ena, mamuli, sarwmunoeba qalaq sagarejos toponimebi

sagarejo.ge

ena, mamuli, sarwmunoeba qalaq sagarejos toponimebi

ena, mamuli, sarwmunoeba

garejelebi

gazeT `garejis macnes~ damateba #3. agvisto, 2012w.

qalaq sagarejos toponimebi


garejelebi #3, agvisto, 2012w

Zvirfaso sagarejoelebo!

samSoblo, Cveni miwa_wylidan iwyeba. swored iqidan,

sadac davibadeT, gavizardeT da CamovyalibdiT srulfasovan

adamianebad_amis Sexseneba aravis sWirdeba.

yoveldRiuri sazrunav_safiqrali dros aRar gvitovebs_

mimovixedoT irgvliv, davtkbeT mSobliuri garemos

lamaz_lamazi xedebiT, Cvens Svilebs, SviliSvilebs gavacnoT,

avuxsnaT, Taviseburad SevayvaroT is adgilebi,

romelTac aq odesRac Tu axla mcxovrebma adamianebma

Sesaferisi, iqneb mosaferebeli saxelebic Searqva. modiT,

mimovixedoT dakvirvebuli TvaliT irgvliv, gavixsenoT

am mTis saxeli, romelic amayad dahyurebs da darajad udgas

CrdiloeTis qarebisgan dasacavad sagarejos, im baraqiani

zvris, sadac qarTveli eris uZlevelobisa da ukvdavebis

simbolo vazi xarobs, im saxelganTqmuli, gemrieli

wyaroebis, romliTac garejelebi Tavs viwonebT erTmaneTTan

da stumrebTan, im tyeebis, romlebic sicxe_papanaqebaSi

gvifaravs xvatisagan, im goris, romelic uamrav

saidumlos, sagmiro_sasaxelo ambebs inaxavs Cveni winaprebisas

da vuTxraT Cvens Svilebs, SviliSvilebs: sabas,

lukas, daviTs, ratis, daCis, giorgis, nikolozs, zurabs,

erekles, cotnes, Tornikes, salomes, Tamars, ninos, mariams,

anas, rom es mTac da es mindoric, es tyec da es velic,

es gorac da es nasoflaric maTia, maTi marCenali

da maTive sapatronebeli...

maS, ase, dRes am Jurnalis furclebze gTavazobT mxolod

sagarejos_2012wels iubilari qalaqis teritoriaze

arsebul toponimebs, romlebic didi rudunebiT,

TiTqmis 70 wliani mZime, Sromatevadi saqmianobiT Cvenma

Tanamemamulem, istorikosma, Jurnalistma, sazogado

moRvawem da yovelive qarTulis, saqarTvelos , sagarejos

didma gulSematkivarma da Wirisufalma batonma

aleqsandre elerdaSvilma Segvigrova, Semogvinaxa da

sixaruliT mogvawoda, risTvisac Cveni Jurnalis mkiTxvelis

saxeliT did madlobas vuxdiT.

Zvirfaso mkiTxvelo, am patara JurnalSi Tu srulad

ver avsaxeT qalaqis toponimebi bodiSs mogixdiT da

amasTan erTad didi siamovnebiT gelodebiT redaqciaSi

sasaubrod da Tqveneuli versiebis, variantebis mosasmenad

da SemdgomSi gamosaqveyneblad.

veliT Tqvens gamoxmaurebebs.

redaqcia

Jurnalis gamomcemeli Sps `garejis macne~

redaqciis misamarTi: q. sagarejo

d. aRmaSeneblis q. # 15

Jurnali aiwyo da dakabadonda S.p.s. `garejis

macneSi~

daibeWda TbilisSi, gamomcemloba `kolorSi~.

telefonebi: 24-32-07 599 502 842

577 951 488

aleqsandre elerdaSvili

redaqtori:

TinaTin ilauri

3

mwerali da sazogado moRvawe

aleqsandre elerdaSvili daibada

1928 wels sof. paterZeulSi. igi Tavisi

mSoblebis meTerTmete Svili iyo.

patarZeulis saSualo skolis dam-

Tavrebis Semdeg swavla Tbilisis

saxelmwifo universitetis aRmosavleTmcodneobis

fakultetze, saer-

TaSoriso ganyofilebis ganxriT

gaagrZela, romelic 1954 wels daam-

Tavra.

sxvadasxva dros batoni aleqsandre

muSaobda partiul da sameurneo

samsaxurebSi. iyo rionuli

gazeT “stalinuri sityvis” redaqtoris

moadgile, partraikomis agitacia_propagandis

ganyofilebis gamge,

raionuli gazeTis “ivris ganTiadis”

redaqtori, ganaTlebis raionuli ganyofilebis

gamge da sxv.

mas damsaxurebulad aqvs miniWebuli

saqarTvelos kulturis damsaxurebuli

muSakis wodeba, respublikis

damsaxurebuli bibliofilis

(mwignobris) sapatio saxeli.

batoni aleqsandre sami wignisa da

aTasobiT istoriul-literatoruli

gamokvlevis avtoria, zemdgomi organoebis

mier dajildoebulia uamravi

medliT, sigeliT da sxva wamaxalisebeli

saCuqrebiT.

miuxedavad Rrma moxucebulobisa,

batoni aleqsandre axlac nayofierad

moRvaweobs raionis sazogadoebriv

cxovrebaSi.


4

saTivara

Jati

meliqauri

tye vake

saToneebi

nasoflari:

adgili:

kokonauri

kostafe

platina

mosacuri

xatikaklebi

namZvlevebi

azarianTnawisqvilari

jabadrianTnawisqvilari

wawniasnawisqvilari

foladanTnawisqvilari

marixanTnawisqvilari

saberZneTi

naomari

zvari

golgoTebi

satacurxeviani

saaRalo

futkrisxevi

yazaxa

yazaniani

witian gora

vake ubani

vaSliani

naomargora

Suagori

koSkisgora

wopwopinagora

fanozianTgora

petre_pavlesgora

meligora

mindori:

gora:

garejelebi #3, agvisto, 2012w

qalaqis teritoriaze gavrcelebuli toponimebi

civi

elias mTa

beberi klde

lolos tinebi

saTave

daTvis sacxvere

saToneebi

saxoxbis Wala

ivris Wala

mTa:

klde:

tye:

Wala:

wyaro:

papalas wyaro

maxias wyaro

kodis wyaro

TuSis wyali

mdinare:

TvalTxevi

wiflisxevi

tikiaura

Rele

lekiaura

dasaxleba:

gaRmaubani

qurxulianTubani

qvliviZianTubani

foresubani

esaianTubani

ilaurianTubani

kuWuanTubani

koxtanTubani

dodosubani

somxis ubani

kopromaanT ubani

qurdaanT ubani


garejelebi #3, agvisto, 2012w

toponimika berZnuli warmo-

Sobis sityvaa da qarTulad

niSnavs adgilis saxelwodebas, anu

qarTulad ‘adgilis dedas~. yvela

geografiul saxelwodebas aqvs Tavisi

istoria, Tanac _ saxelovani

istoria, riTac amayobs. aseT toponims,

‘adgilis dedas~ warmoadgens

sagarejos da giorgiwmindis

gzasayarze agaraki da mamuli ‘kokonauri~,

romelic amJamad mTlianad

sagarejos sazRvrebSia moqceuli.

dRevandeli ‘kokonauri~ mdebareobs

qalaq sagarejos samxreTaRmosavleTiT

da misi sazRvrebia

CrdiloeTiT kaxeTis mTavari saavtomobilo

gzatkecili, restoran

‘saxalxo saxlidan~ ‘alinjamde~,

aRmosavleTiT sadguris dasaxlebamde,

dasavleTiT restoran ‘saxalxo

saxlidan~ adgil ‘kostafemde~

da aseve q. sagarejos kaxeTis

rkinigzis dasaxlebamde; samxreTiT

rkinigzis sadguris dasaxlebamde

da adgil ‘nasadgomaris~ dasaxlebamde.

‘kokonauri~ gasuli saukunis

60-ian wlebamde Cveulebriv agarak-mamuls

warmoadgenda, sadac

sagarejoel da giorgiwmindelebs

venaxebi da baR-bostnebi hqondaT

gaSenebuli, xolo mas Semdeg, rac

daba sagarejo 1962 wlis bolos

respublikuri daqvemdebarebis qalaqad

gadaiqca, agarak ‘kokonauris~

cxovrebaSic axali era daiwyo. mas

Semdeg, rac sagarejo jer soflidan

dabad gadakeTda 1954 wlidan,

xolo _ qalaqad 1962 wlidan,

sagarejos mosaxleoba gaizarda,

rogorc mosaxleobis bunebrivi demografiuli

matebiT, ise mezobeli

soflebidan mosaxleobis sagarejoSi

dasaxlebiT, agaraki ‘kokonauri~

faqtiurad Seerwya qalaqis

farglebs da misi Semadgeneli

nawili gaxda.

TviT toponimi ‘kokonauri~ warmosdgeba

sityva ‘kokonaurisgan~

rac sulxan-saba orbelianis

leqsikonis erT-erTi ganmartebiT

niSnavs abreSumis yaWis Wiis erTerTi

saxecvlilebis kokona Wias.

rodesac abreSumis Wia-kokona Wiis

zrdis procesSi eqceva, mas gansakuTrebuli

xarisxis foTliT kvebaven,

romelsac ufro meti kvebi-

Ti Rirebuleba aqvs, aseTi TuTis

plantaciebi gansakuTrebuli niadagis

SerCevas da movlas saWiroebda.

swored aseTi niadagis Semcveli

iyo miwis is nakveTi, romelsac uxsovari

droidan daerqva toponimi

kokonauri.

meabreSumeoba uwindel saqarTveloSi

saxalxo meurneobis erTerT

wamyvan dargs warmoadgenda da

`kokonauri~

did Semosavals aZlevda rogorc

saxelmwifos, ise TiToeul qarTul

ojaxs, amitom meabreSumeoba wamyvan

sameurneo dargs warmoadgenda.

Tu ramdenad popularuli iyo

meabreSumeoba jer kidev warmar-

Tul, antikur samyaroSi, saxalxo,

saritualo dResaswaulic ki iyo

dawesebuli, romelsac ‘Wiakokonoba~

ewodeboda da farTod aRiniSneboda

gazafxulis periodSi, xolo

mas Semdeg, rac saqarTveloSi qristianoba

gamocxadda saxelmwifo

religiad, Wiakokonoba qristianobamac

did erovnul dResaswaulad

gadmoitana da es saritualo dResaswauli

sazeimod aRiniSneboda

aRdgomis wina oTxSabaTs (RamiT) da

am sadResaswaulo oTxSabaTs ‘didi

oTxSabaTi~ ewodeboda. danTebuli

koconebi simbolurad mimarTuli

iyo boroti mwerebisa da kudianebis

winaaRmdeg. koconebis danTebaSi

yvela monawileobda, didebic da patarebic.

danTebul koconze yvela

cdilobda gadamxtariyo. TviTon

am dResaswaulis saxelwodeba ‘Wiakokonoba~

mTlianad meabreSumeobasTan

aris dakavSirebuli, sabas

leqsikonis mixedviT ~Wia~ niSnavda

abreSumis Wias, xolo kokona am Wiis

saWupred momzadebul matls (Wias),

romelic saWupred iyo gamzadebuli,

raTa abreSumis parkad gadaqceuliyo,

amitom es kokona imdenad

pativsacemi, sayvareli arseba iyo,

rom mis pativsacemad giorgiwmindisa

da sagarejos yvelaze nayofier

miwas, sadac TuTis plantaciebi iyo

gaSenebuli ‘kokonauri~ ewoda.

gadioda wlebi da saukuneebi, iyo

mSvidoba da aRorZineba, iyo omebi

da gaWirvebac, magram meabreSumeoba

saqarTveloSi iyo erT-erTi wamyvani

dargi da valutis Semomtani

5

mTavari wyaro, amitom meabreSume

specialistebic mravlad iyvnen

gare-kaxeTidan. meabreSumeobis ganviTarebasTan

iyo dakavSirebuli

gare-kaxeTSi WiaberaSvilebis gvaris

warmoSobac, romelic ise dawinaurda

Tamaris epoqaSi, rom erT-erT

uZlieres feodalur sagvareulodac

ki Camoyalibda.

Tu wina saukuneebSi meabreSumeoba

erT-erT prioritetul dargs

warmoadgenda, axla TiTqmis moispo

es Semosavali soflis meurneobis

dargSi da mxolod mogonebad

darCa. agarakma ‘kokonaurmac~ dakarga

Tavisi funqcia. igi axla qalaq

sagarejos erT-erT Cveulebriv

ubans warmoadgens.

agarak ‘kokonauris~ myudroeba

mxolod XIX saukunis 80-ian wlebSi

dairRva, rodesac 1884 wels Tbilisidan

kaxeTSi mimavalma samxedrosatranzito

gzam sarTiWalidan

sagarejo-manavis mxares gadmoinacvla,

xolo 1912-1915 wlebSi kaxe-

Tis rkinigzam ‘kokonauris~ boloze

gamoiara da aqve, ‘kokonauris~ far-

Tobze, rkinigzis kaxeTis monakve-

Tze warmoiSva sadguris dasaxleba.

‘kokonauris~ teritoriaze bolo

wlebSi farTo samSeneblo industriis

dros miwis samuSaoebis

dros aRmoCenilma arqeologiurma

masalam axali sityva Tqva Cveni

qveynis uZveles istoriaSi. ‘kokonauris~

teritoriaze da saer-

Tod gare-kaxeTSi Cvens winaprebs

ucxovriaT Cvens welTaRricxvamde

me-4 da me-3 aTaswleulebidanve da

didi kulturac hqoniaT.

‘kokonauri~ werilobiTi dokumentebiTac

aqtiurad yofila Car-

dasasruli meeqvse gverdze


6

`kokonauri~

dasasruli

Tuli Cveni qveynis axal istoriaSic.

‘kokonauri~ moxseniebulia XVIII

saukunis erT friad sayuradRebo

dokumentSic, romelsac xels awers

qarTl-kaxeTis mefe erekle II.

istorikos Tedo Jordanias

‘qronikebis~ me-3 tomSi aRniSnulia,

rom mefe erekle II RviZli da

elisabedi miuTxovebia samegrelos

mTavris kacia dadianisaTvis da

misTvis mziTevTan erTad gauyolebia

sasaxlis oqromWedeli giorgi

beJiaSvili, mefis yma, mcxovrebi

sofel giorgiwmindaSi.

mefe erekle II giorgi beJiaSvils

kargi da Tavdadebuli samsaxurisaTvis

wyalobas ukeTebs da

sofel giorgiwmindaSi umtkicebs

‘kokonauris~ mamulsa da venaxs,

imis gamo, rom oqromWedel giorgi

beJiaSvils gamouCndnen aRniSnuli

qalaqis samxreTiT `qvianis~ mimdebare

teritorias, romelic

ganlagebulia mdinare TvalTxevis

orive sanapiroze, xalxi `kostafes~

uwodebs. sainteresoa am toponimis

semantika. toponimi ori sityvis

kompozitia: ku _ qvewarmavalia da

binadrobda didi raodenobiT. ese

igi ko, anu ku arsebiTi saxelia, rac

Seexeba `tafes~ _ igi sparsuli warmoSobisaa

da niSnavs Seferdebul

vake adgils. am ori arsebiTi saxelis

SeerTebiT miviReT `kustafe~,

anu `kostafe~ da es saxeli am mindorma

dRemde Semoinaxa.

`kostafe~ mdinare TvalTxevis

orive sanapirozea ganfenili da

warmoadgens qalaq sagarejos mosaxleobis

sakarmidamo, sabostne,

wyalobis wilSi Semcileni, Zmebi da

ZmisSvilebi, mefe erekle II sagarejos

mourav iorams avalebs kargad

gaerkves sadao sakiTxebSi da ixelmZRvanelos

mefis gujariT.

sagarejos mouravma ioramma

Seiswavla sadavo sakiTxi da aseTi

ganCineba gamoitana:

‘q. brZanebiTa maTis umaRlesobis

patronisa Cvenisa xelmwifisa

mefisa ereklesiTa Cven sagarejos

mouravma ese ukve JamTa dasamtkicebeli

samarTali da ganaCeni

mogeciT: Sen giorgiwmindel memkvidres

mefis erTguls ymasa da didad

msaxurs beJiaSvils giorgisa

SvilTa da momavalTa saxelisa

SenisaTa ase, rom dagimtkiceT batonis

wyaloba sofel giorgiwmindasa

venaxi ‘kokonauri~ da qalaqsa

saxli da duqani.

mefis aRniSnul gujarSi vkiTxu-

`kostafe~

savenaxe nakveTebis adgils.

`kostafe~ imiTac aris saintereso,

rom aq miwis damuSavebis

dros mosaxleoba xSirad poulobs

arqeologiur nivTebs, brinjaosa

da keramikis nawarms. miwis Rrma

damuSavebis dros gasuli saukunis

40-50-ian wlebSi aRmoCenilia

qvayuTisa da qvevrsamarxebis samarovnebi,

rac qronologiurad Suabrinjaos

xanas miekuTvneba da

TariRdeba Cvens welTaRricxvamde

I aTaswleulebis Sua xanebiT, rac

imaze metyvelebs, rom am periodSi

aq mWidro mosaxleobaa dafiqsirebuli.

garejelebi #3, agvisto, 2012w

lobT, rom giorgi beJiaSvili jer

kidev bavSvi TbilisSi miubarebiaT

Segirdad mefe Teimurazis

oqromWedilisaTvis. giorgi beJiaSvils

didi niWi gamouvlinebia da

saukeTesod auTvisebia oqromWedlis

profesia, amave dros paralelurad

Seuswavlia mxatvroba da

mravali xati Seuqmnia.

mefe Teimurazis sikvdilis Semdeg

giorgi beJiaSvili erTgulad

emsaxureboda erekle II. erTguli

samsaxuris jildod mefe erekles

TbilisSi misTvis saxli da duqani

uboZebia, xolo giorgiwmindaSi ‘kokonauris~

saxli da venaxi. garda

amisa, Tavisi yma giorgi gauazatebia

da misTvis gvari Seucvlia, oqrom-

WedliSvilis gvari uboZebia.

giorgi beJiaSvili-oqromWedliSvilis

STamomavlebi axlac cxovroben

sofel giorgiwmindaSi da

ician, rom isini erTi gvaris ganayofebi

arian.

rogorc zemoT movixsenieT, agarakma

‘kokonaurma~ saukuneebis ganmavlobaSi

mraval qartexils gauZlo

da dRemde moaRwia, ‘kokonauri~

dRes qalaq sagarejos Semadgeneli

nawilia da misi ganaSenianeba me-

20 saukunis damdegidanve daiwyo.

axla ‘kokonauri~ mWidrod aris

dasaxlebuli, rogorc adgilobrivi

_ sagarejoeli da giorgiwmindeli,

aseve saqarTvelos sxvadasxva

kuTxidan Camosaxlebuli mosaxleobiT,

magram ‘kokonauri~ dReisaTvis

veRar amayobs Tavisi tradiciuli

meabreSumeobiT, saidanac Tavisi

saxeli dRemde SemorCa.

dRes ‘kokonauri~ damSvenebulia

Tavisi lamazi dasaxlebiT,

restoran ‘saxalxo saxlidan~ axal

saavadmyofo-poliklinikamde, igi

iTvleba sagarejos erT-erT lamaz

dasaxlebad.

lapriani”

qalaq sagarejos samxreTiT

mdebare mindorsa da agaraks

“lapriani” ewodeba. es toponimi

Tavisi nayofierebiT yovelTvis

gamoirCeoda da dafaruli iyo

sagarejoelTa da giorgiwmindelTa

baRCa_baRebiTa da venaxebiT.

laprians CrdiloeTidan esazRvreba

agaraki kokonauri,

aRmosavleTidan “wiflis xevi”,

tye_buCqnari “alinja” da “nasadgomari”,

samxreTidan da

samxreT_aRmosavleTidan “meligora”

da “saxoxbis Wala”, dasav-

dasasruli me-13 gvedrze


garejelebi #3, agvisto, 2012w

gaRmaubani

qalaqi sagarejo ganfenilia

mdinare TvalTxevis orive

sanapiroze arsebul mTebs Soris

moTavsebul tafobze da misi ganfeniloba

jvars mogvagonebs. am

jvris marjvena frTa TvalTxevidan

ninowmidis mimarTulebiT miemarTeba,

xolo marcxena frTa TvalTxevidan

aRmosavleTiT giorgiwmindisken

aris mimarTuli, xolo am jvris

RerZi CrdiloeTidan samxreTiskenaa

ganfenili.

qalaqs ZvelTaganve Sua hyofda

mdinare TvalTxevi. CrdiloeTidan

Crdilo dasavleTidan da Crdilo

aRmosavleTidan qalaqs zemodan

dahyurebs tyiT Semosili mTebi _

beberi klde, Tavwmida giorgisa da

elia winaswarmetyvelis mTebi.

gaRmaubani iwyeba tye _ park “sa-

Tavidan” da mTavrdeba ninowmidis

sazRvarTan “qananas” xevis marcxena

sanapiroTi.

gaRmaubani geografiulad danawevrebulia

patar_patara Rele _

xevebiT, romlebic saTaves iReben

wmida elia winaswarmetyvelis mTidan.

am Rele - xevebidan yvelaze

mozrdilia topeSauras da kotomaanT

xevebi, romlebic gaRmauban-

Sive erTiandebian da erTvian mdinare

TvalTxevs.

istoriul warsulSi gaRmaubnelebi

ufro CrdiloeTiT cxovrobdnen

wmida elia winaswarmetyvelis

mTis samxreTis da Crdilo _

samxreTis ferdobebze, sadac axla

gaRmaubnelTa da sagarejoelTa

sasaflaoebia ganlagebuli, xolo

mecxramete saukunis dasawyisidan

gaRmaubnelebi ufro dabla vakobze

Camosaxldnen, sadac axlac cxovro-

ben.

gaRmaubans adre, winasaukuneebSi

“daRma Tvals” uwodebdnen, vinaidan

arsebobda gamoRma “Tvalic” da am

did daba-sofels krebiTad mravlobiT

ricxvSi moixseniebdnen .

ise ki, orive dasaxlebas “Tvalnni”

ewodeboda. xolo mas Semdeg, e. i.

meTvramete saukunis bolodan axlandel

sagarejos Camoscilda

toponimi “Tvalnni” da daviT garejis

monastrebis aRmniSvnelad

ewoda “sagarejo”, amis Semdeg mis

marjvena sanapiros gaRmaubani daerqva.

gaRmaubnis mosaxleoba eTnikurad

mTlianad qarTvelebisgan Sedgeboda

da uban-uban kompaqturad

iyo dasaxlebuli gvarebis mixedviT.

es gvarebi iyo SaqaraSvilebi,

mamamTavriSvilebi, fanoziSvilebi,

TediaSvilebi, mamisaSvilebi, ciciSvilebi,

kurdRelaSvilebi, rostiaSvilebi,

qurTiSvilebi, kavTuaSvilebi,

mamardaSvilebi, furcelaZeebi,

urdulaSvilebi, laferiSvilebi,

sulikaSvilebi, tiginaSvilebi, TulaSvilebi,

maTiaSvilebi, CekuraSvilebi,

kveraSvilebi, Wiaurelebi,

darispanaSvilebi da sxvebi.

eparqialurad gaRmaubnelTa

nawili ninowmideli episkoposis

mrevlSi Sediodnen, nawili ki daviT

garejis monastris ymebi iyvnen.

gaRmaubnelebs didi da saxelovani

istoria aqvT. meCvidmete

saukunis pirvel naxevarSi, rodesc

mTel qarTl _ kaxeTs risxvad daatyda

Sah_abazis mrisxane Semosevebi,

omSi gadarCenili da tyved ayvanili

sagarejoelebi iranis provincia

mazandaraSi gadaasaxles, xolo

7

zemoT CamoTvlili gaRmaubnelebi

saqarTvelos sxvadasxva provinciidan

Camosaxldnen meCvidmete saukunis

Sua wlebidan.

gaRma “TvalelTa” materialuri

kulturis Zeglebidan aRsaniSnavia

wmida Sios, “yvavianis RvTismSoblis”,

“petre-pavles’ da RvTismSoblis

eklesiebi. amaTgan, rogorc

maRali arqiteqturuli Rirsebis

mqone eklesia petre-pavles saxelobis

eklesiaa, romelic 1710-1712

wlebSi aRaSena daviT garejis saxelovanma

winaparma onofre maWuta-

Zem (1690-1736w.w). onofre maWutaZe

Tavis erT-erT anderZSi aRwers, rom

man ‘...nadarbazevze” aRaSena petre

-pavles saxelobis eklesia da Seamko

xatiTa, siwmindis niSnebiTa da

wignebiTa.”

eklesia mSeneblobis unatifesi

stiliTaa aSenebuli da am eklesia-

Si 1930-ian wlebamde uwyvetad aRevlineboda

wirva_locva, romelsac

dekanozis xarisxSi xeldasxmuli

moZRvarni swiravdnen. aqve, petr_pavles

eklesiis gverdiT arsebobda

keTilmowyobili marani da sastumro

daviT garejis berebisaTvis.

samwuxarod, es maRali stilis arqiteqturuli

nageboba mitovebuli

aqvs saqarTvelos sapatriarqos da

iq wirva_locva ar tardeba.

gaRmaubanma saukuneebis manZilze

mravali Rirseuli mamuliSvili

misca saqarTvelos.

dRevandeli gaRmaubnelebi amayoben

Tavisi wiaRidan gamosuli ise-

Ti mamuliSvilebiT, rogorebic arian

msoflios mravalgzis Cenpioni,

beWdaudebeli falavani da saqarTvelos

parlamentis yofili wevri

levan TediaSvili, saqarTvelos

saxalxo artisti giorgi darispanaSvili,

profesori aleqsandre

urdulaSvili, saqarTvelos damsaxurebuli

mxatvari_keramikosi

SoTa ciciSvili, saqveynod cnobili

kino_reJisori mixeil Wiaureli,

profesori Teziko sulikaSvili,

poeti daviT tiginaSvili da sxv.

gaRmaubnelebi cnobili moWidaveebi

iyvnen ZvelTaganve, magram,

samwuxarod, xsovnam mxolod zogierTebis

saxelebi Semoinaxes, dResac

legendadaa qceuli “TamaraanT

kolas’_ nikoloz TulaSvilis moxdenili

Widaoba.

gaRmaubnelebs “Taqlelebsac”

uwodeben, magram bevrma ar icis

am sityvis mniSvneloba. am sityvas

qiziyelebi xmaroben da swored

qiziyidan gadmosaxlebulma tiginaSvilebma

Semoitanes xmarebaSi.

“Taqla” niSnavs moufiqrebels,

pirSi mTqmels, amays, romelic moufiqreblad

simarTles pirSi miaxlis

mopaeqres.


8

saTivara

mdinare TvalTxevis saTave auzidan

wyalgamyof SemaRlebidan,

romelsac gadmokveTda “lafian xevis”

auzidan amomavali Telavisken

mimavali gza, “saTivara” ewodeba. aq

mdebareobs nayofieri subalpuri

velebi, romelic uxsovari droidan

warmoadgenda qarTveli tomebiT

dasaxlebul sofels. amis damadasturebel

niSans warmoadgens patara,

bazilikuri tipis eklesia da

is auarebeli nasaxlarebi da samarovanni,

romlebic aq gvxvdeba.

“saTivara” meoce saukunis 50_

ian wlebamde sasoflo_sameurneo

TvalsazrisiT warmoadgenda patara

mTis sofel_ Jatis kuTvnil

agarak_mindors, sadac Jateli kolmeurneebi

Tesdnen kartofils, siminds

da sxva sasoflo_sameurneo

kulturebs, abalaxebdnen cxvarsa

da msxvilfexa pirutyvs, Tibavdnen

Tivas.

2003 wlis gazafxulze vesaubre

Jatel qalbatons_ninos, romelic

Jatidan gamoTxovili iyo sagarejos

mkvidr kako (akaki) qvliviZeze.

man miambo erTi saintereso faqtis

Sesaxeb: gasuli saukunis 50_ian

wlebSi, miwis samuSaoebis dros

Jatelma kolmeurneebma aRmoaCines

erTi qvayuTis samarxi, romelSic

aRmoCnda 11 adamianis ConCxi. savaraudod

es micvalebulebi erTi

ojaxis wevrebi iyvnen da raRac

moarulma epidemiam, an mtris msaxvralma

xelma mouRo maT bolo, rac

imazedac metyvelebda, rom uxsovar

warsulSi aq xalxmravali sofeli

yofila. ise, aq eklesias aravin

aaSenebda. namosaxlarebi mravlad

SeiniSneba wyaluxv TvalTxevis

mTel ubanSi. sxvadasxva droSi da

epoqaSi aq ucxovriaT amay, ulamazes,

mSromel da Tavmoyvare qarTvelebs,

romlebic icavdnen samSoblos, qmnidnen

xvavsa da baraqas, edemis

baRad aqcevdnen baraqian xeobas.

qalbatonma nino Turmanaulma is

sagvareuloebic CamomiTvala, vinc

aq cxovrobdnen gasuli saukunis

50_ian wlebSi. ai, isinic: gigaurebi,

wiTelaurebi, bewukaSvilebi, Turmanaulebi,

xadulaSvilebi, fetviaSvilebi,

badriaSvilebi, pataraSvilebi,

keJeraSvilebi, TiRilaurebi,

diRmeliSvilebi, RvTisiaSvilebi.

am patara soflis_Jatis kuTvnili

savargulebi iyo saTivara,

mlaSe veli, saRoreebi,patara mindori

xajagebi, zeda mTa, saxaSmo,

samebis nawili, naqalaqari. Tavad

nasoflari_ Jati didi qarTveli

mgosnis vaJa_fSavelas iniciati-

viT iyo Camosaxlebuli mcire miwian

fSavidan mecxramete saukunis

meore naxevarSi. es sofeli meoce

saukunis 50-iani wlebidan ZaliT

iqna gadasaxlebuli sarTiWalis,

xaSmis da samgorSi dasaxlebis

axal soflebSi.

meliqauri

wyaluxvi mdinare TvalTxevis

auzis nasoflaria meliqauri.

iq, sadac TvalTxevis auzis ori

SenaerTi Sto erTmaneTs erTvis, am

xerTviss sakmaod mozrdili tafobi

yofs Suaze. daukvirvebeli Tvali

aq mxolod tye-buCqnars SeniSnavs,

magram es patara miwis naWeri,

romelsac ufrosi Taobis xalxi

meliqaurs uwodebs, sulac ar aris

ubralo tyiani tafobi-aq odesRac

xalxi cxovrobda da sicocxle

Cqefda. aq arqeologiuri gaTxr

rebi arasodes aravis ar uwarmoebia,

magram, dakvirvebuli Tvalic ki

SeamCnevs namosaxlarebs, qviTkiris

naSTebs. aq xandaxan wyaldidobis

dros Rvarcofi adamianis naxmar

sayofacxovrebo, keramikis nivTebsac

ki gamoaCens xolme, rac imaze

metyvelebs, rom aq odesRac ucxovriaT

Cvens winaprebs, mere ki bedukuRmarTi

cxovrebis gamo miutovebiaT

mama-papeuli sacxovrisi da ukeTes

adgilas gadasaxlebulan, anda sulac

bedis ukuRma trials mouspia

maTTvis sasicocxlo pirobebi. sakvirveli

da sacnauri isaa, rogor

moaRwia Cvenamde am toponimma.

`vake tye~

sagarejodan mimavali, gascdebi

Tu ara “mTavar mowames”, xelmarjvniv

mimaval tyis gzas, daaxloebiT

naxevari kilometris gavlis

Semdeg naxavT ZvelisZveli

eklesiis naSTs, romelsac sagarejoelebi

“wmida grigolis” naeklesiars

uwodeben. tyis siRrmeSi

Sesuli adamianis Tvali uamrav

namosaxlars SeniSnavs,romlebic

saukuneebis manZilze tyes daufaravs.

tyis reliefic isea mosworebuli,

rom yvela mixvdeba_aq odes-

Rac mozrdili sofeli yofila. es

midamo sagarejos mindvrebidanac

kargad moCans, xalxi am tyes “vake

tyes” uwodebs.

aravin icis, aq arsebul sofels

ra erqva, an rodis moispo igi da

adamianTa mexsierebidan rodis

amoiSala, ra materialuri saSualebebiT

suldgmulobda es sofeli,

ubralo TvaliTac mixvdeba

gaTviTcnobierebuli adamiani, romelic

iqve, maxloblad, tyis xeTa

garejelebi #3, agvisto, 2012w

foTlebis Crdilsa da buCqnarSi

Semaluli wylis naJuri am soflis

masazrdoebeli wyaros kodi iyo.

rodis moispo, an ram mospo odes-

Rac aRorZinebuli sofeli, rodis

daisadgura aq tyis mdumarebam, aravin

uwyis...

1399 wels saqarTvelos mexuTed

Semoesia qarTvelTa moZule Temur

lengi. zamTari iyo da xalxi ar

moeloda Turme mtris Semosevas.

Temur lengma SearCia janmrTeli,

20_25 wlis uzbeki meomrebi da

pirdapir wamovida saqarTvelos

gasanadgureblad zamTris myudroebaSi_35

aTasiani laSqriT. moadga

gare kaxeTs. gadauReblad Tovda 20

dRis ganmavlobaSi da Tovlis safarma

naxevar metrs gadaaWarba, mtris

Semotevis marSruti yarabaRze gadioda

da garejis xrioki midamoebiT

pirdapir gare kaxeTisken iyo

mimarTuli. Cven pirdapiri saarqivo

masalebi ar mogvepoveba qarTul

enaze da veyrdnobiT Temur lengis

istorikosis cnobebs. mterma Tavis

gamanadgurebeli mexuTe Semosevis

marSruti imitom SearCia uSualod

Tbilisis aRmosavleTiT, raTa

TbilisisaTvis moespoT mosaxleobis

damcavi da mkvebavi regioni da

igi udabnod eqcia. Temur lengis istorikosis

dRiurebSi vkiTxulobT,

rom mtris mizani iyo mWidrod

dasaxlebuli daba_soflebi mTlianad

daengria, gadaewva, xolo baR_

venaxebi_ amoeZirkva. mterma kargad

icoda, rom qarTvelebi lxinSic da

WirSic uRvinod da uxilod purs

ar Wamdnen. amitomac undoda ayvavebuli

gare kaxeTis udabnod qceva.

garda amisa, Temur lengis dazvervam

kargad icoda, rom saqarTvelos

mefes aq eyena Tavisi saukeTeso

jari mTavarsardal vinme ximSias

sardlobiT da es jari unda moespo

pirvel rigSi_ moulodneli

dartymiT. Temur lengma Tavisi

Canafiqri sisruleSi moiyvana da

Tavisi sisastikiT iavarqmnili mxare

datova gaZarculi, gapartaxebuli

da qarTuli arqivebic ise mospo,

rom aravis scodnoda aq arsebuli

daba_soflebis saxelebic ki.

Tu ra erqva “vake tyeze”

gaSenebul sofels, aravin icis,

mxolod dangreul naeklesiars

SemorCa am wminda adgilis saxeli

“wmida grigoli”, danarCeni

ki daviwyebis ulmobelma burusma

STanTqa...


garejelebi #3, agvisto, 2012w

TvalTxevi

sagarejos Zvelad “Tvali” erqva.

dRes sagarejos Zvel saxels

im didi xeobis saxeli gvaxsenebs,

romelic sagarejos or

nawilad hyofs_TvalTxevi. mis kalapotSi

momdinare, imave saxelwodebis

mdinare imdenad wyaluxvi

yofila, rom aTeulobiT wisqvils

amuSavebda misi wyali TevziTac

uxvad amaragebda sagarejos mosaxleobas,

zafxulSi samjeradad

rwyavda baRCa_venaxebs, xexilis

baRebs.

mdinare TvalTxevidan gamomdinare

nakadulebi ulamazes da egzotikur

garemos uqmnida baR_venaxebSi

Caflul, wiTeli kramiTiT

gadaxurul oda_saxlebs, erTian

baRnarad qceul miwier edemad

aqcevda daba_sofels.

istoriuli wyaroebi me_18 saukunemde

sofels Tvals uwodebdnen,

rac sulxan_saba orbelianis

ganmartebiT wylis saTaves da silamazis

sinonimsac niSnavda, xolo

Semdeg sofels saxeli Seecvala da

sagarejo ewoda, niSnad daviT garejis

udidesi kompleqsis sakuTrebisa

da “Tvali” TandaTan daviwyebis

burusSi CaiZira, mxolod mdinaris

xeobas da erT samlocvelos “Tvalwmida

giorgisRa” SerCa es saxeli.

mdinare “TvalTxevi” Suaze hyofs

sagarejos, amitom “TvalTxevis” marjvena

sanapiro gaRmaubnad iwodeba,

xolo marcxena_gamoRma sanapiro

_sagarejod. mdinare “TvalTxevi”

Tavisi auziT erT_erTi didi da

grZeli mdinarea mTel gare kaxeTSi,

romelic saTaves iRebs civ_gomboris

mTebSi da uerTdeba gare_kaxe-

Tis deda mdinares_iors.TvalTxevs

ori saTave aqvs. erTi Sto saTaves

iRebs aseve civ_gomboris mTebSi, e.

w. “daTvis sacxvreSi”, meore Sto

ki “lewinSi”_qurdovaniZeebis mTis

ZirSi.

am or Stos Sua devs “razias” mTa,

am mTebis Crdilo mxridan “kisisxevis”

saTave iwyeba, romelic mdinare

alazanis Senakadia.

TvalTxevis Senakadebia: qobTxevi,

romelic fSavlis nadgomrebidan

gamodis. qobTxevs meore patara

xevic erTvis da orive es xevi

TvalTxevs erTvis marjvena mxridan.

beberi kldis mxridan gamodis da

maxiasTan erTvis TvalTxevs erTi

patara xevic marcxena mxridan.

TvalTxevi ZvelTaganve wyaluxvi

mdinare iyo, magram mas Semdeg,

rac sagarejos mosaxleoba gaizarda

da komunaluri meurneobac

qalaqis tipis meurneobad gadaiqca,

TvalTxevis Semdinare wyaroebi komunaluri

meurneobis sakuTrebad,

TvalTxevi ki mSral xevad iqca.

masSi wyali mxolod zamTarsa da

gazafxulis uxvnaleqian periodSi

Tu moedineba.

TvalTxevs ZvelTaganve kvebavda

mTis patar-patara wyaroebi,magram

misi mTavari mkvebavi aris tye-park

“saTavidan” da

g a z a f x u l o b i T

maxiaze gamomdinare

wyaluxvi,

didi debetis

mqone wyaroebi.

rac Seexeba

gazafxulsa

da zafxulis

pirvel naxevar-

Si mosul did

wvimebs, isini ise

“ganrisxdebodnen”

xolme, rom

misi sanapiroebi

veRar itevda

mTebidan gamomdinareRvarcofian

TqeSs, rom

9

aq mcxovreb mosaxleobas did stiqiur

ubedurebad atydeboda Tavze.

xalxis xsovnam da istoriulma wyaroebma

Semoinaxa garejuli qronikebi,

roca ganrisxebulma TvalTxevma

didi ubedureba daatexa mis

orive sanapiroze mcxovreb mosaxleobas.

es TariRebi 1883 da1895

wlebSi farTod asaxa mecxramete

saukunis iseTma gazeTebma, rogoric

iyo didi ilias “iveria” da saqveynod

cnobili “droeba”. aq mcxovrebi

aseulobiT komli glexoba aiyara

da ufro usafrTxo adgilebze

daido bina.

mdinare TvalTxevs gaRmaubanSi

marjvena mxridan erTvis sakmaod

abezari Senakadi_”topeSaurasxevi”,

romelic saTaves iRebs wmida Sios

da wmida ilia winaswarmetyvelis

mTidan. TviT “topeSaurasxevs”

erTvis gaRmaubanSi saRoriis anu

kotomaanT xevi, romelic saTaves

iRebs toponim “kocnaZeulis”

midamoebSi. am Senakadebs garda,

TvalTxevs kvebavs “tikiaura”, romelic

TvalTxevs erTvis mindor

“kostafes” midamoebSi, TvalTxevis

“Tanamgzavri” Releebi iyo “dodos

Wala”, “lekiaura” da sxva Releebi,

romlebic qalaqis mosaxleobam

dajabna da Tavis sakarmidamoebad

gadaaqcia. ise ki, roca buneba “ganrisxdeba”

xolme da gadauRebeli

wvimebi Tavs aiwyvetavs, qalaqis

bunebrivi konfiguracia erTian xeobad

gadaiqceva xolme.

roca stiqia aboboqrdeba,

TvalTxevs “mxars aubavs” xolme

misi abezari metoqe “wiflis xevi”,

romelic saTaves iRebs aseve, civ_

gomboris mTebSi, civ_kodis midamoebSi.

Turme, yofila SemTxveva,

roca stiqiis gamo ise momxdara,

rom es ori xeoba gaerTianebula da

sakmaod didi zaralic miuyenebia

sagarejosaTvis.


10

wiflis xevi

qalaq sagarejos geografiuli

mdebareoba Tavisi geologiuri

konfiguraciiT yovelTvis

qmnis did saSiSroebas wyaldidobebis

dros. xSirad qalaqis keTilmowyobili

quCebi mas riyeebad

uqcevia, ris gamoc mosaxleobas

mniSvnelovani zarali ganucdia.

mdinare wiflisxevi TvalTxevis

Semdeg erTob abezari da moulodnelobebiT

aRsavse mdinarea

sagarejoelebisaTvis. igi saTaves

civ-gomboris mTiswineTSi, sagarejoelTaTvis

kurortad qceul “kodas”

samxreTis ferdobebze iRebs

saTaves. wiflisxevis kalapoti

gvalvian zafxulSi mSral xevad

iqceva xolme, samagierod, gazafxulis

wvimian amindebSi mas veRaravin

scnobs-giJsa da gadareuls.

wiflisxevi miedineba CrdiloeTidan

samxreT-aRmosavleTis mimar-

TulebiT, gverdiT gauvlis agarak

qalaq sagarejoSi gamaval

xevebs Soris erT_erT “abezar”

xevs warmoadgens tikiaura,

romelic saTaves iRebs qalaqis

CrdiloeTiT, “mTavvarmowamis” qvemoT,

qurxulebis sasaflaosa da

“wminda marines” eklesiis bolos.

Semdeg gaivlis “nacvliaanT gorasa”

da “qvliviZeebis ubans”Soris

da gaemarTeba qalaqis centrisaken,

gadakveTs daviT aRmaSeneblis quCas,

Caivlis WavWavaZis, kaxeTis quCebs,

gadakveTs respublikuri mniSvnelobis

saavtomobilo gzatkecils

da gezs “kostafisken” aiRebs.

kokonaurs, lapriansa da nasadgomars,

gadakveTs kaxeTis rkinigzas

tikiaura

sainteresoa toponim “tikiauras”

etimologiac, romelic xeobis

adidebis dros daerqva. adidebul

xevs Tan mohqonda erT_erTi

ojaxidan motacebuli RviniT savse

tiki... Tu adre tikiaura adidebis

dros did zians ayenebda sagarejos,

axla betonis artaxebSia Camjdari,

moTvinierebulia da rogori wyaldidobac

ar unda iyos, mSvidad aris

qalaqis mosaxleobac.

garejelebi #3, agvisto, 2012w

da mdinare iors mierTvis agarak

yoruRTan.

lekiaura

patara Rele lekiaura moicavs

qalaqis gulisaSvilisa da

nawilobriv qeTevan wamebulis

quCebis teritorias da xSiri

wvimebis dros axsenebs Tavs mosaxleobas.

adre, vidre sagarejo

farTod ganaSeniandeboda, aq mxolod

tye-buCqnari iyo da lekianobis

dros lekebis samalavs

warmoadgenda, sadac sagarejosa da

giorgiwmindis gasayarze Znelbedobis

dros lekebi imalebodnen da

itacebdnen sagarejoel da giorgiwmindel

gogo-biWebs. lekiaura

axla Cveni qalaqis erT-erTi

keTilmowyobili savaWro da kulturuli

centria.


garejelebi #3, agvisto, 2012w

sagarejos samxreTidan Sexedav

Tu ara TvalTxevis didebul

xeobas, sagarejos CrdiloeTidan

tyiT Seburul gorakebSi Tavze

lamazi gvirgviniviT adgas tyis

samosSi gaxveuli klde, romelsac

marTlac Tavisi xnovanebis gamo

xalxi “beber kldes” eZaxis.

“beber kldeze” mravali legend-

garejuli legendebidan kidev

erTi legendaa dakavSirebuli

civ_kodas RirsSesaniSnaobebTan.

erTi maTgani exeba e. w. “civ _ kodas”

“saZiles”, romelic warmoadgens

civ _ gomboris mTebTan “civ _ kodas”

damakavSirebel sacalfexo biliks,

romelic sakurorto sezonze

yvela xelmarjve damsveneblisaTvis

sportuli Sejibris adgils

warmoadgens. es sacalfexo_culispira

biliki iwyeba kurortis

dasavleTis mxridan da miemarTeba

kurortis Crdilo-aRmosavleTis

mimarTulebiT da mTavrdeba civis

mTis dakbilul kldemde, misi sigrZe

daaxloebiT erTi kilometria

da sportuli TvalsazrisiT saxifaToa

misi gadalaxva. arsebobs legenda,

romlis mixedviT warsulSi,

“lekianobis” dros es viwro gasasvleli

daRestnel marbiel lekebs

gamoyenebuli hqondaT garejeli

gogo_biWebis mosataceblad da am

bilikiT, civ_gomboris mTebis gavliT

daRestanSi gadasayvanad.

meTvramete saukunis meore naxevarSi

qarTl_kaxeTis mefe erekle

meoris Svilma levan batoniSvil-

aa SeTxzuli. igi saukuneebis man-

Zilze warmoadgenda sagarejoelTa

sportuli garTobisa da sanadimod

TavSeyris adgils.

“beber kldes” ukan mxridan dasdevs

erTi damreci, tyiani adgili,

romelic uwin erTgvari sportuli

Sekrebis saasparezo iyo. upirveles

civ _ kodas

`saZile~

ma lekebis bandituri qmedebebis

asalagmavad sagarejoSi marjve Wabukebis

razmi Camoayaliba, romelsac

saTaveSi sagarejoeli vaJkaci qvliviZe

Cauyena, metsaxelad_”bauja”.

baujam Sekriba qvliviZeebis, qurxulebis

da Tolomasvilebis mar-

11

`beberi klde”

yovlisa, cxenebiT jiriTis dros.

huneebze amxedrebuli Wabukebi

erTmaneTs ejibrebodnen, vin ufro

swrafad _ mowyvetiT SeaCerebda

cxens kldis pirze.

arsebobs aseTi Tqmuleba imis

Sesaxeb, rom odasRac sagarejoSi

(Tvalze) cxovrobda erTi saukeTeso

mojiriTe mzeWabuki, romelic

cxenosanTa Sejibrebis dros yovelTvis

gamarjvebuli gamodioda.

erT_erTi Sejibrebis dros mze-

Wabuks sanaZleo hqonda dadebuli

Tavis mowinaaRmdegesTan. am pirobis

Tanaxmad, mzeWabuks Tavisi

gaWenebuli hune kldis piramde

unda mieyvana, hune ukana fexebiT

kldeze yalyze Semdgari swrafad

unda Semoebrunebina da ukanve

gamoeWenebina. mzeWabukma moigo is

Sejibri, magram moSurnem Sari moudo_es

fandi ujero iyoo. dainiSna

axali Sejibri da roca mzeWabukma

Sejibri moigo da misi cxeni ukana

fexebiT yalyze iyo Semdgari, daiquxa

Tofma da mzeWabuki cxenianad

ufskrulSi gadaiCexa.

jve Wabukebisgan mebrZoli razmi

da uvnebelyo moTareSe lekTa

bandebi. marTalia, bauja Ralatis

msxverpli gaxda, magram madlierma

garejelebma ukvdavyves misi saxeli.

axlac q. sagarejos zemoubanSi

arsebobs baujas saxelobis quCa da

madlieri sagarejoelebi am saxels

zogierT axaldabadebul yrmas baujas

saxels arqmeven. “saZile” ki sapatio

toponimi Cveni qalaqisa.


12

xatikaklebi

xatikaklebi lekiauras mimdebare

toponimia da adre

warmoadgenda giorgiwmindisa da

sagarejos bunebriv sazRvars da

gasarTob adgils. aqve mdebareobda

RvTismSoblis patara eklesia,

romelic daangries komunisturi

aTeizmis wlebSi gasuli saukunis

30_ian wlebSi da mis adgilze aaSenes

sagarejoSi pirveli sabavSvo

baga_baRi.

xatikaklebi warmoadgenda ra

sagarejos bohemuri cxovrebisa

da garTobis tradiciul adgils,

1912 wels aq saZirkveli Caeyara

sagarejos saxalxo Teatrs, romlis

Senobac 1993 wlamdearsebobda. 1936

wels aqve saZirkveli Caeyara qalaq

sagarejos pirvel sajaro skolas.

1990_ian wlebSi aq arsebuli

kulturis saxli Seisyida ker-

Zo mewarmem da mis adgilze axla

ganTavsebulia supermarketi da

maRazia “eliteleqtroniksis” centri.

xatikaklebi gadaiqca qalaqis

ert_erT keTilmowyobil centrad.

aqve funqcionirebs qalaqis

pirveli sajaro skola, sxvadasxva

farTo moxmarebis marketingebi da

sayofacxovrebo daniSnulebis obieqtebi,

erT_erTi keTilmowyobili

sabavSvo baga_baRi. maT mezoblad

sagarejos sportuli kompleqsi

fexburTis stadioniT.

`somxis ubani~

mdinare TvalTxevis marcxena

sanapiroze mWidrod dasaxlebul

ubans `somxis ubani~ ewodeba,

romelic wina saukuneebSi faqtiurad

`zemo Tvals~ warmoadgenda.

`somxis ubani~ daerqva mas Semdeg,

rac aq XVIII saukunis 70-ian wleb-

Si qarTl-kaxeTis mefe erekle II-m

yarabaRisa da erevnis saxanoebidan

qarTl-kaxeTSi Camoasaxla eTnikurad

somexi da gasomxebuli albanelebi.

maTgan erTi didi jgufi

sagarejoSi da garekaxeTis soflebSic

Caasaxla SereviT.

sagarejos axlandeli `somxis

ubani~ rom ZvelTaganve qar-

Tuli mosaxleobiT iyo mWidrod

dasaxlebuli, es iqidanac Cans, rom

aq arsebobda sakmaod mozrdili

cixe-simagre, romelic Telavis

cixis analogi iyo. am cixis fragmentebi

exlac SeiniSneba egreTwodebul

somxis ubanSi. erekle II-m

somexi repatriantebi sagarejos

maSindel mamasaxliss (mouravs)

Caabara da masve daavala _ ezruna

maTi usafrTxoebisaTvis. maSindel

qarTl-kaxeTSi daRestneli abragebi

sparseTis Sahebisa da osmalo

sulTanebis davalebiT qarTul mosaxleobas

musrs avlebdnen, amitom

repatriant somxebs asaxlebdnen iq,

sadac TavdacviTi nagebobebi arsebobda

mosaxleobis dasacavad.

swored aseTi adgili iyo sagarejoSi

sagarejos cixe. somxuri

mosaxleoba daasaxles am cixis

irgvliv im TvalsazrisiT, rom

lekianobis dros adamianebs moeswroT

Tavis Sefareba. droTa man-

Zilze gansakuTrebiT XIX saukunis

dasawyisidan somxuri mosaxleoba

TandaTan cixis kedlebis SigniTac

Sesaxlda TviTneburad da cixis

kedlebs miaSenes Tavisi sacxovre-

beli saxlebic. saqme iqiT wavida,

rom ruseTis mier saqarTvelos

SeerTebis Semdeg sagarejos cix-

em faqtiurad dakarga TavdacviTi

funqcia da gadaiqca eTnikurad

somxuri mosaxleobis sacxovrebel

sakarmidamod da ukontrolod dai-

wyes kidec am cixis dangreva-gada-

keTeba.

aRniSnuli cixis teritoriaze

SemdgomSi qarTulma mosaxleo-

bamac daido bina da axla somxis

ubanSi Sexmatkbilebulad cxov-

roben, rogorc asimilirebuli da

gaqarTvelebuli somxebi, aseve sx-

vadasxva kuTxidan Camosaxlebuli

qarTvelebi.

garejelebi #3, agvisto, 2012w

maxias wyaroebi

toponimi “maxia” mdebareobs

mdinare TvalTxevis marcx-

ena sanapiroze. “maxia” sagarejoel-

Ta dasasvenebeli da drostarebis

erT-erT saukeTeso wyaroTa gamosadinebel

adgils warmoadgens. “maxias”

wyaroebs saTave aqvs sadRac,

kavkasionis erT-erT did myinvarTan

da dadgeba Tu ara kavkasiis did

mTagrexilze myinvarebisa da Tovlis

dnobis sezoni “maxiac” maSin

cocxldeba da misi wiaRidan maisidan

oqtombramde uwyvet nakadad

moCqefs macocxlebeli wyaroebi.

TuSis wyali”

“TuSis wyali” saTaves iRebs nasoflar

dreiZis maxloblad, Waobian

adgilebSi, gezs iRebs Crdilo_aRmosavleTisaken,

gaivlis adgil

“navenaxobTan” (iq 70 _ ian wlebSi

sapatimro kolonias saRoreebi da

saxlebi hqonda aSenebuli) gaivlis

patara tafobs da TvalTxevs erTvis

dasavleTis mxridan, “saTavis”

zeviT.

“TuSis wyals” sxva mimarTulebac

aqvs,Tu mas Zveli ninowmidisken

waviyvanT samxreTisaken, maSin es

wyali ninowmidelebsac moemsaxureba.

asec yofila ZvelTaganve da

asea axlac. ninowmidas sasmeli da

teqnikuri wylis sxva wyaro arsad

aqvT, qananas wyali da “dedabris xevis”

naJurebi mxolod adgilobrivi

mniSvnelobisaa da sofels verasodes

daakmayofilebda sasmeli

wyliT.

rac Seexeba toponim “navenaxobs”,

aq marTlac mosaxleobas ucxovria,

amis damadastureblad uamravi

namosaxlari da namarnalia. mosaxleobas

sruliad akmayofilebda

“TuSis wyali”. AAOBLEB


garejelebi #3, agvisto, 2012w

lapriani”

dasasruli

leTidan-”kostafe” da “gamwvaneba”.

laprianSi, garda mosaxleobis

baRCa_venaxebisa, xexilis

baRebisa da venaxebisa, garkveuli

farTobi dakavebuli aqvs

sagarejos satyeo meurneobis

kaklisa da sxva nayofieri tyis

jiSebis koromebs.

lapriani meoce saukunis

pirveli naxevris 10-ian wlebamde

warmoadgenda erTian

sasoflo _sameurneo savarguls,

magram kaxeTis rkinigzis

mSeneblobis dawyebisas

1912_1914wlebSi TiTqmis Suaze

gaiyo da rkinigzis mSeneblobis

dasasrulisaTvis aq warmoiSva

sakmaod mozrdili muSaTa daba_

dasaxleba, rkinigzis sadgur

sagarejos” irgvliv dasaxldnen

aqauri mSeneblobis ubinao

muSa_mosamsaxureebi da rkinigzis

sadguris TanamSromlebi da

specialistebi. aqve ganlagda

rkinigzis infrastruqtura, sasawyobo

da savaWro obieqtebiT.

laprianis istoriaSi didi

movlena iyo qvemo samgoris

grandiozuli sarwyavi qselis

mSenebloba 1961_70-ian wlebSi,

sadac bina daido “wyalmSenis”

qvemo samgoris mexuTe samSeneblo_samontaJo

sammarTvelom,

romlis bazazedac rkinigzis

sagarejos sadguris mimdebare

“nasadgomaris” teritoriaze

warmoiSva mSeneblobis muSaTa

daba_dasaxleba Tavisi rTuli

da mravalsaxovani infrastruqturiT.

laprianis teritoria gadakveTa

qvemo samgoris sarwyavi

qselis marcxena magistralurma

arxma Tavisi satumbavi sadgurebiT,

romelmac gaasarwyava

sagarejosa da giorgiwmindis

500 heqtarze meti miwa.

A laprians udidesi istoriuli

warsulica aqvs. aq miwis

Rrma xvnisa da miwis samuSaoebis

dros aRmoCnda umdidresi

arqeologiuri Zeglebi, romlebic

mauwyebelni arian im didi

istoriuli warsulisa, rasac

laprianis miwa inaxavs Tavis wiaRSi

. aq miwis Rrma xvnis dros

gasuli saukunis 80-ian wlebSi

aRmoCnda yorRanuli samarxi,

romlis xnovanoba Cvens wel-

TaRricxvamde mesame aTaswleulis

Sua wlebiT TariRdeba.

“lapriani” qarTuli enis

ganmartebiTi leqsikonisa da

sulxan_saba orbelianis “sity-

vis konas” ganmartebiT sityvis

Ziri “lapri”, igive muxas niSnavs,

rac imas gvauwyebs, rom aq

uwin muxis tyeebi yofila.

sagarejos raionSi agarak

“yoruRis” mimdebare teritoriaze

laprianis msgavsi toponimi

“laprebic” gvaqvs, romelic

giorgiwmindis sasoflo

Temis sakuTrebaa. es topinimic

muxidan warmodgeba, rasac adasturebs

“yoruRis” muxnari tye.

`saxoxbis Wala~

qalaq sagarejos mraval

RirsSesaniSnav toponimTa Soris

Tavisi romantikuli silamaziT

gamoirCeva mdinare ioris

marcxena sanapiroze mdebare

bunebis Zegli `saxoxbis Wala~.

TviTon toponimis semantika

migvaniSnebs rom es adgili

odiTganve yofila bunebis uiSviaTesi

qmnilebis _ xoxbebis

sauflo. am midamos amSvenebs

erastos muxa, romelic aseve

bunebis uiSviaTes Zegls warmoadgens

Tavisi deviviT gaSlili

aswlovani totebiT.

legendebi da Tqmulebebi am

miTiuri Walis Sesaxeb iqmneboda

da samaradJamod ukvdavyofda

mis saxels. ai, Tundac erTi

istoriuli qronika, romelic

Semogvinaxa istoriulma foliantebma

XVII saukunidan.

mosaxleobis mudmiv aoxrebaze

da dasaxlebis xelaxla Senebaze

mraval masalas iZleva daviT

garejis, e.i. ninowmindelis samwysoSi

Semavali monastris sabuTebi.

erT maTganSi, romelic

TariRdeba 1651 wliT. rogorc

am sabuTidan Cans XVII saukunis

tragedia (Sah-abasis Semosevebi)

ise auria aRmosavleT saqarTveloSi

miwis mflobelobisa da

miwaTsargeblobis kanonebi, rom

daviT garejis kuTvnili mamulebi

Secilebis sababi gamxdara

sagarejoelTa (TvalelTa)

da ninowmindelTa Soris, ris gamoc

qarTl-kaxeTis mefe rostomi

(1632-1658ww) iZulebuli gamxdara

komisia Seeqmna am sadao

sakiTxis gadasawyvetad. maSin

ninowmindis kaTedralis mTavarepiskoposi

yofila zaqaria mayaSvili,

xolo sagarejos samouraos

gamgebeli legendaruli

sufraji biZina ColoyaSvili.

`saxoxbis Walaze~ ciloba hqoniaT

rogorc ninowmindelebs,

ise sagarejoelebs. am sadao

sakiTxSi Careuli yofila mcxeTis

kaTalikosic, vinaidan daviT

garejis kuTvnili mamulebi

13

erToblivi marTvisaTvis jer

kidev XV saukuneSi erTiani

saqarTvelos mefe aleqsandre

I-is mier gadacemuli iyo mcxeTis

sakaTalikososaTvis.

rostom mefis mier Seqmnil

komisiaSi Seyvanili iyvnen rogorc

ninowmindelis, ise Tvalis

mcxovrebTagan damtkicebuli

kacebi, xolo ficis msvlelobisaTvis

zedamxedvelobisaTvis

kontroli unda gaewiaT mcxe-

Tel rwmunebulebs.

ai, rogor gadmogvcems saxoxbis

Walis damficebelTa process

zemoaRniSnuli sabuTi:

`da Semoeyarnen erTobilni

Tvalelni da aisvenes xati wmidis

ninosi da wagviZRvnen saxoxbis

Walas da qvemo sacilobeli

iyo karga gzis qvemoT da

davdeqiT sacilobel alagze

da sadamdisac cilobdnen da

daifica gulbaTiSvilma da er-

TobiT TvalelTa, da amoiares

da daifica dreiZem beJitama da

mivediT da Suazeda da daifica

eTiberas Svilma, da mivediT

nawisqululelTana da orma

quruxulma, da movediT Tavsa

xevis pirsa da daifices erTobiT

TvalelTa da sul saxoxbis

Wala asre gamoifices, rome

mkvidrad da Seucileblad svetiscxovelsa

da Tvaluri iyos

da asre gavsamarTldeT da gadaswyviteT,

rome vera ninowmindeli,

vera misi yma ver Semoecilos

saxoxbis Walasa~.

Tavis droze fics savsebiT

daurwmunebisa mosamarTleni

Wala TvalelTaTvis miukuTvnebiaT,

kaTalikosi qristafore

krulvasac ki uTvlis gadawyvetilebis

damrRvevT (istoriuli

sabuTebi, IV Tbilisi, 1913w

gv 33-34).

`saxoxbis Walaze~, am miTiur

samoTxeze cilobis, davis mxolod

erTi dokumenti moviyvaneT,

mravali ki ukan aris.

am madlian miwas sxva dro-

Jamzedac mravali istoriuli

faqti daufiqsirebia, rac metad

sainteresoa gaxseneba, Tundac

qarTl-kaxeTis legendaruli mefis

erekle II saidulo Sexvedra

1789 wels osmaleTis elCTan

axalcixis faSasTan. swored

`saxoxbis Wala~ iyo is faruli

adgili, raTa ruseTis warmomadgenels

TbilisSi ar Seetyo am

faruli Sexvedris Sesaxeb.

kidev mravali Sexvedra dafiqsirebula

legendaruli aswlovani

muxis totebis qveS.

axla ki `saxoxbis Wala~ upatronobiTgaZarcul-gapartaxebuli

uRimRamod Tvlems Tavisi

saxelovani warsulis mogonebebSi.


14

`bazris ubani~

sagarejoSi e.w. `bazris ubani~

(yofili stalinis quCa, amJamad

erekle II-s quCa) erT-erTi uZvelesi

dasaxleba Cans iqidanac, rom

am quCis TavSi mdinare TvalTx-

`qviani~

qalaq sagarejos erT-erT ubans

qviani ewodeba, romelic iwyeba

sagarejos eleqtrogadamcemi qvesadguris

saxanZro razmis, yofili

vetsamkurnalos teritoriidan da

grZeldeba toponim kostafes saz-

Rvrebamde. adgili `qviani~ erT-er-

Ti uZvelesi dausaxlebeli da soflis

meurneobisTvis gamouyenebeli

adgili iyo, romelsac iyenebdnen

sanagved da moaruli epidemiebiT

masobrivad gardacvlili adamianebis

sasaflaod.

miuxedavad amisa, qalaqis zrdis

kvalobaze qvianic ki mWidrod iqna

dasaxlebuli XX saukunis 30-iani

wlebis Semdeg.

mas Semdeg rac kaxeTis saavto-

evis marcxena sanapiroze XX saukunis

30-ian wlebamde idga ioane

naTlismcemlis saxelobis ulamazesi,

gumbaTiani TeTri eklesia,

romelic sabWoTa xelisuflebis

30-ian wlebamde iTvleboda sagarejos

erT-erT moqmed, marTlmadideb-

garejelebi #3, agvisto, 2012w

el eklesiad. eklesia komunisturi

xelisuflebis mier gauqmebul iqna,

xolo misi moZRvari dapatimrebuli.

am eklesiis mRvdlis sacxovrebel

saxlSi (axlandel sagarejos `moswavle-axalgazrdobis

saxli) bina

daido sagarejos raionulma `Cekam~,

xolo gauqmebuli eklesia samWoTa

adgilobrivi xelisuflebis gadawyvetilebiT

saZirkvlianad daangries

da jer skveri gaaSenes, xolo

gasuli saukunis 60-ian wlebSi aaSenes

sagarejos I sabavSvo baRis

Senoba.

bazris ubani gasuli saukunis

30-ian wlebSi warmoadgenda sagarejos

administraciul centrs, sadac

yofil garsiaSvilebis binaSi mo-

Tavsebuli iyo partiis sagarejos

raikomi (1954 wlamde).

ufro adre ki XIX saukunis 70-ian

wlebSi am quCaze moTavsebuli iyo

sagarejos mamasaxlisis rezidencia,

maSindeli sagarejos mamasaxlisis,

zurab makantalaSvilis iniciativiTa

da xelSewyobiT yofil

buzariaSvilebis nakveTSi 1874-75

wlebSi aSenda I dawyebiTi tipis

orklasiani saswavleblis Senoba.

mobilo magistralma qalaqis centridan ufro samxreTiT gadmoinacvla,

`qvianis~ teritoriaze aSenda mTeli

rigi saxelmwifo warmoeba-dawesebulebebi.

sagarejos sainkubatoro

sadguri 1949 wels, wyalTa meurneobis

administraciuli orsarTuliani

Senoba (1971-74ww). sagarejos raionuli

vetsamkurnalo sadguri (1955-

56ww), sagarejos IV saSualo skola

(1978w), sagarejos sakonservo da Rvinis

qarxnebi (1961-68ww) da rac mTavaria

kaxeTis saavtomobili magistralis

marjvena da marcxena napirebze

gaSenda sacxovrebeli ubnebi. amave

teritoriaze aSenda sagarejos #2

sabavSvo baRi. rac dro gadis toponimi

`qviani~ daviwyebas eZleva.


xatikaklebi

xatikaklebi


petre-pavles saxelobis eklesia sagarejoSi

Tvalwminda giorgis saxelobis eklesia

More magazines by this user
Similar magazines