konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

xarisxis amaRlebaze dagegmva unda xorcieldebodes

marTvis sxvadasxva donesa da nakeTobis sicocxlis

ciklis etapebze, maT Soris daproeqteba, warmoeba da

eqspluatacia.

xarisxis amaRlebis gegmebi uzrunvelyofili unda

iqnas aucilebeli materialuri, finansuri da SromiTi

resursebiT, xolo dasagegmavi maCveneblebi da

RonisZiebebi ekonomikurad unda iqnas dasabuTebuli.

2. sawarmoebSi produqciis xarisxis amaRlebis

dagegmva.

sawarmoebis marTvis ganuyofel nawils warmoadgens

mTeli sameurneo saqmianobis dagegmva da maT Soris

gansakuTrebuladaa miCneuli xarisxis gaumjobesebisa da

amaRlebis dagegmva, romelic Tavis mxriv dafuZnebulia

Semdeg RonisZiebebze:

dazustebulad Seswavlil iqnas produqciaze

mimdinare da perspeqtiuli moTxovna.

• Catardes momxmarebelTa azris analizi

produqciis qcevaze misi eqspluataciis pirobebSi.

• moxdes SemkveTebTan xelSekrulebis damuSaveba.

xarisxis amaRlebis gegmebma unda gaiTvaliswinos:

• produqciis serTificirebis Sedegebi.

• sapatento masalebi.

• licenziebi.

• samecniero-teqnikuri informaciis monacemebi.

• momxmarebelTa moTxovnebi.

cnobilia, rom mcire firmebs, aseve xSir SemTxvevaSi

saSualo firmebsac ara aqvs saSualeba Tavis SemadgenlobaSi

gaaCndes samecniero-kvleviTi ganyofileba,

rac gaaCniaT msxvil firmebs, romlebic axorcieleben

ara marto mimdinare, aseve perspeqtiul dagegmvas Tavis

produqciaze aseve mis prognozirebaze. amasTan informaciis

wyaroebad gamoiyeneba produqciis xarisxis

79

More magazines by this user
Similar magazines