Before, During and After Disaster (GEO) - Mercy Corps Georgia

mercycorps.ge

Before, During and After Disaster (GEO) - Mercy Corps Georgia

mewyeri mewyeri da da Rvarcofi

Rvarcofi

4

mewyeri mewyeri aris aris mTis

mTis

qanebis qanebisa qanebis da da gruntis

gruntis

CamocurebiTi

CamocurebiTi

gadaadgileba gadaadgileba (dacoceba)

(dacoceba)

mT mTis, mT xeobis, xeobis, zRvis,

zRvis,

tbis tbisa tbis da da mdinareebis

mdinareebis

cicabo cicabo cicabo kalTeb kalTebsa kalTeb sa da

da

ferdobebze ferdobebze simZimis

simZimis

Zalis Zalis gavleniT. gavleniT. gavleniT. mewyris mewyris

mewyris

mizezia mizezia mizezia qanebis qanebis

qanebis

wonasworobis wonasworobis darRveva,

darRveva,

rasac rasac umetesad umetesad iwvevs

iwvevs

ferdobis ferdobis Ziris

Ziris

gamorecxva, gamorecxva, seismuri seismuri

seismuri

biZgebi biZgebi an an adamianis

adamianis

sameurneo sameurneo saqmianoba

saqmianoba

(asafeTqebeli (asafeTqebeli samuSaoebi

samuSaoebi

da da sxva) sxva) adgilis adgilis

adgilis

geologiuri geologiuri pirobebis

pirobebis

gauTvaliswineblad.

gauTvaliswineblad.

mewyris mewyris dros

dros

gadaadgilebuli gadaadgilebuli gruntis

gruntis

moculoba moculoba SeiZleba SeiZleba

SeiZleba

aTobiT aTobiT da da asobiT asobiT aTas

aTas

kub kubur kub ur metrs metrs aRwevdes.

aRwevdes.

mewyris mewyris siCqare

siCqare

weliwadSi weliwadSi ramdenime

ramdenime

wamSi wamSi metridan metridan ramdenime

ramdenime

metramde metramde meryeobs.

meryeobs.

gruntis gruntis gruntis masebis

masebis

gadaadgilebam gadaadgilebam SeiZleba SeiZleba

SeiZleba

gamoiwvios gamoiwvios Senobebis,

Senobebis,

sainJinro sainJinro sainJinro da da sagzao

sagzao

nagebobebis,

nagebobebis,

magistraluri

magistraluri

milsadenebis

milsadenebisa milsadenebis da

da

eleqtrogada

eleqtrogadamcemi

eleqtrogada cemi

xazebis xazebis dazianeba dazianeba da

da

ngreva, ngreva, agreTve

agreTve

adamianebis adamianebis daSaveba daSaveba da da

da

daRupva.

daRupva.

katastrofamde

katastrofamde

SeafaseT Tqveni qoneba.

minimumamde daiyvaneT

saxlis dangrevis riskebi

(dargeT mwvane safari

ferdobze, aaSeneT damcavi

kedlebi, Rvarcoful zonebSi

gaTxareT arxebi da gaamagreT

kalapoti, rom Rvarcofuli

nakadi aaridoT Senobebs.

Cveulebriv, cnobilia is

adgilebi, sadac SesaZlebelia

Rvarcofis movardna. mTaSi

gamgzavrebamde SeiswavleT

msgavsi kerebi Tqveni moZraobis

marSrutze da Tavi aarideT

maT, gansakuTrebiT, uxvi

wvimebis Semdeg.

daimaxsovreT mewyris

niSnebi: iWedeba karebi da

fanjrebi, Cndeba axali bzarebi

iatakze, Wersa da kedlebze.

xdeba gare bilikebisa da

nagebobebis deformacia,

ziandeba miwisqveSa

gayvanilobebi, miwa micocavs

qvemoT erTi mimarTulebiT;

ismis susti guguni miwidan, rac

TandaTan izrdeba mewyris

moaxloebasTan erTad.

Similar magazines