konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

$.6.5. msoflios qveynebis konkurentunarianobis

reitingi

konkurentunarianobis done ukanasknel xanebSi

gaxda msoflios qveynebis reitingis gamomxatveli ara

marto ekonomikis aseve teqnologiebis da inovaciebis

ganviTarebis saqmeSi. qveynebis konkurentunarianobis

Sefaseba (pirvelad 2004 w). SemoTavazebuli iqna kolumbiis

(aSS) universitetis profesoris x. salai – martinis

mier specialurad msoflio ekonomikuri forumisaTvis,

romelsac ewodeba globaluri konkurentunarianobis

indeqsi, romelic ganzogadebuli maCvenebelia.

globaluri konkurentunarianobis indeqsi (gki)

Sedgeba konkurentunarianobis 12 nakrebisagan, romlebic

dawvrilebiT aRweren da gansazRvraven msoflios yvela

qveynis konkurentunarianobas, romlebSidac moqmedebs

ekonomikuri sistemebi da sabazro modelebi.

konkurentunarianobis damaxasiaTebel nakrebebs

warmoadgens:

1. makroekonomikuri stabiluroba.

2. umaRlesi ganaTleba da profesiuli saqmianoba.

3. janmrTeloba da dawyebiTi ganaTleba.

4. institutebis xarisxi.

5. Sromis bazris efeqtianoba.

6. saqonlisa da momsaxurebis bazris efeqtianoba.

7. bazris zomebi.

8. kompaniaTa konkurentunarianoba.

9. inovaciuri potenciali.

10. finansuri bazris ganviTarebuloba.

11. infrastruqtura.

12. teqnologiuri done.

msoflio ekonomikurma forumma (mef) moamzada 2007

– 2008 wlebis monacemebi. mef yovelwliurad amzadebs or

reitings erTi mzaddeba teqnologiuri done _ indeqsi

142

More magazines by this user
Similar magazines