konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

Tavi IV. standartizacia da serTifikacia xarisxis

menejmentSi ------------------------------------------------------- 85

4.1. xarisxis sistemaze moTxovnaTa

standartizacia ----------------------------------------------- 85

4.2. serTificireba, procedura, wesebi --------------- 90

4.3. saqarTvelos biznes obieqtebSi ISO

standartebis danergvis Taviseburebebi --------- 95

Tavi V. xarisxis menejmentis ekonomikuri efeqtianoba 108

5.1. danaxarjebi xarisxis menejmentze ------------------ 108

5.2. xarisxis menejmentis ekonomikuri efeqtianobis

Sefasebis principebi ---------------------------------------- 112

5.3. xarisxis uzrunvelyofaze RonisZiebebis

ekonomikuri efeqtianobis angariSi --------------- 113

Tavi VI. konkurentunarianoba da xarisxis menejmentis

ganviTarebis Taviseburebebi ---------------------------- 121

6.1. konkurentunarianobis arsi, kriteriumebi da

Sefaseba -------------------------------------------------------------- 121

6.2. konkurentunarianobis mxardaWeris

problemebi -------------------------------------------------------- 130

6.3. xarisxi da konkurentunarianoba sawarmos

menejmentsa da marketingSi -------------------------------134

6.4. firmis (sawarmos) konkurentunarianoba --------- 138

6.5. msoflios qveynebis konkurentunarianobis

reitingi ------------------------------------------------------------ 142

Tavi VII. proeqtis menejmentis gamoyenebis Taviseburebebi

xarisxis gaumjobesebis saqmeSi ----------------------- 148

7.1. proeqtebis saxeebi ------------------------------------------- 152

7.2. saqmianobaTa proeqtis organizacia ------------- 161

7.3. struqtura ------------------------------------------------------ 163

7.4. proeqtsa da organizacias Soris gansxvaveba 165

7.5. informacia kompaniis treningebis Sesaxeb ----- 166

sakontrolo SekiTxvebi -------------------------------------------------- 181

literatura ---------------------------------------------------------------------- 189

4

More magazines by this user
Similar magazines