konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

nebismieri organizacia SeZlebs gauZlos da

miaRwios warmatebas mxolod maSin, Tu SeuZlia Seuxamos

Tavisi interesebi mudmivad cvalebad garemos. imisaTvis,

rom miaRwios warmatebas aucilebelia proeqtebi axal

produqciaze, saqonelsa da momsaxurebaze. es proeqtebi

ganumeorebelia TavisTavad, e.i esaa axali saqme, axali

mimarTuleba, esaa siaxle. maTi gamoyenebiT

organizaciebi droulad moaxdenen adaptirebas bazris,

sazogadoebis moTxovnebis cvlilebebis mimarT da

miaRweven warmatebas. aq aris yvela aucilebeli

moTxovna, rom proeqtebi iyos organizebuli da

sruldebodes maTi struqturisa da sistemebis

gaTvaliswinebiT.

$.7.4. proeqtsa da organizacias Soris gansxvaveba

maT Soris bevri ram aris saerTo. magaliTad, orive

cdilobs miiRos sasurveli Sedegi an miaRwios gamiznul

Sedegs. maT hyavT xelmZRvaneloba, struqtura, aqvT

muSaobis wesi da sistema. proeqti imarTeba organizaciis

erTi mimarTulebis mier gamoxatavs ra misi ganviTarebis

perspeqtivebs, am SemTxvevaSi maT erTi da igive miznebi

aqvT da erTi struqturisa da erTi organizaciis Tanabari

da pasuxismgebeli wevrebi arian. magram arsebobs

gansxvaveba, romlebic Cadebulia TviT proeqtisa da

organizaciis da daproeqtebis marTvis safuZvlebSi,

amasTan isini uzrunvelyofen proeqtisa da organizaciis

SeTavsebas. pirveli gansxvaveba gamoixateba prognizirebis

arealSi (vadebSi). proeqtis ZiriTadi xuTi

maxasiaTeblidan TiToeuls gaaCnia realizaciis konkretuli

vada, romelic ar unda gascildes SemkveTze

proeqtis monacemebis gadacemisas SeTanxmebul vadas.

165

More magazines by this user
Similar magazines