konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

ebaze. strategiaTa xSiri cvla xels ar uwyobs

stabilurobas da rogorc Sedegi auaresebs firmis

funqcionirebis xarisxs.

5. marTva mxolod raodenobrivi maCveneblebis safuZvelze

– firmis muSaobis xarisxi SeiZleba gamoixatos ara

marto raodenobrivi saxiT (rentabeloba, mwarmoebloba,

sabrunavi saxsrebis brunvadoba, mogeba da sxva) aramed

im maCveneblebiTac, romelTa gamoxatva ar SeiZleba

raodenobiT. (mag. sawarmoSi fsiqologiuri klimati,

socialuri garemo da sxva).

6. zemaRali socialuri xarjebi – arasawarmoo xarjebis

zedmetad gazrda auaresebs firmis finansur mdgomareobas,

rac xels ar uwyobs xarisxis amaRlebas.

7. zemaRali xarjebi romelic gaweulia wundebuli

produqciis dabrunebiT – TiToeuli nakeTobis xarisxis

kontroli mniSvnelovnad zrdis saqmianobis

xarjebs da rogorc Sedegi amcirebs mogebas. Mmagram

wundebuli produqciis raodenobis gazrda im donis

zeviT, romelic maRalia normatiul mniSvnelobaze,

uaryofiTad moqmedebs sawarmos finansur maCveneblebze.

sakuTari Sromis saboloo Sedegebze momuSaveTa

dainteresebis mizniT demingma SemogvTavaza sqema e.w.

jaWvuri reaqcia, radganac misi yvela TanamSromlamde

dayvanis Semdeg amoqmeddeba Sida motivaciis meqanizmi

xarisxze.

“jaWvuri reaqcia demingis mixedviT”-esaa moqmedebaTa

Tanmimdevroba, romelic gansazRvravs urTierTobas

Semsruleblis Sromis xarisxsa da sawarmos

efeqturobasa da Semsruleblis sawarmoSi stabilur

mdgomareobas Soris.

1. firmis calkeuli muSakebis muSaobis xarisxis

amaRleba.

2. mwarmoeblobis amaRleba.

3. xarjebis Semcireba.

63

More magazines by this user
Similar magazines