konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

$6.3. xarisxi da konkurentunarianoba sawarmos

menejmentsa da marketingSi

saqonlis konkurentunarianoba da xarisxi sawarmos

mecnierul-teqnikuri, sameurneo saqmianobis profesiuli

personalis gamoxatuli potencialia. konkurentunarianoba

produqciis samomxmareblo da RirebulebiTi

maxasiaTeblebis mTeli nakrebia, romlebic bazarze

gansazRvraven sawarmos warmatebas konkurentul dapirispirebaSi.

amasTan mocemuli saxis produqciis sabazro

warmatebaa, rac gamoixateba misi upiratesobiT sxva

saqonel – analogebTan mimarTebaSi. konkurenciis faqtori

iZulebiTi xasiaTisaa da aZalebs firma mwarmoeblebs

aucileblad imoqmedon saqonlis konkurentunarianobasa

da xarisxze. aqedan konkurentunarianoba yvelaze mniSvnelovani

maCvenebelia konkurentuli dapirispirebis pirobebSi

kompaniebis, sxvadasxva dargebis, saqonlisa da

momsaxurebis bazrebze.

konkurenciaSi saqoneli unda Seesabamebodes, ara

marto momxmarebelTa moTxovnebs aseve misi gavrcelebisa

da realizaciis pirobebs Semdegi maCveneblebis mixedviT:

fasi, miwodebis vada, saqonelmomaragebis arxebi, servisi,

reklama. konkurentunarianobis gansakuTrebul parametrebs

warmoadgens saeqsploatacio xarjebis done da

maszed damatebuli SeZenaze gaweuli xarjebi. qmnis

momxmareblis fass. TiToeuli saqoneli gaaqvT, ra

bazarze, igi Tavisi sicocxlis ciklis etapebze

TandaTan kargavs konkurentunarianobis potencials. amis

Seyovneba SeiZleba, magram gaCereba SeuZlebelia. amitom

yovel nakeTobas unda gaaCndes wingamswrebi da

grZelvadiani konkurentunarianoba.

saqonlis warmateba da warumatebloba gansazRvravs

konkurentunarianobis krebsiTi, integraluri indeqsi

134

More magazines by this user
Similar magazines