Before, During and After Disaster (GEO) - Mercy Corps Georgia

mercycorps.ge

Before, During and After Disaster (GEO) - Mercy Corps Georgia

xanZari

xanZari

10

masobrivi masobrivi xanZrebi

xanZrebi

tyesa tyesa da da da torfnarSi

torfnarSi

SeiZleba SeiZleba gaCndes gaCndes cxel

cxel

da da gvalvian gvalvian amindSi

amindSi

elvis elvis moxvedris,

moxvedris,

moxvedris,

cecxlTan

cecxlTan

cecxlTan

gaufrTxileblobis

gaufrTxileblobis

da da sxva sxva sxva mizezebis mizezebis gamo. gamo.

gamo.

xanZrebma xanZrebma SeiZleba SeiZleba

SeiZleba

gamoiwvion

gamoiwvion

dasaxlebul dasaxlebul punqtebSi

punqtebSi

Senobebis, Senobebis, xis xis xidebis,

xidebis,

xis xis boZebze

boZebze

eleqtrogadamcemi eleqtrogadamcemi eleqtrogadamcemi da

da

kavSirgabmulobis

kavSirgabmulobis

xazebis,

xazebis,

navTobproduqtebisa

navTobproduqtebisa

da da sxva sxva sawvavi

sawvavi

masalebis masalebis masalebis sawyobebis

sawyobebis

aaleba, aaleba, agreTve

agreTve

adamianebisa adamianebisa da

da

cxovelebis cxovelebis dazianeba.

dazianeba.

xanZrebi xanZrebi tyis

tyis

masivebSi masivebSi ufro

ufro

xSirad xSirad maSin maSin Cndeba Cndeba ,

,

roca roca roca tyis tyis tyis niadagis niadagis

niadagis

zedapiri zedapiri zedapiri iwvis: iwvis: norCi norCi

norCi

xeebi,xeebi,balaxovanbalaxovan- buCqovani buCqovani safari,

safari,

waqceuli waqceuli xeebi, xeebi, xis

xis

fesvebi fesvebi da da a.S.

a.S.

katastrofamde

katastrofamde

cecxli daanTeT buCqebisa da

xeebisgan Sors, yovelTvis

iqonieT cecxlis Caqrobis

saSualeba. ar datovoT cecxli

umeTvalyureod.

gamoiyeneT cecxlgamZle

masalebi mSeneblobisa da

remontis dros.

SeqmeniT usafrTxo zona

saxlsa da aalebad mcenareebs

Soris.

saxlTan axlos mdgom

xeebze gasxaliT yvela toti 3

metris simaRlemde.

SenobasTan axlomdebare

nargavebi gaasufTaveT xavsisa da

gamofituli nawilebisgan.

arxebi da ormoebi

gaasufTaveT gamxmari

totebisgan, foTlebisa da

wiwvebisgan.

cecxlsaSiSi nivTierebebi

SeinaxeT Semowmebul, usafrTxo

konteinerebSi.

yovelTvis gaasufTaveT

buxari.

ufrTxildiT ganaTebis

aalebul an aalebad

saSualebebs, gansakuTrebiT,

zafxulSi.

Similar magazines