KENAPA ANTARA GAPi PILIHAn SAYA?…

mpag.gov.my

KENAPA ANTARA GAPi PILIHAn SAYA?…

PELAN TAPAK

JENIS A2

JENIS C

JENIS C1

JENIS C

JENIS B1

JENIS B

JALAN GAPI 2A/10

JENIS A3

JENIS C

JALAN GAPI 2A/9

JENIS C JENIS C2

JENIS A1

JENIS A

JENIS B

JENIS B

JALAN GAPI 2A

Jenis Harga

A RM280,800

A1 RM280,800

A2 RM335,800

A3 RM308,800

Jenis Harga

B RM341,800

B RM365,800

B RM392,800

B1 RM334,800

Jenis Harga

C RM279,800

C RM288,800

C RM293,800

C RM296,800

C1 RM286,800

C2 RM310,800

Similar magazines