konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

naxazze mocemulia proeqtis realizaciis arsi,

yvela misi procesi urTierTkavSirSia erTmaneTTan,

radganac igi gaZlierebulia marTviT, dagegmviT, SemowmebiT

da kontroliT, ra Tqma unda, moqnili marTvis

procesis safuZvelze.

proeqtis realizaciis procesi gvkarnaxobs yvelaze

mniSvnelovan sakiTxs. es aris proeqtis xelmZRvaneloba.

imisaTvis, rom proeqts uxelmZRvanelo, saWiroa iyo

SemoqmedebiTad moazrovne, SegeZlos gardaqmnebis

ganxorcieleba da efeqturad warmarTo saqmianoba, unda

akmayofilebde sam ZiriTad kriteriums: 1. unda gagaCndes

moTxovnileba da survili gaxde proeqtis xelmZRvaneli,

2. unda gqondes SesaZlebloba samuSaoze an saxlSi iyo

proeqtis xelmZRvaneli, 3. unda icode rogor unda

iqceodes proeqtis xelmZRvaneli.

$7.1. proeqtebis saxeebi

proeqtebi erTmaneTisagan gansxvavdeba masStaburobiT,

gansakuTrebulobiT, originalurobiT, xasiaTiT,

daniSnulebiT, SinaarsiT, gamoyenebis saxiT da a.S. proeqtebi

aris msxvili, didi da mcire. msxvilmasStabiani

proeqtebi sazogadoebis yuradRebas ipyrobs grandiozulobiTa

da Zvirad RirebulebiT, aseTi proeqtebi imdenad

globaluri xasiaTisaa, rom isini dganan sazogadoebis

ganviTarebis doneze, Sesabamisad warmoadgenen da gamoxataven

mocemul dros.

msxvilmasStabiani proeqtebi Zvirad Rirebulia,

magram arsebobs milionobiT proeqti, romelTa ganxorcieleba

ar gamoxatavs sazogadoebis suliskveTebas, arc

Zvirad Rirebulia, magram proeqtis monawileebisa da

SemsruleblebisaTvis, aseve im sazogadoebis gansaz-

152

More magazines by this user
Similar magazines