konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

SerCeulia urTierTSemcvleli saqonlis saxeebi; RirebulebiTi

konkurencia am SemTxvevaSi mcirdeba, radganac

myidveli xewlmZRvanelobs mwarmoeblebis mier Camoyalibebuli

upiratesobebiT misi eqspluataciis TaviseburebebiT,

firma – mwarmoeblis reputaciiTa da a.S.

amgvarad firmis konkurentunarianobis Sefaseba

konkretul bazarze an segmentze emyareba firmis

teqnologiur inovaciur sawarmoo, finansur da

marketinguli SesaZleblobebis analizs. igi warmoadgens

firmis marketinguli kvlevebis damamTavrebel etaps da

unda gansazRvros firmisa da RonisZiebebis potencialuri

SesaZleblobebi, romelic unda gamoiyenos firmam

konkretul bazarze konkurenuli poziciebis uzrunvelsayofad

da rac mTavaria konkurentunarianobis donis

mxardasaWerad, misi saqmianobis grZelvadian periodSi.

bazarze firmis konkurentunarianobaze safrTxeebi

mravalgvaria, rogorc Siga ase momcveli garemos

gavlenis Sedegad, amasTan firmis Zalisxmeva mimarTuli

unda iyos gare faqtorebis gverdis avlaze. es unda

icodnen firmaSi, magram aranaklebia gagaCndes iseTi Siga

potenciali, romliTac SeiZleba maT gaumklavdeT. adaptaciis

arsis gaTvaliswinebiT gamosayenebelia manevrireba

da moqniloba. is Siga potenciali, romlis

meSveobiT uzrunvelyofilia winaaRmdegoba gare

gavlenebis mimarT, izrdeba firmis Zlieri mxareebi. aseve

yuradRebis qveS aRmoCndeba firmis susti mxareebi,

romelTa gaZlierebis aucilebloba qmnis firmis imijs,

Rirseulad gamovides da aicilos arasasurveli

gavlenebi. Tu es pirobebi xorcieldeba, maSin firma

inarCunebs konkurentunarianobas, romelic warmoadgens

efeqtiani menejmentis praqtikul Sedegs. rac Tavis mxriv

ufro maRalia Tu paralelurad gamoyenebuli iqneba

informaciuli teqnologiebi.

140

More magazines by this user
Similar magazines