konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

dRevandeli mewarmisaTvis (biznesmenisaTvis) proeqtebi

warmoadgens dagegmvis saSualebasa da sakuTari

sawarmos (firmis) resursebis gamoyenebis ZiriTad mimarTulebebs.

proeqtebiT gavaumjobesebT cxovrebis dones da

amis Sedegia swored, rom proeqtebi gadaiqceva nebismieri

adamianis, firmis, qveynis cxovrebis Tu saqmianobis,

warmatebisa da gafarToebis ganmsazRvrel dadebiT

faqtorad. aq mniSvneloba ara aqvs Tu proeqtebi ra

mizniT xorcieldeba, visTvis an sad da ratom, mTavaria,

rom maTi meSveobiT Cven cxovrebasa da saqmianobas

vaZlevT gansazRvrul mimarTulebas. proeqtebi cvlian

msoflios. is ukve iseTi aRaraa, rogorSic cxovrobdnen

Cveni mSoblebi, bebiebi da babuebi, is arc iseTia,

romelSic gavatareT bavSvoba, yvelaferi icvleba Cven

Tvalwin: ukanaskneli 50 wlis periodis proeqtebi ufro

masStaburi da rTulia.

ra aris organizaciis procesi? _ esaa pirvel rigSi

sistematizacia, e.i. miznis misaRwevad sistemaSi mogvyavs

da Tavs vuyriT erTad adamianebs, resursebs, rac adre

gabneuli iyo da vaZlevT am erTobliobas _ sistemis

gansazRvrul mimarTulebas _ wess da amiT vqmniT axal

struqturas. esaa erTiani mTlianoba, romelsac gaaCnia

Tavisi struqturebi, romlis TiToeuli elementi

asrulebs im saqmes an moculobas, rasac mTliani sistema

erTi miznis mqone da misTvis misaRebi, saWiro kanonebis

safuZvelze. TiToeuli segmenti ar arRvevs sistemis

mTlianobas. amgvarad, organizaciis procesi warmoadgens

Cveni yoveldRiuri cxovrebis ganuyofel nawils.

xeofsis piramida Sendeboda 20 wlis ganmavlobaSi

anu mis Senebas dasWirda erTi Taoba, daixarja 7

milioni muSa saaTi, dRevandeli proeqtebi: mag. kosmosSi

orbitaluri sadgurebis gayvana da eqspluatacia,

mTvareze astronavtebis gadasxma, 525m simaRlis teleanZa

moskovsa da 553m simaRlis teleanZa torontoSi,

149

More magazines by this user
Similar magazines