konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

_ produqciis damzadebis dros (mwarmoeblis

xarjebi).

_ produqciis eqspluataciis dros (momxmareblis

xarjebi).

xarisxze xarjebis klasifikacia, romelic

SemogvTavaza feigenbaumma:

1. defeqtebis gafrTxilebaze xarjebi:

_ xarisxze swavleba.

_ xarisxis ganyofilebis xarjebi.

_ momxmarebelTa moTxovnebis analizze marketinguli

kvlevebi da konkurentis produqciis xarisxis

donis Sefaseba.

_ nedleulze da makompleqtebel nakeTobaTa Sesaval

kontrolze xarjebi (mimwodebelTa xarisxis kontroli)

_ axali danadgaris eqspluataciasa da SeZenaze

xarjebi.

2. xarisxis donis Sefasebaze xarjebi:

_ kontroli da gamocda (produqciis mimRebi kontroli,

produqciis serTificireba).

_ xarisxis uzrunvelyofaze saqmianobis Semowmeba

(xarisxis sistemis serTificireba, gare damoukidebeli

auditi, teqnologiuri procesebis stabilurobis Siga

Semowmeba).

3. wunisgan zarali:

_ defeqtebi (im produqciis warmoebaze xarjebi,

romelSidac kontrolisas aRmoCnda defeqtebi).

_ xarjebi rejlamaciaze (myidvelTa pretenziebis

mixedviT xarjebi-sagarantio remonti, defeqturi

produqciis Secvla da a.S.)

xarisxze saerTo xarjebi Tanabaria xarjebis jamisa

defeqtebis gafrTxilebaze, xarisxis donis Sefasebasa da

gamovlenili defeqtebis Tavidan acilebaze.

110

More magazines by this user
Similar magazines