „Cha - lange Week” lesz. Csak ké sõbb de rült ki, hogy a hely, amit vá lasz tot tunk, a tó leg na gyobb nyo más alatt ál ló ré sze, szin te a hét min den nap - ján ülik. Ek kor dön töt tünk úgy, hogy az el sõ há rom na pon nem is hor gá szunk. Ez - alatt csa pa tunk „pit bull ja”, Arni – aki két nap pal elõt tünk ér ke zett, így már pén te - ken meg kezd te az ete tést – a tó egy má sik ré szén pró bált sze ren csét, s pi hen ni hagy - ta a mi he lyün ket. Ezt fon tos nak tar tot tuk. Csa pat tár sam, Arni ren de sen fel ad ta a lec két Pontyvilág 17

2007. május - Színház.net
225-226. számú NOE Levelek - Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Törvénytelen Avantgárd
AZ A „RÖVID” 20. SZÁZAD
A nap szerelmese - Könyvmolyképző
Hétfő-Péntek: 9-18, Szombat: 9-12 Férfi Divat BE-KE-VE-SZ
a világ köldöke - Regio Regia
B1 Ponty:mesteroldal.qxd.qxd - Sprint Kft.
letöltés/megnyitás - Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
Dávid Ferenc értéke világviszonylatban - Magyarországi Unitárius ...
Homoszexualitás és társadalom - MEK
27. szám . 2011. augusztus 19. - Szentendre és Vidéke online
Łódź és környéke nevezetesebb látnivalói - Łódzkie
energia december:energia jan.qxd.qxd - Energia Hírek
uikeletú ismerőseim kere tartunk And :as. ak: egyik országos ...
A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE - Savaria Fórum
Könyvtárak és a társadalmi tőke
43. ÉVFOLYAM * 2007. MÁRCIUS * 3. SZÁM A ZAB VÉDELME