konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

_ mimzidveli garegnobiTa da SefuTvis zomebis

gamoyeneba

_ warmoebis danaxarjebis Semcireba

warmoebis momsaxurebis xarjze konkurentunarianobis

amaRleba sakmaod rTulia. momsaxurebis sferoSi

konkurentunarianobis amaRlebis perspeqtiul saSualebas

warmoadgens momxmarebelze damatebiTi momsaxurebis

gaweva, srulyofili da sando informaciis miwodeba

warmoebasa da saqonelze.

saqonlis konkurentunarianobis uzrunvelyofis

sistemas warmoadgens firmis menejmenti da misi organizaciul

struqturebis erToblioba, maT mier gatarebuli

menejmenturi funqciebi, RonisZiebebi, mimarTuli mocemuli

saqonlis samomxmareblo upiratesobebis gasazrdelad.

konkurentunarianobis uzrunvelyofis sistema

Sedgeba momcveli garemosagan. romlis struqturas

warmoadgens:

_ Sesasvleli (masalebi, nedleuli, naxevarfabrikatebi,

danadgarebi, makompleqtebeli nakeTobebi, aramaterialuri

resursebi, informacia, personali).

_ gamosasvleli (sawarmoo saqoneli an momsaxureba

miewodeba firmis gavrcelebis sistemaSi an maT

partniorebze).

_ momcvel garemosTan kavSiri (Semdegi faqtorebis

gaTvaliswineba: socialur – ekonomikuri, ekologiuri,

iuridiuli, samecniero – teqnikuri, bunebrivi).

bazarze saqonlis gavrcelebis arxebis marTva, esaa

marketinguli arxebi (saqonelgadaadgilebis arxebi) esaa

urTierTmoqmedi da urTierTdamokidebuli organizaciebis

erToblioba, romlebic axorcieleben saqonlis

mitanas saboloo momxmareblamde. firmis marketingis

sistemaSi saqonel gadaadgilebis aris arCeva yvelaze

pasuxismgebluri gadawyvetilebaa, romelsac SeuZlia

136

More magazines by this user
Similar magazines