konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

farTo auditoriisaTvis (sxvadasxva reklamebi). momsaxurebis

xarisxi am SemTxvevaSi damokidebulia momxmarebelze

miwodebuli informaciis utyuarobaze (ueWvelobaze).

momsaxurebis xarisxis gansazRvrisaTvis SeiZleba

gamoyenebuli iqnas C. bernardis “neitraluri zomebis”

koncefcia.

momsaxurebis gawevaze koncefciis arsi gamoixateba

SemdegSi: adamianis pirovnul aRqmebSi arsebobs e.w.

neitraluri zona, romelSidac nebismieri moqmedebebi ar

iwvevs sapirispiro reaqcias. ase, Tu momsaxureba aRmoCndeba

saSualo misaReb doneze momxmareblis sapasuxo

reaqcia rCeba neitraluri. dakamayofilebis grZnoba

(dadebiTi reaqcia) warmoiqmneba, rodesac momsaxurebis

xarisxi da done momxmareblis gonebaSi aRmoCndeba

neitraluri zonis sazRvrebs iqiT. rac ufro gansakuTrebulia

momxmareblisaTvis momsaxurebis parametri, miT

viwroa misi neitraluri zona.

“neitraluri zonebis” koncefciis ganviTarebas

warmoadgens e. kedotis da n. terjenis momsaxurebis

elementebis efeqtianobis tipologia, romlis Sesabamisad

momsaxurebis sxvadasxva elementebs SeiZleba hqondeT

dadebiTi an uaryofiTi reaqcia momxmareblebisagan,

xolo zogierTi arc ki iwvevs sapasuxo reaqcias.

xarisxiani momsaxurebis gawevisaTvis aucilebelia

ganisazRvros: romeli misi parametrebi qmnian dadebiT

sapasuxo reaqcias da uSualod axdens momxmareblis

aRqmis Camoyalibebas. e. kedotma da n.tarjenma

daamuSaves momsaxurebis elementebis Semdegi klasifikacia

rac damokidebulebaSia maT mniSvnelobaze samomxmareblo

aRqmebSi.

1. momsaxurebis kritikuli elementebi:

27

More magazines by this user
Similar magazines