konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

_ teqnikuri donisa da nakeTobaTa xarisxis

amaRleba.

_ nakeTobaTa gamoyenebis vadis gazrda.

_ saimedoobis amaRleba.

_ energotevadobis, saTbobis, wylisa da sxva

masalebis gamoyenebis Semcireba.

_ momsaxure personalis raodenobis Semcireba.

_ saremonto samuSaoebis Rirebulebis Semcireba.

xarisxis marTvis ekonomikuri efeqtianobis gaTvlebSi

aucilebelia gaviTvaliswinoT drois faqtori,

radganac xarisxis uzrunvelyofaze RonisZiebebis

etapobrivad ganxorcielebis Sedegad warmoiqmneba ara

Tanabari fuladi nakadebi.

sxvadasxva drois fuladi nakadebi drois faqtoris

mixedviT diskontirdeba dayvanis koeficientis daxmarebiT

(daiyvaneba erTian-drois sawyis momentze).

drois faqtoris mixedviT dayvanis koeficients

gaaCnia Semdegi saxe:

t

a t = 1 /( 1+

E)

5.4

sadac a t _ aris dayvanis koeficienti.

E _Ddayvanis normativia.

t _ RonisZiebebis gatarebis dro.

$5.3. xarisxis uzrunvelyofaze RonisZiebebis

ekonomikuri efeqtianobis angariSi

xarisxis uzrunvelyofaze gatarebuli RonisZiebebis

ekonomikuri efeqtianobis gamoTvla xdeba msgavsad da

Sesabamisad im rekomendaciebisa, romelTa meSveobiT

xdeba sainvesticio proeqtebis efeqtianobis Sefaseba,

anda SerCeva Semdgomi finansirebisaTvis.

113

More magazines by this user
Similar magazines