konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

iyos bazur nimuSze kargi an cudi. Tu am gaangariSebis

mixedviT erTi maCveneblebiT miviReT kargi xolo sxva

maCveneblebiT ki cudi mniSvneloba, maSin gamoiyeneba

kompleqsuri an Sereuli meTodebi.

kompleqsur meTodSi gamoiangariSeba xarisxis ganmazogadoebuli

maCvenebeli, romelic warmoadgens erTeuli

maCveneblebis funqcias. ganzogadoebuli maCvenebeli SeiZleba

gamoixatos: mTavar maCveneblad, integralur maCveneblad,

saSualo Sewonil maCveneblad.

mTavar maCvenebels gansazRvraven aucilebeli informaciis

arsebobis dros, Semdeg dgindeba xarisxis maCveneblebis

funqcionaluri damokidebuleba sawyis maCveneblebTan.

(moculoba, mwarmoebloba, brunva da a.S.).

integraluri maCvenebeli gamoiyeneba jamuri sasargeblo

efeqtis gansazRvris SesaZleblobis dros

produqciis eqspluataciis moxmarebisa da jamuri

xarjebis SemcirebiT.

integraluri maCvenebeli ganisazRvreba formulis

daxmarebiT

M int. = ПЭ × /[ E(

ЭwL+

Э

eqs.

) × αd

)] sadac,

ЭT

ПЭ _ jamuri sasargeblo efeqti, romelic miiReba obieqtis

saangariSo periodSi gamoyenebiT.

ЭT wl._ obieqtis Seqmnaze wliuri xarjebi;

Эeqs._ obieqtis eqspluataciaze wliuri xarjebi;

E E_ dayvanis norma;

α d_ diskontirebis koeficienti.

Sereuli meTodi damyarebulia, produqciis (momsaxurebis)

Sefasebis calkeuli da kompleqsuri maCveneblebis

erTdroulad gamoyenebaze. gamoiyeneba im SemTxvevaSi,

roca mxolod kompleqsuri maCveneblebis meSveobiT

araa gaTvaliswinebuli produqciis yvela arsebiTi Tvisebebi

an calkeuli maCveneblebis meSveobiT ver vakeTebT

23

More magazines by this user
Similar magazines