konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

ogor moviqceT maSin, rodesac miwodebuli axali

informacia klientebma da saqmianma partniorma aRiqvas

sworad?

• efeqtiani zegavlenis gzebi

• pozitiuri atmosferos Seqmnis xerxebi

mosmenis unari, rogorc klientze zemoqmedebis

uzarmazari SesaZlebloba

• rogor avalaparakoT Tanamosaubre?

• ratom aris saWiro aqtiuri mosmenis molaparakebebis

dros?

• kontaqtebis damyarebis taqtikebi

rogor warvmarToT saubari CvenTvis saWiro

mimarTulebebiT, ise rom ar mimvamarToT zewolas da

konfrontacias?

damarwmunebeli komunikaciis 7 ZiriTadi xerxi

produqtis an momsaxurebis prezentaciisas

• zemoqmedebis damatebiTi faqtorebi

rogor vTqvaT `ara~?

• klientis ararealuri da fantastikuri molodinebi

konfliqtebis molaparakebisas

• agresiuli qcevis motivebi

• kritikis saxeebi da maTze reagirebis konstruqciuli

gzebi

rogor gavumklavdeT manipulacias da zewolas

saqmiani molaparakebis procesSi

• Tavdajerebuli qceva da misi gansxvaveba agresiuli

qcevisagan

• manipulaciuri da TavdacviTi qceva

eWvebze muSaobis oTxi ZiriTadi kanonzomiereba

• rogor gamoviyenoT konkurentebis Sesaxeb informacia

sakuTari kompaniis sasargeblod

177

More magazines by this user
Similar magazines