konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

faqtiuri maCveneblebi da efeqtianoba, normatul-teqnikuri

dokumentebi, patentebi, samecniero Sromebi da

Sefasebebis saeqsperto masalebi. produqciis saxis,

sawarmoTa winaSe mdgomi amocanebisa da drois periodze

damokidebulebiT SeiZleba gamoyenebuli iqnas prognozirebis

Semdegi modelebi:

• modelireba.

• eqspertuli Sefasebebi.

• maTematikuri statistika.

• eqsrtapoliacia da sxva.

produqciis TviTRirebulebis, mogebis, warmoebis

rentabelobis, momuSaveTa raodenobis, maTi xelfasebis,

kapitaldabandebebis sididisa da sxva. dagegmili cvlilebebi,

romlebic dakavSirebulia xarisxis amaRlebaze

RonisZiebebis gatarebasTan, SeiZleba ganmtkicebuli

iqnas dasabuTebuli gaangariSebebis safuZvelze.

dagegmili davalebebi da valdebulebani aucileblad

SeTanxmebuli unda iqnas sawarmos gegmis sxva danayofebTan

da uzrunvelyofili unda iqnas aucilebeli

masalebiT, SromiTi da finansuri resursebiT.

produqciis xarisxis amaRlebis dagegmvis mimarTulebebi

Tavis mxriv mainc damoukidebel RonisZiebad

iTvleba da iyofa Semdeg mimarTulebebad:

• Sigasafirmo (Sigasawarmoo) dagegmva produqciis

xarisxze.

• xarisxis menejmentis sistemis danergvis dagegmva

sawarmoSi.

• xarisxis amaRlebaze sakadro uzrunvelyofis

dagegmva.

• Siga da gare wunisagan sawarmos danakargebis

dagegmva.

• xarisxis dagegmva xelSekrulebebsa da

kontraqtebSi.

80

More magazines by this user
Similar magazines