DEFINISI KIK - Pejabat Pendaftar, UTHM

pendaftar.uthm.edu.my

DEFINISI KIK - Pejabat Pendaftar, UTHM

DEFINISI KIK

“Sekumpulan Sekumpulan kecil pekerja-pekerja pekerja pekerja daripada unit yang

sama, bermesyuarat secara regular untuk

mengenalpasti, memilih, menganalisis masalah-masalah

masalah masalah

yang berkaitan dengan kerja mereka dan

mengemukakan cadangan-cadangan cadangan cadangan penyelesaian

kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan

keputusan, dan mereka melaksanakan sendiri

keputusan setelah dipersetujui oleh pihak pengurusan”

pengurusan


OBJEKTIF KIK

Kebolehan pekerja menyelesaikan masalah

Semangat bekerja sebagai satu kumpulan

Penyesuaian dan penerapan nilai menerusi

etika kerja yang positif

Penglibatan dan minat terhadap kerja

Dorongan kerja yang tinggi

Kesedaran tanggungjawab terhadap diri

sendiri, kumpulan, jabatan dan negara


FAEDAH KIK

Mengeratkan perhubungan antara staf dan

pengurusan

Memupuk kerjasama di kalangan staf

Memberi kepuasan bekerja

Menambah motivasi untuk bekerja

Meningkatkan keyakinan diri

Mengasah bakat kepimpinan di kalangan staf

Menggalakkan daya kreatif dan inovasi di

kalangan staf

Memperbaiki sistem dan cara bekerja


PENGENDALIAN MESYUARAT KIK

Memilih Ketua (Pengerusi)

Memilih Setiausaha

Mengadakan agenda mesyuarat

Memantapkan prosedur yang perlu dipatuhi

oleh ahli

Menentukan tujuan mesyuarat dengan jelas

Mengagihkan tindakan kepada ahli kumpulan

Menyediakan minit mesyuarat

Mesyuarat mengikut jadual yang telah

ditetapkan


Penilaian (kumpulan kumpulan)

pelaksanaan

(kumpulan kumpulan)

Pertimbangan dan

keputusan (kumpulan kumpulan)

PROSES KIK

Mengenalpasti masalah

(kumpulan kumpulan)

Data, bantuan nasihat,

Pakar rujuk, fasilitator,

ketua dan pengurusan

Persembahan kepada

pengurusan (kumpulan kumpulan)

Pemilihan masalah

(kumpulan)

Menganalisa masalah

(kumpulan)

Cadangan penyelesaian

(kumpulan)


Jawatankuasa Pemandu

Fasilitator

Ketua-Ketua Ketua Ketua

Ahli-Ahli Ahli Ahli

STRUKTUR KIK

Pengurusan Atasan

Pengurusan pertengahan

Penyelia / Ketua Unit

Pekerja-pekerja

Pekerja pekerja


JAWATANKUASA PEMANDU

Jawatankuasa yang merangka dasar

pelaksanaan KIK dan memberi

pertimbangan serta keputusan kepada

cadangan- cadangan penyelesaian

masalah dan penambahbaikan yang

dikemukakan


PERANAN JAWATANKUASA PEMANDU

Menyediakan peruntukan kewangan

untuk aktiviti latihan termasuk kaedah

pemikiran kreatif, pelaksanaan projek,

persembahan projek, promosi,

penyertaan dalam konvensyen, lawatan,

penghargaan dan pengiktirafan

Menentukan objektif dan hala tuju KIK

Menentu dan melantik fasilitator


PERANAN JAWATANKUASA PEMANDU

Mendaftar kumpulan dan keahliannya

Menilai dan memantau keberkesanan

Program KIK

Menyelaras penyeragaman cadangan

penyelesaian daripada Program KIK ke

dalam Perkhidmatan Awam

Mengenal pasti output yang berpotensi

untuk tujuan pendaftaran hak cipta dan

pengkomersilan


FASILITATOR

Fasilitator adalah terdiri daripada

pegawai kanan atau anggota

yang dipilih oleh Jawatankuasa

Pemandu KIK


PERANAN FASILITATOR

Berhubung dengan semua peringkat

pengurusan serta mendapat sokongan dan

bantuan mereka

Memberi latihan kepada ketua-ketua

kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli

kumpulan apabila diperlukan

Mengekalkan suasana yang terbuka dan

menyokong


PERANAN FASILITATOR

Memastikan kumpulan menumpukan

aktiviti-aktiviti mereka terhadap projek

yang berkaitan dengan kerja mereka

Sebagai perantara dalam mengekalkan

keharmonian kumpulan

Sebagai pakar rujuk kepada kumpulan

Mengesan dan memastikan kemajuan

kumpulan


KETUA KUMPULAN

Ketua Kumpulan adalah terdiri

daripada anggota yang dipilih

oleh alhi-ahli alhi ahli KIK


PERANAN KETUA KUMPULAN

Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian

masalah/penambahbaikan/penciptaan baru

dengan bantuan fasilitator dimana perlu

Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti -

aktiviti kumpulan dan memupuk semangat

kerjasama dan harmoni

Membantu kumpulan menyimpan rekod dan

membuat persediaan bagi persembahan

pengurusan


PERANAN KETUA KUMPULAN

Mengelola dan mempengerusi mesyuarat

dengan teratur dan berkesan

Menunjukkan minat dan sokongan kepada

kumpulan

Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli

Membantu menyelesaikan masalah-masalah

ahli

Menguatkuasakan disiplin bekerja secara

berkumpulan


PERANAN AHLI KUMPULAN

Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada

waktunya

Menumpukan usaha menyempurnakan projek

kumpulan

Mengenal pasti projek, menyumbangkan idea,

menjalankan kajian, melaksanakan cadangan-

cadangan penyelesaian dan penambahbaikan

serta memantau keberkesanan pelaksanaan

projek

Mengambil bahagian semasa persembahan

pengurusan berdasarkan pembahagian tugas

yang telah ditetapkan


LANGKAH-LANGKAH LANGKAH LANGKAH KIK


TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH

Percambahan fikiran (brainstorming)

Analisis sebab akibat (cause dan effect

analysis)

Lembaran semakan

Lain-lain Lain lain


LANGKAH 1 :

MENGENAL PASTI MASALAH

Sebab

Akibat / Masalah

Tuntutan elaun cuti

belajar lambat

dibayar


LANGKAH 2 :

SEBAB-SEBAB SEBAB SEBAB UTAMA MASALAH

Peralatan Manusia

Mesin Kaedah

Tuntutan elaun cuti

belajar lambat dibayar


Mesin lama/

mudah rosak

LANGKAH 3 :

SEBAB-SEBAB SEBAB SEBAB KECIL MASALAH

Peralatan / Wang

Kurang

bekalan kertas

Gangguan elektrik

MESIN

Kekurangan

peruntukan

Mesin lama/

mudah rosak

Tidak cukup

komputer

Tiada latihan

Bukan prioriti

Tiada SMK

KAEDAH

MANUSIA

Kakitangan kerap

bertukar

Terlalu terlibat dengan

aktiviti luar

Pegawai sibuk

Kurang staf

Tuntutan tidak

jelas

Tiada peraturan yang

jelas Tiada sistem rekod

Tiada MPK&FM

Borang tidak jelas

Sikap - terlalu banyak

cuti kecemasan

Tuntutan elaun cuti

belajar lambat dibayar


LANGKAH 4 :

MENGENALPASTI MASALAH SEBENAR

Mengenalpasti sebab-sebab sebenar.

Gunakan data untuk mencari sebab sebab

yang sebenar. Bulatkan pada

sebab sebab-sebab sebenar berdasarkan data

yang dipungut (lihat rajah di atas)


KAEDAH PENGUMPULAN KAEDAH DATA

Pemerhatian – kaedah paling mudah dan cepat

untuk mendapatkan maklumat

i. Pemerhatian

Rekod-rekod rekod yang lepas – periksa dan analisis

rekod yang lepas

ii. Rekod

iii. Soal selidik – gunakan borang yang

mengandungi beberapa soalan yang ditujukan

kepada mereka yang terlibat dengan kajian

Temuduga – apabila kita perlu maklumat yang

lebih terperinci dan mendalam

iv. Temuduga


LANGKAH 5 :

PUNCA MASALAH MENGIKUT KEUTAMAAN

Peralatan

Suasana

pejabat

tidak

kondusif

Tidak cukup

komputer

Manusia

Mesin Kaedah

Tuntutan

tidak jelas

Tiada MPK

& FM

Tuntutan elaun cuti

belajar lambat

dibayar


CONTOH PROJEK KIK

1. Kerja yang berulang-ulang e.g. Fail hilang,

mesin rosak berkali-kali, kehilangan alat di

asrama dll

2. Kesesakan (bottleneck) e.g. perkhidmatan

kaunter

3. Pembaziran (tenaga elektrik, air, bahan kertas

dan masa)

4. Kos yang tinggi – penyelenggaraan kenderaan

5. Mutu kerja yang rendah/tidak berkualiti e.g.

lambat dicetak / diterbit

6. Kadar kemalangan yang tinggi – di makmal, di

jalanraya dll


CONTOH-CONTOH CONTOH CONTOH SLIDE

PERSEMBAHAN KIK 2012 UIA

UTHM- UTHM Kumpulan IP.ME

UTM- UTM Kumpulan 5K

UniMAP- UniMAP Kumpulan Eviron

USIM- USIM Kumpulan Sinergi


SEKIAN TERIMA KASIH

Unit Kompetensi,

Bahagian Pembangunan Sumber

Manusia

Pejabat Pendaftar

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Tel: 07-4537135 / 7136

Faks: 07-4536337

Http://pendaftar.uthm.edu.my

Similar magazines