konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

$ 2.3. xarisxis menejmentis ekonomikuri arsi,

aspeqtebi da meTodebi

xarisxis uzrunvelyofaze sawarmos sawarmooteqnologiuri,

saeqspluatacio, safinanso-ekonomikuri,

marketinguli, personalisa da menejeruli saqmianoba

sabolood mimarTulia firmis konkurentunarianobis

amaRlebaze, sameurneo saqmianobis Sedegebis maCveneblebis

gaumjobesebisa da arasawarmoo danaxarjebis

Semcirebis gziT.

xarisxis menejmenti iTvaliswinebs ori fuZemdebluri

miznis miRwevas:

1. saqonlisa da momsaxurebis miwodeba, romelTa xarisxi

mTlianad Seesabameba momxmarebelTa moTxovnebs.

2. saqonlisa da momsaxurebis xarisxis uzrunvelyofaze

xarjebis minimizacia.

D dasmuli miznebis miRwevisaTvis xarisxis menejmentis

sistema eyrdnoba da iyenebs xarisxis uzrunvelyofis

ekonomikur meTodebs:

• xarisxis gaumjobesebaze saqmianobis dazRveva.

• maRali xarisxis profesiul Sedegebze TanamSromlobis

materialuri waxaliseba.

• standartebisa da teqnikuri pirobebis moTxovnaTa

SeusruleblobisaTvis ekonomikuri sanqciebi.

saqmianobis sadazRvevo dacva xorcieldeba gagrZelebuli

garantiis dazRvevis gziT, pasuxismgeblobis

dazRveviT kvebis produqtebis, xangrZlivad mosaxmari

saqonlis, momsaxurebis sferoebSi (eleqtromomarageba,

eleqtrofikacia, samedicino momsaxureba, sayofacxovrebo

momsaxureba da sxva) saqmianobis dazRveva.

rogorc mivuTiTeT, bazarze sawarmoTa konkurentunarianobis

amaRlebis uzrunvelyofa xdeba xarisxis da

momsaxurebis xarisxis mudmivad gaumjobesebiTa da

firmebis sameurneo saqmianobis rentabelobis gazrdiT.

41

More magazines by this user
Similar magazines