konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

Tavi V. xarisxis menejmentis ekonomikuri

efeqtianoba

$ 5.1. danaxarjebi xarisxis menejmentze

xarisxis amaRlebaze saqmianobas yovelTvis mosdevs

xarjebis gazrda mwarmoebelTan da aseve saqonlis

momxmarebelTanac. sameurneo procesebis _ anu biznes

operaciebis marTvis dros saqonlis konkurentunarianobis

SenarCunebisaTvis xorcieldeba xarisxze xarjebis

optimizacia.

xarjebis optimizaciisaTvis gamoiyeneba funqcionalur-RirebulebiTi

analizi, romelSidac xdeba obieqtis

funqciis gamovlena da fasdeba misi funqcia. Ffunqcia,

romelic ver uzrunvelyofs dadebiT efeqts, Tavidan

icileben. amiT mcirdeba xarjebi obieqtis eqspluataciasa

da warmoebaze.

xarisxis menejmentis sistemaSi, xarisxze xarjebis

optimizacia mimarTulia Semdegi miznebis miRwevaze:

_ warmoebuli produqciis erTeulze xarjebis

Semcireba xarisxis wina donis SenarCunebis pirobebSi.

_ xvedriTi xarjebis Semcireba axali produqciis

samomxmareblo Tvisebebis erTdroulad gaumjobesebis

dros.

_ xvedriTi xarjebis amaRleba maRali donis

xarisxis produqciis SeqmnisaTvis, romelic maRali unda

iyos konkurentis produqciis teqnikur doneze.

_ produqciaze fasis dadgena.

xarisxze danaxarjebis marTvis procesi moicavs

kompaniis saqmianobis gaumjobesebaze RonisZiebebis

regulirebasa da analizs.

xarisxze xarjebis marTvasa da xarisxis menejmentis

sistemis efeqtianobis gansazRvrisas gamoiyofa ori

midgoma:

108

More magazines by this user
Similar magazines