konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

firma mwarmoeblebis interess warmoadgens saqonlis

iseTi konkurentunarianobis uzrunvelyofa, riTac

garantirebuli iqneba mogebis dasaxuli moculoba. amas

xels uwyobs konkurentunarianobisa da xarisxis marTva,

rac Tavis mxriv sawarmoTa menejmentis ZiriTad mimarTulebebad

iqca ukanaskneli 20-30 wlis ganmavlobaSi.

konkurentunarianoba warmoadgens mravali maCveneblisa

da maxasiaTeblis erTobliobas, romlebzedac gavlenas

axdens mravali faqtori, am gavleniT xdeba aseve

sxva asaxuli parametrebis gamovlena, romlebic moqmedeben

konkurentunarianobaze. saqoneli, momsaxureba, samu-

Saoebi bazris mTavari obieqtebia, romlebic gamoxataven

sabazro urTierTobebis yvela Taviseburebebs; maT

gaaCniaT iseTi maxasiaTeblebi romlebic gansazRvraven

momxmareblisaTvis mimzidvelobas da mniSvnelovnad

konkurentunariania.

saqonlis konkurentunarianoba _ maxasiaTeblebis

gansazRvruli donea: saimedoba, xangrZlioba, unarebi

daakmayofilos moTxovnebi. konkurentunarianoba aseve

SedarebiT maxasiaTebluria, romelic moicavs yvela

sawarmoo, ekonomikur, komerciul da organizaciuli

maCveneblebis erTobliobis integralur Sefasebas, rac

gansazRvravs momxmareblebisaTvis saqonlis Rirebulebas.

saqonlis konkurentunarianobis faqtorebia:

1. teqnikuri maxasiaTeblebi: maTi gansazRvra xdeba

saimedobiT, xarisxiTa da saqonlis konkurentunarianobis

doniT, im moTxovnebis mimarT, romlebic

moiTxoveba momxmareblebis mier dRevandel msoflio

bazarze. yvelaze arsebiTi moTxovnebi wamoyenebulia

da gamoxatulia saxelmwifo da saerTaSoriso

standartebsa da normebSi.

2. standartizacia _ esaa gamosaSvebi produqciis

markirebis xerxebisa da formebis, SefuTvis, Senaxvisa

da transportirebis teqnikuri normativebis dadgenis

128

More magazines by this user
Similar magazines