konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

anketa proeqtis xelmZRvanelisaTvis

SekiTxvebi

- proeqtis warmatebiT Sesasruleblad

aucilebelia Semowmeba

- gunds, romelic dakavebulia proeqtiT,

SeuZlia miiyvanos igi gamarjvebamde an

damarcxebamde

- Tu Tqven yurs ugdebT adamianebs, maSin

isinic gigdeben yurs

- gadawyvetilebis gamotanaze gegmebi qmnian

mtkice safuZvlebs, romlebic exeba

proeqtis marTvas

- saWiroa icodeT Sansis gamoyeneba.

SeitanoT cvlilebebi

- konfliqtebs SeuZlia warmatebis motana,

Tu maT sworad gadavwyvetT

159

Tanaxma var

Tanaxma var umetes

SemTxvevaSi

gasaRebi: 30-24 qula _ araseriozuli mdgomareoba.

23-18 qula _ saWiroa fiqri.

17-12 qula _ kargi samuSao, kargi maCvenebeli da

mtkice safuZveli Semdgomi saqmianobisaTvis.

12-6 qula _ brwyinvalea, imoqmedeT da

warmatebas miaRwevT.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

ar mjera

3

3

3

3

3

3

ar veTanxmebi

4

4

4

4

4

4

saerTod ar mexeba

5

5

5

5

5

5

More magazines by this user
Similar magazines