konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

• myidvelTa moTxovnebis analizi.

• xarisxze erovnuli da saerTaSoriso standartebis

Seswavla.

• xarisxis donis dagegmva da grZelvadiani prognozireba.

• masalebisa da sawyisi nedleulis xarisxis kontroli.

• warmoebis procesSi operaciis Semdgomi kontroli.

• mimRebi kontroli.

• eqspluataciis pirobebSi nakeTobis xarisxis kontroli.

• momxmareblebis gamoZaxilisa da reklamaciebis analizi.

xarisxis uzrunvelyofaze gamovlenilia amocanebis

gadawyvetis strategiuli, taqtikuri da operaciuli midgomebi.

xarisxis marTvis strategiuli midgomisas xdeba:

• muSavdeba xarisxze firmis misia da politika.

• yalibdeba grZelvadiani miznebi, romlebic ganapirobeben

kompaniis ganviTarebis strategias.

• ganisazRvreba xarisxis menejmentis sistemaze moTxovnebi

da misi efeqtianobis pirobebi.

• xorcieldeba miRweuli Sedegebis strategiuli kontroli

da analizi.

sawarmos marTvis operatiul da teqnikur doneebze

swarmoebs marTva: resursebis uzrunvelyofaze, axali

produqciis damuSavebasa da proeqtirebaze, personalze,

klientebis momsaxurebis procesze, sabuTebze.

xarisxis marTva xorcieldeba sxvadasxva faqtorebis

gaTvaliswinebiT, romelTa meSveobiT xdeba

xarisxis stimulireba, formireba da uzrunvelyofa.

faqtorebs, romelTa meSveobiT xdeba xarisxis

Camoyalibeba miekuTvneba:

• sawyisi masalebisa da makompleqtebeli nakeTobebis

xarisxi.

39

More magazines by this user
Similar magazines