Page 1 ]2 sz!PTEMBtR]9 llfRDÁ l'Ó/ÉtE1 N^p LAp xxY ÉVF 17g (ól'l5 ...

hargitamegye.ro

Page 1 ]2 sz!PTEMBtR]9 llfRDÁ l'Ó/ÉtE1 N^p LAp xxY ÉVF 17g (ól'l5 ...

]2 sz!PTEMBtR]9 llfRDÁ

Heti néqy köbméteÍ

l'Ó/ÉtE1 N^p LAp xxY ÉVF 17g (ól'l5)!/^ü

itaxr F

ffi &-.

vtgnöveti

&li,i,*:",'':'**"-"",


A MEGYEBEN 37 SZIMELYNEK EVI 2Ol) EZER TEJNELTOBB A BEBE

Fizetésranglista:

az udvarhelyiek vezetnek

A HaÍg ta megye átagbéÍ az országos alatt Van, kb' 1500 bÍuttó' Ennek e enére Vannak

olyanok is, ak k naqyon jó] keresnek' Á egnagyobb bruttó bér a megyében éVj 386 430 le]'

de ósszesen 37 en Vannak' akik kétszázezel lej fe ett keresnek' Ezek köZü| nem s egy

a kózsléÍában do gozik. Aml a jöVedelmeket illeti (bérek plusz egyéb bevéte ek),

ezen a sZ nten s Vannak k eme kedő eledmények: egy udvarhely] po gár éVitöbb mint

3,5 mi ó e]t keresett tava y' 5 ro. olda]

edó !' ! tqúbln dmfu {Í !i fu( ! .


A Íomániai otszágos átlagbóF

lol' illotve annak szintióvel n8lr}

igen l€het dicsekedni, ugyanis

az uniós oÍszágok közülaz utol.

só előttihelylo szoruh az' s níg

nás oÍszágokban az elmúlt esz.

tendók soíán növeledési tendencia

óÍződiitt, Romániában

nemigen, sőt a közszÍélában

abból idóközben le is {araglal,

s csak 8z idón kezdódött meg

a közszÍéÍai bórek kiigazítása'

A privát szekto.ban valamelves

növekedési tendencia éÍződótt,

a tavaly ebben a szektorban az

átlagbér mintegy 5 százalékos

növekedésl mutatott' uqyan.

okkor azonban vannak olyan

kiugróan magas bóF, illotve

iövedelmi szintek is, amelyek

nég eulópai vi$zonylatban is

számíthatnak.

'zámottevőnok

lgy például a tavaly több olyan

személy is Volt orszáqunkban,

akinok éves n€ttó iöved€lme

m€ghaladta a kétmillió lo|t.

Egyébként a toplista elsó tíz

helyét elfoqlaló szenély össziövedelme

évi Viszonylatban

40'3 Ínillió lejt tetÍ ki. ilyen tekintelben

niiveledés mutatkozott

a megelőző esztendőhöz

viszonyítva. amikoÍ is a szóban

lorgó összeg 3,3 millió lei voh,

az elsó tíz helyet elÍoglaló sze.

mély átlagiövsdelmo pedig a

2010.es esztondei3 millió lejről

4 millió leile növekedett.

Hecserzohán

hc.sJr2olfu li|l] Ígjlórcpe m

A nr:'i;'J:':ffH:

.1 \ iieyn;ihscg rd.Lrlrrzis,rbol

.rz dcnrl ki, h"sy 20ll-ben Ron,,niib.rn

rry, i. in;"rl"nLlicv'

rési szcLrorbin rcvékenykcdó

nrentJzscr értc tl r lugnr;vobl'

É\C\ n.Íro ii]vcdtInrc!, n.\c.c(c_

sen l,27 mi]lió curót. F.Z Jz! jclcn_

ri, hrvr jtlrtb,rn ennyrr kcrcsctr,

hol .rkát h]vonn l Írjvuos kaz'

po;ij.bJn hko'rilyr v,i\i.olha'

ron volm nrlgánlL. Ncm jellcnrl'

Lz ilv.n _ 'rz ehhez hlslnIó ilj

vedclcriszint, ennck r,la1á' nlnr

is rlkothatunk v:rlósképet a munk.rcrópilcról'

ilIetvc l lrazai bérek

.rlrkuhsáróI' dc a rÉnyek rények

nrrr.rdnak' Es hl m'ír.r kiugró iö'

vedelcnxzirrtelrct vizsgíljuk' nrdg

egy érdeIe5 j(lcnség nlurJ&ozotc

meg 20l l b


táiunr főtirliíl3 10 274lcj! dc o\.Jn

Lc rr r . rolt, rl., rt3 c,r,rcl l

robL'LL l-trr


ldén sem marad el az Euró.

pai Mobilitási Hót apropóián

szervezett tend9rVénysorozat'

ameIy az alternatíV kiizleke.

dési rnódszerek, ügyanakkor

a mozgás íontosságáÍ hivatott

népszerűsíteoi. A Polgár-Társ

AlapítvánY Íőszervezésében

idén is tiibb szelvezet, személy

tiirekszil aÍÍa' hogy rsndezvó.

nyeikkel minél több csíkszelo.

dail megmozgassanak.

Tamás Attlla

ltr]tus Jlt]]a.'lünj]lJxlpe.o

A konllhi ÉrtLhcz hrlo nló.rn

A most " kiv.r', ..,zer cvk'

,( \"."a" .rz Erróp'ri r\Íobr.

litíri Hér nrrrgóján szcn'tzetc hcl'vi

progrmrokb l, "rrrir iden ir.r Polgir'

Tin Aj"piwinv vcn'


lJ|abb 775 ezeÍ leit csoportos!

tott át Hargita Megye Tanácsa

egyháztá moqatási prog ramiára,

amely révén több mint egymi|.

lió euíóVal segíti idén is a történelÍniegyházak

munkáiát' A lámogató

szelződóseket tegnap

a megyei tanács Üléstermében

írták alá a térség egyházi elöl.

iáróinak képviseletében,

Tamás Atfila

1.r{s a rla(a:hJrirs ele.ro

T T*!'" Megyc r,n,rc,.r

ILliii,rl:l:t:'x::

nclmi egyhizak tániogatásáta rz

ilugLlszrüsi soros h1vj üIésén, xnic-

Lr'en jóví]lagyta 77 5 000 lcj átcso-

Porrostrasrr az egyhazramoga$sr

progranrra. Enlek nyomárr lehe-

!óség ny]lik ] 112'es hará.ozir

második nelléklccóben szerepIó

támogarísok kiíizetésére, új.rbb

jetentiis összeggel ránrogltva r

rörténclmi .gyházakat éPitetr

őrökségünk negórzéséérr kitej'

tett munkíjukban' A .e8nrPi

szerzijdésaliírásoD részr vertek a

történelni etyházak trelyi képviseiói,

val.rnrint Borboly Csrb-l,

Htrrx,n Mesve Trnrc\ Lnrk elnr-

L! e, t]iÍrJIin loz\iiilclnok' trkik

kozoseo irrík x]á x ttimogarási

szerzódéseker.

Az eseményen a történelmi

egyházak vezetőirrck rószéről jc

lcn volr Ta'rls Józse| pilspók'

olrean lrraschiv,3 HarBitl és

Kovászna nlegyci ortodox egy

ház' Boros Károly fócspcres' l

felcsiki rórnai katolikus íócsperesi

kerület, Dávid Zolrán segédlel

lrész' a szélrclyudrarhelyi rónrai

kato1ikus főesperesi kcrület,

Vrss ZoItín lsrvín fóesperes, az

llcs ri rómri krtolikus fóesperesi

[crü1et, Ántrl Zoltán espercs,

a székclyudv.rrhelvi rcforrrráns

egyháznregvc' vallmint Sinó

sándor és Lőinczi Lrjos e+,crcs

a székelyudvrrhelyi unitíriLrs egvházkőr

képviseletében.

Kiemelten 1ámogatni

a műemlékYédelmet

Borboly Csabr eln,ondrr, r

hitéleti tevéLelvség mellett az

ólct szlnros rcrii1ctón k;cmcl

kedó szereppel bíírxk nz egY-

A MEGvEl öNKoRMÁNYZAT ToVABBRA ls sEGl A TaiRTÉNELMl EGYHAzAK MUNKAJÁT

Megnövelt e gyháztámo gatás

szerzódés aláíás' 14eqpecsételt sqyültműködés Í0Ío !Á1Á7JÁAPÁD

házak' :rmit .r mcgyei tarrács

partlcrség keretében igvékszik

tánrogarni. Ebben az esetben az

egylrázi tulajdonbal lévő műcmIckek

ránug:tasarol dönrÜtrek,

hi\zen HJr]jiD nrcj{yibcn i

nrúenlékeL nagy része egyirázi

tulajdonban v.rn.

- FJengedlreteden, hogy nrú'

enrléLCink.r mcgóvjuk. hiwen J

gllzd"!rgr eler. .r rcndegtogad,rs.

' a''rurizrnus kirörési pontjr Har'

gita nlegyének' ahol a gazdaság'

fcjlesztésr ósztónózni lehel és a

nrűenlékek Jrornoly curisztiLai

vonzerólel bilnak. Ncncsxl a

múhról rudunk azouban beszél'

ni' hiszen ez év tavaszán kezdtiik

el rz egyh,izi tíborok tánroga'

rásár, ugyanakkor ránogatjük a

kúlönbözó telcPülési tcvókcnr

ségeket is, hiszen nagyon rck kis

tilubrn cgytduLi inrcrmen) .

hclri egyhrz. rmely fel keJl v:l

lJ1:r r kuLur;lis eicr n,


MÁB TUDJÁX, Ml(0R,

MlBőL VIzsGÁzNÁK

Nemváltozik

Nem vál{ozik a nyolcadikosok

záróVizs0áiának taÍtalma, sem le'

bonvolitási modia a tavalyihoz és

ideihez képest. Ezt Íendeletben

íiigzítette az oktatási minisÍeí

!!q!. Ér9

1a Gca nia(r)hÍ( bi.ptl.Í)

Ml;ü.'.:I*#i#i

a nvo]cldik osztilvosok zjróvizv

gájí és k-ilena.lilr osztályt',L va1ó

íclYételé. szxbálvozz.r' Eszcrjnt aZ

jLüLtinos isLolji oLtltást lczáró

vrzssrr r t.,r:rlrrhoz.',d.ihcz ha

*,ii,,.a".i,.,',',,t ..,.'",t"-n

kcLl rnegszcrvezni -r\ rendclct

lx,r ncglgyzik ro,rb:n. hogr' :

m,ri'zteri rn, []dolqozhlt a vrzrgr

göLdtitcken1 is jo lJ'"l1'olltrs'L

i'J,,keb.n t"vrbbi utr.rrrnh't is

eLrJÍl'ok'll' A r


Hasznosnak bizonyült az in.

gYenes, intenzív ronán nyelv

és irodalom tánÍolya , ams.

lyet a Gyelgyószentmiklósi

váÍosi Könyvtárban szervez.

tek a pótérettségit megelőző.

en. A tanÍolyanot tartó cseÍ.

gő Alíz az idoi eredmények

hatására úgy döntött, igénY

esetén iöVőben is Íolytatia a

tevókenysóget.

N,4lklós Réka

;*t,,Jií;l"q,*

!\ cngcregpozirivvrsszrjelzés -

K l]'rp;.rn.lnlondlr'nÚ, hoqy

J- \nenr rok hribrrlo, *rgv

íÁlöítqts'1 g\!rg\ó9entlrliuÖi

Potcrcrrsegrt

-

nregclozoe'r szcrYc'

zctt, háronhetes intenziv ronrán

nvclv és irodalonr felLészíró'

' -,{ kón'rwrár olvasócermében

.artfftuk xZ ó úka!, 'ilkaIn] ilnIénr

15 diíllal t'oglJkoznrnk két órár

- közölÉ ez okató' cse$óAlíZ'

KoJrep€lláüás a köq./b'ban' Hamosnak bbontl]lt

EREDMÉNYEs fEtKÉszíTó

Segítette awzsgázólot a tanfolyam

Kicmeltc' hoey r korrepctíllsr nvelv és irodalombóI szereztek

'rz id cl silrcrrcltn ÉrcrrsÉgi trcd mé- clóerclcn mino'íré.t 'r végzösök'

r . k n -. crczrr szuk.cgcsnc(. Ten czck r fcl[,-

'd.zcrc'en

'r,'zcn Crcr(!o"zcntnrrlr]oson vrLó or''Ir nerrr poroltlk rz iskoa

lcgnagyobb rrányban ronán lri oknrás! Dcm is volt célLrrrk

helvetresíreniazt hangsúlyozta

Az okrató eJnorrdrr' hogy a

tanÍolvrnrra járók tóbb mint Íilc

sikercsen vcne az akadílyokat' árn]enójesYe!

szenetr ] vizsgán'

- sokJn ré!tck vi\lz.l örönlhírrel,

hálávrl és szererettel

elújságolni ós megkószönni a

segitségnyújtásr - nyilatkozta

N"iv voint emlitcn. Fodor

RÉklt, 'rli a lry,lri Yizsg'ln ncln

5zcÍczrc meH r2 o(o\ oszr,riyzr(or

scrn' az ószi wesszióban háóm je'

gye! j'lvItorr Jz crcdménytn'

- A nnnló elmondn konlc_

rét tanricsokar, irrmurarásokat,

iníonrríciókat,,,rippekcr" is fclhlsználr

lbból, :rmit itt kaport és

tanulr' Nyilvín, az érr{enr nrindcnképpcn

a diáké, merr itt cslk

lrra volt lchetósi{ e roviJ idóinrcrrrllunr

rLrn, lrogr :drrhrtovi

tcgYü\ a néiaYéYj anyagoc. Aki

akrn:r, Icfényrnásolhrna a kidol'

gozott tótclcket' és omhon' cgvén

ile5 készLil| eren b.lóle - nrdnlk

nreg C.ergo Álrztól'

A konyvrar ált'tLuk ú1 olvn'ólrrr

ir


Gazdagabb programot ígérnek

Az eddiginélis vonzóbb' válto.

zatosabb programot ígór Baj.

kó Tibor főszervező a hétvó"

gén esedékes Gyergyói Lovas

Napokon, A Xrigel Sport KIub

szeÍvozésében, Har0ita Megye

Tanácsa és Gyergyószentmik

lós önkoÍmányzata társsz€rvezésében

zajló' ötódik alkalommal

szervezett os€mónyon

többek közt |ovas akrobaták

lépnek fel, és kutyaügyosségi

b€mutató lesz.

Lé!!9y4]i4

]' Ú,\v Lili !r! ] rp! lo

rcre\'oszcntmjklós szlii',,i.i

t,,"-,.'.,,.,,t-,

vén1',]riszen cz is hozzá'

].{ruI l város volzóbl':í tótelÚhiz

ru!isz!ikxisztn4)ontból h1ng.

yilvozc.r I{czci ]lnos PoIgírnlesrcr

az \i GyeLgvói I-ovlls Nlpol'

\.irror,ljckozr.Lroj.rn. Uit\ Jnrkl.nr

rn!tku\7onrc r lJ.ill\u h.vry

V öYEBGYÓ| tovAs NAPoK

p.lrnak, hogy hrgyomínyr teremtcrrck

r szinvonalas lovas rendezvóny

nrcgszcrvezésével a városban.

Kife;'tcrré' nrivel a lótrrtás hozzá.

urrozik a nr3g_!rr nép haeyomá'

nyaihoz, egv ilycn rcndezvén'ven

nemcsrk szulleliikcnr kell jclcn

lcnni' hrnenr örókségiiDk részcklnt

tlnrogarnikeü'

- ):gy jó rendczvényr l

-négycsfogat'' nézók,fellépők,

trinogrLtók' szervczók - urnrősé'

gi kapcsohtáv;rl Ichet létrehozni

- enrelte ki B.rjkó T]bor fbglt'

hljró' f'ószervezó.

Mrnr nrondu, r lov.rs nrpok

ötöJiÍ' (irdjrjrr c, ] nrinóscpl

k:lps"l'rr Létrtjatr' Á f"rz


ts s.psilzéki N3gy tsiláz5 népíliz]ql

tll!ó' székc]./ldlir.hetrrijl Hc.nixnD

Gu\zri\ i\iiirJ r Bibc\ Bol,ri

TLrdn,, n\.A\irc,r .LJiL Dkr '.,1,

Mr}lálr'Jinos rónÚnész' Nor'ák(1L'

o]l ]sn'ln ril'téncLemnnír, CsiiLbó]

l-urcrrz Srlrnor AlrLr, L\b Ln

^!tr

.\ lu,r" ,\lbcn ronurtlen,

tm j|ok' ]Vh.os'íl j clyó] ^-o1't1t

A szÉt{EtYsÉG ToETÉ!'ETE

Tankönyv és kézikonyv gyerekeknek és felnőtteknek

Tankönwként es kézikönwként

egyarant használható A székelv.

séq története cimu kdnw amelyet

tegnap mUtattak be á meqvei

tanács díszteímében' A tartalmi_

lag és formailag egyaránt iqényes

kónwet egyeIőte azok az iskolák

kapjak nre0, amelyek tendeltek

belóle'

Takács Éva

tli.s.v6,rlr rEnar.lrc !

M:*'llffii*i:iit

Lote!. xnrdvnek szcrziji Loll.Lívájr

xkovcdiezij ilcíjn.t.l.lü: Kl? kőilv

{ r'rn]rőnrl rz ítlt1xls isko]Ík \']'

é! \rl1' osz hii (\,l|iuint jlld€n

érdclJődó) szirnjrl' A tcgnrpi cs1l_

szercdJ lölrrbcnrLLtrtrjn I;crcncz

s.,]"n,ol) AjPj. plogrunilán\'i!ó

js]rrel'r.ttc J iiijlrra s7ii].lé\é|r. ].r

.iü,'á,'ctt, "*jd Lcnunar llzr 'r

-dzo kou.r r rrr.hn.k r.rs,.r

\z.k!lr r.rll frJj,l --.1., ,.x:;,

Lqrr.ll.: Hrrom zclrul K rr

GlLrlr tóLrénc4sz' irjslgiró szerdesz

A1ankö yv Vetrő és szerkevtói [lútismeret

GlLa Zoltán tij{étEsz, sófr]li

Ái&ás Égósz_.öfénész és szúDq{i

sándo.József lcgész' Az iIfu szt.íció:

LrrCvőni-.ló!s]-.]ánosICszítc!rc.

llctmenn Guszliv Nlihálv

i kön!'vbcnlur]tón vázo]u uoklrt

e nehézsÚeelcr, anrchd( r szer

kcszres tolvr.a D iil .riilrel., I srL

lzcaó szöicgct eg1'sógesiren i kcl1cn'

er egvens vbr kellcn hozni a sz.rL

rf LLS s J, ol\.smLf\,\ LS,! nrl

je.rrrr rn rlorr n.or rz (g\ik

c.LLJz,,n'cg,z,Lk.imvs rskul.rok

.l.rko, ,.,;.r.".q"r i..\ ko,)"

ctLll f.]I lhlro kÍuguok ku.ön

Húílrrln Gtr'tn' ].o',c,_

]'. n,, lnltlrcÍi ^ijh.'h hog' n.n, ..g

'r !Li,l.,1r\,,12 rl-elim ii dwk renkn

és narr rzoUd szorrltnrenve írt'lll

Scpsi-./ki Nrgv llelizs tintoy

Jl.rl fuÍjx' hoqr'i sl!]ichxós ön.Zo'

nossríe-rud;riir i]r'en tarri:onvrr.el

erus,r ck. Nenrs.Ll- r ger.k kr.[

vuL vihk nre,\zulok v,f ,r .11,.

zr'kőnrrként x torylt]rrró'

Bolbo]y Cslba nc{lcj Í]njcs.I

nul-..:rrrula c r szcrzn c aprrn.k. o

lllg tLJrnru' a mc$c.L]]lLÍ'.L \z<

kel]' zliszló ilgÍnck iiszrÍzá$ üti1n x

töltú e]dnkón'v ft\'é! n liJs.Jn he_

hijlÍ. Le i]Dek 3 d.,lsok' Rüntlrr'ét

|ejc,te H' hogy towibbi hőonló jc-

lcntósétrr, a 6,rta1o1c épiilósét szo1tí-

1ó 1r]alvínvok is nrpvilígot 1ámrk'

Á könvrbenrLu.rrót a Borokl

néprinccgyiittes es .r szcnqr'házi

hlrgyonránrorzó I rrszároL rcn& ün

neptll cssé

fcíencz sa]3rnon AlDár ril.

rénc]cnlritáI ;L clrnóráIlorr' és korl

revékcnrlsé{cn ki Iljr h.Lsználni r

most ncg;ilcnt looLr ct' Útgr talt1'r'

hl nclr kőtclez(; r.na$'3qliúri.til

a gvclckck clt. rJán nlé.i rllg1obb

kcdLrtl lbeiák szii]ljlijld]irk röíó_

nclnór rrnuInj. ]]tl nlj'i]i szerzó'

Orb Zioh \tl.mtnr c \zerinr, akj

kozlplJolibrn nnit iorrcnclmel r

n.]g!OL Lijzö!! t iól]chÍ ]r;r\zojlni

lt !zíItlj,:|l! li|tiih ck1[ k:^\\rt'

és ncncsrk tö-rln'lrnliril llrlcrllrtr'rrórjjron

ls' cle rrnrrlnlrnv] llrlildulrsok

soLll is lirgrdtlró e*cgv

rirJék jobb nledslcrésóhcz'

Á Hxrgile Mcg\c Txnácsl', lfuvtiszDx

N,Íegl'c TlDlct] é5 11 l-Iügita

\lcgv_ei Hrrrronljnrórzési lixris

Lozponr kozos krJd,rslbrn n,telc

len r kdnrvct c5elorc .rZ is]oii]' üp

ják nrcg' Mx di]e]iit. Bo$olv C$[,3

nlceyei rrnácsclnök ós Lrczkó l\l_

bcLt llcnlér a gr'erul rícnlctei rL{cer

Cr'ór;l ÁLtÍinos Tskolr di,rkjanuk

rdja ii lr kőnl t dsr; ptldínurt'


Á n',]


M'zT f' MÍLE0|]0T VASAB0ITAK

A 0Yr${yÓ$*'i!leY' XÍz![AB')ÁcsAPATNA(

Felöltöztették a lányokat

Egyforma zöld színű meÍ és

Ínelegítőt Vásárolt a lyerqyós2árhegyi

önkormányzat a lány.

kézilabdacsapatnak' A Íelsze"

relés megvásárlásához szükséges

33 ezet leit meghaladó

össz€g részben Hargita Megye

Tanácsa, részben helyi vállalkozók

támogalása'

Jállossy Alíz

j!mssv.i ilat !r! rrdrr o

T T" .,, ;l1tn iigrc,kc[

H.-,..ek L'r k n'rnr

J. I.g,,*.,,,..ii" r.r."

teae kiaz egyik g,vergvószárhcgvi

váLLalkozó, aki pónzósszeggel jínrlr

hozzÍ' hogy l kózclgó orszá

gos bajnoks:igon eg}'séges' ii]xzi

csrpadioz illó óközetben 1lljanak

a lányok r pátyáLa.

Á tsjslyx sK juior lll is hn)'

lrézilrbchcsrpat*, v:rgl is a Bcú Jen

Gábor kkola csaprtr

ei1cL]gi eredniényei ^lurlános altpján bcnc

vezherctt J Jrorosztályü lrn ]k ll c8

fdrt" n^z Ls. . hrjn.kfrbr.

( zirrbrLrnos Arp cdzo

c]nond:isl szclinr l köze]gó

L.';noJ.s.,g"n,' cnprr egy c\r-

",,d1', t, . 'l h.'*,, l;rn:ro

i' coroI'", sePsiszenrgyól,jyi'

"

fogarrsi, nicdgresi sponiskolik

)'lcvc hírrínnyal indulunk

r nlrgy klubcsrprtok|oz képcst'

nrcrt nincs r csrperunkban ohrn

játékos, rki 173 cenririél nrrgl'

srbb lenne' Inlirn ninden niér

lrózésnél vesziriurL egl Pol]tot'

EDnck el]encre isy€LsZiink m.*i

nlllisrn milldcnr lregrerni, hogy

a leheró legjobb eredményt éLji]lc

eI tijélrozteton rz cclzó.

Ezt crós1tette rncg Glbor Bcr

n'rdca csaprtkrpitán-v is, nlcglilszónve

r rárnogrtádrént kaport

nlezcketésnreletítőlret: lgyc].sziink

nrejd c,l,vrn crerlnrényt clór

rri l bljnokságon, ]nrivcl nléirán

meghil1ljuk lz önók scgitséglt.

Á nrezck ós nónnrgck átadLijá

rr egl'óbként v.rlamennyi hclyi vál'

llrLkozó eljótr .r gyeLgyószáLliegyi

nroden sPoncsandrba' ahol épp

Mi riindanllian biiszLéL

vrgyunk az álralrrc,k elén ered

ménvckrc ri hál:inkat feiezziik ki

rzzai' hogv br]loki csaplr]roz illó

nezt vísároltunl' ndcck hangsúlyozt1

Gábo. Liszló po1gtírmcs

tcr, aki szenrélvesen osztort'r ki .r

sponfelszerc1ésc a 1ányokn'rk.

Gábor LáVló pol!ármester srenrélyesen adta ál a csapat minden tag]ánaka mezt


ud

üárhe

l'lE- -.c" & r€$3hsJt

(o]ilEl/ luPrüP ] if t]Lr' iíF ]]3 ló]1! ) !/,i''1'. Dr r],\].iA,\ ] l r


,, I(seperték'' a Nagy_Kiikiillőt

NledgíakaÍftás' akciót gil_

vezeft á Naqy-Kükú||d Hots

qáne!yes'kt me!tunLlonak

a lo|yo UqYíeRen c dnd R

Vágyis ki és dobd Vissa

'oqd

l m]]a.k üiD 5 ].cii l...'''.r,-i

* " x"q, rt(r to c ".i R

-!Lr z.r zo !ru r nr \ loir

roR,. fi'rn(!L(!(

d i 'Eghtd(fl iltoón ;j

i ll Lr GÍr]LÍJ furcn.Á]!jr

il] L-.,t |'Il(.trrr t,,, ! chh; .

,o".pl.r r/. ,'..J,, o.,n

mr4Jono5ok (! J;L ,Li!b.

jt].nvo]lIc.ltsijlÚ.!'aól k t

Á ].d.píjltúbb m .de

dkii mütlc(.l!i ](hcílrno|ni'

lo"] h i' IL!Ín!r]..tr .!!]lL!(rnl@]! ] l,lL

íi!og llr ..lar;Ll" nT[lNi Í.!rl!]

, !prrr n ((. z.LL,t .6!,r!,,J!", r

,.! n,r., 1r ( ,1,,1,: ,t :.. . "

rhlríL rco.l ',,'l N , .(\?rl ?tcJ;L!,.]

rcr Í l \ Íolr.ll ,, !lÚA.n l, tLl,tr r rul

'.. tll I t !oÍ.LÚJ r


nÉGlcÉHE( - l,lAl cÉcE(

Iűállítás nyílik a forráskizpontban

Á xíhÚ.ális öókség Naljáinák

éelóda lÍáÍlion Eqtlsnbi és

a HiQira M.gyei lalyonanydr

zósi FoÍíi skjrqo ló.ós 'o^B

ú3át€n fuoicéhek - mi egek

cin el nyí]l íotókiillilis holnap

dé]!ií[ an.]vndk á lóíáskdzpmt

liánddme ad oühDil' A

Énd@óny lulájdonkeplen a ó0i

és nai cégBl ijsnehasonlitásáÍa

íL l;ÍóL.illlIM D\ Í.'JDi( |$l

i .Jn ,. , r,r ri, .r.,., ,

.i.r, r"L^ ,r,., r.. " i ,,.

9 VJu]Á? LJLTh.|M niY\l|t

L]tJ]ul n ]J'i]]íort li|/i$]( lu

L d,](!iPcn r l('gl !t(it ri:l.L!u,i

!ÉL lnl.]Jl/]'4J

\o l unt l' !]"^hr|Ú l,lÍ.!i

l' LhLfull'''n'J É''rkFJ!lJ

''

rDll6n rEr\{Lo,!nqJ, hu

íltr nr'.l |il ]iülr1óíLhl

;,..r.r* .i..i "

l,Lr

fl, r! !.1,1,t,J

]. pJt '1'&n (ilÍ ,'ilt

VdcljÓ.l 'u

i Jlli]óJol lrc^-

u, *l t li{,]k'" '], .^!, , .,]hü

- ]'ql l.'(4kl !l F' 'ü

tr no,Jo !r tlnLi Plci

(o]L üb l ÚL ltil[íly@c

.u|. ürl l"Í zl ^ !'EirBgc

"s\

.J! J 'Lltl!n^ Dű.lR{$j}:

ni lrr/!,rn, !q!rrrll \ntr5r l

kJllu ii.Llt uJ nLi,(,!lt io,.L!

'\Nh(o qrrll!qvrln!r,

! r,!l rL .r,! rl

lulot L.mr.,,!t h,i\,n ,,.

r{r li r dnLih a\ztirlolbD

.g}' .lll nr|LdÍc p(J ! ]i]'i r

0oBl.trLrn Mr^fit r Frcnt"n


Nem nyert, de megvalósul a Jézus-kapolnás terv

Nem nyert sem az szKA Jézuskápolnás

terve' sem a caritas

heivi teImeloket segitó elkép'

zelese a Baiffeisen Bank által

indított kiizösségépítő VeÍsenyben.

Noha előbbi kevésseltöbb

mint ezet szavazatot kapott, az

sem Volt eléq, hoqy a kápolna

köÍnyezetének megszépiteséte

iIanvulóteruaz elsd hÚsz támooatott

pálvázat közé jusson' Az

szKA-sok nem csügqednek, azt

mondiák, közös összeíogás' ka'

laka léVen a park úqyis lelúiul.

l,4áthé László Ferenc -

o leÍ! fiii]ll.rq tiigoe :l

':|.i\c..sZ

egnap érr végct a RliEiistnl(ozoseu.Llll..u1l.

sen

Lon unrrr l. a LrJ r]' ko-

fu ső támcoatás nékÜl s msqszépü a kápol á kórnyaete

zöségtijlesztést célzó ágüará'

nak x rínoga!ási proickje. Min.

isncretes, öiezer eurórl leherett

p.rlr:z l] lÜ önt.zo Lda".tgepl

r rn ekJr,l. :rl,elr udrarh.Ly rol

Lct prLizrr"r kuldrek bt,:

SztL.lr uJ' uheJl i Kr zJstgL Ahprnui

r'.rroscsi J.zLrs-l,polnr

1".,r.'er.nct r megv!p,Iekr.

t-"'" 'ér rcrre r,'b. a ( rlc.rs

at'il'ero p-!i,'rmj,' Í."." p.J g

,r helyr tcrnrlol'cr


Tegnap Székelyudvathelyen is

elkezdődött a Mobilitás Hete,

mely a biciklizést elönveit' az

egészséges és környez'etbarát

eletmód Íontossaqát hivatott

széIesebb körben ismertetni'

népszerusiteni' Ma busziegy

helyett ioqositvánnyal inqVen

lehet ütazni a városi buszokon,

holnap közijs bic ilizésre és fotó.

zásIa híviák a kerékpáíosokat,

szombaton pedig a bringasoke

lesz a Kossuth Laios utca.

szász csaba _-_ylsu.saLrao

rro t nqre o

T,zcJd.r rerrJ az r,l, ,"

-NlÍ;, ,:lrl';:r ,'iif

koulárxzat] képr'iselók' sajtószóvivó,

és n;Lgr Bcnerlek Csrbl

Arpír1 a$olgárrnexer is kcré1c

pánl1 érkczict munkahc\,ére,

vo1c iltilrek ílejéból cgv óyicl

kore , furo!r.1 mintesi j,tv\.

dl.lJ"do[t ', \ Í.hjl;'. H-*

i'ne\'ból ncgyve! hazai vtiro\slj

egvi]tr Székclv udvaLhely is k]veszi

zÚl colrbin i5 bcrlmdrc(. hos\ .t

kcr.kprL 2,. n,nr r",,,,. k,r;.,p,

redrllojk ló,c' Je ,-i].". ,..t

alk.r1onr nyil]k ri' rjk is élnek a

lehcrősér:!:cl' Cscle]rederüket iel'

EURóPAl MoBlLlTÁs }'EfE

Buszj egy helyett j ogosíwány

Nen vitás' hogv a kerékpáLozás

szc az egészség€s, xkrh. é1er

nódnak. dc lakab Áron Cslhl

városi tanlcsoi szerint Lonkrét lé_

pcsek kcllen.k ahhoz hog' kicsrr

robbe,r bi.;klinunk. .z b,zrol

sái]oslbb is le{y€n, mi több akár

divlttáváljon.

- Elnrdulr egy folvamrt, ]risz

az elégededenség és r Líváncsiság

nindrg cloretcpcrr vul . nrcnnlr

b.n nern r,oul uva..qg.,t . vcle

kedik az őnkornrányzaci képviseló.

Füzet nem csak

bicikliseknek

Széke]rtdvarlrc]ven a Mobj_

litlis Hetáek nrcgrendezés&ől a

polg. Lncrreri l,,r:nL. ,z ULlr.uheh

Inlo Egysiiler cs a Bri rg.rzz,

UJ"Jrl.|"] NÍ"zgijoln g,'úo.

kodorr mbbnapos pr,,gilnmrl

szülvecre a hétÍe Az ese'rénv'

xxozlt ]rezrlenlényezői ez a]ká

lonlból eLy infor;lciós l.iizctet

is kilJtaL' me]vbó] l ]reré]rnirnr

KOZTCKCdi\ crO r\ I fot. r brzro )r r

go5 lrlintizás sz]bi]yairól, illcrve

á !áíslc{Jon és x bicik]i kaDcso_

laráró1 nrr]hatunk neg tnéfes cs

éIdckes lú;rDrációk!;

A liizerkiadásban' szcrkesz_

tésbcn segiterrem' Katona Zoltán a

votcg eondoaub'ln ' r11]]t weíe Ker€kezó hi!atanokok. 0]csóbb' eqéVségesebb, pmklikusabb


teendóiL kózé' rle anikor csak

alkalon nyílik rá, ók is éLnek l

leheróséggel' Cselekederüker jelzésértékűnek

szánták, íelmuratva,

lrogy bárki számára adódhanrak

mfok, anikor a slusszkulcsot

éLintedenül 1chet hrgyni'

Brinqázz Udvarhelv!

résbeD segiretten, Kx.onx zo1rán .

szöveg gondozásában vállalt szere'

pcr, * kölzönc r ilL KLrbrnck La.z'

iónak, aki rúbbck k,lzr a,J]zrjnr' r

Brinuázz Udvaihely logóját' a r'en'

dezvénysorozat plakildr késziretre

- árulta d].rkab Áron Csaba'

Ma a MobiLitás Here rendezvénysorozrt ker'etében a székelyud'

'"rIely. rc.rdo,.cg korl.lede.reude.zeLi o,zr"\a,..I r unk"L 'r.ai

iiq J"r're l.]l" ' é'l'' .'olol''po.'' e' lU"dJ"nvol''r o'lrog"tn"l

'3.pj tlrrLl.aröl Ll' bic:l]i..''nc(' l' or''ro| 'l Ko'':rh L'1o.

Lr.. \ "ro (o/ponL felolr ,..u


Jelen kell lenni a gazdasági

ké rd ése k tárgyalásá nál' többok

között ezéÉ is vállalna úiabb

képviseIői mandátumot Antal

lstván. A honatva azt mond'

ia, a következő cillusban ott

kell lenni nen csak a parlamentben,

hanem a gazdasági

szakbizoüsáookban is, ahol az

orszáq, Eldély és székellöld

qazdasáqiÍeiltidesének iogi keretei

megszÜlethetnek'

Jakab Árpád

i||!! Jtr]ad@lLdÍ1l1,3Úlj..o

|-Tíohb minr hetezer kisz.rz

I '1.".' - uz RMDSZ

l '..".'., ,"'""g",".,

na meg annak a rengcreg em'

berne[a biztatisl áll a hátam

mögörr, rkik vidéki kólútjxnn

ANTAa lsTVÁN: MÉG Jo3BAN f;tÉBTÉKlLÓ!HET A MUNmM

Ü'u előtérbe kerülnek a gazdasá$ kérdések

sor,rn anoL gyózteL meg. folyr"tnorn

kell .r oarla.enu rn,'nkát

- mondra'Antal István. Az

udvarhelvszéLi parlamenti kép'

viseló szerint felelódenség lenne

most félreállni, lriszen elveszne

irnmjr ket évrizedes polidku_

"z

si rap:rztrlara. iol krepirerr kapcsolid

toké1e, Jmir a 5zó\elscg

iovohabol szerzen. Ami a firrriit,isr

illeti, Ántalazt mondja, az

Euróoai Parlarnenr alelnöke 67

éves,'arLól iem ;s bewélve, hogy

az anvaország vezeró po1irikusd

sz év keménymrrnkr után jurort*

oda, hogy vezetó riszrsé-

' A kepvrselo ugy L.tIia, rz


Alla|:a hizsnek még koÍónt S ncs Vége' ily a Vá aszlásokat kö!etóelr VáfiatÓan a qa:dasá!]ki dések k€rir nek előtérlre

xÍ]; hogy folYmrjá| l kózbenjárást

r keresztírri és uc{varhel'vi

rcrelóurlk ncgépitése érdekébcn,

illetve tovlbb Lobbizn,rk a nreglei

és helvi utak nodcrrrizálás1én.

.m,r.'hon,q'.g'.1'k nr Vrcro'

lonta nlinL;zrtréLnok csrkszclcdri

liroer!.rirn r\ LLrcren.

Tcr e"keny scgerol szolra Anra1

rnegemliterie továbbá, hogy

rrgja az újrahasznosithacó ener

gillirrások európai fórunlának,

lz ]]URoFoR'n.rk. s részt vctr

uokon a tanácskozásokon, alrel.vcken

a 2020-ig terjedó elóirá'

sok nregsziileaek a viz és szé]'

energia, a biomassz.r h.rsznos1tá'

slnak érdekébcn' s az ezt céIzó

országos rörlénvcsomag eltbga'

dlsánik is cgy]k aktiv képvisclóje

volr' példáu1 lz cncrgienóvények

Széke!y!!!]!19(!5 k9!yg4|!!1tatörvény

A PJI]Jn)enlc. ktr üLi reví

kcnr.eg.h ,(oznl r kepvtselo :z

Ágvrstih,r 184E Alaphványnil

bctó]rött eInöki llrnkcióját cnili'

rette: minr rnondtr,jövórc emléL'

házrt óp1tenek az agy.rgftlvi réren '

s ütina a !isz!séc€. k íradná egy

liatrl. clhivarott szakembeuxh.

Antal ferllénlét fejczte ki, hog,v

rö\olc larrejon rz r Jr:rlle]rszclj

vldckfeilesn* központ, m.l1nek

egvik kezdemón,vezójc volt'

s rmclv a ]avrsLatára beadott megy"

,i"..,i pJy.r..,i*" '.to

sulh.lr ncg.

S'r1rótl jck,'zt:rojl t iqén Antl1

I(r\',in \Ók \i].eÚ kivánr veréhtáf'

sínek, Ladánvi Lász]ó-Zsolin*

]z okróbel neb'Yedikei jeli;ló ki!1dötrgyülésen'

\.4". ,.ilik"'.r,. rvcn'r,oI r..' r'.,rel1 ll r',1t

r "sl.k lrrold'z m.l..' hr,ucr, he''loloír''o\l'lIl,'''"|''"

sokkJ hJtckonvabbá válhlt, ha rz úrj töivény helyi ki;tuLljdon n*

telrhri J hlsznosithxtó lózctcket és az ,ísvlín1rize1


tJ .}!/Ál{ !.{ alYsZÉKl GYa}MiitcsrEszTlVÁ!-

'v.

Apolni kell a falu-város kapcsolatot

,

' ,t,'

it!,

:),l

A hálo napos ú Épsé9et vines proqÍa rokkaltÜzde té( telc

Negyedik aÍkalommal szetvezi

meq szeptembet 20-23' között

a székelyudvarhelyi Vátosi

miniÍocipályán a Hargita Népe

UdVathely médiatánrogatását

élvező Udvalhelyszéki Gyümölcsfesztivált

a ciVitas Alapítvány

és a székelygyünrölcs

Egyesület. A szervezók szeÍint

az idei. Íesztivál lényege az,

hooy meqelősítsék az éVek során

kialakult kapcsolatot a Íalu

és a vátos között'

BcrkccziZsolt

ll li.L?] 7s' ta!:] raíq tanlp.l]

n*,',u,'J+,,],.,u.Lt't'ol l'.

."1,'i. '..r "r .,rt.'rrv rL.Lt

lrrc l]aLjó( d clnier L,izrosjtu n ].

e viJjlri cslllído|nrk' scgltjiilr

lcnnrudilltórli tclni a krllprélrii

g.rzdságolL:LL is hozjjiru1ünL

könl'vczetiuik soksziníiségénck ;L

nL{r. ,r L\.' ur rr',Lr.,r.n.,t r

rL"i',]-,, ,t s'. r.z',zr inr.rn,rJ

mindcn évbcn egvre rri.rg.rs.rbb r.r

tcttél' a rnérc!t, iq.! az idtn is úi

d.,''. g",l,,ul.J- Jr.'t rl..z'L

,rk .Ll, I Lr"g,r',t ljL,"i

Lr','rr,rLp.LJy.r.L h ,r,'.L l', on'

ni]Pos i:nncPségct szines Plosl.l'

nok].rl tiizdclték rele'

nlás ]rözöt' Neni utdsó soLban

peJig ló7bcn riirrlliere]rer oszthrnrk

nlcg eg.vInliss.r1' ár.rdhrtják

r.Lp.szcrl, t., trL * k.,pc."hrok,r

.f'rl,cm.t. A w.ntz.l. rombrr

cstlrc szabarltéri tÍnchlzzll ds

tánctrnklíssr1 is lraszúhck' ahol a

rincosok é1ó zcncs kisércttcl rcphrrjílr

l táncot. A báronlllnlbbaLnrk

és ]rezdó1olcl' árcoIntók

ser:itenek l tirlcr;r pcrdiilésben.

Á léptánc és liagyorníny

órzés xzoob3n clnyibcn nem

nlcrii] ki' liiszen 2.] s?ínIadi

ororlukció kcrii] bemmrlsL.r l

|yúmólcsfesztivil szinpldin'


Negyedik aíkalommal szervezi

meq szeptembel 20-23' közótt

a székelyudvarhelyi Városi

miniÍocipályán a Hargita Népe

Udvarhely médiatámoqatását

élvező UdvarhelYszéki GyümólcsÍesztivált

a civitas Ala_

pítvány és a székelygyümölcs

Eqyesület' A szervezok szeíint

az idei Íesztivál lényege az,

hogy megerósítsék az évek során

kialakult kapcsolatot a Íalu

ds a vaÍos között

BerkecziZsoli

b!Ireü Zso tra)[aÍq t.].'].]]Ó

A,"*"iij,.'ffi,ifit

]iiszcn csi]tőrrijk ós vls:ilnrn

LÜz,jft j5nlt( m.,:-e."..it .'

Udr.rrh.]qzck' ö',,-i't*ttdú]r.

o;bin ÁlPáá, x Otral

,4r!itti}t} lc:.io]álk ilaz}arója

clmondra' az nlci fusztivál cgYik

cé]jx rijlrLrck Lözl crósiichi r vjlos

ós a fa]u keP.so]i.iir Az igazgltó

szetm ugvrnrkkor r.okar kell

iinncPc]ni czÚ a tisz.iválon' úik

hLV".l l kozos.egL,.f . ctutioz

Az idcifcszriYálon scm idju]i

lcnneb]raszíl]vonilar n}'i]rtkoz

t.] olbán ÁtP:i.]. Áz ig.zglró sz.

vxjt hcgctó'sítvc P1ko! l\,{ónírx'

. Ci\'it]s In!nkiráLsx. r lisziiv:ij

wcÍYczőjc c]tnondri' idóD r]zcn

nroL uLirlLch zrl-i koarvq

trqrr .r(.2 c\ h." L'rrll"Jki

erie az iscrnlnyre' hogv nliltó_

kéPpen nreLin c|cljék és nreÍ]osszík

lrz ér gyinnij]cslcrlnésé.

ós a be]ijle tls,iih híZi írvcncségekct

a látogaróklril. N{in; Pakor

cllrroldra' idén Széke]vdcrzs

estL,rloz"n .r to,lbbr n.L;r $l

.Lmcly,cl- rrgjtri nenrc\il-

f.rrho,

fi non's"a.k.,r tozrrcnck. h."m

kLllfu Ltrl:' m'r5oíÍ,l i\ ő]zJ.,l]j'jrk

l Ícwn'rL pL"ljr.llk n' lJr,,'

- Az idci t'esztivál ell'almat

ad arrl' hogy íetisnrerjiik, az é1e1_

mer iicm lehut *,ll,rrunrk rrgv

kercikedelm, cLlloel rckrnte',i

A kinn'vezctűnlrben niegtemesz_

rLrt g\L,nrol,suL.\ rz rbh^ li

wulr rrmlck .nclesLr* rlnl

ndlakjöycdelftr biztosítunk

i viJé]tj csiládoknrl'' segj.jiik

funnr.rdurur-r rcrn, r krl.orelrr

gl,drsagoJ.'Lr . hol1Jj'Líil1unk

L' 'L nI.zcLul l !ÚJ.VjnU\cg.ll!]' i

mtgr.,o rloz rcwlerzr.Prkot

Móniki. A szeNezó sZcltnt' lnivcl

nindcn óvben etyre nrreanbbra

tetrék . mélcé!, iqy t]z idlD is íli_

donsígoldrrl rul'loltrk cló .rzoL

n:l-. rLLk krlitos*'J. .' '. "''

m nirl,crp,,lr.,rL ll' -" " t,,,"'"

IaPos iinnePségc! sZínes progrlnrckkalrűzdelték

re]e.

Gazdag progran:

kiállirasok, táncház

Pakix Mónikl újdonságkénr

cnrc[c ]ri ut a kiáll1tást' arne1vcr a

t"mr'.zo l'rlr.rk gralr r -rk. sr.J-

'rsvonr rinrk .err.g.rcl h,,znrk

tetó rIá, enneL célje a nlúhbavrló

visszale]rn]rés ]esz' Á szervezók

;rLr] lrénék a gezdíkat, o])'trn lietr

hrqlon,'njos szLirereln cr fel

dolgoiu ozknzn[ir hozz.LnrJr cl

r Íc*tr,;lr.r. 'unclr cL nlcot_LlrlJl.ro.rl.

nrcs srzdrnsrlkL,,; hk"r

szernrt rkrdr olvrn fcL6, aki :rrrr

v1l]rl]'ozort, hogy tt páhrlolijzós

is.l-,zdr n,urr\sr bc .r L. r,,qr,,k

r,rl A k.ll.l.J, r:.', .jt1''^'u.1.

lcsznelr: cgy iist, és cgv pá1inkás

pohál

Urrrnc',k r rc,'Jc,.nuJcjc

,Jrn l'.llrq.,J. rzr.r r zcnot rorur

]s' dnrikei xbbóI x ké$z1ÁfelvércI

bólválogatorr ki a szrkmai zsiiri'

.rmelvek a pír hérrel ezclőtt nler

hiílrt.rt cviinrijl.ső?ó lrtl[.inL

b.óPál}'áznil l éÍkeZle]t be'

Ugl.rns.rir rz u;dons.,g"k

lözr enrltrcrtek .r Penznlcntes

plrc - Csereberc pl.rccot is. mreiy

azok.rt lz érdeklódi]kct fogadja l

hitvóge sorlín' a]ri]' kj szeLecnék

próbá]ni a pénz nélkilli ánrforgal

m1rl' A lá.ogarók magu kkal Yi]iernek

bánnilyen gyűnrólcshóz kap_

*olod" rrL$,rr, konyvec. filrna

\trA) re n(ker, lesy.n rz lekvir,

srörP' kompór, aszalvány, v.rgy

a]rár sze]lerli termé1r is, például

egv népmese, és cserélhernek egy-

nrls közó$. Nem Lrtolsó sorban

pcdig kőzl,en rij[ónctek€t oszrhainik

nrce egyrnással' átadhatják

r.Lorsztrlrr.rik.rt cs Iruo].,n,h:r

"f,4,",n.r, ,r -.,".ir. "o'nr,.,,

e5Élc szxbtrdréri ránch:izzal és

ncraDitáss;]l is ]résziilrek, ihol.1

c.rncos"k elu zcnLs Lrserenrl L"p

hJrj'lk J r'Lncü' A bJ!olrJ'ÚiLbaklak

ds kczdó]'nck táncoktatók

segircnek. rin cli] Peldii]ésben '

Á népljnc és hagyornányórzér

rzonhrn rnn"]lr." ".'.

rncrul L, hiszcn 2l .z,np.!t,

produk,,o k.Lrl bcn, 'r"r.r'rr l

piumolc'lcvrLr"l wrnr.rd.,rr.

KozorrdR neltrf co\ok, nepdrl

ln, usoL. .ir.-rr\uk. furul\ ;n,lt

ruvo\nK, si:lnJ'rrlzoK, cnel€

\ek rlorJr.r( lel,nrh.ri ncg

a nlgyéfdemű. Á progranrlral

!*] rnJkLoÍ röblr(L knz! Ve.eptl

m


A ió tanulmányi er€dményeket

elérő, de nehéz anyági helrzetben

léVő diákokat támogatná a

Dr' verestóy Attila Alapítvány

a székelyudvarhelyi Közösségi

Alapítvány ú| adománygyű|tő

akció|án. A Fuss Neki! slne.

vezésű megmozdulást októbeí

huszadikán bonyolítiák le'

Jakab Árpád

pad(oh gita|epe ÍD

Ékab'

Tauss Neki! cmnel r Sz*

Hkclpdlarhelyl Kózösségl

l Alaprrvány üj adomanyglijró

akciót hirdetetr: egy olpn

megmozduhstól van szó' úo1

őnkéntesek egy jó iigyérc fumrk'

ezzel támogatókat szerezve a civil

szervezereknek. Celjuk, hogy r

hrL)i közós\tg boon'sár.r] toríj5r

!eí(m!5enck lz egye5ülerek

és üprnrn1ok ce]kitu,Cseinek

megvlLositasához',Mint be!z.'

molnlnK, l12 3Óom'tn)g}']jto

:kcrób:n kilenc civrl szervezet

projektje vesz résn' s máris elin.

dlr1t ,r fucók és az adományozók

toborzása, jelentkezése. Ha va1aki

szereure bekapcsolódnr furóként'

ugy .rdoma nyozokén r' megrehea

onl,ne ,!.ls ke vil.rsszon a honlapon

(wwwszka.ors) esy civil

retet s annrl regisaráLjon'

'reLle

|onLosr egy protekrre ma-r(imum

8 furó jelentkezhet. Á futójelent-

Ú.llps reYgrrutsÍÁxAr rÁrroclrnÁnnr

A diákokért futnak

kezés elóa vegye fela kapcsolatot

a kMlaszrort civil szervezettel, a

civil szervezet beleegyezése nélkü]nem

indulhat'

Á projekcben a Clear \!'ater

EgyesuLer. ; Dr. Veresroy AnrJ:

AJapin'jny' lz Ebremény AIlarvedó

Egyesülec, a FeeJ Good Sporr'

egyesuIer' l cyepeserr Egyesúler,

a Kapuk Iskolj;a Eg}esüle!' az

Orbin Alaprrvanv, a Szent Gellerr

Alrpjrvjni e! á szekel}gyümö]c.

Egyesüler vesz révr'

.{., ?" v:r::l"}' f-"r**v

orodrk eve mukodrfÜ A Jovo migad

vagy! elnevezésií ősztöndij

programját: idén a meghirdecett

rizenkér helyre több nrint'nyolc-

van egyetemista pályázoa' vagyis

még nagyon sot' jó ranulmányi

eredményeker e]éró, de szrlkós

anva!.i hebzerben ]évo diak éF

deináne rireg i \egirséger' Áz

alaprtvan) munKamrs ezert cgy

perclg sem haboztak, amikor a

Fus Nekil projekról hallottak,

rógón belevágrak'

- Sajnos nagyon sokan van'

rak, akil, ,megerdemelrek. ;s

Íi ls szoÍulnak a támogatisra'

ezért folvamarosan keresük a

tovjbbi iJmo{atókrt' Minde n

aL[aLmar megiag,rdunk uj,rbb

cs üiabb pénzalapok elórelemcéséhez,

s ez a célunk az SZKÁ

pro jektben va1ó részvételiinklel

]\ - m]H)Jrlz!!: miéneker lrn,nln:1.

Nemes Mci'nd, A Dr

hrcxóy Alapirvánv tigyvezetó

igazgarója ázr ÍTiondjx' résZvételúkecéppen

a pílyázatot b enyújtott

egyetemisúk segítségével

terrrzil megnlo',t:ni, orlnl

nie:zeÍu.\ln'k áz oIrkenresseget'

az o\\zetotr\ \zuk\ege\\cger. s

. fehjjnLorr rrmogatisoLbol r

diákok sz*mlr teiIodesér kr

vánják elósegiren i' S ha már a rámogacásokról

szór ejteni]nk, az

igazg.ró örömnlel jelencene' a

szló Consrr Kfr-nek köszónhetően

egy újabb középiskolás

szesü1her ösztöndijban,z új


*

t

,Jr.t

!95

1ó Fs'l|ti

Tankönyv

a székelyek történ€tóröl

Hsnömml.Jotsmddehí44?tkl,

kyÍéó á & d!ó ]lF b dry[ m*Í.b

il}skdrybmmheníoíhgbh'éN.yló

kN$]r!n.metrí3Mlgiq

t

Hí'r|E^p


Büdösfürdő:

vízhálózat közadakozásból

r L-rlr| rr r r.l-!.!.turt!.k lr!!,/.i e r[.]

5eltP|/.Í'l1 í, ,]'i it!]1[1.!i !']óts.|nt

[el! ] ].!.ttÚk. sors!.k.l Í1lE'ir:.)a.l

.rr I b, d.r.flnli' lriiztLr..loros nl.:lr--n

] t..pÚ asclilGue.tk á\ ./'.J Íral|:|jla]]

7:. nl ]lti.'l.lJó c[.|ótI!_k N_. .]n!:ei.

!g]"'ais.k..s,j! kell].Í]é|!.z.5rc!z'.zetés

iL Í [ij ito[ ll|:dadt.l. te epL _!.!.

ri


Büdösf ii rd ő: vízhálózat ktizadakozásból

Ha rem tuj]!l befe cz ]lelt.m!!káiLl]L ákkcr

]aVóle be eh.t 1'jr.r B!do51t]rdÓi m.eyal.Zta

oti]á i!Í kl...2.ey klrá11L]]a doIc5

BiL9mlkiúlFpo]g{m*t

Ö ,Lüik mrck I che

ohiák a kéDycs hc]J7del

m]g}3dzla Búdislürdón lctr

lü! ar trltn n4 -q

s YjZre7áéL leiekldólibPn

pjlvil! szeNezdL !J]r Lé*

mrnki alol Panrs:r. ir

há nz már eL s.n illo a

amlreL mc!lék'/nL a |áng!

lelepiilós b.{mlátrál eg! LjZ.

s']LaL}'ezni

si r!ó!es.Ekné] lch.ln. m{jd

^zilúIolYjzd

l1iük, Úúdoduldól he .]]d

dol A Biidóslildó AhpilYátry

L3pii]is cN.dkirályi úsZéi

ldbl] évrel ezel(lí'jLálék li

iL ói]m mban v.í*m

NiktolL igy üÉtbákal N!]

IiYül 1i]bb, ngle élhal]gdí

J!ÍiíljL d E]eDüLeskiizplnLi!

sáját kölkégiikói

'ekléli€

dikoházakvizlllnás' enj

litdfu iZ.Lapjlvány vlZ.Lúé

"11trcml!p]r!db*ZélünlI

lEfléL az .nbulké Néll

A Budoíúldó A]d!]LrÁq ve

LifI.Jl'h aár!!nI h|l!

k e vnveÉté kel á

munklLil.ólÁ YáLa6zol1

pándlala .[ázéIinEfuLd,

l$l "Nh !3 Uqyanüg} .koiuk,

i4 áG ftr',.mtl bJ

nLkcLl l iszlelát JZ. i]]j] J

li7llálózal kLapjLi*é]l, ]nely

nLndkd Hi' l,ze n tu !

,?fulkirályi V/T|'ie!i)llld


Tankffi*ryw

-É sx#&qe fr wmHl ffa;a''fima'E*fi#rffi $

ái

CSíkszeredában a me-

gyeháZán rnutatták be

tegnap A sZékelység

tÖrténete címú tan

kÖnyvct' me/yet Hargi

ta éS KoVáSZna Í]cgye

tanácSának támogatá

sáVal a Hargita lVegyei

lagvor|ányórZéSi For_

raiskÓzpont adott ki

&agLIóé!!

T ToB3z.ls munkir ÍolVd-

et,-'zte meu a ico'

l-l -ar

I Itct szrtptaset. riivet nz

az alsó tankönyv' amcly tt

székelyek tairténelmé\,el log-

1o]kozjk' Má8Íetó] nphézkcsen

]ehclett ö3szehango]ni

a tiz s7erzó munkáiát _ tÜd'

tuk meA fcronczes A]pár

történelemtanóltó]' akj nemúgiben

még Íótanfclügyeló'

ként, s7olzói mjvolLa mel]otL

a kónyv kiadásának legföbb

ülylnlézóie js vUlt' ljgy gondo

tökugyárr s' hogy ogjr ycn

könyvbon minden Íonlosabb

Bzékelyíöldi rógiót Legalább

eAy tölténész keLl képviselien'

Raita kivül tehót Foí-

Ió Albert' Hermann Gusztáv

Mihály, KádáI (,:yula, Mihály

János' Novák osaba Zoltán.

Novék Károly lstván, 0rbán

Zsolt, sepsiszéki Nagy

lgényes tankönyvből tanulhatnak az általános iskolások. Választható tantárgyként

Balázs ti'rténészck, il]etve

SóÍólvi Ándlás, sztáncsui

Sándor Józsel régészek a kajtet

szelzói, a könyvet pedig

GyÓngÍiissy JánoB i1]usztrálta'

Mcgpróbá]tak eey niné]

diákbarátablr tá n könyvet ]e

lenni az aszlalra, így tizen

kéL éves gyelekek tanáosát is

kikéIték, hisz a kótcl elsöso}

ban batodikosoknak és hetcdikcseknek

szól' de porsze '

kóZikönyvként használhal

iák 3zü1eik és nagyszülcik is'

HeImann Gusztáv Mihá]y, a

kötct fó szerkesz|óie kihang'

sú)yozta, egy kjosit nehóz voll

cgységesitcni a terminológi

át. másÍelól kihivást jelent€tt

a szakmai és az olvasmá

nyosság kritériumait is ös7

szeegyeztetni' A huszonkét

Íeiezetle tagolt kötetben bó'

Vebben Íog]alkoznak aZ eredetkó.dés

& a megtelepodós

idószakávál' mint minden

cddigi, szóke1y€kIó] s7óló

Lőrténelcmkönyvbcn' Mint

mondta, várhatóan kétieló1

érik maid a kolcloL kritikák

Egycsekbizonyáf a nem iogiák

cléggé Iadikálisnak tarL8ni'

mivel ók elsósorban az 8ka'

démiai, tudományos megkö

ze]itlsL tartották 8z€m elóll,

máslelól a szakma részéról

szerinte azi Íogják nohezményezni,

hoqy kimar.dhaltak

belólc ÍonLos adalókok' molt

az áttekinthotóség és o]vas

halóság kedvéért lemo!d1dk

í tú1zott ré8z]etezósekfó]'

i]gy€lóre az á]tálános isko

lák sz.imáIa 3500 példá y

ban nyomtatták ki A könyvet'

olsó kórben a Hargita megyei

isko]ák tÓbb nÍnt 90 százaléka

juthat hozzá, további 2500

példányt nyomia1nak októ

bcr iolyamán xováBzná me

!yei taninté70Lek diákiain8k'

valószínúteg ezután a kötetct

szabod e]adáBban i3 m€g ]0

lrel vásáro]nj'


Adományok a sÜrgősségi osztálynak

Tőbb dobozban, bóröndben

és Zsákban adták át keddén a

osikszeredai l,legyei sürgös_

ségj KóIház számáIa azoka!

a ruhanemüket' ame]yeket á

osíki Ányák ElyesűleLének

tagjajgyújtötlek'

Az adománygyújtés ötl€"

l€ vécsey Hajnaltól szárma_

zik' o tette kőZzó a Ie]hívásl {r7

egyesü]et ]eveleZól istáián, en_

nek nyoman péd ig sokan gy űj_

töttek össze már fe]eslegessé

vá]t' nélkűlözheLó ruhadars_

bokat táiékoztatottTiboldi

Bcála, az egyesület etnöke,

aki Vócsey Hajn3]la] eqyütt

adla át a csomagokat' Ezút_

tal nem a gyerokck, hanem a

kórház süIgó8ségi osztályá^

ra ke.üló betcgeket, séIülte_

ket scgíti az adomány' mert

- bár íl]rcsának túnik orrc

js Bzükség van'

Mlnt Demetea.ferenc' a kór_

báz menedzsere k&désünkre

e]mond1a, gyakran megtör"

ténjk, hogy a sürgósségi osz_

tá]yla beszál]itolL sóIültek,

betegek nem az évszaknak

megÍeleló ö]|özetben, eset_

leg 8érű]t, szakadt ruházat_

Ruhaneműíe is szúkségevan a kórháznak

ban kcrülnek be, és amikor

el kell hogyniuk a kórházat.

kii]ónbózó Iuhanemúle van

szükségük, melt €né]kü] nem

engedhetik el óket' ,Al]andÓ

szoció11s szo]gál8t működik

a kórházban, a szooiális gondozók

osztják ki a nrhanemút'

amikor er-Ie szükBég van' -

mondta a menedzsar, aki ielon

volt az adomány átvételónéi.

Mint megtudtuk, 3 fuhanemú

most nagyon jókor jött, mert

éppen e]fogyotl' Az egyesület

széró] clhangzott, ha még

szükség lesz ilyen segílségre,

toVábbj gyüjtést sZervcznek'

A csiki Anyák Egyesú]eté

nek nem ez az elsó ilyenjelle

gú akciója, korábban a kórház

gyermekosztá]yáIa is vittek

Iuhanemúbó] és jdtékokbó]

álló csomagokat az otthagyotl

gyerekek számára.

Kováos Attila

Támogatás

az egyházaknak

NÖVelte a iÖrtén€lmi egy_

házak iámogatására s?ánt

összeget Hargita Megyé Taná

csa' ebben az éVben egyház_

lámogatási progranr jára 775

ezer lejt külÖnitett el.

A támogatási verzódóseket

Borboly csaba tanácselnrk

tegnap írta alá a csíkszele_

dai megyeháza gyűléstermé'

ben á történelmi egyházak

képviselőivel. Az eseményén

résá vett Támás Józs€í ró_

mai'kaiolikLrs segédpos_

pÖk' Bolos Károly' a ielcsiki

Íómai katolikus íóesperes'

vass Zoltán1stván alcsíki

római katolikus főespelés'

Dávid Zo|tán segédlelkés2, a

vékelyudVarhely' római katolikus

fóespeíesi kerÜlet kép

Viseleiében, Antal Zoltán' a

szélclyudvafi elyi lelormátus

egyházmégye €sperese' simó

sándor és Lórinczi Laios

esperes a vékelyudvarhelyi

unitárius e8}házkÖí képviseletében'

Válámint 0ltean

Páráschiv a Hargita és

Kovágna me$/ei ortodox

egyház képviseletében'


Van érdekltídés a htíszigetelés iránt

TÖbb cSíkSZeredai lakástu laido noS i egyesLjlet

is jelentkezett a tÖmbháZ hósZigetelést kor-

mányprogÍam joVó éVi kiíráSáÍa' október 15-

én derül ki. hány tÖmbháZ' illetve lépcsőháZ

rendelkezik a SZükséges onréSZ ÍeléVel.

Krvács Átti]L

T.t áI szeotembéf ts_én ]e

K |fut a iövó évi hóságole-

IJ'Lési p.ogramba történó

ielentkezé8 elsó határideie'

amjkor az önrész 25 száza_

lékának meglétét kellett iga

zo1niuk a lakástulaidonosi

egyesületeknek' s lista még

nem végleggs. Ámint Támás

lmrétól a c8jksz€Iedgi pol

gármesleri hivatal laká3_

tulajdonosi egyssülstekkel

kaposolatot tartó ilodáián&k

vez€tóiétót meg1udtuk, ván ór

deklódéo a hószigete]és iránt'

de több lakástu]ajdonGi egye

sület egyelóre még a szán_

dékot é8 az igérsteket tudta

felmutAtni''Á legnagyobb

Fobléme a pénz összogyój_

tése mindenki számárA' Ezó.i

is döntöttijnk úgy, hogy nem

zárull le s jeleDtksz&, sz elsó

he]yott csak a második határ'

idöl. októbe. ls'ét vesszük fi'

gyelembe' akkor húzzuk mgg

a vonalat, és kiderül, hdny ielentk€zó

vsn"-mondta Tomás

Iffe. szerinte e]ég sokaD ké_

te]ysike1 is kiÍejezték, ho8y jövöben

tud_e majd lo]yt8tódni

a hószigeteléB, viszont &hhoz,

hogy az önkormányzati kép_

vise]ó_testűlet határozatot lo'

gadjon el' és megkezdódjön 3

dokumentációk összeállítása'

íel kel] mutatni valamit.

októbor 15_éig a ielentkezóknek

be ke]l mutetni_

uk a 18/2o09_es sürgósségi

koImányrendelelb€n slóírl

önrész összeseü 50 százalékának

meglétét (400 suró/

16}ró52 ] igazo]ó dokumentumot'

azaz a lakásttrlaidonoEi

táIsulás nevére szó]ó banki

kivonatot' Áz iratkozási do_

kumsntációnÁk t3rta1maz_

. '] Á h6szigetelést most js sokan tartlák fontosnak

nia kgl1 továbbá a 18/2009-es

sürgó6ségi kotmánylgnde'

letbe iogtalt 3_as. 4_es, 5'ös

é6 6_os függeléket' azaz a

szelzódést, a lakáBluiajdonosi

társulá3 határozatát,

a típuskéróst és a ll ajdo

nosok listáiát' A Íel8oroltak

me]]otl sziikség van telek_

kónyvi krvonatra is. Á doku

mentáciÓt 8 polgármestefi

hivatal ]akástulajdonosi tár

sülásokkal kaposo]attartó,

4á_e3 6zámú irodájába lehel

bertyújtani' TamáB ImIe azt

js elmondta, már most van

legalább tíz olyan ]akáEtulajdonosi

egyegület, ame]y az

ón.ész 50 száza]ékával lendelkézik.

A hószigetélési proglam

idén még nem Íolytatódott a

kormányzati iolrá8ok hiánya

miatt' így cslkszeredában

összesen 38 tömbház, illetve

léposóház lakói váIják a munkálatok

elk€zdásét'


:' i.l

i,1

I ..1

at

ir i: l, rr'r l.

ff nr'....-, i ,:

.:'.-.

!:,t :] ,:rt. ,:rrl, ,. i :. ai i:a:jr irr!i,, :

,.t :

a

lll r:r r.:.' . ,,..,-:, :

BenVÚ]totta aZ orSZággyÚléSnek a Fidesz KDNP a VálaSZtáS e ]áráSla

Vonatkozó tÓrVélly]aVaSlatát' ESZer nt cSak aZ SZaVaZhat ma]d ak kér

fe Véteiét a néV]egyzékbe' a Vá asZtás fe ratkoZáS bevezetéSe érdekéL]'.l'l

'. "lro l, i odo lh. l-

||]Az országgyűlés elótt a Választási eljálásía Vonatkozó töÍvényjavaslat

^

z öld]rtul\én\r mcgvo]

A;:r.-lr:i"""'$::::;

Lere]Üo]


Á7old' d/svs e\d F|" Ipt lt "1og'P ' lP ,e-I'ovidlv.'d'el'pL

^ölo tL!n'p'íé ódton' rpme''',oPr ogona' p r.orp_e.'o loz

Í'llel_ó p ó|o"_re5pl'S/P'LP'_lU Jgün,' e' ld Bl lp'e ö se8P' á'

__ónll( laÍldlmdo'l' d --'do^'p

^

pIon\,"-d t npr egy' // l'

K""d,res sLerei en]l '.l 57ákos családtagoddal prob émád

Van ne az S Ms'Íovettó! Vá rd a mego]dástVagy aÍa !5itr7 etes

tó AZtotthon kelLmePbeszé n, Vag! salyosabb esetbeneVonó

kÚra'Ak In akar al il tat r|eg\]esa Íeketéi a háZakná]vagy a

kocsmában kétsZeí€sáron 5.

límiéllm

N']ogkéIllém Vópen aZ gllg.iÓ Lrrat hogy ha már yen szépen

megtl]dtaoldan ]elóÍ!,]a e ókészítijse neka Sorsát. akkoro d a

meg.z oda V ss7.5zá]]iLásLrkat

Egy szlil

AZetésZ5égL]Í]VslégVe enragáL'McnnyIpéllltelkér.z 5kola

é5 óVodakezdésle. S ak nek i lcs al s mEgke cs ná t.ssa de

o

Ne|lkaotamVáaszlsenktó h()gye42 ce5gy-"lnlekpón7t

neg kéneem""]"Ák Úgy látsl k egyes enlberk-Ék 1e! tud|.ké

l1oszon]',rk' ]ogyir]]gÓdlkl lav .p n.tt NeÍn tűÍ e. Úak.

52.b.c]ság és a!á sag k()l aiolZa; rÍleg]e entctas'nt L]]a epokrir

kc heyell ésb'tosJl e [o!illn i)lllol 5 hogy-lllesl]]an.

a5ikcs r]sÚban torténó !ag! el ! a:]ZtoLtdo gokíi lA Lólegtiiz

hr7 ]eÍlke egy Ia,rjlapoi l11c]]]e '"rlte|n] h.Iem ""!yverijbb

nlcnl _!5 5e!iton .z Ó liéntesi5 h Vali1sostÚ/r tókáiés a5ck

f. ]!táls.l A.|ali vempontl kbó eÓltea.é],it és..]

nirkkÖsZoihetóe| !]'JIdo L]i.5LkelLr1 !aÍs:jitá5

Eg' a,ok kó'til. ákitjmogát1á, és rai2Ük5ég' akkoi újból tá_

mogatni Íogja csikc9ic5ó falU apjátl

' po o

o ooo oo o b

l.lte'l !o l,r 5ZÓ n hogy !Zé!yc ]_"k '|eELr k.t' m."rt 0l e!]'

é cir]n kele!/ll] al Stell Jo !a. !o t L]]n[Ét f Ó.] l r ijrdÓk'rt

sck m 'de|en átregii'"it' Láp j t.. | 1etlrennlrnk irálm ba irt

m ]ket lelelsóg,].]gy l a j. Lt.t ILrLaLott így TL l tLrn(,t Ólrn il

|."h-iz:jé!]el1cll és !..H]e I al é et élie mÓl hllgJ, Úg,/ .Z|rcssi]k

cn]'"lL1i5ank.t.ÍUg]V.nn'rl K."lÉlll .ól7. r:Ll rl ]]cll l.'s:jl

nd !:Ú eflber'"k""l 'é. m;dk.zLrlk0nólt tt.rZ egéll kaias:ja!]

n '"rt011 tisok elll!el lcZ]ó !rr t l5.Zte.tte]


Ö_

I

1"r

;!i


utitiJiHiffirlii

J4rda, 2012. szeptember 19.

nr !!totsm E0 rir


'i/t

,r .li!,lr e r :[ rr r _.,.

. . ,,r r".' L rf .1'l


Snkal liák a fei$qészítés költségeit

I a


Bélint Klga Katal'j!

Kjleno udvarhelyi isko]á_

ban összesen tizcnóL nulladik

oszlály indult: a Bcned€k

Elek Pedagógiai LíceL]mban'

d 'Iamásl Áron E]méleti Ljoeumb.n

és a M&IÍn PPtda ElméIeti

Liceumban egy_egy, a

Baczkarnadarasi Kís (;clge]y

RoÍolmátu3 Kollég umban'

6z 0rbán Balá7s Altalános

lsko]ában, a l'ompa Lász

Alta]áno3 ]skolában' a léL

ló Imro Zene- ós Képzómüvé

6zetj szakkazépÍskolóban' a

Beth]€n Gábo. Á]ta]ános Isko

lában ós a x'IóÍa felenc Á1ta

Lános lsko]ába n pedig két'két

olókész]tó osztály kezdt€ meg

tanulnlányait' Ezen kisdiákok

számóru speciallis osztálytermeket

alakitotLak ki' am€lyck

bútolzatukat és diszitesük€t

tekintve átmenetet kópeznek

a napközis és az iskol8i tan

telmek közőtt' tjzekben az

os7táLvokban azonban - a Be

nedek r]]ek ledo gógiai I'Íceum

stcp bv stop rendszcrét kivóv€

(egy ango] tipüsú oktatásior'

ma' jelentése: ]épésróI lépés

re tanü]ni) 8-12 óIa kijzőtt

zój]jk 62 oktalás' afuvid plog

lanl pedig' az igázga'

tój szerint, sok 'sko]ák szülÖnek okoz

iejifuést.

(gÁrÁ'rÁGoÍ vlcYiz[Á(

Á vlnax!l(I!

''MáI

a bejlalkozás solán

!ölrb szü1ó is 'Iclvetette a dé]-

xlán lirgla ].oZás kólüéset' *

NI !!l n(]lunk ni.cs lehelö- 'ségűnk

ilt'en programol in_

ditanj' nóhányan át is ilatták

gyeloküket nás isko]ákbs'

ám a legtöbb család nagJszi]_

lÖ,k, .okonok segitsógéve] mcg

tudta oldani e problénát' Má_

sok pedig olthonra Íogadtak

valakit gyerekűk mellé, hogy

vigyáZzon rá addjg, amig a

s7ülók ha7aérnek o munká'

bó]" téjékoztatolL t]ébos An'

na, a7 olbán Ra]ázs Allalános

Iskola igaZgatónóie' hozzó_

Íúzve' mindössze két gJerek

szü]ei ragas7kodtak . déiutáni

iog]alkozáshoz, ám igJ is

]9 nu]ladik osztál}o3 }isdi_

ák k€zdte nálLtk a tanél,€t' Á

l'Iarin Pleda ElnróleLi Líceum

sem rcrvezett jl)'en programot,

melt a szülók egyá]tá_

ián nem igénvelték 'áru]ta el

stana ]Mánásoi igazga!ónó'

A Slrp 3Y Saal nEGoLo^!

Á

'loB{ÉHÁaÁ

A Renedek Nlek Pedagógiai

Liceum számára nem

je]ent ploblémát a kisdiákok

dé]utánj Iogla]koztatása,

ugyanis az elemi tagozal

progÍamiáhozhasonlóan o

Ma]om utcai Zsibongó napkoziben

kia]a kított eiökésziló

osztá]yban is step by st€p-

IendBzeI mükődik' Ennek

az a]lernativ nevelóprogramnak

megfe]elóen a 26 gye_

rekle reEge] nyo]ctól délulán

négy ó.áig pedagógusok iel_

t

ügyelnck.',Kis csopoltokban

doigoZunk: kommunikáclós,

matemat jko i_környcZet jsme

ret j, Drüvészeti,szer€pjáték_és

épitóLevékenység központo_

kat alakitolLunk ki, amelyok

ben a nép io]yamánkűlönbözó

tevékenységck iolynak májd

o]} nródon' hogy mjnden gyo

lek mjndegyik kÜzponlb{n

dolgoZzon, ós mindnyájuk

llak legycn lehetósége hoz

szó]ni az adott témákhoz.

Renget€g játék' SzeméLyiség

és készségÍej1eszLó gyakor

]at is kiegósziti az inlegrÁlt

oktatást' mondta eL az osz

tály két tanilóIlóje, Miíose

Zsuzsánna és Kapusi }]mese'

LÉ{€]aJií!í vÁtlÁÍ'

A Pal]ó lmre Zene_ és Kép'

zómú'!,észoti szakközép

jskolában, a TamáBi AIon

Elméleti Liceumban' a

Baozkamadalasi Kis Gergély

Relormátus Ko]légiumban' a

Tompa I'ászló Állalános t6

kolában' valamint a Belhlen

Gábor A]talónos Isko]ában a

kjsdiákokái délelóti is oktá-

tó pedagógusok bcvonásáva]

szerve7nék mcg a délutáni

fogl3lkozásokat' Ezok á]ta_

lában d01ulán nÓgy, es()tleg

ijt óráig lartanának, es ma_

gukban fogla]nák óz órákon

tsnultak jiltékos elmé]yíté

it 'ltittl.lnt ili liliil

'r,,,.11,,,,

'r / ir. :- | :

it1 tlll" t11,111,1'.1 iq1l,,r'

i,lr ,; 'l

sét, va]amint étkezósi, a Ta

mási Aron tlmóleti tiocum

esetében pedig a]vásj lehetó'

séget is bjZtosítanának a gye

rekeknek. Ez azonban egy

i3kolában sem o]dható meg

ingyen' ugyanis mjnd az ébé'

det, mind a tanitók plusz

rnunkáját ki kell lÍzetni, ani

hozzávetóleg napi tiz ]eje6

kiadást ielentene a szülök_

nek- Ezért' mint é Pa]ló Im

I€ zene és Képzómüvészetí

szakközépiskola igazgalóia,

Bodurión Jáno8 elmondta' az

iskola kiná]ta leh€tó8éghez

való hozzáállás az árak lüqg

vónyében váLlozik' va]ószinü

leg ezzcl magyaráZható, hogy

a Tomp{r lászló Alta]ános Is_

kolában mindijssze tiZ 5zü1ö

igénJeltc gyerckónek a nap

közis ío!la1kozást' ó ]\'lóra

Fcreno A]talános IskoLában

pedíg csák négy ielentkczó

lett volna, igy ók nem indí|a

nak délutáni csopoItoL' tjddig

a legm6gasabb ic]entkezósi

arány iiLv€nszá7jalékos volt,

a BeLh1€n t]ábol A]taláoos ls_

kolában' aho] a tervek szelint

lövó hóten kezdotél iS ves7i a

pr0gram,

A Ba.7kámadarasi Krs (]or

goly ReÍormátus Kol]égiumban'

a Tamásj Aron Nlmé]cti

Liceunban és a TomDa l,ász

]ó Áttatános lsko}á6an még

kéIdóses a dé]utáni oktatás

inditása' a két kőzépiskolában

azé.t, melt a pedagógu

sok még nem egye7tettek a

szü]ókkel, az álta]ános isko

lában pedig a kevés ie]entkezó

miatt' Á pedagógusok az

]skolák mjndegyikében opti_

mistán' íelkészűl|en kezdik a

nul1adik osztólyt, és nyiLottak

a szülók öl]etejle mondták

el a tanintézetek igazgatój'


Ktrt kmn:ektrB'1 & vármsatyák

AZ egéSZSégeS é etmó

dot' iL etve a kerékpá

roZáSt népSZerúSitet-

ték a SZéke yUdvarhe yi

Városatyák: a po gár

mesteri h vatal, az

Udvarhe y lnÍo Egye

SÚ et és a BringáZZ,

UdvarhelyL mozga om

szervezte ]Vob Iitás

hete programsoro-

Zatba bekapcsolódVa

tegnap regge bcklivel

mentek dolgozn .

KovilAlLs?ter

Bár a telvek szelint Bunta

Levente polgármestel is lészt

ve11 vo]na a Íígyelemfe]ke]tó

Antal ismét képviselő lenne

|||A biciklizést népszerűsítették a Város elöljáíói

Antal IsivánparIamentiképVise]őkedden koÍadé]Utánsajtótáiékoz

tatónjelentette be, hogy smét ind!la parament]Választásokon' ha

az Rtr{Dsz Hargita nr egye i sze rvezete a2 október 4_e je Ö ó kL] dött

gyű ésén is Íábólintje ölésére' Elrnondta, a VárosiszeÍVezet által

inditott LadánylLászóZso toi nemtek nij VetélytáÍsnak: 'Graiulál

tam nek]'éssoks kert kíVántam' mondta Antal. KijeLentette, hogy

a ínegyeL nregmérettetésre 7218 szenrély aLáírásátgyújiötte Össze,

Valamini 10 szék]szervezet támogatását szerezte nreg'A húszéVes

képvise]ő tapasztalattal rende]kező po it kusazt mondta'íe e|őtlen

ség lenne Íészéíól, ha nem indu na'

J. A"

akoióban, kedden regge] ki_ A lészvevók tiszteletköIt 1et

]encre Benedek Áryád Csaba tek a városháza téÍ körű].

alpo]gáImester, Jakab Aron Á széke]yudvalhelyen is

Csaba és Ku]osáI széke]y Á!- megr€ndezett Mobi]itás hetila

önkormányzati képvise te ma is lo]ytatódik: minden

lo.' 'lp \p 6 polq8rmps Pli o


GyÜ mÖlcsfesztiváI

a székely válasz a válságra

c5!tÓrtÓkÓ. szepteíber2l jn:2akmá ko.

ÍerencáV. lesu kezdetóia V UdV.rheyszél!

G]]ÚÍral.slelliVó a Slak. !!dva. ]ey

n].lf..Qi yá. l k.?.sség g.za.s'igra_jpitet:

|ezdeméryezéS mouE. ommi nótie k magjt

ezútta iE!dV. lreyszék kÓZosség .sszo.y.

ki.é]ak mr]a a h.!y.má.y.5 haz ek!arokirré.

su orpoket de. g!Úmolcs! rner szi nos. ó

ad:i5sa k! tlriij5 proglJ | Ír. as rnŰsotr. s

(ui!!lsrllr rlolr3nlrd d n)!v,Ldt

mL iel]esü háLlíá$al lálák.

l;'

rfie$szé

"öfcs

o


a mí széke]y vá]aszunk a

válságra' a szü]óföldön va

1ó megmaradás veszélyezte'

tÉsére, Íoga]mazottolbán

Arpád, a Cívita3 A]apitvány

regioná]is igazgatója csütór

1ökón déle1ólt a szelvezet


szék€]yudvarhelyi székhe_

lyén. Az Udvarhelv8zéki Gvű

mö]csiesztivá] és az azl

megelózó közösségi Inunka

t€hát a \'idék és a város közti

kapcsolatot hivalott megelósi_

t€ni, a tudatos vásárlás gya'

koÍlatát népszerüsjteni, de a

iogyasztó és telme]ó közti sze

mé]yes kapcso]at kia]akitásá

Ió is alkalmat teremt' ,Azokat

űnl)epeljük a hétvégén' akik

sznek a kőZősségben, akik

értékesetlelemLenek" Íejtet_

te ki or.bán Arpád.

Á továbbiakban Pakot Mó'

nika, a Oivila3 Á]apiLvány

p.oi€ktveze1óje vázo]la a IV'

Udvarhe]ysZéki GyümÓlcs

fcszti\rál prolramját' kiemel

vén: a i]zeryezóosapat nen

aZ újdonságokat hajs7olta'

han€m azt' hoey a meg]évó

rete]ó_ és gyümö]csie]do]go

zó eszközöket tekinlhelnek

meg az érdeklódók, ugyanak_

kor a Gyűmd]csözó érték€ink

oímri f otópályázatra éIkezett

iényképekbói rcndezett tát

]at js megtekinlhetó ]esz' A

Í€sztivá]t ku]tulá]is kelet kí_

séIi, hisz a szinpadon 323

udvarhe]yszéki Íe]lépó 23 plo

dukcióva] várja az érdekló

dókel' szombaton é]ózenés

szabadléIi !áncház is lesz' de

a rendezvény Lelies Ídeje alatt

iolyík majd a cserebele vásáI'

ahol mindenÍé]e gyűnöloscsel

kaposo]atos telmék cse'

ré] majd gazdát. Tekintettel á

tava]yj nagy sikerle, ezÚtta] js

Gyumőlcslurf ang játszóhózba

vá.ják a iegkjs€bbeket, de 1cs7

a vjdék gyógynővényeiról szó'

1ó elóadás' Lovábbá gyümö]cs_

telmesztésj lanácsadás is' Áz

UdvaIhe]yszékj Gyümö1os_

Íesziivá]nak tavaly .l4 ezer

]álogatója volt - tudtuk meg

a cél viszont nem a nagy

számok ' haiszolása'NLnos

szúksóg csóoselékre, hisz cz

I l I oíbán Árpád és Pakot futelinda számolt be a közelgő fesztivál rászleteiről

eg} í'soládias lendezvén}'' gazdasszony' akik a cívítas kön a Természeti éItékeink

- "" rgo_tyo.," s7abó qlli|" AIoo' \j-} ö.?p''Ú/,'F g]'i_ .o'osspgün\ i\o e ' inJ

a Gyümö]csÍeszlivál idén is mölcstelme6ztósi képzésen konlerenciával veszi kezdetét

vjsszátéIó ,,hangu1atgazdája". is lészt veitek, va]amint 30 a széke]yudvarhe]yi Múve]ó

Á rendezvényen €gyéb_ kÓzépiskolás és egyetemista dési Házban, ahot be]Íö]di és

ként kőze] hatvan önkén_ diák. Me]]esleg a hagyomány_ kü]honi e]óadók osztiák meg

tes segédkezik: 25 30 o]yan hoz híven a IV Udvarhelyszéki tapaszta]ataikat' sikertöÍté

udvarhelyszéki gazda é3 GyümölosÍesztivá]csűtörlij neteiket'

A gyümölcsÍesztÍvál

pÍog]amia:

PÉNTEK

10'00 - Kapunyitás

13'00 - RLlgonÍalvi, kobáifa Vi

gyerekek: néptánc, színdarab,

16'00. Ünnepé yes megnyitó:

ToróArpád népdalok; ünnepi

beszédek; székelyszentmihályi

citeíazene

u00 - Farkas aka Dobó,Vá

gás:néptáncok

1730 Zetelaka:kisfurulyások

zene összeállitása

i8'40 Tonrboasorso]ás

19.00 M es_"mondás] TófáiV]

I'l hály

20'00 - Kapuzárás

SZOMBAT

1000 Kapunyitás

11'00 - LekVáÍóző Verseny

12'00 - siménfalVa: színdarab'

gyermeknéptánc

13'00 Gyú m0lcsÖzó éítéke nk

-fotókiállítás megnytó

13'30 - Előadás a gyümólcs0k

15 00 - VeÍsenyek díjazása:

Lekvárfőző veÍseny, , Nevezd

be tiiokball anyutegy ÜVeg lekvárrall"

Verseny' Gyünr0]csÖzó

éÍtékeink fotópályázat

16'00 -csekefa Va Bögoz' Ke_

cset' F ítosmadonos: fl]Vós7_Ó

ne' néptánc

18 00 - UdváÍhe yTáncrnűhely:

szabadtéri Mncháztánctanítással

18'40 Tonrbo]asorsolás

20'00 Kapuzárás

VAsÁRNAP

10.00 - Kapunyitás

11 00 - T_"r l'em]ltató

11'30 E]őadás a gyü mölcsÖk

tárolásáró

13'00 - Faícád' Zetelaka' orosz

hegy: néptáncok

14'30 széke]yderzs:népdal

kórUs

15'00 - Ú]ke, Ma|oÍnÍa Va:nép

táncok

16'00 - ósz hálaadás:Lász ó

Ati la p]ébános

16'30 BÖgóz]asszonykórus

1700 KönnyűzenejmŰsoí:

Gyrrgy Lász

1840 -Tombolasorsolás

20'0o - FesziiVálZárás

Ál|andó programok:

székelygylimÖlcsludakozó'

Gyünr0 csf trÍíang Játszóház.

Teatanácsadó'',cyt]mÖlcsözó

órtékeink" fotópá]yázat-kiá -

litás, Rég idók gyű mólcstára,

cserebere' Inics]klandó Ízek,

ilatok' Jó hangulat szórakozta

tó e óadások


Tann: k*mywbmrl m szmkeEvs*m tq"}rfr{*r;eÉc

A Sajtó ]óVo tából máról_tesir]hetiLrl]kari.Ó hogj/

a ternatiV tanko ]J'V kéSZL] a sZéke yek tÓrtine

téró ' A kÖ|-VVet teg|ap dé L]tán a CSikszereda

megyeháZa aulájábaI rnLrtatták be

simó ['ÍártÓn

Hernann Gusztáv MihálJlorLénészt,

a Babe$ Bo]yai Tu_

donány€gyetem .djunktu_

sát, . kiadvány kooldjnálorát

kéIdeztük irnnak talta]máú]'

I]]mondta' hogy huszonkét fe_

jezelre bontották ó lémát' és

minden egyes részt a széke]y

fö]dön éló és mükődó szak

emberekre biztak, hogy ki,ki

azzal a szakterű]ette] foglal'

kozzék, amelyet behatóán is_

me.' Ennek a]apján kerü]i sol

a széke]yióld átalános benu

tatására (szelzó sepsiszéki

Nagy Ba]ázs)' aztán követ_

keznek krono]óg1ailag a ,,lec_

kék": A széke]yÍdld óskori és

ókori története (sóÍalvi And_

lás sl6l]osui sándor Jozsej], A

rómaiak és d népvándollaskol

idószaka (sóÍa]vi-StáncsujJ'

A magyar honiog]a]ás. A 3zé

kely beÍelepű1és e]ózményci

(sóíalvi'stáncsuj), A széke]y

eredetkéIdés (Hefmann]' A

szókelyek ]ete]epedóse (KádáI

Gyu]a]' A székel}ség kőzig.7

gatási szerve7ele. A müködó

székely autonómja [ÍIermann]'

Széke]v íalu_mezöváros

(Helmann], A sZékelyek háIorn

rendje (Ntihály János], A l,áttozásokkola

(x'Iihá]y Hermann),

Egyház és müve]tség a kozép

ko Székelyiö]dön(Hellnann]'

Az eldé]yi feiedelemség és a

székelyek (Mjháha, Egvház és

mü\'e]tség a iejedelemség ko

rában (Hermann c. M. orbán

Zso]t], székeiyek a Habsbwg

Birodalomban (Hernann),

Az 1848-49 es iorrada]om és

szabadságharc a Széke}yjö]_

dön (Kádár)' Az önkényuralmí

rendszer 1849_1867ífor_

Ió Aibert), Az osztrák]ma

gyar dua]izmus kora fNovák

Káro]y István)' A széke]ység a

nagyhábolúban 1914_1920

(folró), K]sebbségb€n Nagy

Bomá|lábdn 19l0 l9a0 |EoI_

ról' A,'kicsl möe\a| v dg és

a széke]ység, A s7ékelyek a

második vi]ágháború idején

1940 1944 (Ferencz s' Álpár),

A szék€]ység a kommuniz_

mus jdószakában (Novák Csa_

ba Zo]tán), Kitekintés 1990 tól

napiainkig (Novan Cs. Z.l.

.Az eredeikérdés és a meg

te]epedés idószaka sokkal

bóvebben jelenik meg a kö

Letben, mint minden eddígi

széke]ységtörténelben' hiszen

az eseményeket napja1nkig

hozza mondta Hermann

Gusztáv Miháb'. A]cjme sze

rint ,'kézikönyv és tankönyv

az álta]ános isko]ák Vl. és

vII' oszlályai' va]amint mjn_

den érdek]ódó számára''' te

hát bárkj használhatja, még

az anyaorBzágiak ís' ]]]uszt

.átola Győngyőssy János, akj

szines' koIo3z1á]y orientált,

de szakszerÚ képek€t raj_

zo]t' Gyöngyössy egyébként a

széke]y templomelódók,,ma'

dártáv]alos' Iajzaival vá]t is

merttó, komo]y IálátáBa és

tapaszta]ata van a témijra.

A kiadvány a modern tan

könyvek iormáját hozza:

tőIzsszoveg' ebbe beékeló

dó ,,ab]akok", azaz magyalázó

vagy egy_egy kapGolódó rész_

témát kífejtó kB adalékok ta_

lá]hatók' keretben e]különitve'

Á kötettel most egy olyan

kelü] az isko]ások és

az

''eszkijz'

órdek]ódök kezébe' ame]y

hosszú évekre' akáI évtize'

dekre neghalározhatja majd

szék€]y nemzeti ijnism€retün_

ket és önbecsülésünket


I*tikon elevencelliq xeg a ,,kicsi magyar viiág''

Á s7ekelvUdVá.helVr vá_

A:::1,-"nr;i;t"x*lr

Tanács udvsÍhelyszéki szel

vezete közös kezdeményozós

sel em]ékezett meg a magyal

honvédség .l940. szeptembel

17 ei lrevonulásáró]: a ]akosság

segitségével összegyújtötl,

a je]es eseményt idézó

iényképek, dokumentumok

digilalizá]t máso]ataibó] kiál'

litást rendeztek. A könyvtár

a]agsori terméb€n he]yet kapó

tárlal hétÍói megnyitóján Nagy

Pá], az udvarhc]yszéki EMNT

elnöke e]mondta: a szerve-

zet nem vélet]enü] válla]ta,

hogy jly módon em]ékezik

mega 72 éve tóItónt esenény

ról- ',Kieme]t leladatunk, hogy

a magyar állampo1gáIokat

segitsük, tarta]ma3 ku]luIá

1ís pmgramokat szeN€zzűnk

nekik' Az esemény kapcsán

a visszahonosításló] is be

szélhetünk, hisz az idósebb

korosztály néhány lagja ma

ga is átéltc a bevonulást, azt

követóen lövid ídeig magyal

állarnpolgárként é]hettek Er

dé]yb€n, magyaláztaNagy

lál'

Viszonylag lijvjd

viszonvlap r'ijvjd idó álát|

" . 1nilr|staKK]'T

7,'dtK€pr-.

/l szile]yUd\ arb€h i Pro

Ai;iir:Atfl'Jitl,'t;

zijtt é Babeg Do|yai ludomá4y

€gyetem szókclyudvaÍ|elyi

lanjtóképzó Fóiskolájának

c1óadóteÍlnébe11 háfomnapos

I€]készitót ta.t o]yan pcda

gógusoknak' neve]óknek és

szijlókIek' akjk autistákka]

foglalkoznak.

Az Autizmus?|' sajátos á1

]apot Bajélos támogatás

cimü felkészitón, amcly csü

LöItökön leggel 9 órakor a

PIo Autist Alap'tvánv bemu

tatkozásáva] tozdódik' a5

szemé]y veszszt' A háromnópos

felkészjló e1só napját

az autiznrtssa] é1ó gycrmc

kek viselkedésprob]émáinak

csökkcntósóról, napj és sza

badidös tevékenységűk ncg

sZerVeZéséIól, valamÍnt a

motivác óról és . jutalmazás

a]apszabá]yaiIó] szó]ó c]Ó

adásokkal k€zdÍk' Pénteken

dóLc1ött a7 óul]sLákkal Va

ló kommunikáció kialakjtá

sáló1 és speciá]is tanítási

stlatógjákró] hól]|atnak e]ó

adásokat a pedagógusok' ne-

szépszámú íotó és doku

mentum gyú]t össze, nlond-

La jolyLaLásként szabó Károly

kőnyvtáIigazgató, k jhang

sú]yozva: az 1940-es jeles

eseményt ielidézó dokumentu_

mokat és fényké.peket továbbra

is el lehet juttatni a könyvtálb6'

az ezekról készitett digí

tá]is máso]atok a Városi tóka

alchivumát gazdagít ják majd-

Á iolókiállitás ma még megte_

kinthetó a ktinyvtár ]átvány és

hangzóa\yagrészlegén'

A |ár]atnyitón Iészt ve_

vók közű] páIan mcgosztot

ták korabeli élményeiket,

maid sol kerű]L egv szenzá

ciós képanyag ]cvetíiósórc: ó

korabeli híradók anyagábó1

qss7eélliloll jó egyóIás íi]m

Eszak'Erdó]y vi3szatóltónek

€lózményeit éS aZ 1940 szep'

ton]b€lóberr le7|itott tervsze

lii vjsszafo!]a]ást, a nragvar

hadseleg b€lonu]ását és örőmtcli

íogódtnLi1sól írU1atltr be'

Egyesek könn"\ros nos713lgió

1,a1, mások a bet€lieSü]et]ensóg

keselűségé\'el kővelLék a pel

gó Íjlmkockákat.

Kovács Esztel

velók és szülók' Délután az

iIott és rajzolt viselkedésj

szabá]yokló] és kommuniká

LoroI hasZnálaláIól Lanulhat

nak a ielenlévók A Íclkószitó

második napiát élmények ós

tapas7lalatok megosztásá

val zárják nlaid Szombaton

kol4munikácÍós kártyákat

é3 lr'n kdDyveL is készíten€k

a lészvcvók. A hálomnapos

képzést a békésosabai AUT

PoNT Alapjlvóny szakembe

s- E-


&l!c*Nw*kn r il}E1rÍ ytt*xrsl !:rxx'ly*cl*N maKK3'

AZ Ud'farhe ysz-Áki á ]attartó gazdáknak aZ e _

mÚlt hónapokban iS Sok kárt éS eZáltal boSSZú_

o-oto'o|]',r ^J'. ' na/a aa- e|Ó

kárfelmérésl eljáráS és a bürokratikuS Úgyinté_

Zés rnég nagyobb Íeifá]áSt okoz'

gzéchely IqI!án

Idén több mint száz esetben

káro6ltolták meg a mcdvék

a Hargit0 m€gyci gazdákat.

a termés mel]ett sok esetbon

ál]ataikat pusztitva e]' 'Á ká

rosu]tak egyik€ Tifán Árpád'

akinek egy 600 kilogrammos,

7 hónapos vemhes tchenét öl

tc meg a medv€ két héttel cz

e]o l Az éll,rt szóke\d!l}d Üj

Ele kózul l ]em.ll 8dt a.soldó

lól' megtámadta egy medvc, a

tehén n]enekü]és kőzben be

]ezuhant egy több méter méLy

szrkadékba, €lpuszLu]t, m3 jd

Észben a medve láplálékóvá

vált' .{ káIt legkevesebb 3000

1eile eltéke]i a dá]yaj gazda'

azonban mó! €nnó1 is n3gyobb

bosszúságot jelent számára a

kárÍe]méIési e]iárás' Az cz-

Zel kapcsolaLos terepmunkán

Lrbb€k közőLl a t€lepűlér pol

gármesteri hivata lának kópvi

se]óie' akiiueliállatorvos és a

Kárátlegkevesebb

3000 lejre értékeli

a vékelydályal8azda

vadól is ielen kell vegyen, ám

a ocnaBzos szélinl eqvik ille

tétéÁ ! másrkhoz kü]dte többségük'az

ircdában maradva

szeletle elvógezni a munkát'

Kozvetl€nú]aZ cset !tán több

á]]alorvost j3 megker€sett, de

a helysziÍelés belyett egyikük

azt szcrette vo]ná. hogy a gaz

da az elpusztult lehén ]evá'

gotl iejót vigyc be a rcndclób€

a látlolet elkéBzitós€ cé]jábóL.

A tclepű]és po]gármesteri bi

latalának mUnkalársait lcszámjlva

mindenki haoyagul

!ége7te a munk4iát - pana

szoltA e] Tiián Arpád' Hoz

záIüzte. n€m elég ó kál' az

i1letékesek hozzóá]láso mi

att mÓg a kárrendezési ÍolJa

m0ttal is meggyülik ó bajL]k,

ráadásu] éppen akkor, emikor

a halirlnlas számzság miatt a

gazdáknak nlég a Szokásos

nál ]s ióVa] tijbb munkajuk

llrn. A dá]yai gazdáJrak minleg}

hcn'en szal!asmalhája

van ós mint mondja, ,'bcnne

van a Dakliban", hogl' 4 medvc

e]kapháL egyel' számáIa eIsóso|ban

nem i6 a káf, hanem a

kárrendezési cljáfá3 jelenti a

probLém6t

A nled\e j]ta1okozULt kálli

eselón a kárie]mérés során

kölolezó a helyszinelés - ludtuk

meg Both JózseÍnéL ér'

dcklódYe' A HalgiL3 Megyei

KörnYezetvédelmi űgynókség

osáá}vezetóje dlmondta'

az eljárásró] e 2008/1679-es

kormányrendelet határoz' A

károsult a település polgár

mosteli hivatalóban kell be

jo]entésl tegyén a kárról' az

önkormányzotná1 pedig r3zszehjviák

a helyszinelést

végzó kárÍelméró bizottsá

got. Ebben a hivatal által kinevezett

szoméiy, a m€gyei

környezetvéd€lmi Ugynökség

képvlsclóje. az eldószetl és

Egyszakádékba kelgettea méneküIőtehenet a medvé székelydálya és

vadászati fclügyelóség szakembere,

a toriíletct keze]ó va'

dáBztársu]at képvise]öi€ és a

kórosu]l l3 részt koll \'€gyen,

Még n€m kapták

puskavég]e a medvét

A Vadászoknak még nem sil€'

lült kilőn'ük a Homolód menti

ÍalVakban garázdálkodó nredvét'

HomoÍódkemén}íálVán várják a

vadállat ÍelbÚkkanását.

Nohaazelmúlt hónapokban

legtdbbször Abásf alván tJlt allatokataz

a medv€' amelynek

kilövésere múlt héten adott

engedélyt a Környezetvédel

mi 4 inisztéríum, az abásfalVi

8azdák a medvejárások mi-

de a körzeti állatorvos is jelen

ke]l legy.n a helyczineléscn'

hlszen ]át]ELetel k€ll keqzltsen

áíú1, hogy mj okozla az

att megerósítették á llata

ik védélmét, így a vadászok

HomoródkeményÍalván állnak

lesben' a Vérmedv€ íélbukkaná'

sára Várva. A vadálIat az utóbbi

rdóben gyakran 8arázdálhodott

ezen a településen' és mvel itt

még sok a légelőÍe kijáró állat.

a Vadászok egy f aluszéli isiál_

lónál állnak lesben' egy olyan

gazdaságban' ahova koÉbban

már betÖrt a medve - mondta

el Jakab Attila, a Nagy-Kükülló

Vádásziársulat vadászati elnÖke'

állatpusztdását tájékozta'

loti aZ €lóilásoknak megÍcle

ló kÁl Íclmérósi eLiárásró1 Both

József.

A vadől melleit a Vadásztársu_

lat három-négy tagja' Valamint a

megyei kÖínyezetv&elmi Ügy'

nökség szakembere is részt vesz

azahcióban' mrnden eiiel lesben

állnak, de a Vadászat eddig nem

jáÍt eredménnyel - ÍűZte hozá

a vadászati elnÖk. Ugyanakkoí

azt isé|mondta, a falu hatálában

több medvét is láttak' de á 8aíázdálkodó

medve eg/előre nem

bukkant ful a településen' és

medve á|tal okozott károk sem

történtek az elmúlt napokban'


T*ítsx*ro; *t*Eiar'lk in#*r:{

P, iJl;i:,; ;i,;'.)",11",";

L, köInvezetünkben' llletVe

székelyÍö]dőn szinte érintet

len környezet várja a turis

tiit, cs6k 6z egesz nap autóban

ulók nem lslrák: szini_" élh,'

Iít a szemét Útszélen, erdón

mezón háztarlási hu1]adék,

ópü]etbontásból száImazó

tőrmelék, sót ipari eredetil,

kéSón lebom]ó múanyag is ]át

A természetkedve]ókel, il

lelve a messziról éfkezó éB

tájainkat megcsodá]ó ]átoqa_

tókai esvaránt e]borzas21ia

a sok hul]adék, amit útszé

]en' patak és tópalton' er

dei utak' ősvények me]lett,

kaszá]ókon és ]egelókön 1ár

hatunk naponta' A telepű]é_

sek kukái me]iett is bóven

zolgetj a szé] a csokoládé'

nápo]yj sze]€i, keksz, fagy_

]a]t stb. csomagolóanyagát'

]egyek 62álliák az ételmá

Iadékos konze.vdobozokat,

üditós palackokat, ám ilyen

he]yeken e]óbb_utóbb össze_

gyüjtik' osszeseplik Te]cpü_

les€kenklVul pedir meq o]van

helyeken is, ahol nagyobb lor

ga]omra ]ehet számitani, és

emiatt szemeteseket he]y€z_

tek €l, egészenmás a he]yzet,

ugyanis ha megte]ik a zsák,

vagy el.eped' szélhasad {ne_

tán a lombLl16s ''Plmen]1€'

hÚdo]óinak tutd don itho to

an), napok a]att sZó szelint

szétlol]ik, €]áIaszt a hu]]a_

dék' Bár már az jsko]ák és

a szü]ók jóvo]tából az apró

gyelekek js nagyon yigyáz_

nak aIIa' hogy maguk ulán

egyet]€n müonvag taSakol'

papjrdarabot se hatvjanak,

m€gitélésünk szelint a töblr_

ség éte]hulladékot, fémbó] és

müanyagból gyáltott és hasz

nálat után szemétté vált oso_

mago1óanyagot, pa1ackokat

bóv€n hagy pihenóhe]yén'

Á nyáIon íó]eg Udvalhelv_

széken iárva valósáqgal el_

borzasztott az emb€Ii nem

ldrödómség' Á Zete]a]ii tóhoz

]evezetó ]épcsók kijrnyéke

ugyanolyan szemetes, mint

a paltrész néha' AkáI Telek_

íalvára, akáI Parajdla, vagy a

szentegyházi termá]f üIdóre

menjűnk' itt'amott e]óbukkan

a szemét' A vargyas patak

medlében csak úgy meg

á1llunk a Btlandon Íelül az

árnyókban rozsdaeltekon_

zelVdoboz' zománfos edcn},

múön'lag zstjldaldb €[vdIsnt

e]öÍordu] pár négyzetméteIe8

helyen Ezt pedig nem lehet a

]ennebb 1óvó slrand ]átogatói

ra fogni' amíg a Yizlisszaíelé

n€m kezd io]yni''.

'{z

erdök, mezók termé

szetes tjszta3ágába beleIon

dít az embel' dm lllha o]y

modon' dmr már kihágást |€_

]ent' A Szókelyudvarhelyrol a

szeikéig v€zetó úi kerékDálút

haszná]atba véte]e után nem

sokkal az erdöben, alig 10 15

méterre az eldószé]tó] már

jókora szemétÍo]iokat ]áttam'

f,érdés ]ehet: ki az, aki nem

unia ide kihordani a szeme

tet, háztartási hu]iadékot?

Nem csupán a Farkaslaka éS

Ko.ond kőzőlli .észen, az úL

mel1ett 1átunk zsákszámra

az árkokba öntölt szemetel'

hanem emtlel a]ig járta he_

lyeken is A lGlonda le]é ha'

]adva jobbra erdei úi vezet a

larkas1aki haláIhoz tartozó

Nyikó Íeie ilányába' Az eldó'

ben, egy oldalon beönh,e nem

kis mennyjségü műanyagda

rabokat ]álhalunk' vélhetóen

lólÓsleg€sSé 1'á]t alapanyag'

amjt Inár sosem do]goznak

je], de €1 sem takaljlanak'

Még a szeméthordáshoz Íc]

használt müanyag ládákat is

a köZe]ben dobták €1. Jóválto

vább bontásbó] származó hLjl

]adókoL öntöttek be a martba.

A gazda, a Íó]d tu]aidono

3a bizonyáró nem tesz ilyet'

A teltest va]ószjnú]eg senkj

nem kapja rajta, vagy ha igen,

egv oivil ember nem kérhe

tj azámon a tcttéL' Ám ha ez

a sok szemét ott m.lád évról

év.e' és ilyen üt€mben gvala_

podik, n€m márad más meg

oldás, mint szeméLhegyeken

ü]ni, onnan néze]ódni''' és di_

cséIni a Bzékely táj szépsérét'

P. BuzogányÁrpád


TaIáltam egy Veiolux tipusÚ kerékpárt. Tulajdonosa érdeklőd

het a 0753_082247-es telefonszámon.

polgáa

-gy

ÁpÍopó KÚkÚllő-parti állapotok' '. A lfukÜllő mentiiárda melett,

a VasÚiihídtó]aVolt [4atr]ca gaÍzonokg mindjárt bokáig

éra szemót. Nem csakazért, í]eÍ1enny re rendetlenek len

nénekazemberek' inkább mert ezen az útvonalon egyetlen

szé8yen és 8yalázal, hogymiíolyik szentegyházán Me8ver

Veznek€gy szüreti bálta l8éVesek,ésegypáreÍnbeí az egész

hangllatot e]rontja' ]\legisszák azagyukat, és ők a kiskirály_

ok. minlenkibe kÖtnek bele' Verekednek. és mindenttörnek

Össze' 0k ! ra]ják az egész íalut' akármilyen b!liVan' mindig

ugyanazok az emberek du hajkodnak' Az ilyen €rn berek nem

valók társaságba' Üljenek otthon' és tanuljanak meg civilizál

tanviselkedni, neÍn mintegy ősember' Remélem' magukía

]smernek az ]lletók.

I5/llelcÍIén

Tiszta szíVbő köszÖnöm annak az i letónek, ak] szeptember

5_éndélután oívost hÍvott a Kol bÍi Úzletnél ahhoz a labradoí

kiskutyához, amelyet elütótt az autó. A ió lsten áldja meg érte'

A b!kaíest] rendszámú autó soíőrjének pedig azt kíVánoí],

hogy ugyano]yan kínokon ésszenVedéseken men]en keresz_

tül' mhta kutya' és Úg}t segítse az lsten' ahogy ő segített an

nak, akit cserbelrhagyott.

A kutya gazdá_F

.]ól nevelt kutyatársaim| szeíelném felhívni figyelmeteket'

hogy mikor gazdáitokat sétálniV]szitek regge|' este Íigye mez

tessétekáía' hogy a szÜkséges összetakarító eszközÖket Ve

gyék magukhoz' meÍt az általunk elpottyantott nyomokkál mi

nemtud!rnk mjt kezdeni'ViszontszeretL]nkegy ciValizálitiszta

Városbanéln együtt kedvenc embeítá rsain kkal'

Lb

Nemtudom megérteni szentegyházánmiértVanazÍr]egen'

gedVe' hogy a Íorgalmi rendőrók me8engedhetik magUknak'

hogy egév éjszaka satu .éve8re igyák magukat. utána hai

nalban máraligtud mennia2 illUminá lt állapottÓl' és nyugodt

e|kiismeretiel autóba ül. és hazaha]t' nem js k s sebesség_

gel. Reggel pedig kiáll az úrtra alkoholellenórzésre az embeÍ'

akin€kalkoholVan még a szervezetében' l(ritikán aluli' szép

példamutatás, és perszeeznem problémaINa de kérem tt

manden megvan engedve? Tisztelettel.

pgy 5Uíol

Nem éÍtem' miéíi kell olyan Ínágas]egyena Vi]lanyszám a, ha

nem is Íogyasztunk annyit' Miért kellet kicserélnia villany'

órát? Azéít' hogy tÖbbet ke]ljen Íizetni?]

I m.rei, r


Öt nap szellemi pezsgés:

a fesztivál elérte a célját

{!l'.g c*b6 lán. és íír hárr!Íkus 3 lámk tika h!

é5 á s'inh' b yó nl!í|g!1ó]€ véBi! i!.i W t

bfuLm* e &dásl M h'nunk lólga máEyarcEág

li uiu'é*t € Útlll l trdÜd AEndl^h'

yeÍsvqi Hjrl

1n, T iqJI

np


KerlÉ's a

r


Kevés a gyermek,

bezárt a tila|masi iskola

!k..1rirIa1i si]l1en,1

3 t].',:L.i i éi J2.ÍÍl:r]

tr] iNÍi' l'i;7 á7l'Úda'.*)'

o$zcerrtm tovrrirra r iÚ

a7 !]óíd$L szanl [dg ir

'

' otofoJ álg lóbb n'n' 90 öÚdn A! l

káL múkiLik tr7 u!Lalis

'i

/

klLir hnjló l nisod*o

je /jk aA'ir.lmUbl' I AÍnfuE

's '

'

)ÉLl]]j lil lbJl d

miF intrkez,L M !!r5rv,

Sagdl kórpoü'ln' lóAF' lÚgy

A tül'fult hely.€tb6 DilÍó tb4é3 ofufunyz.la i5 plóöá

j l[tr sgiEégel nyljbft. a inlá'

.lÁr.p.lg}í.íq


Lovasmapok: n színvmna|,

'lr

Ak e e]h i máí az edd g Íjegrendeueit

nagy alerlvó LoV.!..l.k!a amey té.

.].l.{ nem : ].!y..ke 9 ]r.ni].. n.g!'|]lÉ

s2.:.n]i: ].L i t]_itvécén k!!eikezóoiod [.J

r'\!l Í !.r. : ilirij.t.7íres:ag. .] lÉ:i]l'.. \'a !

lÍ].Í g!:é:a5. i.nll.ifnsl i c!.n':I

'!élk.z [ .m !Ént mcg5/.n];it!nk reÍ' e...k

csFllm,, L.n az.s!n.!! lil6 rL

adásán É' slii.s a s s lm

ü!y ]ksh h.q! bí]'3Lúí

áq bm N iLt L.hssÚ dl Lü]!L

i! Elt kiBa]kó 1Uo'] ho7

*".'i*- Mlm 1áléYe hlEr ] .ssrid be]e

baton ,jj v!lÁ,mD ''lia'd az dl]jdi[

L!(uoEgdpllm

í 3Ém ;nn! ! P.]lP

i

;:1[{í

!

:ilb

I

ffit

t.";

Hd

EI

"!E!


a lószercp, de ezzelmég távol

ról sem1ennete]ies akép, hogy

mirc számithatunk. A két nap

a]att közel ötv€n músorszám

vfuja a nézóket' vannak köz

tük, ame]yek már megszokol

tak és népszerüek, és vannak

olyanok, amelyek elószór sze

tepelnek a ]ovasnapok mú_

solán, só1 eddig még sosem

vohak 1áthatóak Erdé]yben

vagy á]ta]ában az afszázha'

táIon belül - mondta e] a 1ószervezó

Kr'gel s( vezetóje'

Baikó Tibor'

litt ÁE!i.! vEtútx lEsz

?ál1 Ágnes n€vét víseli

most és ezután a Gyergyói

Lovasnapok !óbb velseny

száma, igy a djiuglaló és a

iogalhajtó versenyek - jelen_

leltékbe a szervezók' ,'A step

Dance táncegyüttes tavaly

e]hunyt vezetóje a ]egutóbbi

]ovasnapokon már nagy

betegen vett részl' é3 akkol

mondta el, hogy szeretne itt

hajtó kupát, köszönetképpen

amiért a kezdetek óta mindig

]elkes és fáradhalatlan mun_

kával, táncprodukciók öszszeá]litásáva]

járu]t hozzá a

rendezvény szineBségéhez,

szinvona]ának eme]éséhez.

lÁGYo lxY, lponr, óRÁIozÁg

Ér r xÉ9zHxózE gÉG

Az ötven müso.számot úgy

á]]itották össze, hogy a lehetó

legszélesebb rétegek_

nek nyújtson látványosságot,

érdekességeket, de eköz

ben továbbra is hü malad

ion a iovasnapokat eddig is

iel1emzó je]legzelességek_

hez, azaz hogy ]ehetóséget

adion kímozdulni a számitógépek

elól, a négy Ía] közül

és segitsen megismeltetn1

a telmészetközeliséget és a

székely magyaIkultúIaha_

gyományait is meghalározó

]ovas élel mó dot, .spoltot az

idelátogatókkal' Igy a ]ovas

músorszámok között megta

]a]A Lovásnapokon idén isjelen lesz a két szalmaíigura' Marciós Manci

1áliuk a szinkron]ovaglást, a

hu6záI kanxszelt' holtobá

gyi betyárokat és csikósokat,

továbbá militáry bemütatót,

]ovas íjászatot is' Az iga

zi, fe]énk nég sosem ]átott

attrakció amagyaroIszá_

gi Fűzesgyalmatról érkezó

lovasakIo1ratika pIodukció

lesz, ame]y igazi vi]ágszám,

Európában csak ez a csopolt

képes erre.

Persze nem maradnak ki

az egyétl szóraioztató músor

számok sem, többek közötl

íellép a lekerópataki lúvósze_

nekar és a step Dance tánc_

csoport i3, de bizios, hogy

kieme]t f igye]met éIdemel

majdkia,polgáImesterekcsa

tája" is, amelyen Gyelgyószék

telepü]éseinek e1ö]iárói' iuel

ve a megye vezetói küzdenek

meg, ezúttal nem szavazaÍokért,

hanem tapséfi'

É*m+nI'" l-tpl g*nt

Á Gyergyói Lovasnapok

négyeslogata a jelek szerÍnt

ió iránvba, összeszokottan

halad mondta a fószelve_

zó. A négyes tagjai a nézók,

a fel]épók, a támogalók é3 a

szervezók' Á Klige] sK mel_

]ett Halgita Megye Tanáosa,

és a gyergyószentmik1ósi

önkormányzat a rend ez

vény tálsszelvezói. Mezei

János po1gármestel elmond_

ta, a lovasnapok egy rangos

rendezvény, ame]y kieme]l

fontosságú a váIos népsze

ritsitése szempontjábó1,

ezérl kötelessége az ónkol_

mányzatnak anvagi1ag és

má3 módon js támogatní.

Megemlitette, hogy a helyi

rendórség biztosítja a Ien_

det és biztonságot, amile

nagy szükség is van, hiszen

ingyenes bárki á]ta] ]átogat

ható nagyszabású esemény,

ahol a tijbb ezel nézó között

megÍordu]hatnak olyan

személyek is, akik zavar

hatják a fendel. A mellék_

gazdaság do]gozói, gépei

ugyancsak hozzájárulnak a

lovasnapok szervezéséhez

szükséges munká1atokka]'

szombaton és vasáInap

300 fel]épó szórakozlatja a

nagyérdemúl, á Íe]3oro]lak

me]lett még számos éIdekes

músorszámma1' tőbbek közt

koncerttel, a gyermekeknek

]ovag01tatássa], vagy ugIá

1ó váIra]. tombo]áva], ahol

negyvenléle nyereménJ vár

ja a sz€rencsésekel'

A Iendezvény ré6z1e_

tes programja megtekint.

hetó a Krigei Sport Klub

http://www.f ogathaitas.ro/

hon]apján'


Ellenőrizték

az alfalvi beru házásokat

Független szakértó bevonásáValjárt utána egy

el enőrZŐ-biZottság, hogy AlÍa Uban a pá!yáZati

pénz célSZerúen lett e elkÖltve. AVizsgálódók

nem találtak kiÍogáSt, a megrnaradt pályáZat

ÖSszegból tÖbb mint ValószínÚ' hogy két utat

lehet aszfaltozni.

vidékleitesztési A1ap'

ból D0l nyerl nyer! Iamogalas- támogatá3_

]ró1 Alialu több mindent

valósított meg, igy szociális

központ épiilt, községi úthálózatot

bóvlteltek. borzonli üz

és csatornahÁlózatot épitettek

k1. A pénzkeletbó] megma-

.adt 300 000 ]ei, ennsk oél.

szeni fslho8zníLlását a Belsó

és Bogos utca aszÍaltozásá_

ban 1átják A községv€zetók'

Lévén' hogy e két útszakasz

rendbetétele nem sz€aopelt á

proiektb€n, szeuódé8_kiege

Bzítés 3züksége}lotik' Erre

viszont o8ak akkor kerülhe1

sor, ha a már e]vegz€tt mun_

krítat leellenórzik, kilogásta-

lannak találják' E hét elgjén

egy bizottság végezte sl szt a

munkát, molynek elnöke Bege

sz]ó a]polgármester volt, a

cBapat tagje volt tóbbek közótt

György BéIs zsolt mérnök füg'

getlen szakértóként.

Gyfugy Bélá zsolt elmondta'

jó minóségü munkát 1áthaltdk,

ami egyébként nem msglepó,

hisz a telies munkálat nfuzaki

ielügy€]€t me]t€tt történt,

gyulafehórvÁri és bukares

ti ellenórök rendszer$ j6len_

]éte mellett. 'MegszüIetett az

átvételi iegyzókönw, tulajdonképpen

msgj€gyzések, kilogásolni

valók nélkiil" _ közö]te

GyöIgyBéla'

Az aktao6omóva1 a napok_

ban indul Gyulafehérvárla

cá]l sza]rolos polgáImest€r'

ott kelü] sor a 8zerzödés'ki_

ogéozltésre' mely zö]d utat ad

az aszfaltozá8ra. A B€lsó !t_

ca aBzÍaltozásának Íolyl6lá-

Bs A Íóútig s6g1tene abbán,

hogy a csomaialva-Gyergyósz€ntmiklós

között áthaladó

Íolgalom egy része k1keru]_

le Alialu kdzpontját' tMasodik

ként azért esett a ujiasztás a

Bogo3 utca aszÍaltozása, mert

az közpoüti' és m&eténél Íog_

va még beleÍérné a fennma_

radó ö8szegb€ - tudtuk m€g

a polgármestgrtól, aki azt i3

közö1t6, hogy a mégpá]yázott

te]iéB pénzslapról szep'

tembgr 24_ig kel] elozámolni

egyébként kt'zel í00 000 ]e"

ies bünletés lép érvénybe határidó-módos1tá8

mistt'''Err€

á7onban nem k€ll sor ke il_

jön" _ közöite az glö)iám.


Barát Jóska tÖrténetei bővített kÖtetben

szeptember 20_án, csütöItö_

kön 17 óá1ó1, a Gy€Igyószen!

miklósi Müve]ódésí Központ

KaIáncsi sándol termében

bemutatásrá kelü] Kis PoI

tik ITén: Baúl Jóska az alfa]vi

adomázó oimü kónyvének bó_

vítetl kiadása' A rendezvénv

szelvezói a Gyergyószent'

miklósi Müvelódési Központ és

az Irodalmi ](ör

Gyergvóáilalu éle1ének

egyik ]egküiönlegesebb a]ak

ját örökitette meg kötetben

Kis Poltik lrén' Barát Jóska,

az a]fa]vi adomázó az ercde

tj köqyv bóvített vá]tozata, a

je]]egzetes széke]y észiárás_

ba enged betekintést, és a pá

rallan humol mellett néDPsi7r

i€]e!loséAlel is bir

,sokan azt hiszik, egy nép

Ötvennógyel tesznek

Azok a gyergyószenlmik]ósi

szemé]yek, akik a helyható_

sági vá]aszláskol segílették á

po]gáIi páItol' köszőnetként

segitséget kaptak a magvar

ál]ampo]gáIság megszerzésé_

ben' az eskületéte]rc vaió Utá_

záshoz. otvennégyen mennek

ceglédrc a hétvégén, a Kos

suth Lajos'napok keIetében

teszik ]e esküjűket'

Á szeptembel 20 23' kö_

zötl szeIvez€tt ceglédi

ünnepség keletében 54 gyer

gyószentmik]ósi szemé]y te

szi le állampo]gári eskűjét' A

sajtó kérdéséIe' hogyan választották

ki ezen szemé

lyekeL, Gyergyószentmik]ós

rnkolmányzátától a kóvelke

mjzosnak csak akkol é ékös

a munkája, ha az o]yan nagy

lejezetekk€l Íoglalkozik, mínt

a szijvfu, az épitkezés, a Íojás

iestés, a táIgyi ku]túra kézzet_

fogható kutatáseredményei'

eskul

zó válasz érkezett: ,,A Magyar

Po]gáIi Párt köszönetét sze

Ietné kiÍejezni azoknak, akik

az önkormányzati vá]asztá_

3i kampáqy solán segitséqük

ke] 1ámogatták munkáiukat'

viszonzásként ielaján]ották,

hogy azon 8zemélyek számá

m, akjk ígénylik a magy6T á1_

]ampolgáIság megszerzését,

gyoNilott e]járással megszel

vezik azt' Június végéig nyújl

hatták be az igéMók az ehhez

szükséges dokum€ntációt.

Áz MPP a csikszeledai ma_

gyar konzu]áiussa] táÍgya]va

megszervezte a dokumentá

ciók gyols ]eádását, annak

éIdekében, hogy Ceg]éd test_

véNáIos ]óvoltábó] a Kossuth

Ellenben a népi nye]vnek' az

adomázó széke]y életiolmá_

nak, az azonna] megszüle_

tó válaszok saiátos életének is

Íontos a kutatása" Íogalmaz a

könyv je]entóségéIól a szelzó'

Lajos_napok keretében meg1dr

ténhessen a hivatalos maqyal

állampo1gársági eskü]etétel.

Ezúton szerctnékköszijnetüket

kífejezni dr Cs1ge sándor Zo1

tánvezeti konzulnak a segítsé

géért, ílletve ceg]éd vfuosámk

nagy]elkü 1elajánlását.

A kiutazás kö]tségeit min_

d€nki saiát lolrásból íedezi,

26 személy nyújtotta be igé

nyét aulóbusszal való szá]]l

tásra' Ennek megszeNezését

az MPP Íe]vál]alta, de a kö]t.

ségek a kíutazóka! telhe]ik'

Ugyanakko. c€g1éd város

k€dvezmónyes e]szál1ásolási

djijal járu]t hozzá a qverqyóiak

szá11ásköltségeíhez'''

B. K.

?alazza vilcsért:

mindÖssze ketten pályáztak

Júliusban hjrdetett pá]yáza_

1ol Gyerg}oszettmlk1ós po]_

páIm-"st€ri hLVálsl. á !.rÓs

apollpályáját ha!áro]ó 105 mé'

teles ial külsó o]dalára szánt

egyedi laliestmény megler

vezéséIe. o]yan munkákat

váItak, amelyek a környék

turisztikai nc\ ezelesséccit

népszerúsltenék'

fe]tele] "vo1t

a váIos és a Gyilkos_tó köz

tj meniá]is hid megtelemtése

is. Á pá]yázatla két személy

nevezett be] szabó Atti]a rc

metei szob.á6z és Felencs

Zo]tán gyergyószentmiklósí

glafikus' Áz á]taluk készített

háfom glaÍika kőzü} egy papí_

ron, kettó pedig digitá]is fol_

mában készült €l'

Az öttagú elbíráló bizott'

ság döntésének éIte]méb€n

az e]só helyezést szabó At

tí]a nyerle, ót az őt]€tért di

jazták az itészek. ,A döntés

nem ielenti azt, hogv az e]-

só he]vezett munkáia kerü]

kivite]€zésre" közöltesai

tótájékoztatón Mezel D' Emó_

ke' a polgármesteri hivatal

saitórelerense' Tolmácsolva

a városvezelés elképzelését

elmondta, a ]akókra bízzák,

hogy az elsó és második he

]yezett pá]yamunka közü1

melyiket ]átnák sziv€s€b_

ben a ]abdarúgó pá]yát hatá

ro1ó lalon' folyamatban van

már a munkák bannelre való

nyomtatása, ezekel helyezik

Inajd el a betonfalon, illet

ve megtekjnlhetóek ]esznek

a po]gáImesteli hivatal hon'

]apián 1s, ahova a kőzijnséq

szavazatát váriák' A szava]

zás inditásának pontos dátu_

ma eqvelóIe nem ismelL' az

viszonl igen, hogy Szent Mik

lós_napokig tÁrt' A kivíte]e'

zés.e jövób€n Íog sor kerü]ni

- köző]te a sajtóBzóvivó

P. M.


{l0k3t a7 s[4s ok€i jelentetji]k Íneg, esete]rként.ÓViditlre, ame|ycl

kö.a|ll.ai nyelven i|ódtak'sz€mé V séli]ogokat n.m sórtenek't ka.

]|gyd1iéle éÍdemesek'sZ€rkesztósógÚ|k nem Válla] ielelőssége: az

üz.|8tek 1aÍaln]áélt' a kÚldók le]ef onszána t n€n jclyezijk'

(Í]!c5 smeÍet]en FE eit21 kszjlad? ge] s.ná'j ta k.i ljs

sam hog! Cy€rgyó,r déke llag',/ cln.radásban Va| L]gy mLnka eletóség

m ltJ ata ságsle1lpon ]ibó Glerg!ókÓrnyék€ ÓregedÓt]e r

!.I atil lL]ltIalirolr ncn to!nakV!szatérn

Eg'z_Ve5 egyetEmiía'

l.avattamro AtÓrvény€gy aZizésteenlr o.!koó.jása7filát

Neked úgy áhz k csak tÖíVérlyedVan .rkocsh ányz k

anloc5koódáste|ged !1]hhc7ért.sz Nemárta|aszembeléZZ ^tÓrvényed

I irgiddal

Nemloss7.]oogakam€Lr En|apr8órátdog0zokbek.nleráloL]

heységben eőrenemvot€gJr Óé'és ncn] tag;dom d""nagyon

bZtonságo5 ésaz 5koákbal s'l.!yon nagycnf.|tosVo na nBrt

hán! ésllá llVerek..dÖ!lÖrlant nrár^k |emtud'r's€]ked| a|llk

lehél. k.íler:] rn.c.vokí éS ir!m€rta|u,/seikedrll

]5m€létlen

AZ ontLrdatra ne\€ é5 nagyon fontos és 5zÚksélcs dcar]d! ske

azaglm bot naglOl]ke r Í .!ycs.k.srk ablrÓ]értenek M nden

székeyIÜl.]jL!.pÜ as€n meg ke szer'r'ezn a he !l rerldÓr5égel Jlert

máskópp nem ""het V Sszaszorita| . tjiirlazést]

l-l-Eiétl€n


kolfitld b.lfiild

0r9i603 MsiÍijÍtl||Á!|uP

2012.slEPIlüsl Ri9.,

tztBD{

tililliltilililltil

ilililililt

Ít

o

I

6 ioló r A !á q mode ljc a

'+


U rlf !q!$^uo, , rr,

..-:


ötvenmillió eurdt

fektet be a nemeszsuki ipari parkban az olasz

Battisteto pék5ég

0lasz kalácsillat Kolozsvár mellett

rJ r . '. ,rr-,.1 r., h '

D'ul Í].! lii g'ií lL'( !n{ü j

Úrl*Úh!]] blj.jÚbtr|l a'] lLjL (ó

rl n\" n..(,,' 'r l,r

rIri !t t4bsq! . kóák/ljru|ol

AminL UoÍunÜ lnnúloH. a b{llNjs

Banalosa. betelikazilaÍi pa*

qiaEnBkreB 4 iLh]D.ÍáfuH u

,--,i.l) 4.rii -"i eL.kb.i r,'""1

,0'5 re éi eLb!6 tlP hs,]l .lktr

iF FÍ[ Ls4 ón úno rdü. !re\

'l'd.k*.l

i4ál hő4dt'ÚLl. . tLePheLl'

^*.b'.;' " r"r" ru-. r |.,iF,t

BjLL qÉ klük].!rtdk' & 5ü lj Nf

(oápen) él No'ó U oEiu bnnf nol

Hlj'tatt|iJigéPeké5autóalkaÍé'ek

lzomíéd!ágában'iil a kaláG

iÚ oliw fur onÍhilL6 x ónd Llod $l

Dljloghi is ehben ! rr N nr8

b.r.k{i,tu"r. &ri*" "Lii tr r) "rLil

, f"--'n tr1ln_tr n*a-, J Í:, -l

jdoLdt b.' Lo$ ]0 milló Üo{l jíLlL

D6$kd "riir i n.md llrriLtrbik. rsr

Fl,ll!t'cLdj,'i)nhdoffúqrú

nNDk].gr*bk61ullry!|lÚnrü

^ulon

s Á^ L]. l.r)Üií A gúr li

!"il;. .-h", .. ü

' '" .l


lskolapadban

a székelységről

D

emutatták a sák\séJ] törté

D netét Ósszctrcglnló, hatodik és

hetedik osztá]yos iskolásoknak

sánt tankönl'et icgnap Csil$re

Iedábá!- A kiadványl egy sál€ry

fö1di tót1énelemta|árokból és tör

tónészelbajl álló. ] ] tagll bizoltság

szitette el ilgy' hogy a7 iskolai

ta köllyvn.'k is nre8feleljen' de

ké7ikÖnyvkéIt bárrnelyik korosz

tá]y szifiáIa haszDos ohasmány

]es,ven. Fercncz s. AlPár .siksrc

redai torténelemtanár, :l taDlÖr)-

\€t Lido1go7ó bizollság kooldiliá

tom elnondta, a Hargi(a Megyei

TaDács Dregbizásábói 20rr eleién

kezdtcl( dol,]ozni a tatrkönwön,

il'#;:ts.'*ii.lili:^'' B


iemutatták a székelység történetéről szóló tankönyvet (síkszeredában

lskolapadban a székelységről

olYTAIis l. olMllól - A t""

ón}n€l ^z párhu7amosan t sk-

3lFeg lört&cte oktatásán.l a

:er€ttanteNét is kidolgozták'

\toDtrrgyat 6. $ 7 .vtr\bdn

,er'


t t(aisátoÍral é5 aiándékbolttal

népszerűsitik a színházat

5zigligeti-sáto

i ,ct.LlLrut..l,, l,l.,ll r,'ri ,.rr,',

A L,.u J.rorr c,

s(gitségével nÉps7cÍiisi1i elijadn

sail (ls avrJLit r N+\vtjriJi Szig

lig.ti Sznrlrá/ r\7 r](cjó s1(plcDr

r a sétálóutcán ]

bcÍ LiizcPéli'l októbe. clcj(1ig

txn, i s7jnlL1zb.n |edi8 kól s7i

.és7 LCZJ.Drényezésélc s,(L

venj]öolbL js nríikin]tetn.l.

l íRÁsUNKA 9. oLDÁtoN

l{Átl0l]50lA

(ivonultak. A rendhagyó.k. Ó a teÍvek október '"le]éi9 talt


Színházi standot működtet a nagyváradi teáttum a járókelők figyelmének felkeltésére, de szuvenírboltot is nyitottak

Szigligeti-sátor a sétá!óutcán

A sétá|óutcán fe|ál|Ított sátor

ban diákok és yínművészek

seqítséqéveI népszerűsíti e|ő-

adásait és évadát a Naqyvá-

radi SzigIigeti 5zínház' egy Íiatal

színészpár, (iprian (iUCiu

és Pitz Melinda pedig a szín-

ház fö|dszinti előtsarnokában

kézZel készített ajándéktáÍ-

gyakat, tóbbek között masz-

kokat áruInak, szintén a teát-

rUm népszerú5Íteséért'

D endhagyó módon' a sétálóut

ll cán ielálljtott sá1oÍbm nép

s7eriísíti elóadásait és évadát a

Nagl'áradi szig]igeti szinház'

A sátorban önléntes Eatalok váI

ják a színház Íálit éIdeklődíjket'

és dé]utt'nonlént egy va8y két

szinművészis jelenvan veliikM

érdeklődők fényképezkedhetnek'

vagy aláirást k&hetnek tőlük. Az

akció szeptember kókpétő] októ

ber elejéig talt és valamel'!€st az

intéZmáry színlráz az jskolában,

iskoln á színházban elnevezésií

proglamjába is il]eszkedik' a

Íészt vevő önkéntesek ugyanis

egÍől egyig imen keriiltek ki'

Tegnap délutáni látogatásunk

kor Pál Hunor i etve Hunyadi

Le|ke' önkéntegek. A sátolban diákokés színészekVárják az érdek]ódóket

htván s7ínml'jvés'en kjüil há

rom_négy gfu azista t]ite körbe

a dedikált plakátokk 1, szóróla

pokkal negrakott asztalt az Ady

Endre Gi názium közelében fel

állitott szigligeti'standon. A di

áldányok lelkesen mesélték ta

va]v rés7t vettek aszinhá7iskrTá-

programjában' ame]Fek soIáD á

cso'go/ ls T',]de cíl11ű előadást

ütték szinpadra tÖbb diákcso

porttal közösen' és .)Zó1a mn1den

érdek]i óket. ami a s7ínhá77a]

kapcsolatos. "Mindig segitünt,

ámiben csak kel]' máskor is'

neDc$t itt. a stándoo'' mesélte

egyikűk' Á sétálóutca1 sátolbnn

nregfordu]óktó] eLkérik a2 e Dail

cinLj]{ét, amel}€t aztán felirnak a

színház hír]evelének cínlistájám'

A feliratkozók kÓzöft két sán_

házbér1etet sorso]nak ki hamaro'

san' Kérésre a s7ínészek á]tal a]á'

írt plakátokat osztogátnak az el

mú]t évad előadása1Íó], szóróla

pokat' kitűzóket adnak a szín

házbarátoknaL áldk a lán}'ok el

ondásá szerint szép számban

íordulnik l11eg a standon. Bár a

színésze|ke]ke\'ese! készittetnek

köZös l'otót. saját internetes ]e\.€l'

cinüket szjvesen fe]irják a listárá'

A szigligeti Társulat eg} ébként

idén új tággal bő1'1]1t' az andi

születésíi faragó znó szenélyé

ben' akivel az érde]dódők szom

baton a standon is találkozhat

Dak' N4a 14 és 15 óra között Var

ga Ba]ázs szinművészt táláhatja

neg a kóajnseg a standon.

A színház a7 idei évadtól egy

násik. rendhagvónak mondha

tó vál]alkozással is i$.ekszik fel

hilni magára a ráros közösségé

nek l'j$.elmét. Theatre shop' vá

gyis szinhá7öolt né\.ü indított

szu\€Dí.boltot egy fiatal szi

szpár' Ciprian Ciuciu és pitz

Melinda elóbbi a lomán Iosif

VulcaD. Lltóbbi a maBar szigli

geti l'ársulat tagja' KéZzel készí

tett ajándéktárgyakat' nnszko

lQt és e&vebeket áIusitanak

nellrég nyjlt boltjukban' anel]'

nek a szjnház földsz ti elócsar

noka ad helyet' A boltban a pár

tervei sze.jnt a jövőbei a két

táIsulat több' kézm(ivestehet

séggel megá]dott múvészének

alkotásai is megvásáro]haiók

lesznek' l ÁGY oRSoLYA


',Megfúrnák''

a bányaprojektet

B i:íY.-j:lJ'!":':*']TliiÍ,:

nya engedélyét Rovana PluDb

kóÍn)'gletvéde1Di minis7ter: a

zö1d táÍca tegnaP nár ben)ílj

totta a ker€sctcl ]: bukareÍi tíb

labjróságho, a bál1y.lDyitás el

leD' Rovana P]Llmb clfuondf.' á

HuDyad me8yei telepü]ósre ter

vezett aránykiternelés lÖrvéDy

le]enül kapta meg a ktjÍnyczet

védclmi ensedélyét' mivel a ha'

tóságok üem követeltek semmi_

1yen biztosltékot esy esetleges

balesetet kövctő káüendezésre'

A temesváfi regionális kórn}.e

zetvédelmi igazgntósás egyéb

Lént júlitls 5_én bóiiúott rá a

fe1sljcsertési aranVldtenelésre'

l ifuísUNxÁ4.otDÁtb


A tátca bítóságon vétózná meg a csertési bányanyitást

Plumb ,,megfúrná"

a bányaproiektet

lt fo5ason LlvmrJ \Asz&onetnr a Íelso

D.se.ti.i .i.r,ro" n,r";U.!)a efsedellet

ltovana Plunb kÖrnyezetvéde]üi minisz

ter: a zötd tárca tcgnap lnár benÉjtottá a

keresetet a bukaresti táblabírósághoz a bá

nyanÉás ellen' RoÍ a Plu b clmondtn,

,t Hunvad megyei te]epú]ésre teÍvezett

ü.nykitermelés tijlvénÍe]enül kapta meg

a kÓÍnyczelvédelmi engedélyét' m ivel a hatóságok

neDi lóveteitek semmilyen bizto'

sítékot egy esetleges balesetet kóvető kár

rendezésr€ - cÍe kolábban tóbb környe

ktvéde]ni szcrvezet is feLhíúa a tárca ff

B'elmét. A temesvári rcgionáIis környezet

védelmi iga?€átóság egyébként júIius 5 éD

bóh1tott rá a fejsőcsertési aranykiternelés

re' A cég 2015 ben tervezi beindími .l kilcrmelést.

Romna Plumb elmondla lováb'

btí' tárg}dtak a llunyad megyei he]iüaló'

Verespatak: idén már

nem döntenek

A kormány Várhatóan nem hoz dóntéí

idén a verespataki aranybánya mégnyitá_

5áíÓ],je]entette ki Bovana Plumb köÍnye

zétvédelín i mini9zter. Elmondta, a bánya

nyitás pÍojéktiét újra meqvi25qá ja a kor

mány, ezzel egy idób€n pedig az Ügyben

éÍdekelt civi] szeívezét€kke] i5 konzultijl

ni fog' ,,Míg ném kapunk tisza képet a

prcjektÍól, nem híÚuk össze an a tárcakózi

szakértói bizottságot sem' amely a

beruhézás környez€tvédelmi hatáÍanUl_

mányát Vizsgálja.'

ságokkal' a beruházóval. és tájéko7Íatták

őket arról' milyen törvénysétéseket kőve

tett el a temcs\ári legioná1is környezetvé

deini ü$nöI(ség' ,,Gyn]orlatilag két euró

pai irányelvet' egy nemzelköZi egyezménit

és Dásik két uniós szabályzalot sértettek

neg. Fele1őtlenség vo]t a kanadJi Eldorndo

Gold Colporat'onnak (EGC) cngedé]}t

ad i'' 'jegyezte meg á tárcavezető'

Al EGC vezetősége tegnaP kÓzlemóny'

bcn je]ezte: készen ál]' hogy a vizsgílatok

során észleh Íendellenességeket korrigálja'

Az EGC aZ Erdélyi-érchegységben' a Dé

váho7 kó7€li Felsőcseíésen készül arany

bánÉ nltni. A cég nagy nennlsésií ciáI

felhasználásám] mosná ki á nefuesfémá '7

éLből' a verespataki projckthez hasonlóan.

A kónyeretvédó szervezetek adatni szern1t

a felsi'csetési bánFProjekt 456 hekáros

területet foglalna el, 45 ni11ió tonna éÍcet

zúznánlk össze' ho,]y abból ti7enhat éven

kercsztü]' éü 1653 toDá nátrium cianid

fe]hasz áláláva] összesel miDtegy 80 ton

na aranyat mossnnnk ld' A verespátati ter

vekhez hasonlóan n cianidos, nelrézfémek

ben g3zdag zagyot egy 63 he1(tá]os, nyílt

i]1epítőben táro]nák.

A torontói anyacég részvényese a Dára

marosi sármÚású Frank Timi$ üdetem_

ber' ald nz 1990 es sek végén belevágott a

később szintén a kanadai GabÍiei Re'

sources által átvett' Romániában és Ma_

gyarországon €$aránt határozottan kiío

gáso]t v€Íespatald annÉán),?Projektt e.

Á Deva Goldban a lomán á an húsz s?á_

zalékbán birtokol részvényeket. l KRÓlllKA


Adósenó

R05TÁ5 szlBot(s

P,.nta kamóny al1ó és gaz

d a s ó g p a ] j n kj k te r é n kif e jtett

tevékenysége finoman fo

1alnEvo kÓszonóviszorryban

sjncs aza!, anit nójusj hotolomn

keri'|ése elótt ígért a bollibekj]js ko

a|íCió' Pontasobban a helyzt a.

hogy jelenleg szinte senmit nem

tudnj o kabinet kÓnkrét gazdasógi.

pénzügyi e]képzelésenól, miközben

a kÓ jbbi tervek rendrc kudarcba

fuIadtak vagy fe]edésbe nelultek'

Halatt a kabinet tavassza] né9 nen

kevesebbet tíjzÓtt kj célul, nint péL

dáu| a pragrcsszív, hóronku16as '

nyolq tizenkt és tiznhat szóa]é

kns al1ó bPvP7PÍéséÍ d fuil\.Íla

l o m b i zto 9 í fu i h o zjjó ru l as öt s zám

]ékos csökkentését 's vagy az a]apéle|

niszerck ófáIjnak jelentős, 2a ról ki

]enc szjmlékrc tÓlténő leÍangósót'

Eek a tervek ]uÍiként pukkadtok

széi alyannynx, hogy a mjniszterel

nók leszögezte: marad o ]6 szózalé

kas adokulcs, niközben Új ]ehetósé

geket kell kel5nj a kökségvetési be

vételek növelése érdekében' külön

ben nem lehet fennfunani a kórhá

zakaL iska]ókat sth Mármast ift van

a kutya elásva' A pénzügyninjsztérium

államtitkára a napakban el

kottyantotta, hogy a kormóny neq

kívánja refornólni az adórendszrt,

pé]dáu] tóbbletadóvol súlonó oz

eqyné] több jnqat]anna] rcnde]kezó

polgórokat (beleéltve az ö,rökölt ]a

kljsokat), különadÓt vetne ki az

ú s zó med e n.e tu l a j d on os a k rc, e köz

ben a dó kedv ez m é n ny e 1 h on o rá l n á

Eokat, akjk felje]entik adócsaló is

meösi)keí Ta]ón nondani sem kel,

how ez utóbbi elképzelés Ranónióban

vákatoan negnöve]né az ön

kéntes,,pénzügyi besljgók" szónót,

az állankasszót ozonbon sakkal

nem gyarapítaná' Hjszen uqyan

honnan lenne bórmelyikünknek in

famódója oÍól, hagy a szonszéd

te 1 j e s ít i-e adókö tel e zett ség é t ? P a nta

rövjd úton ]e i9 taka szószlitwr óL

lamtitkljlót, hoqy máskor ne nyilvó

nosan' hanen elóbb a kdbinetben

isnertesse ndgy Ívú teNeil Ettól fug

1enenülné!] mindiq csend Óvezi,

hatalnan maradása esetén oz usL

pontosan ni'en útan tefuezi qyanpitani

az óllam bevételen' Pediq mór

a választósok e!őtt hasznas lenne

tudni, hogy nondjuk a koróbban

neglebe7tetett, a nogas kömlka]

mazatti bérekre és nyuqdiokrd kive

tendő szolidaritósj, oz enelgetjkai és

o l a i ceq e ke t é r i n tó kü l ö n a dó ru, vagy

a laka$óq e7észét érintő emeléye


Úiabb 775 ezer le| templomÍelújításÍa

Több pénz az egyháznak

r'l rahb ielento" Üslzeset krilönt

U ien el r t'rrtelelmi eshrzcL.

lámogatására a Hargita Megyei

Tanács' ]egutóbbi ülésén 775 etl

lej átcsoportositását hag}tá jóvá

az egyhá7ránogatási Programm'

A lámogatá,i szeÜődéseket teg

nap íta a]á Borbo]y csaba ta

nácse]nÖk a töfténel'ni egyháZak

kéPvisclőjvel a csíkszeredai me

gyeháza gÉléstern.lbcn' Borboly

csába elmol ta. d hitéleti tevé

l€iység me]]ett az élet számoste

.t]telén kleme1kedő szeleppel bir

nak az egyházal! amit a mesyei

taDács parhErség keletében

igye]$zik támogatni' Ebben az

esetben az egyháZi lu]ajdonban

]é!ő nűcm]ékek támogatásáró]

dölitótteL his7en Ha.gira nregyé

beli a nűem]ékek nagy Íésze egy

há?-i tirldjdonban \an' ''E]cnged

hetet]eD, ho$ ezeket a nűcndé

keinket rnegóvjuk' hiszen l) gaz

daságl élet' j vcndégfogadás' a tu'

rizmus kjtöÍési pontja Hargita

megyének' alrol lehet a gazdaság'

tejlcsztést ös7rt'ri'zni' és a műen

Lék* korno]y turiszt jkái \'on7eríj

vel bírnat' Nencsak a mu1tról ru

dunk azonban beszé]ni' hiszen ez

ev taaiszán kezdtük el az egyházi

táborok tánogatását' u8yannkkor

támogatjul a külÓ.bózij telepú1é

si tevékeDységeket is' hisz€n na

gyon sok kis filuban egyedüli i11tézmény

a helyi egyhá7' amely fe]

ke]l hosy vá[nlja a ku]turáLis élet

negs7ervezését' éppen ezélt a

kulturális' i{írsági pály'zatanrlkal

nyitottunk az cg\üámt felé is'

Közös progran áZ o(hongondo-

Zás, falugondnoki szo]gálatok

nukÓdtetése az e$.há7ak együtlnúkÓdésével''

- ondta a tnnácselnók'

Hozzátette. a testület

áz óv e]ején váIalta, hog-Í a kevesebb

re delkezesrc áL]ó forrás eL'

le óre növeii . fe]ekezete]oiek

s7ánt forrásokat. ezcÍ a korábbi'

s eleji ]'6 nrillió lejes cgyúttmű

kijdési keretet 775 ezeÍ 14je|

emelte eg. Áz eg]üázak kéP1i

seliji negkószönték a támogatíst'

mint elhnlgzott, a Pénzügyi eÍó

fo rások vonásában olyan erőtér

rlakul ki. anelv a ]elki életet is fe]é]eszti

a ielepüiéscken' l {RÓNIKÁ

TöbbetÍizeta beszállítóknaka szentgyöÍgyi taná(s

Újra spórolnak

az ingyenkonyhán

L :iTii'#'1.'iJ:5 jj"| :5#

szentgyÖrgvi ingyenkony]rán-

Tankó \'ilnos' a polgámesteri

hivataL szociáljs irodájának vcze

tó]'e a Kró"ilának elmondta' a,

alapélelniisZert beszáuító cégek

levélben éIlcsítették az önkor

nányzatol' hog,Í kénylelenek

elllelni aZ áÍakat' igy ezentú] ltjl)

bet ke]lnajd fizetni a húsért és a

kenyérélt' A konyhán n1áI évek

óta 3,50 lejból fóznek n1eg eg}

adag ételt' TiZ ó\\ el ezeLőt1 kótfo

gásos ebédet kaptak a rászoru]ók'

majd áttéItek a kjadós egÍálérc]re,

és két év\'cl eze]ótt a ked\.cz

mé|yezettek számát is kéü}'tc]e

nek voltak csókke'teni. Tankó

ViLnos elmondta, naponta r20

szoruló kap ingyen ebédel'

eDDyi pénzt tud elre a cé]ra bi7ro

sitani d város' A drágulás e]le!ére

negpróbálják továbbra is kigaz

dálkodli 3,50 lejból az ebédet'

hogi ne ]


MOGYE: aláírásgyűjtés a több fizetéses helyért

Segíthetne a minisztérium?

. zint *-mnih,en esllvt Detn ht J mn

) g,.. l*,''*g igeny('iDdk belégilcÍr.

Brásai^lljla' a MarosvlistlLhebl Or\'osi ós

Gyógys7erészcti Egyetem (MOGY|) tl]rára'

a rnagy.lr károk létf€hozás:inak üg}é

bcn szintén ákliv Bolyai Kezdeményező

Bi7.(lság elnöke..'AZ !\ldig is nragyarell€

nesen viselkedó szcnjtus se'nmik!'PPen

ne'n fogj!' nre8s,avazri, a nriniszlóliLu!

esetleg bcsegithet'' rcj(ctte ki a Kró'ika

megkercsós€re tegnap Brt'ssi. Kérdcsiink

r€' hogy Í!ióÍ enD)ire biztos a M(X;YE'

vezetíjk ncgdtiv hozzáá]lásábaD, L]rassai

csak annyit lnoDdott' hogy .tZ intéznrény

Llcn taDárként cltöltött €ddigi tizelrkil€nc

óv alatt volt idejc kiismern i bi7on}'os kollé

8ái naco]alhta negniilvánulálail' A Pro

fesszoÍ ugyanakkor cáf'()lta Ecate na

nriniszterós Királ,v Á drlis áL

lamtitkár ^ndronescu kij€le!tését' mis?trint Ú- oklalási

tárcának scnrniféle ltlcszólág nem lchct

a lizetéscs helyek eloszlási politikájábl'

.'Há a mnrisztérnlnnik rrcnr lenne bclc'

szólása' akkor a tamly mikónt szabhatta

meg kornrányrendelettel' hog} negB'en

helyet adjanrk a magpr dirikokraki

kórdezett vissza Brassai Attila'

EköZben intefnclcs aláÍrás8Éjlós( l€Z

demén}'ezett a Romániai Mrgyar orvAs

ésGyógyszerészkéPzósért F8ycsiilet

(LMoGYKj) annak érdekében' hogy a

MoG1T_rc fuIvételiző nla8}ar diákobak

is ugyanaMyi fizetéses hcly jil$on' nint

román nemzetiségií tá.st}ikna1c A napok

óta Bukarcslben, a minisztérim épiilctc

előtt tiiDtető Ádám ValéÍián ugyaDákkor

.}na szólítottn fcl aZ RMl)sZ-t, hogy ne fogadja

el a mega]áá húsz Íj7.etéses h€ly€t,

amit - mint beszimoltunk a vövets€8

Po]itikusái és Ftaterina Andrones.u tárca

v€zető közbenjárlásáÍa sik€rü]t kicsikárni

Ú e8yclcm su nátüsától' luvl l)sz

'Áz

\€telj. i saktárcától' hogy a M(XiYE-n

ni lnuLtikulturáIis egyctdnen' lrár aZ

n1dükJtanévbüés hosszúttivoD is n fi7etó

ses helyek 50 száalékit bi7tositstlk a ma

gyaÍ diákok sámtira'' n-Yilatkozla a ciül

s7arvg4t titldÍa' tlkj sarint ncnr egyik

\.agy ]*isik politik0i PáItlrák kellcDe dón

tenic tl he]yek elos'tásáról' Mint isneletes,

mí8 a7 .lnúlt évekbcn lZ €gyetenr Vczető

sge c8ycnlő módon osztottá el a fiz.ta:ss

hel'vekcl' a tavaly addig már megPróbálta

ldrekeszteni a iragyar diákokat' Ákkor a

nég kormányon lévő RMDsZ-nek sike

riilt 40 helyet kicsikanria a7 oklalási tárcán

kcr6zttil' Ú idén v'szont Ü a szán1 megfe

lczódijtt.

''Áz RMDSZ kó?-benjárúsávál 20

n zclóscs lre1yet biZlosjtott r miniszlÚlium a

magyar liatalok részóÍc' miközbcn lZ egye

tem s74nátusa ugydncnn}i he]]yel lxivitette

a.omán (agoatot is' A magyar fehcleli

zi'k és s7ülők a 20 helyel egalázóan kcvégrek

tarljáL ezek elfogadtisát a magyar'

ság egyenjogúságának felad:isaként tekin

lik'' - áll a RMOCYKE s7€rk\zlősegünk

be eljuttatott közleDén)'ében' Az eredeti

lcg ]eghirdetell l55 ffzetéses he])Te á7

egyclem vezetőségc rrrhdöss7e öl DugF.

diáko( szándékozott falvenni- mag}ar

fe|vélclia;k 6 szú|cik lEtícióbin ^ követel

ték a7 cgyeten ve7clőségétőt' á7 okatási

minhzlóúumtól és az RNÍDSZ e]nöké(ó]n

lizetéscs hel)€k pAriLásos elos'tását a

MoGYF,'n' de ictén beérték volna 55

hel|yel is' amelyMl negyvenÍe az általános

or.r'osi karon, tizenittre a fogorvosi k&on

lett volna szükség' A Petícíót a ww|'mo

8]L,/.?'/o' va]amint a wwvPetilieoAlíse'

co n/ osszeJosas a-liz.tess helyek-nagsz

erzex_celjobol a-noglte rgben linkeo

]ehet aláírni' lszU(HEB lnvlil

More magazines by this user
Similar magazines