konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

amgvarad produqciis xarisxis maCveneblebs miekuTvneba:

1. teqnikuri efeqtis maCveneblebi (daniSnuleba), romlebic

axasiaTeben produqciis Tvisebebs da gansazRvraven

ZiriTad funqciebs, romelTa Sesasrulebladaa igi ganku-

Tvnili. misi gamoyenebis mimarTulebebia:

_ funqcionaluri da teqnikuri maCveneblebi (margi

qmedebis koeficienti, simZlavre, siCqare, xelsawyos

sizuste).

_ konstuqciuli maCveneblebi (gabarituli zomebi,

urTierTSenacvlianobis koeficienti).

_ Semadgenlobisa da struqturis maCveneblebi (kvebis

produqtebSi kaloriebis raodenoba, qsovilSi bunebrivi

boWkoebis Semadgenloba, navTobSi gogirdis Semadgenloba,

sisxlSi eriTrocitebis raodenoba da sxva).

2. saimedobis maCveneblebi:

_ Seuferxebeli muSaoba esaa nakeTobis Tviseba

drois gansazRvrul periodSi uwyvetad SeinarCunos

Sromisunarianoba.

_ xangrZlioba e.i. nakeTobis Tviseba teqnikuri

momsaxurebisa da remontebis dadgenili sistemis dros

SeinarCunos Sromisunarianoba zRvruli mdgomareobis

miRwevamde.

_ saremonto vargisianoba esaa nakeTobis Tviseba

misi Semgueblobisa da dazianebebis mimarT, aseve maTi

Sedegebis mocileba remontebisa da teqnikuri

momsaxurebis gziT.

_ daculoba esaa nakeTobis Tviseba SeinarCunos gamarTuli

Sromisunarianoba transportirebisa da Senaxvis

Semdgom.

3. ekonomiurobis maCveneblebi, romlebiTac xasiaTdeba

gamoyenebuli resursebis ekonomiuroba nakeTobis

Seqmnisa da moxmarebis dros (nedleuli, energia, teqno-

10

More magazines by this user
Similar magazines