Jan-Jun 2009 - Universiti Malaysia Sabah

ums.edu.my

Jan-Jun 2009 - Universiti Malaysia Sabah

Kemajuan dunia IT dan leT diakui banyak memberi

kemudahan dan faedah kepada pelajar dan juga ahli

okademik bogi tujuan pembelajaron, pengajaron,

penyelidikan, inovasi dan juga penerbitan di universiti.

Kemudahan komputer beserta internet misalnya, kini

menjadi suatu keperluan asas yang tidak dapat lidak,

perlu disediokan bagi tujuan tersebut . .Ia ibarot pen a di

mana kehadirannya amat diperlukan dalam proses

pembelajaran seharian.

Kewujudan sumber bahan bacaan dan maklumat

yang bersifat elektronik di perpustakaan menuntut

kepada penyediaan lebih banyak kemudahan komputer

dan juga internet bagi tujuan pengaksesannya.

Buku-buku elektronik (e-books), jurnal elektronik

(e-journals) dan pangkalan dala elekfronik (e-database)

adalah merupakan sebahagian daripada bahan bacaan

berkenaan, di mana pengguna boleh mengaksesnya

pada bila-bila masa dan di mana juga berada, secara

lebih mudah, lebih cepat dan lebih berkesan.

Penyediaan komputer dan intemet seharusnya diimbangi

dengan jumlah penggunanya untuk memastikan kemudahan

yang disediakan adalah mencukupi dan berkesan. Dalam

masa yang sama kemudahan prasarana IT dan leT yang

berkaitan seperti sistem rangkaian atau network perlu

ditingkatkan supaya ianya tidak mengganggu kelancaran

proses pencarian serta perolehan ilmu pengetahuan dan

maklumat secara online.

Bermula pada tahun 1997, Perpustakaan menyediakan

sebanyak 28 unit kompuler untuk kemudahan pengguna. la

bertambah sebanyak 7 unit pada tahun 1998, 24 unit pada

tohun 2000, 75 unit pado tohun 2001 dan yang terokhir

ialah pertambahan sebanyak 64 unit pada tahun 2004.

Mengambilkira peningkatan jumlah pengguna komputer

selaras dengan pertambahan bilangan pelajar, begitu juga

dengan trend peningkatan terhadap medium penyimpanan

maklumat berbentuk digital, maka penempatan 1 Megalab

di Perpustakaan bermula pad a penghujung tahun 2007

dilihat amat wajar dan sangat bertepatan pada masanya.

Bersombung ke muka sural 3


KANDUNGAN Muka

Surat

PRIMA:

Dari Meja Ketua Pustakawan

HAL -EHWAL PERPUST AKAAN

Teknologi Pemangkin

Perkhidmatan Berkualiti

Badan Sihat Minda Cerdas

Jom Masuk UMS

FM Sumber Kecemerlangan

Peningkatan Kemahiran Suatu

Tuntutan

RENCANA

NLM, MESH & MARC 21

LCCS

Pemuliharaan Rekod Awet Dan

Jilid

Kesedaran Dan Percambahan

Minda

Seminar Digitasi

AKTIVfTI

Ke Arah Persijilan 5S

Sukan Pereratkan Hubung an

Budaya Cemerlang

Melayani Pelanggan

Galeri FotoJan-Jun 2009

Aktiviti Perpustakaan UMS

Jan-Jun 2009

HAL-EHWAL KAKITANGAN

Biografi Kakitangan

Encik Sintai adol

SUDUTINFO

2

1 &3

4

5

5

5

6

6

7

7

7

8&9

10

11

11

12

13

15


Pada 7 dan 8 Mac 2009, Perpuslakaan UMS lelah menyertai

Pameran Jom Masuk UMS yang telah dirasmikan oleh Naib

Canselor UMS, Y.Bhg. Ko!. Prof. Daluk Dr. Kamaruzaman Hj.

Ampon. Pameran kali ini lelah diadakan di Kompleks Karamunsing,

Kota Kinabalu. Seramai 5 orang pegawai dan 8 orang kakitangan

Perpustakaan lelah menyertai pameran ini. Seramai lebih kurang

300 pengunjung lelah dalang ke booth Perpustakaan dan pelbagai

persoalan lelah diajukan berkenaan dengan perkhidmatan dan

kemudahan yang dlsediakan oleh Perpustakaan. Menurut

pengunjung yang ditemui, penyertaan Perpustakaan dalam

pameran sebegini memberi ruang kepada mereka bertanya tentang

perkhidmalan dan kemudahan disediakan sekiranya mereka

menladi ahli berdaflar Perpuslakaan sama ada sebagai pelajar

alaupun ahli luar. Dengan adanya pameran sebegini, orang ramai

kh ususnya masyarakat di Kota Kinabalu mengetahui serba sedikil

Pada 18 sehingga 22 Mei 2009, satu bengkel telah diadakan

bertempal di Kinabalu Pine Resort, Kundasong, Ranau. Bengkel ini

bertujuan untuk meningkatkan dan memperkemaskan penguruson

perpustakaan melalui penyedioon fail meja bagi memperbaiki

pengurusan perpustakaan di peringkat UMS-KAL.

Seramai 16 orang kakitangan Perpustokaan terlibat dalam

bengkel selama 5 hari ini. Melibatkan 2 orang Pustakawan, 13

Pembantu Perpuslakaan dan 1 Pembanlu Am Pejabat. Antara

objektif bengkel ini diadakan adalah seperti :

1. Menyediakan satu ponduan kerja secaro bertulis untuk

pengurusan Perpustakaan

Oleh : Baharin Entoh

maklumat berkenaan dengan Perpustakaan. Disamplng

mengadakan pameran, Perpustakaan juga lelah mengambil

kesempatan ini mempromosikan Koleksi Khas yang terdapat di

Perpustakaan UMS. Anlara Koleksi Khas yang dimaksudkan adalah

seperti Koleksi Perdana, Koleksi Nobel Laureate, Koieksl

ASEANA+ 3 dan juga koleksi umum seperti Koleksi Rujukan.

Perpustakaan juga telah membuka meja jualan bagi barangan

cenderahali Nobel Laureate dan sambutan amat menggalakkan.

Umumnya, para pengunjung amat tertarik dengan perkhidmatan

dan kemudahan yang disediakan di Perpustakaan UMS dan amat

berharap agar pameran seperti ini akan dapal dileruskan bagi

memberi peluang kepada masyarakat sekitar mengelahul

perkembongan yang terdapat di Perpuslakaan UMS demi untuk

membantu para pengguna men do pat ilmu pengetohuon yang

mencukupi.

Oleh : Mohd. Kamil Abdullah

2 . Memohami proses kerja setiap bahagian dalam pengurusan

3. Memupuk semangot kerja

4. Meningkatkan idea dan pemikiran baru kokitongan dalam

pengurusan perpustokaan

Secara keseluruhan, dengan adanya bengkel ini diharapkan

setiap kakitangan dapat menyediakan fail meja individu dengan

lebih berkesan sebogai panduan semosa menjalankan kerjo -kerja

seharian dan mengurangkan kesalahan dalom menyampaikan

perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna perpustakaan.


Ketua Pustakawan, Pn. Og. Ruklah menyampaikan

cenderahatl kepada e,k Martini (wakil Setiausaha

Persekutuan SabahJ

Ke Arah Persiiilan 55

Oleh : Faddi!i Kasin

Demi menyokong saranan kerajaan melaksanakan Amalan

5S ke atas semua pejabat awam telah membawa

Perpustakaan ke Pejabat Setiausaha Persekutuan Negeri

Sabah pad a 4 Mei 2009. Lawatan ini yang diketuai Ketua

Pustakawan, Pn. Dg. Rukiah Ag. Amit bersama pegawai

dan kakitangan sokongan telah melihat dan mempelajari

teknik perlaksanaan Amalan 5S di pejabat berkenaan.

Ketibaan rombongan Perpustakaan UMS telah

disambut mesra oleh Penolong Setiausaha, Unit

Pembangunan dan Pengurusan Horta Persekutuan Sabah,

Cik Martini Mohamad. Cik Martini juga telah

mengendalikan taklimat dan soaljawab berkenaan

Perlaksanaan 55 di Pejabat Setiausaha Persekutuan 5abah.

Dalam pertemuan tersebul, pihak Perpustakaan telah

mendapat ilmu tentang cara dan terma perlaksanaan 55

yang lebih berkesan. 5elepas sesi taklimat tersebut,

rombongan dari Perpustakaan telah dibawa melawat

sekitar pejabat sambi! disertai oleh 5etiausaha Persekutuan

5abah, Y.Bhg . Data' Mohammad Halla Ab. Aziz yang

mana sebelum itu sedang menerima tetamu. Menurut

Y.Bhg. Data Mohammad Hatta, perlaksanaan 55 perlu

mendapat kerjasama semua kakitangan sekiranya mahu

perancangan yang dibuat do pat dilaksanakan dengan

baik. Menurut beliau lagi, dalam melaksanakan 55, tidak

ada keperluan khusus seperti kewangan. Ini kerana,

Program 55 yang sebenar merupakan program yang

dilakukan secara berterusan dan tidak membebankan

pelaksana. Lebih tepat lagi program ini melibatkan lugas

dan rutin harian yang sepatutnya dilakukan oleh semua

kakitangan awam.

Lawatan 55 Perpustakaan UM5 ke Pejabat 5etiausaha

Persekutuan 5abah ini adalah aktiviti yang bertujuan untuk

melihat omolon dan perlaksanaan 55 yang dilakukan di

jabatan berkenaan. Ini kerana, Pejabat 5etiausaha

Persekutuan 5abah merupakan salah satu jabatan yang

telahpun mendapal persijilan 55. Pejabal ini yang diduduki

lebih kurang 42 orang kakitangan telah melaksanakan 55

dengan baik dimana ianya mampu untuk memudah dan

melicin perkhidmatan dan tugasan mereka secara

keseluruhannya.

Kesimpulannya, dengan adanya aktiviti lawatan seperti

ini telah membantu pihak Perpustakaan gambaran awal

dan seterusnya panduan bagaimana perlaksanaan proses

55 yang sebenar.


1 2 I AKTIVITI


KENAIKAN PANGKAT

Og. Rukiah Ag. Amit (552) 5abaruddin Mamat (548) Zawawi Tiyunin (548)

PELANTIKAN KE JAWATAN TETAP

I Mohd Kamil Abdullah (541) Oayang Ruhidah Raplee (541) Anita Arsad (517)

Mohd. Syukri Sapsanih

dengan pasangannya

Siti Khatizah Naimah Abd.

Rashid, 15 Mac 2009

Brendon Inggam

Estrop

Junaine Jasni

Mohd Redhwan

Awang Damit

O'neal Gerald

15 I Hal Ehwal Kakitangan

Norazlynne Mohd Johan (517)

PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17) BARU

Jamiun Michael dan

pasangannya Wahyuni

Samijan, 29 Mei 2009

Ester Vizeana

Michael

Mastura Anum

Amran

Noraini Labuk

Sharmilah Abd

Rahman

Faizal Masri

Mohd Fazle Jahani

Nuranidah Ahmad

Wan Kamarudin

Abdullah

KELAHIRAN CAHAYAMATA

Seluruh warga Perpustakaan mengucapkan 5elamat

Maju Jaya kepada Zainah Tahir (bekas Pembantu

Perpustakaan 5eksyen Pengkatalogan dan

Pengindeksan) kerana telah berjaya mendapat

tawaran untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepasan

Ijazah (KPLI) Kementerian Pendidikan, di Negeri

5embilan Oarul Khusus.

I

More magazines by this user
Similar magazines