konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

Pproduqciis xarisxis moTxovnili done

xelSekrulebebsa da kontraqtSi SeiZleba ganisazRvros

Semdegnairad:

• standartebis mixedviT.

• teqnikuri aRweriT.

• gamyidvelis katalogebis, nimuSebisa da proeqtebis

mixedviT.

iseTi rTuli teqnikuri produqti da produqciis

xarisxi, romelzedac ar arsebobs standartebi (magram

wardgenilia specialuri moTxovnebi) ganisazRvreba

teqnikuri pirobebiT, rac Tan erTvis xelSekrulebas.

im produqciaze, romelic mzaddeba ramdenime sawarmoSi,

moTxovnebi xarisxis doneze waeyeneba calkeuli

nawilis konkretul damamzadebel sawarmos, romlis

dasaxeleba fiqsirdeba xelSekrulebaSi.

saqonlis xarisxis Semowmeba yovelTvis damokidebulia

mis xasiaTsa da daniSnulebaze. Mmag. rTuli

teqnikuri produqcia aucilebelia SevamowmoT muSaobis

dros. amasTan momxmarebels ufleba eZleva warmoadginos

reklamaciebi (pretenziebi) mwarmoeblis xangrZlivi

periodis ganmavlobaSi.

saqonlis xarisxis garantia, rogorc wesi miTiTebulia

xelSekrulebaSi calke muxlad. xelSekrulebis

mxareebi Tanxmdebian Semdeg pirobebze:

• garantiis vadebi.

• mxareTa valdebulebebi sagarantio periodis

ganmavlobaSi.

• pretenziebis wardgenis wesi.

• reklamaciis dakmayofilebis wesi.

• SemTxvevebi, romelzedac ar vrceldeba garantia.

84

More magazines by this user
Similar magazines