SZERELEM

mtdaportal.extra.hu

SZERELEM

5

Ez tehát az oka annak, hogy a szerelem-

ről szóló közgondolkodás téveteg és fel-

színes. Mi az oka azonban annak, hogy a

tudomány és bölcsészet nagyjai is majdnem

mind teljesen hallgatnak róla? Bizonyos, hogy

a nemi élet szellemi és erkölcsi homályba

burkoltsága tartott attól távol sok gondol-

kodót, hogy származékával, a szerelemmel

foglalkozzék. Míg a költő és a szépíró több-

kevesebb bátorsággal s kisebb vagy nagyobb

lelkesedéssel zengett és mesélt a szerelem-

ről, a tudós és a bölcsész, ha csak tehette,

nagy ívben kitért előle. Schopenhauer föl-

sorolja azokat az írókat és műveket, akik

előtte a szerelemmel bölcsészetileg foglal-

koztak s a lista, melyet nyújt, igen rövid.

Ebből is látszik, hogy a szerelem évezredek

óta kényes téma. Ha pedig egyes bölcsészek

mégis elszánták magukat arra, hogy vele

foglalkozzanak, akkor ezt rendesen csak futó

megjegyzésekben, függelékekként, rövid afo-

rizmákban tették.

Támogathatta ezt a hajlamot a szere-

lem tárgyalásának kikerülésére az is, hogy

ez az érzelem még a legöntudatosabb és

legerősebb szellemű emberek számára is

gyakran rejtélyként kéjes vagy veszélyes

örvényként s a mindenesetre szavakkal alig

nfë^Îoghato, magyarázatokkal meg nem érttet-

hető tüneményként jelentkezett. Az az érzés,

hogy az élet hallatlan bonyolultságát fogal-

makkal mily nehéz kifejezni, a szerelem kér-

désével szemben állva különösen megfélem-

lítő s az elmélkedéstől elriasztó. Íme, külső

környezeti s belső lelki okok hajtották tehát