19.07.2013 Views

dea SaSiaSvili

dea SaSiaSvili

dea SaSiaSvili

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dea SaSiaSvili: `saqarTvelom bolomde

ar icis, ra ganZis mflobelia!~

`lela kakulia didi xnis win gavicani

Cveni saerTo megobris wyalobiT. mas qalbaton

lelasTan saubarSi gakvriT vuxsenebivar

da qalbaton lelas uTqvams, moiyvane

CemTan, deas axla daxmareba Wirdebao. Cemi

megobari Zalian bevrs saubrobda xolme

lela kakuliaze, uamrav istorias miambobda

misi fenomenaluri SesaZleblobis Sesaxeb,

magram maSin imdenad axalgazrda, Sei-

Zleba iTqvas, patara viyavi, rom jer gaTviTcnobierebuli

mainc ar mqonda, ramxela adamianTan

miwevda Sexvedra.

lela kakuliam Cemze pirveli SexvedrisTanave

iseTi waruSleli STabeWdileba moaxdina,

dRemde mis tyveobaSi var. Sevxede da davinaxe

ulamazesi, usaTnoesi, keTilSobilebiT

savse qalbatoni, romlis uucisferesi far-

To Tvalebidan uzarmazari siyvaruli da

sikeTe ifrqveoda da vgrZnobdi, es yvelaferi

siRrmidan _ gulidan modioda.

dRemde ar mtovebs imis SegrZneba (piriqiT,

rac wlebi memateba, ufro mimZafrdeba), rom

ubednieresi adamiani var, am cxovrebaSi lela

kakulias rom Sevxvdi. iciT, Zalian bevrs

vfiqrob xolme, ra fenomenia es qalbatoni

_ Cveulebrivi, xorcieli adamiani da

imavdroulad, absoluturad zeciuri, aramiwieri,

Tanac usazRvrod didi, mZlavri energiisa

da naTeli, keTili Zalis mflobeli.

xom SeiZleba, arsebobdnen adamianebi,

romelTac raRac uCveulo unarebi aqvT,

magram ara siyvarulisa da sikeTis samsaxurad.

me lela kakulias msgavsi arc minaxavs

sxva, arc msmenia da arc wamikiTxavs. igi

sruliad gansxvavebuli, gamorCeuli da er-

TaderTia. amaSi araerTxel davrwmunebulvar

da giambobT kidec ramdenime istorias.

qalbatonma lelam pirvelive Sexvedrisas

miTxra, sami Svili geyolebao; axla ori

gogona gyavs, magram mesames biWs _ giorgis

gaaCen, romelic wmida giorgis mfarvelobis

qveS iqnebao da damixasiaTa kidec igi. gogoebi

maSin sul patarebi myavdnen _ erTi

da sami wlisa. mimaCnda, rom ori Svilis

gaCeniT demografiul viTarebasTan angariSi

gasworebuli mqonda, mesameze arc vfiqrobdi;

vfiqrobdi ki ara, warmodgenac ar mindoda,

imdenad gadatvirTuli da gadaRlili viyavi.

magram gavida eqvsi weli da qveyanas moevlina

gio, romelic aqamde sruliad ar iZleoda

imis imeds, rom odesme ramenairad daemsgavseboda

lela kakulias nawinaswarmetyveleb bavSvs

_ Zalian celqi da mousvenari iyo. magram

gavida wlebi, gio wamoizarda da radikalurad

Seicvala _ dadinjda da swavlasac

ufro seriozulad ekideba (risi gagonebac

saerTod ar undoda; Tavisi gansxvavebuli

interesebi hqonda). mokled, ukve TandaTan

ixreba, `ergeba~ im daxasiaTebas, romelic mis

gaCenamde bevri wliT adre gakeTda.

saerTod, qalbatoni lela yovelTvis yvelafers

winaswar meubneba, rac unda moxdes

Cem cxovrebaSi _ exeba es Svilebs, meuRles

Tu Cem saqmianobas. Tan yovelTvis mafrTxilebs,

ra unda gavakeTo da risgan _ Tavi

Sevikavo. me misi imdenad mjera da mwams, rom

azradac ar momdis, ar gaviTvaliswino misi

naTqvami. amas imitom ki ar vambob, rom

odesme ar damijerebia da wamigia, ara, aqamde

saqme ar mimiyvania; ubralod, rasac ambobs,

`ar SemiZlia emociebis gareSe visaubro lela kakuliaze. ganuwyvetliv

maxlavs imis SegrZneba, rom SeiZleba mec ise ganmevlo es cxovreba, rogorc

sxva milionobiT adamians da piradad ar mcnoboda qalbatoni lela. mTeli

arsebiT vacnobiereb, raoden didi madli moiRo ufalma Cemze, raoden didi

bedniereba maRirsa, rom Semaxvedra Tavis rCeuls~. _ es sityvebi qalbatonma

deam saubrisas araerTxel gaimeora da yoveli warmoTqmisas, iseTi SegrZneba

miCndeboda, TiTqos guls ayolebda uzarmazari madlierebisa da ugulwrfelesi

siyvarulis gacxadebas.

principSi, amaSi gasaocari arc araferia. me xSirad vxvdebi adamianebs,

romlebsac axlodan TvaliTac ar unaxavT lela kakulia _ mxolod JurnalgazeTebidan

icnoben, magram iseTi siyvaruliT mesaubrebian masze, rogorc

mSobeli ilaparakebs saamayo Svilze, Svili ki saTayvanebel mSoblebze.

iseTi sizustiT xdeba wlebis ganmavlobaSi,

rom ar SeiZleba brmad, usityvod ar miyve

mis rCevebs, miTumetes, rom vici, misi Ti-

Toeuli sityva siyvaruliTa da sikeTis wyurviliTaa

Tqmuli da mxolod Sens keTildReobas,

dacvas, saSiSroebis Tavidan aridebas

emsaxureba. yvelaferi winaswar vici-meTqi, vTqvi.

ase iyo maSinac, roca Cemi meuRle _ Temur

SaSiaSvili saprezidento arCevnebSi monawileobda.

qalbatonma lelam miTxra: `dea, Temurs

bedisweraze prezidentoba ar aweria, is arasdros

iqneba qveynis pirveli piri da es

kargicaa, radgan me adre vTqvi da axlac

vadastureb: vinc SevardnaZis Semdeg mova, mas

Zalian didi simZime elis... man damikonkreta

ra igulisxmeboda sityvaSi `simZime~ da Tqva,

vinc gaxdeboda prezidenti... mokled, Temurma

(romelic Zalian did pativs cems lela

kakulias, kiTxulobs mis winaswarmetyvelebebs

da miaCnia, rom lela kakulia udavod

didi adamiania) icoda, rom arCevnebSi ver

gaimarjvebda, magram mas sakuTari mosazrebebi

hqonda im arCevnebTan dakavSirebiT da amitomac

miiRo masSi monawileoba.

lela kakulias wayalobiT, didi xania

vici Cemi Svilebis momavalic. Cemma erTma

qaliSvilma swored im fakultetze Caabara,

romelic qalbatonma lelam bevri wliT adre

daasaxela; meore qaliSvilze miTxra, Zalian

ar minda, magram adre gaTxovdebao da miuxedavad

imisa, rom cda ar davakeliT, agveridebina

naadrevi qorwineba, es ver movaxerxeT

_ is gaipara. ver warmoidgenT, ra

nerviuloba gadavitaneT maSin. veZebeT, veZebeT,

magram versad mivageniT da gagiJebulma

davreke qalbaton lelasTan. iciT ra miTxra?

dea, bavSvi gaipara, gaTxovda. daanebeT Tavi

Zebnas, mainc ver miagnebT, sanam TviTon ar

dagikavSirdebaT. rac mTavaria, cocxalia da

kargadaa. rac moxda, veRar Secvli _ isini

erTad iqnebian, mere moskovSi wavlen.. da ase

Semdeg, da ase Semdeg. Wkuidan gada=svlas

aRaraferi maklda da Cemi mdgomareobiT

usaSvelod davamZime qalbatoni lelac _

gauTaveblad vrekavdi masTan da isteriulad

vekiTxebodi, rodis gamoCndeba Cemi SvilimeTqi?

or kviraSio, miTxra. _ manamde rac

ar unda moimoqmedo, yvelaferi uSedegoao.

miuxedavad amisa, ra damamSvidebda? rom

ityvian rkinis qalamnebi Cavicvi da sofelsofel,

ezo-ezo, kardakar viare Svilis

mosaZebnad... uSedegod!

Zalian xom ar gagikvirdebaT, Tu getyviT,

rom Cemi gaparuli qaliSvili zustad or

kviraSi TavisiT gamoCnda da saerTod, lela

kakulias am istoriasTan dakavSirebiT naTqvami

yvela sityva detalurad axda?

erTi xanoba lamis Cvevad meqca, eqimis

diagnozi lela kakuliasTan gadamemowmebina.

davurekavdi da vetyodi, ici, eqimma miTxra

rom... da ase Semdeg. saubars Semawyvetinebda

da metyoda: araferic ar gWirs, axla adeqi

da Cai dalie Jolos murabiT, naxav, rogor

dagamSvidebs da gamogiyvans mdgomareobidano.

es Jolos muraba, an sxva saxis nayeni haiharad

mocemuli rCeva ki ar iyo, aramed is, rasac

qalbatoni lela xedavda, rom konkretul

organos mouxdeboda da asec iyo xolme.

giTxariT, xSirad mivmarTavdi xolme qalbaton

lelas CivilebiT-meTqi, erT dRes ki

mivxvdi, rom amis ufleba ar mqonda _ ar

SeiZleboda ase gamudmebiT mewuxebina is

Cemi janmrTelobis problemebiT, radgan mas

sakuTar Tavze gadaqonda Cemi tkivilebi da

Tavad xdeboda cudad. mivxvdi da Sevwyvite

wuwuni, magram ra? ggoniaT amiT `davasvene?~

erT dRes Zalian cudad gavxdi, imdenad

cudad, rom meti ar SeiZleba. aRar vicodi,

ra gamekeTebina. xan ras movkide xeli, xan

ras, rom sxva Temaze gadametana yuradReba

da am saSinel SegrZnebebze aRar mefiqra,

magram araferi mSveloda... da uceb gamo-

savali movnaxe: daviwye fiqri imaze, ras

mirCevda aseT SemTxvevaSi lela kakulia?

azrs azri moyva, mogonebas mogoneba, gamaxsenda,

rogor visvenebdiT zafxulSi erTad,

rogori bednieri viyavi masTan axlos yofniT,

mokled, fiqrebma gamitaca da cota xanSi

aRmovaCine, rom araferi aRar mawuxebda _

tkivili ukvalod gamqraliyo! iciT, rogori

SegrZneba mqonda? rogoric masTan piradi

Sexvedris Semdeg maqvs xolme _ saocar

simsubuqes da energiis mozRvavebas vgrZnobdi.

uCveulo Terapiaa, ara?

ori-sami dRis Semdeg davreke qalbaton

lelasTan. ukve yvelaferi daviwyebuli maqvs,

karg xasiaTze var, araferi mawuxebs da

xalisiani xmiT movikiTxe. pasuxad mesmis:

_ ra iyo, ra gWirda?

vuTxari, cudad viyavi da ar mindoda

SemewuxebineT-meTqi.

_ ho, vici, yvelaferi vici! _ mMiTxra

da mivxvdi, marTlac yvelaferi icoda.

ar mombezrdeba gauTaveblad vimeoro erTi

da igive: lela kakulia aris sruliad gansxvavebuli

da gamorCeuli fenomeni, xolo

misi xedvebi aris WeSmaritad uflis gzavnilebi

adamianebisTvis. araerTxel mikiTxavs

misTvis, rogor xedavs imas, rasac mere

gvauwyebs xolme. kinofiris kadrebis msgavsado,

mpasuxobs. erTxel Tavad Seveswari

winaswarmetyvelebis warmoTqmis process da

dRemde ver gamovdivar im STabeWdilebidan.

Cven visxediT, vsaubrobdiT ise, rogorc

ori Cveulebrivi megobari saubrobs xolme

raRac umtkivneulo Temaze da uceb mivxvdi,

rom is iq aRar iyo, radgan misi gafarToebuli

Tvalebi sivrcis miRma imzirebodnen

da saxezec raRac aramiwieri naTeli hqonda

gadakruli... da daiwyo... daiwyo saubari

gramatikulad uzadod gamarTul rusul enaze

(qalbatonma lelam Zalian kargad icis rusuli,

magram es SemTxveva raRac gamorCeuli iyo

Tavisi klasikurobiT, Rrma literaturulobiT).

es iyo politikuri winaswarmetyveleba.

gaSeSebuli vijeqi da vusmendi mis monologs

_ mgoni, SokSi viyavi. qalbatonma

lelam daasrula saTqmeli, Cveul mdgomareobas

daubrunda, Semomxeda da mkiTxa, axla

momiyevi, ra vilaparakeo. movuyevi. Tavadac

gaukvirda, naxe, reebi vTqvio?! (redaqciis

CanarTi: msgavSi SemTxvevis momswreni Cvenc

araerTxel vyofilvarT. qalbatoni lela

moulodnelad `gadis~ sadRac _ sxva samyaroSi,

iwyebs winaswarmetyvelebis warmoTqmas,

romelsac sulmouTqmelad viwerT da

misi dasrulebis Semdeg gvTxovs, wamikiTxeT,

ra vilaparakeo). zustad ver getyviT, ra

SegrZneba iyo es: Sokirebulic viyavi, gaognebulic

da bednieric, rom Cem Tvalwin,

uflis nebiT, warmoiTqmeoda is, rac vin

icis, rodis, magram aucileblad asruldeboda

da me es axla ukve vicodi.

saerTod qalbatoni lela iSviTad

akonkretebs dros da ambobs, dro ar ikiTxoT,

radgan is kosmiur velSi ar arsebobso.

da radgan mravalwlianma praqtikam aCvena,

raoden didi sizustiT cxaddeba misi

winaswarmetyvelebebi, sxva ra dagvrCenia, Tu

ara ubralod lodini.

guli mwydeba, rom saqarTvelom bolomde

ar icis, ra ganZis mflobelia. ugunurebaa,

aseTi lela gyavdes da ase mwirad, mxolod

kerZo interesebisTvis iyenebde mis fenomens.

lela kakulias uzomod didi samsaxuris

gaweva SeuZlia qveynisTvis da Tu arafriT

SevuwyobT xels, yuri mainc vugdoT, mivi-

RoT misi winaswarmetyvelebebi da gaviTvaliswinoT

rCevebi, romelTac is sakuTari

ZalisxmeviT awvdis sazogadoebas.

lela kakulia ar aris konkretulad vinmes

sakuTreba, is sruliad saqarTvelosia da

zogierTebma es kargad unda gaacnobieron.

mTavari redaqtori: irma gelaSvili

gazeTi registrirebulia vake-saburTalos raionul sagadasaxado inspeqciaSi.

gazeTSi da vebgverdze gamoyenebuli masalebis da fotoebis gadabeWdva-gamoqveyneba

redaqciis Tanxmobis gareSe akrZalulia. saavtoro uflebebi daculia.

www.lelakakulia.ge / el. fosta lelakakulia@yahoo.com

2


kosmosSi kosmosSi dro dro ar ar arsebobs

arsebobs!

arsebobs

(2007 wels Cawerili winaswarmetyvelebebi)

2007 weli, 23 seqtemberi

frTxilad! vxedav samxedroebs! didi Setakebaa.

es oms gavs; patara masStabis, magram

namdvilad oms vxedav. bevri ram Seicvleba!..

did politikur brZolaSi opozicia aCvenebs

sakuTar saxes _ vis ra SeuZlia da vxedav,

rom aq gamoikveTeba, vis gayveba xalxi.

yvelaferi xalxis gadasawyvetia. es Zalze

seriozulia. ukve sul sxva situaciaa irgvliv.

bevri ram Seicvleba, rasac ver warmoidgenT.

umravlesoba iSleba. prezidenti

arsad Cans. vin sad garbis, kacma ar icis.

vxedav, saqarTvelos mTavroba ar hyavs!

2007 weli, 28 seqtemberi.

am talRas, rac agorda saqarTveloSi 28

seqtembers, veraviTari Zala veRar SeaCerebs!!!

winaswarmetyvelebis asruleba daiwyo! vxedav

Zalian did SiSs... amerikasac uWirs rCevis

micema, Tumca didad mainc ar ujerebdnen

maT rCevebs, ar emorCilebodnen... didi Secdomebi

dauSves da imkian kidec.

mokled, nacionalebis epoqa, vxedav, dasrulda.

pirveli, rac ufalma maT ar apatia,

es eklesiebis xelyofa da ngreva, xalxis

masxrad agdeba, qarTvelTa faruli genocidi

(lamazi saxiT), xelSewyoba ucxoelTa

Semosaxlebisa da maTi dasaxlebisa qarTul

miwaze. anu saqarTvelo qarTvelebis gareSe?!

magram yovelive CaiSala!

yofili ministri xalxs kidev gaaocebs

Tavisi qmedebiT! igi sakuTari xeliT daasufTavebs

saqarTvelos! misi gamoTvlili

nabijebi sworia. vxedav, mas uyvars saqarTvelo

da TavganwirviT ebrZvis im borotebas, sadac

TviTonac moRvaweobda. amitom sakuTari

qmedebiT gamoisyidis warsulis Secdomebs.

ubralod, is endo da daujera sxvas, magram,

roca ixila yovelive _ didi

sicrue, Tavi gawira, raTa Camoirecxos Savi

laqa da iyviros, rom igi namdvili qarTvelia

da Rirseuli Svilia saqarTvelosi! es

asec moxdeba. amin!

yofili ministri cixidan gamova

da saTaveSi Caudgeba opozicias.

2007 weli, 29 seqtemberi.

sruldeba winaswarmetyveleba, rom

saqarTveloSi iqneba mTavrobis iseTi modeli,

rogoric israelSia; es iqneba saparlamento

mowyobis saxelmwifo, iqneba premierministri,

sadRac ki prezidentic (???). amas

yovelTvis vxedavdi!

arCevnebs xalxi gaficviT pasuxobs, anu

boikots ucxadebs. prezidentis gamosvla

dagvianebulia, vxedav! xalxs igi ar uyvars,

xmamaRla yvirian, rom igi mSiSaraa, radgan

sakuTari xalxis winaSe ver gamovida, sityvac

ver warmoTqva.

`opozicia aCvenebs sakuTar

saxes _ vis ra SeuZlia~.

daviT

berZeniSvili

salome

zurabiSvili

Salva

naTelaSvili

konstantine

gamsaxurdia

vxedav, rogori dauZleveli SiSia gamjdari

mavanSi; eSinia da gaqceva surs! Turme

ar yofila Zlieri, rogorc Tavad egona;

Turme jari da policiac ver giSvelis, Tu

mTeli qveyana agibuntda.

`gadadeqi!~ _ mesmis, rogor yviris mTeli

saqarTvelo.

vxedav, ruseTs uxaria is, rac xdeba

saqarTveloSi, magram is mTavroba, romelic

modis Cveni qveynis saTaveSi, ruseTs Zalian

daafiqrebs! imitom, rom modian mecnierebi

da mcodneni sakuTari saqmisa; imitom, rom

ruseTs ukan daaxevineben da aiZuleben (diax,

politikurad aiZuleben) dagvibrunos afxazeTi

da samaCablo!

...da aRsruldeba yoveli winaswarmetyveleba

saqarTvelos sazRvrebTan dakavSirebiT! es

moxdeba moulodnelad!

vxedav, amerikelebi TanamSromlobas agr-

Zeleben axal mTavrobasTan; metic, amerika

kmayofilia _ wina xelisufleba maTac ar

mowondaT. sasaciloa Tu satirali?

2007 weli, 30 seqtemberi

amerika, vxedav, poziciebs ar Tmobs

saqarTveloSi, anu kavkasiaSi. es maT did

interesebSi Sedis, magram maT miTiTebebsa

da sorosis xasiaTze, vxedav, saqarTvelo

namdvilad aRar ivlis (arc ruseTis survilze).

diax, mogiwevT, didi angariSi gauwioT

saqarTvelos da qarTvel xalxs.

vxedav, rogor garbian ucxoelebi Cveni

samSoblodan: Cinelebi, Tu sadme arian zangebi

da sxvebic. saqarTvelo, vxedav, rogor

sufTavdeba ucxo tomisgan. amin!

vxedav kanonebis cvlas parlamentSi, romelic

icavs TiToeuli qarTvelis Rirsebas, mis

qonebas da yvelafers; iqmneba kanonebi,

romlebic zRudaven ucxoelTa TareSs qarTul

miwaze da sruliad iwmindeba saqarTvelo

usargeblo narCenebisgan.

vxedav, gansakuTrebiT miwis Sesaxeb kanon-

Sia didi cvlilebebi da im uflebebs,

romlebic ahyares qarTvelebs sakuTar miwaze,

maT ukan ubrunebs ufali!

diax, yovelive, rac xdeba, RmerTis, uflis

CareviT xdeba!!!

`daepatronnen Cems walkots urjuloni;

damingries saxli Cemi da vai

Tqven, ususurno, vai Tqven! versad

moZebniT samSoblos, vinaidan gandevnilni

iqnebiT samudamod da mokvdebiT,

Tqven, uwmindurno, samSoblos siyvaruls

monatrebulni. amin!!!~ _ mesmis sityvebi...

da gaocdebiT, rogori siswrafiT wava procesebi.

ai naxavT. es yovelive asea asi

procentiT.

2007 weli, 1 oqtomberi.

vxedav, xalxi ar mSviddeba. uzarmazari masa

xalxisa moiyris Tavs mTavrobis saxlis win da

moiTxoven mTavrobis gadadgomas! isini ar

daiSlebian, sanam mTavrobas ar gadaayeneben.

rac daiwyo, amas veravin veRar SeaCerebs.

opozicia erTiandeba. maTi gamoCena xalxs

axarebs. es ukve is Zalaa, romelsac verc

3


policiiT, verc jariT ver SeaCereben.

vxedav, erTi cnobili pirovneba ZalRones

ar iSurebs da did moqmedebaSia. is kvlavac

udides rols Seasrulebs... xelisufleba

uZluria.

erT saintereso faqts vxedav: erTi mxare

cdilobs, didi Canafiqris aRsruleba Zalze

`uzarmazari masa xalxisa moiyris Tavs

mTavrobis saxlis win~.

mniSvnelovan TariRs _ 23 noembers daamTxvios...

esec uflis nebaa!

vxedav: Tavad ufali, RmerTia qarTvel

xalxTan da sxva aravisi Tanadgoma maT ar

WirdebaT. Aamas ase ityvis mTeli saqarTvelo.

mavani ki gegmebs adgens... zustad ase

iqceoda misi winamorbedic, magram, roca

dakravs Jami, araferi giSvelis!

isini, vxedav, midian, garbian. sad? maT

mainc gaasamarTlebs saqarTvelo!

2007 weli, 2 oqtomberi.

gaerTianebuli opozicia! vxedav, isini xalxma

gaaerTiana. winaswarmetyveleba sruldeba:

namusaxdili qarTveli xalxi gareT gamodis!

asec moxdeba; imitom, rom xalxs moTminebis

fiala aevso! Zalovani ministris aRiarebas

daemata muqara: vinc gamoxvalT... da a.S.

swored am muqaram gadawyvita yovelive. dDa

kidev: ukidures siRaribeSi Cavardnil xalxs

meti gza ar darCenia, Torem dRevandel

opoziciaSi isini liders ver xedaven. `mikrofonTan

xom viRacam unda ilaparakos?~

_ aseTia xalxis damokidebuleba opoziciisadmi.

iyo SiSi, mxolod ZAalumi SiSi. ministris

saqveyno aRiarebam (rogorc me vixile, es

iyo pirdapiri aRsareba RmerTisa da xalxis

winaSe da aq ar iyo araviTari SiSi),

vxedav, udidesi roli iTamaSa, raTa xalxi

gareT gamosuliyo uSiSrad (rac adre viwinaswarmetyvele).

xalxma, saqarTvelom, vxedav, apatia ministrs

yvelaferi, radgan yvelam CaTvala, rom

damnaSave sul sxva piria!!!

mTavroba iZulebuli gaxdeba, rom eqsministri

gaaTavisuflon da es asec moxdeba!

...da modian `mecnierebi~, modis `giorgi

brwyinvale~ da vxedav, Camowveba saqarTvelos

Tavze didi sinaTle! amin!

2007 weli, 3 oqtomberi,

vxedav, mTavroba ganagrZobs Zveleburi

kursiT muSaobas, magram es yvelaferi moCvenebi-

Tia. isini Zalian cud mdgomareobaSi arian,

maT xalxi aRar endoba da mTavrobis mTeli

Semadgenloba, parlamentis umravlesobianad,

ezizRebaT, maTi mosmenac ki ar surT!!! ar

moiZebneba maT gundSi kaci, romelic gamova

tribunaze sityviT da xalxi, anu saqarTvelo

mousmens. didi zizRi da uaryofa

trialebs sazogadoebaSi.

vxedav ruseT-amerikis molaparakebebs. aAmerika

da ruseTi! isini yovelTvis gvRalatobdnen

da gviRalateben _ gamodinare msoflio

politikidan da ar unda viyoT gulubryviloni,

ar unda vecadoT, sxvas CamovekidoT.

saqarTvelo sakuTar Tavs, xalxis nebas,

erTianobas unda daeyrdnos da qarTulma

erovnulobam unda gaimarjvos. ai, ra miiqcevs

msoflioSi ganviTarebuli qveynebis,

aAnu marTlac (istoriulad) Rrma kulturis

qveynebis yuradRebas. amerika? yYvelam icis,

rogor Seiqmna da ra genebi aqvT.

ruseTi? viTom megobari, sinamdvileSi

yovelTvis dauZinebeli mteri saqarTvelosi,

magram RmerTi ar gawiravs `kacsa Sengan

gia

maisaSvili

koba daviTaSvili

da zviad ZiZiguri

goga

xaindrava

levan

berZeniSvili

gia

TorTlaZe

ganawirsa...~

ase rom, wuTisofelSi yvelaferi wuTieria,

magram ara saqarTvelo! saqarTvelo ar

aris wuTieri qveyana! vxedav ayvavebul, ganaTlebul

da Zlier saxelmwifos momavalSi

_ Cems saqarTvelos, Cemi qarTvelebiT mxolod.

diax, es asea asi procentiT!

2007 weli, 4 oqtomberi.

dRes giWirs, saqarTvelov, magram am rTul

gzas male gaivli. modian mecnierebi, romelTac

sakuTari saqme yvelaze ukeT uwyian. es ukve

viwinaswarmetyvele jer kidev 90-ian wlebSi

(1994-1995 w.w.) da dRes mixaria Cemi danaxuli

da nawinaswarmetyvelebi. vici, rom es

asea da asi procentiT asruldeba!

saqarTvelos mTavroba seriozul politikur

nabijebs gadadgams momavalSi. vxedav,

rogor ganacxadeben, rom saqarTvelos keTilmezobluri

urTierTobebi surs da ara monoba!

didi, seriozuli samuSaoebi Catardeba! aq

ki msoflio politika iZabeba. amerikis

mTavrobaSi didi cvlilebebia. saSiSroeba!

isev muslimebi da rac mTavria, isev irani!

ruseT-amerikis molaparakebebi ar gavs qarTul

molaparakebebs. isini _ ruseTi da amerika,

vxedav, Riad daWamen erTmaneTs, ise,

rogorc arasdros! ori monstri Riad daupirispirdeba

erTmaneTs. arc erTi ar midis

daTmobaze, evropa ki mayureblis rolSia;

vxedav, ar surs ruseTTan urTierTobis

gafuWeba gazisa da navTobis gamo. diax, es

asea, asi procentiT. magram safrangeTis me-

Tauri sarkozi, vxedav, sul sxva azrzea.

igi iTmens, magram bolomde ver moiTmens.

sarkozi ver itans rusebs, aviwydeba

diplomatia da vxedav, tribunidan

rogor lanZRavs, TaTxavs da aginebs

gamyidvel ruseTs, mis

mTavrobasa da parlaments.

Zalianac msiamovnebs mosmena da xilva

yovelive amisa. iwvnion evropelebma uSUuqoba,

ugazoba da yovelive is, rac saqarTvelos

gaukeTes rusebma. es asea!

ruseTs, vxedav, mTeli evropa aumxedrdeba!

Zalian daiZabeba urTierTobebi.

saqarTvelo ki wynardeba, iwyeba arCevnebi.

momavalSi vxedav, arCevnebamde prezidenti

unda gadadges, mere ki yvelaferi wesisa da

rigis mixedviT Catardeba.

saqarTvelos politikuri mowyoba iseTia,

rogoric israelSia. es jer kidev 1992

wels viwinaswarmetyvele. es yvelaferi moxdeba

swrafad da umtkivneulod.

vxedav, ruseTs Tavisi gegmebi aqvs da

Tanac Zalian mzakvruli, magram isini am

mdgomareobas ver gamoiyeneben! RmerTi CaSlis

maT gegmebs! ai naxavT! es asea asi

procentiT!

saqarTvelo, vxedav, ise ar aireva, rom

4


xalxma kontroli dakargos. ara, batono

ruseTo, araferi gamogivaT! piriqiT, Zalian

axlosaa dro, roca iZulebulebi iqnebiT,

angariSi gauwioT saqarTvelos da Tqveni

xeliT mogvarTmevT Cven qarTul miwebs _

samaCablos da afxazeTs! avtonomia ar iarsebebs

(1992 wlis winaswarmetyveleba)! oci welia,

amas vwinaswarmetyveleb da es asea asi procentiT!

frTxilad, modis suli mefe daviT aRmaSeneblisa!

es asea, es ar aris zRapari!

Cveni naTqvami yovelTvis sruldeba ukve

bevri welia, asi procentiT. amin!

2007 weli, 5 oqtomberi.

momavalSi vxedav, putinis reitingi ruseTSi

Zalian ecema. es iqneba misi daSvebis, Zirs

dacemis periodi. igi mwared waagebs. putins

dRes es verc ki warmoudgenia. mas ar

gaumarTlebs momavalSi. mas Zuls saqarTvelo!

mis gaqvavebul saxeze saerTod ver

amokiTxavT, ra uxaria da ra mowons. imas,

rac saqarTvelos gaukeTa (qarTveloba gamoyara

ruseTidan da mere rogor! da sxvasac)

saqarTvelo mas momavalSi ar apatiebs! mar-

Talia, swrafad miCqmales yovelive imitom,

rom xalxis afeTqeba arc qarTul mTavrobas

awyobda, magram momavalSi saqarTvelo mas

`diqtators~ Searqmevs da ase, am saxeliT

Seva putini qarTul istoriaSi.

putini dRes unda wasuliyo politikidan,

magram igi darCa da amiT didi Secdoma

dauSva. is damarcxdeba! vxedav ruseTi rogor

adanaSaulebs mas. aRar vlaparakob im Tavxedur

nabijebze, romelsac amerikisa da evropis

mimarT dgams. amas ki amerika ar SearCens!

vimeoreb: vxedav, rogor daiZabeba maTi urTierTobebi!

TiTqmisQ A O Cawynarebuli CeCnebi isev

wamoyofen Tavs! rusebs terors uwyoben, magram

rusebi sastikad CaaxSoben mas. CeCneTis

saxelmwifo, vxedav, jer-jerobiT ar arsebobs!

vxedav, rusebi Cinelebis sakiTxs wamoweven

da daiwyeben maT gasaxlebas. amaze yvela

ayayandeba, magram ruseTis prezidents es ar

ainteresebs! ruseTis sufTavdeba!

2007 weli, 6 oqtomberi

vxedav, TiTqos saqarTvelos prezidenti

daTmobebze midis opoziciasTan, magram es

tyuili gamodgeba; cocxali TaviT ar daTmobs

sakuTar poziciebs. man icis, rom

opozicia didi popularobiT ar sargeblobs

saqarTveloSi, magram vxedav, isic icis, rom

xalxi Tavad mas aRar gayveba da rom aq

mTavri xalxia. magram arCevani aravis eqneba!

rogorc maT surT, ise ar aris.

mTavrobaSi modian isini, visac ar icnobT.

aris zogierTi nacnobi saxe.

kaci bWobda da RmerTi icinodao: vxedav,

ori ministri gaqreba, anu isini garbian _

nervebi umtyunebT.

vxedav, mTavrobis SigniT didi brZolebi

midis. yvelaferi aireva. saqarTvelo ki

mSviddeba (rasac ruseTi ver miiRebs). amjerad

verc sorosi, verc amerika da verc ruseTi

ver udiriJorebs `iebis revolucias~ (rogorc

adre Sevarqvi). qarTveli xalxi, vxedav, Tvi-

Ton Rebulobs gadawyvetilebebs. aris Sejaxebebi

da ara is, rasac ruseTi elodeba.

Zalovan eqs-ministrs, oqruaSvils

gamouSveben (surT Tu ara, gamouSveben asi

procentiT).

`putinis gaqvavebul saxeze

saerTod ver amokiTxavT,

ra uxaria da ra mowons~.

Jvanias mkvlelobasTan dakavSirebiT

saqarTvelo iCivlebs da amaze

Sav dRes daayris mTavroba ruseTs.

gardaicvleba didi pirovneba, magram Tavs

aravin iklavs.

2007 weli, 10 oqtomberi.

vxedav aRelvebul xalxs, anu saqarTvelos,

veravin daawynarebs. saqarTvelo gavs

aqoCril da aboboqrebul okeanes! prezidentsa

da mTavrobas verc ki warmoudgeniaT,

ramxela Zala daipirispires. amas `dubinkebiT~

cema-tyepa ar uSvelis. isini ver

uSveben im realobas, rac maT winaaRmdeg

moimarTAa, anu mTeli saqarTvelo gadaikides!

xalxs yvelaferi Zuls, rac xelisuflebas

da mTavrobas exeba; arc erT maTgans yurs

ar ugdebs. vxedav, rom qarTvelebs isini

miaCniaT dauZinebel mtrad TiToeuli

qarTvelisa! es Zalian saxifaToa!

`rusTavi-2-s~ xalxis 99 procenti aRar

uyurebs; merwmuneT! aseTi kraxi da siZulvili

qarTvelTa, istoriaSi jer arc erT

mefes da arc erT xelisuflebas ar daumsaxurebia!

xalxi, vxedav, momzadebulia isteriulad,

raTA prezidenti da mTavroba daamxos

igive gziT, ra gziTac movidnen!

amerika uZluria, Tumca maTTvis sul er-

Tia, oRond iyos kaci, romelic maT mxares

daiWers da ara ruseTisas. dRes vxedav, rom

amerika TamaSobs Tavisi gancxadebiT, saqarTvelo

natoSi ver Sevao. Tuki adre SevdiodiT? ise

gamodis, rom axla, roca saqarTvelo prezidentis

winaaRmdegia, amis gamo gveubneba amerika

natoSi Sesvlaze uars; ese igi, prezidenti

tyuoda da xalxs zRaprebs uyveboda, natoSi

Sesvlas bevri aRaraferi gvikliao?! xalxi

yvelafers xvdeba! me ki vxedav, rom amerikas

didi interesi aqvs saqarTvelosi da mTlianad

kavkasiisa. ra xdeba? ubralod, ruseTamerikis

molaparakebebi midis Zalian rTulad.

ai, roca moilaparakeben, maSin naxavT,

ra swrafad SevalT natoSi! axlosaa is dro,

roca muslimebi daartyamen `megobar~ ruseTs!

isini ar endobian qristes Svilebs da myarad

swamT, rom amerika-ruseTis aliansi dadebi-

Tia. ruseTi TamaSobs muslimebTan, raTa Tvalyuri

adevnos, ra xdeba maT gulSi. ruseTi

gavs amerikelebis mier dasazverad SeSvebul

jeims bonds _ keTil `Spions~; diax, asea da

es imisTvis, rom balansi ar dairRves msoflioSi!

Secdomas uSveben. rogorc daamTavra

erayma, zustad ise daamTavrebs iranic. es

asea asi procentiT! ai naxavT!

rasac axla vxedavT, yvelaferi asruldeba!

muslimebma sifrTxile dakarges. amerika

ar apatiebs! amerika aRmosavleTSi mainc

ganalagebs Tavis raketebs, vxedav, surs es

ruseTs Tu ara. ruseTisTvisac momgebiania

es raRac 10 procentiT, Torem amerikul

raketebs SeuZliaT piri ruseTiskenac miaqcevinon!

magram maT meti gza ar rCebaT!

muslimebi did saSiSroebas warmoadgenen! es

orivem kargad icis. amitom vxedav, rom

isini awyoben yoveldRe Sexvedrebs, molaparakebebs

xan ruseTSi, xan amerikaSi. isini

ase darbian, muslimebi ki Tvalyurs adevneben.

isini uZlurni arian, magram amas ver igeben,

anu ar undaT, rom gaigon da iwyeben oms!

2007 weli, 17 oqtomberi

ruseTi, vxedavT, rogor cdilobs (rogorc

yovelTvis, ra Tqma unda) saqarTvelosTvis

zurgSi danis Cacemas; sargeblobs saqarTveloSi

didi politikuri areulobebiT da SemTxvevas

xelidan ar uSvebs. unda ori kurdRlis

erTad daWera, magram vxedav, rom ruseTi

verc erTs ver daiWers! ra cvlac ar unda

moxdes saqarTveloSi, mis mTavrobaSi, ranairadac

ar unda daiZabos mdgomareoba, ruseTi

mwared waagebs _ RmerTi ar dauSvebs maTi

mzakvruli gegmebis ganxorcielebas!

vimeoreb, rasac wlebis ganmavlobaSi vxedav:

ruseTs soWs movTxovT, azerbaijani ki

gvibrunebs saingilos! diax, es asea; yovelive

aRsruldeba asi procentiT! samaCabloze

xom aRar vlaparakob!

(gagrZeleba Semdeg nomerSi)

5


gza gza afxazeTisken

afxazeTisken

`afxazeTSi `afxazeTSi saboloo saboloo dartyma dartyma iqneba. iqneba. qarTuli qarTuli armia

armia

did did Setevas Setevas ganaxorcielebs ganaxorcielebs ganaxorcielebs _ _ ruseTisa ruseTisa da da afxazTa

afxazTa

afxazTa

SenaerTebs SenaerTebs udides udides dartymas dartymas dartymas miayenebs, miayenebs, gaglejs gaglejs fron- fronfrontis is xazs xazs da da miadgeba miadgeba soWis soWis sazRvars. sazRvars. sazRvars. vxedav vxedav momRimar

momRimar

da da cremlian cremlian qarTvelebs qarTvelebs sazRvarze, sazRvarze, mTis mTis wverze wverze ki

ki

saqarTvelos saqarTvelos droSa droSa fr frialebs! fr ialebs! es es yovelgvar

yovelgvari yovelgvar i brZanebis

brZanebis

gareSe gareSe gareSe moxdeba. moxdeba. ar ar arsebobs arsebobs araviTar

araviTar

araviTari araviTar

araviTari

i Zala, Zala, rom rom es

es

Seteva Seteva Seteva SeaCeros, SeaCeros, vinaidan vinaidan is is uflisganaa uflisganaa nakarnaxevi nakarnaxevi da da

da

gamarjvebac gamarjvebac RvTisganaa RvTisganaa mocemuli!~

mocemuli!~

1993 1993 wlis wlis 12 12 ivlis ivlisi ivlis

6


umZimesi diagnozi, lela kakulias zeenergia da

gaognebuli saqveynod cnobili rusi profesorebi

`ager ukve 20 welze metia, rac lela

deidas Tvalwin, mis winaswarmetyvelebebTan

erTad vizrdebi. dRemde momxdari politikuri

Tu konkretul pirebTan dakavSirebuli

movlenebidan, ar maxsendeba arcerTi

faqti, romelic asi procentiT ar asrulebuliyos!

jer Cemi istoria minda giamboT. ambis

moyolas daviwyeb bavSvobidan. 11 wlisa viyavi,

roca mZimed gavxdi avad. saWiro gaxda

urTulesi neiroqirurgiuli operaciis gakeTeba

Tavze. maSin am operacias mxoloddamxolod

moskovSi da sazRvargareT akeTebdnen

umaRles doneze. saqarTveloSi operireba

garkveul riskebs ukavSirdeboda. axla gvars

ar davasaxeleb, erTma sakmaod cnobilma da

gamocdilma qarTvelma qirurgma Cems mSoblebs

kategoriulad ganucxada, am operacias me

gavakeTeb, vinaidan es zogadadac Zalian

saintereso SemTxvevaa da CemTvis, miTumeteso

da forma #27-is gacemaze uari gviTxra

(forma #27: dokumenti, romelSic fiqsirdeboda

diagnozi da avadmyofobis istoria.).

roca lela deidam es Seityo, maSinve

Tqva: araviTari eqsperimenti! amis dro ar

aris! bavSvma operacia moskovSi unda gaike-

Tos! me mas iq saukeTeso qirurgis xelSi

vxedav. formalurad daeTanxmeT mas (qarTvel

qirurgs), rom forma #27 miiRoT da

mere yvelaferi Tavisi gziT wava; nu geSiniaT,

me CarTuli var procesebSio!

mSoblebi asec moiqcnen da male moskovSi

aRmovCndiT. iqaurma neiroqirurgebma gamokvlevis

pasuxebis naxvis Semdeg Tqves, saqme

imdenad seriozulia, Cven Tavs SevikavebT; am

operaciis gakeTebas mxolod konovalovi Tu

daTanxmdebao! konovalovi maSin ZiriTadad

ucxoeTSi akeTebda aseTi tipis operaciebs

specialuri miwvevebiT. mokled, bevri rom

ar vilaparako, operaciis dRe dainiSna.

operacis mimdinareobidan Svidi saaTis

Semdeg, didi raodenobiT sisxlis dakargvis

gamo, konovalovi iZulebuli gaxda, Seewyvita

operacia da daexura Wriloba, Tumca

nawiburebis bolomde amofxeka ver moaswro.

amis Sesaxeb man Tavad uTxra Cems mSoblebs

da Sesamowmeblad eqvsi Tvis Semdeg dagvibara

moskovSi.

naxevari wlis Semdeg marTlac CavediT

moskovSi. analizma aCvena, rom nawiburebs

zrda daewyo. SeSfoTebuli mSoblebi lela

deidas daukavSirdnen. man isini daawynara:

nu geSiniaT, me CarTuli var. nu inerviulebT

imaze, rasac getyvian. dabrundiT

TbilisSi da egeni mere naxaveno!

marTlac, sakmaod dagvafrTxo diagnozma:

nawiburebi iseTi tempiT izrdeba, rom eqvsi

Tvis Semdeg xelmeore operacia unda gakeTdeso

da swored am droisTvis kvlav

dagvibara moskovSi.

gavida naxevari weli, isev vewvieT moskovs.

Tan migvqonda lela deidas darigeba:

`neiroqirurgebTan ar gaamxiloT, rogor da

ratom gaqra nawiburebi. pasuxi maTi gakvirvebuli

SekiTxvidan gamomdinare gaeciT!~

gamokvlevis Semdeg ki es saqveynod cnobili

specialistebi gakvirvebuli ki ara,

gadareulebi kiTxulobdnen, sad gaqra nawiburebi?!

maTi kvalic ki ar Cans! ras

asmevdiT bavSvs, xalxuri mediciniT xom ar

mkurnalobdiTo?

_ diax, xalxuri mediciniT vimkurnaleT!

Cveni dRevandeli stumari gazeTis TanamSromeli boris quTaTelaZe _

igive bokaa; swored is adamiani, romlis saxelzec agzavnis mkiTxveli

fostaSi SekiTxvebs.

boka qalbaton lelas gadarCenilia, SeiZleba iTqvas, misi gazrdilia _

Svilobilia da amitom gansakuTrebuli damokidebuleba aqvT erTmaneTTan.

lela deida (rogorc boka uwodebs), mTavari personaa mis cxovrebaSi da

amas lamis yovelwuTs afiqsirebs. bunebiT sakmaod jiuti da sakuTari,

absoluturad gamokveTili principebis mqone axalgazrda kaci, gaugonari

yuradRebiT usmens lela kakulias TiToeul frazas da usityvod Rebulobs

maT, radgan winaswarmetyvelis gverdiT gatarebulma drom mravalgzis daarwmuna

maT WeSmaritebaSi.

boka TiTqos tvinSi iwers winaswarmetyvelebebs. ra drosac ar unda kiTxoT,

zepirad getyviT nebismieris teqstsa da warmoTqmis TariRs. amis gamo xumrobiT

`arqivariusic~ ki Sevarqvi, Tumca amis Sesaxeb is mxolod dRes Seityobs.

_ iyo Cveni pasuxi.

am faqtan dakavSirebiT erTi ram gansakuTrebiT

minda aRvniSno: es lela deidas

RvTiuri energiis Zala da madlia! eqimebma

kategoriulad amikrZales operaciis Semdeg

erTi wlis ganmavlobaSi raime saxis fizikuri

datvirTva, maT Soris 500 gramze

metis awevac ki. me ki Zalian male, gasaocrad

mokle xanSi davubrundi aqtiur sports _

curvas.

* * *

Cem pirad cxovrebasTan dakavSirebuli pirveli

winaswarmetyveleba namdvili saocreba

iyo. 18 wlisa gaxldiT (anu im asakSi, roca

biWebis umravlesoba ojaxis Seqmnaze iwyebs

fiqrs), roca yurebamde Seyvarebulma qorwilisTvis

daviwye mzadeba. Cems winadadebas

ojaxSi didi enTuziazmiT ar Sexvedrian,

magram aravis vepuebodi, yvelas da yvelafers

vewinaaRmdegebodi, arafris gagoneba

ar msurda. Sewuxebulma mSoblebma lela

deidasTan wamiyvanes gasasaubreblad. lela

deidam mxolod erTi winadadeba miTxra:

`vici, rom giyvarT erTmaneTi, magram Tqven

erTad ver gxedavT!~

...da moxda is, rasac verafriT warmovidgendi:

qorwilis dRe daniSnuli iyo, iqamde

sul raRac sami kvira rCeboda, rom brax!

da uari miviRe yvelaferze!

* * *

erT faqtsac giambobT.

erT dRes bavSvobis megobrebma wyneTSi

Sekreba gadavwyviteT. saerTod Cvevad maqvs,

rodesac sadme mivemgzavrebi qalaqidan, Tundac

sul axlos, yovelTvis vukavSirdebi

lela deidas da saqmis kursSi vayeneb.

maSinac ase moviqeci. lela deidam miTxra,

wadi, Svilo, dro gaatare. saWiro dros me

CaverTvebio da daamata: ar dagaviwydes andaza,

Sori gziT moiare da Sin mSvidobiT

midio!

ras gulisxmobda lela deida am sityveb-

Si, maS=in ver mivxvdi, iqneb, arc davukvirdi?

arada, kargad vici, rom, roca lela

deida gesaubrebaT, Zalian yuradRebiT unda

mousminoT. xSirad is mokle frazebiTa Tu

sityvebiT akomentarebs Tqvens monaTxrobs:

`viTom?~ `vnaxoT~, `asprocentiania!~ `ar Rirs!~

`wyali ar gauva!~ _ da es Zalian bevris

mTqmelia xolme.

mokled, wveulebidan gvian RamiT wamovedi.

fexiT mivdiodi da mokleze gadavWeri

gza. gemaxsovrebaT, im periodSi (1995 wels)

Suqis ambavi rogorc iyo da sibneleSi

varaudiT mivikvlevdi gzas. saxls rom mivuaxlovdi

(deidaSvilTan vapirebdi Ramis

gaTevas), gadavwyvite, kidev ufro Sememoklebina

gza da korpusis win mdebare sportul

moedanze gamevlo. magram, erT uzarmazar

xesTan misuls (romelic kargad damamaxsovrda)

ucbad TavSi amomitivtivda sityvebi:

Sori gziT moiare da Sin mSvidobiT midio

da ukan gavtrialdi _ moedans Semovuare.

meore dRes, gaTenebulze kvlav momiwia

im sportul moedanze gavla da ras vxedav?!

Turme iq raRac mSenebloba mimdinareobda,

mSeneblebs Rrma ormo amoeTxaraT, saidanac

armaturebi iyo amoSverili. sakmarisi iyo,

erTi nabiji gadamedga da...

ai, Turme ras niSnavda, lela deidas

sityvebi, Turme romel saWiro dros unda

CarTuliyo igi procesebSi!

* * *

Cemi samsaxurebrivi staJis umetesi nawili

poligrafiul moRvaweobas eTmoba. erTxel,

roca erTi cnobili poligrafiuli holdingidan

wamosvla gadavwyvite, lela deidas

vkiTxe, ase da asea Cemi saqme da meSveleba

rame-meTqi? lela deidam xeli awia (es misi

Cveuli moZraobaa. TiTqos adasturebs, amtkicebs

naTqvams.) da aseTi ram miTxra: Svilo,

vxedav axal samsaxurs, romelic Zalian

male moulodnelad gamoCndeba da warmoidgine,

Sen migiReben. isic icode, poligrafiul

saqmianobas ufali ar mogaSorebso. mar-

Tlac, internetSi SemTxveviT aRmovaCine gancxadeba:

erT-erT kompanias poligrafiul sistemaSi

kargad garkveuli dizaineri esaWiroeboda.

mivedi kompaniaSi da gaviare gasaubreba.

sam dReSi damireks da miTxres: uamravi

`sividan~ Tqveni kandidatura SevarCieT; Tqven

Cvens moTxovnebs akmayofilebT da xvalidan

daviwyoT TanamSromlobao!

* * *

me Tavad Zalian iSviaTad vawuxeb lela

deidas piradi SekiTxvebiT. Zalian unda mi-

Wirdes rame, rom ase moviqce. rogorc ar

unda daujereblad mogeCvenoT, aseT momentebSi

moulodnelad irekeba Cems telefonze

da lela deida ase iwyebs saubars: `ha, aba,

momiyevi, rogora xar?~ Tu mis gverdiT

var, momitrialdeba da meubneba: `raRac ar

momwonxar dRes. aba, ra gvWirs?~

ase moxda amaswinaTac. ucbad momibrunda

da miTxra, boka, raRac ar momwons Seni

janmrTelobao. im dRes, Cemi daskvniT, mar-

Tlac mawuxebda kuWi da asec vuTxari, kuWi

mtkiva-meTqi. `ara, es kuWi araa; naRvlis

buStze gaesinje!~ da maSinve gamaxsenda: erTi

wlis win Cemma stomatologma mkiTxa, naRvlis

buSti xom ar gawuxebso? maSin viuare,

radgan CemTvis cnobili simptomebidan arcerTi

vlindeboda da stomatologis sityvebisTvis

yuradReba ar mimiqcevia. lela deidas naTqvamze

yuradRebis gaumaxvilebloba ki arafriT

SeiZleba! amaSi masTan urTierTobis

ocwlianma praqtikam damarwmuna da amitom,

uaxloes xanebSi daviwyeb naRvlis buStze

zrunvas.

* * *

**erTi wlis telekompania `mze~ daukavSirda

lela deidas da Txova, monawileoba

mieRo gadacemaSi, sadac masTan erTad unda

CaeweraT is adamianebic, romelTac naTelmxilvelobaze

hqondaT pretenzia. Tavdapirvelad,

lela deidam sastiki uari ganacxada.

misTvis Seuracxmyofeli iyo is faqti, rom

gadacemaSi lela kakulias fenomeni unda

ganxiluliyo mkiTxavTa da mCxibavTa gverdiT,

Tanac, ra gasakviric ar unda iyos,

lela deidas Zalian ar uyvars JurnalistebTan

urTierToba (swored amitom uamravjer

uTqvams uari iseTi cnobili telekompaniebisTvis,

rogorebicaa `disqaveri~, `ntv~

da sxvebi).

`mze~ ar moeSva.

sabolood moxda is, rac lela deidam

pirvelive dRes Tqva: gadacemis formati

mTlianad dairRva. gadaiRes mxolod qarTveli

winaswarmetyveli da isic, ara telestudia-

Si, aramed iq, sadac Tavad lela deidas

Zalian uyvars yofna _ xatebiT moWedil

sakuTar kabinetSi, sadac mudmivad cimcimebs

kandeli.

rodesac gadacema eTerSi gavida, me samsaxurSi

viyavi. Cem erT-erT kolegas, romelsac

saocrad jera lela deidasi, im dRes saSinlad

awuxebda pankriasi; tkivilisgan verc

ki inZreoda. ase gaunZrevlad ijda da

monusxuliviT Secqeroda ekrans, gabrwyinebuli

saxiT usmenda lela deidas warmoTqmul

winaswarmetyvelebebs da Tvalebidan cremli

sdioda. gadacemis damTavrebidan cota xnis

Semdeg igi wamoxta da obieqtis dasufTaveba

daiwyo. yoCaRad moZraobda, erTic ar

wamoukvnesia. roca saqmes morCa, vkiTxe, pankriasi

aRar gtkiva-meTqi? gaocebulma maSinRa gaiazra,

rom tkivili ukvalod gamqraliyo

da pankriasi Tavs aRar axsenebda.

(gagrZeleba gv. 11)

7


ac rac ukve ukve moxda

moxda

2005 weli, 28 maisi

`vxedav, Tavdacvis ministri did

TamaSs, Ria TamaSs iwyebs. igi sityviT

gamodis, rom prezidentSi motyuvda...

Tavdacvis ministri siurprizebs mouwyobs

prezidents! igi Riad daartyams

mas! axali politikosebi Cndebian

arenaze~.

lela kakulia

2007 weli, 25 seqtemberi.

irakli oqruaSvilis pirveli gamoCena da

pirveli skandaluri preskonferencia. Tavdacvis

yofili ministri prezidents Riad daupirispirda.

oqruaSvilis gancxadebiT, igi motyuvda

saakaSvilSi, romlis mmarTvelobis stilma yovelgvar

zRvars gadaabija; prezidenti qveyanas

ufskrulisken miaqanebs da aseT dros mas ar

SeuZlia iyos mxolod damkvirvebeli. misi ganmartebiT,

saqarTvelos xelisuflebaSi Seqmnilia

viwro wre korufciaSi Cafluli adamianebisa,

romlebic daundoblad Zarcvaven qveyanas. aseTTa

Soris, upirvelesad, prezidentis biZa Temur

alasania daasaxela, romelic, Sss ministrad yofnisas,

200 aTasi aSS dolaris qrTamis aRebis faqtze

daukavebia da prezidentis daJinebuli TxovniT

gauTavisuflebia. ufro metic, oqruaSvilma imave

saRamos pirdapir eTerSi korufcionerobaSi Tavad

prezidents dasdo brali da ganacxada, rom

saakaSvilebis ojaxis biujeti, misi gaprezidentebis

Semdeg, uzomod gaizarda da dReisaTvis

ramdenime miliards Seadgens. gansakuTrebuli

miTqma-moTqma da aJiotaJi gamoiwvia oqruaSvilis

gancxadebebma biznesmen badri patarkaciSvilis

likvidaciis Sesaxeb da zurab Jvanias gardacvalebaze

gakeTebulma miniSnebebma.

2005 weli, 5 ianvari.

`vxedav, momavalSi opozicia far-

TomasStabian gamosvlebs moawyobs _

xmas aimaRleben, moqmedebas iwyeben!

opoziciis rigebSi gamoCndebian cnobili

saxeebi. dRes yvela TiTqos

frTxilobs, eridebian mTavrobasTan

konfliqts, magram yvelafers aqvs dasasruli.

erTiani didi cecxli dainTeba

da saxes aravin damalavs _ SiSi

qreba! iwyeba seriozuli gamosvlebi.

miTi `vardebis revoluciisa~ daimsxvreva!

yvela erTad alaparakdeba.

...da iwyeba dabal fenaSi didi ukmayofilebebi.

es is xalxia vinc prezidents

mxari dauWira! ai zustad maTgan

miiRebs is did uaryofas!...~

lela kakulia

2007 weli, 28 seqtemberi.

Tbilisi. rusTavelis prospeqti _ adgili,

sadac saqarTvelo ikribeba maSin, roca xelisuflebisTvis

rame aqvs saTqmeli, sadac xSirad

gadamwydara qveynis bedi.

or saaTze opoziciis liderebma mitingi

daniSnes. aravin icoda, ramdeni adamiani mividoda

protestis gamosaxatad, anu ra raodenobis

adamiani gabedavda aSkarad da xilulad gamoexata

is, razec ukve karga xania drtvinavda.

dRis or saaTze moedani xalxiT gadaivso.

kidev cota xanSi, miuxedavad sapatrulo policiis

mravalricxovani razmisa da maTi Sefis, batoni

grigalaSvilis mcdelobisa, prospeqtze moZraoba

gadaiketa. policiam ociode wuTs kidev ibrZola,

mere ki `farxmali dayara~ (etyoba, grigalaSvili

wavida) da farulad mouwoda xalxs,

nel-nela mogvaweqiT da ukan dagvxieTo (2005

wlis 13 ianvaris winaswarmetyveleba:

`ras akeTebs jari da policia? rogorc

yovelTvis xalxis mxareze gadadian!~).

uamravi adamiani mivida im dRes protestis

gamosaxatad mitingze _ Riad, uSiSrad, gabedulad.

es swored is xalxi iyo, romlebmac

arsebuli mTavroba mTavrobad aqcia da Seqmna

miTi mzrunveli, moamage xelisuflebisa. axla

es miTi TvalsadaxelSua imsxvreoda da ifanteboda,

swored ise, rogorc ramdenime wlis

manZilze gonebasa da sxeulSi gamjdari SiSi _

SiSi xmamaRali sityvisa.

2007 weli, 16 ianvari

`Jurnalistebs da televiziebs daerevian.

vxedav, Jurnal-gazeTebi da ramdenime

telearxi ixureba, iyideba gamomcemloba

`saqarTvelo~... uceb daiwyeben

xalxis gamoyras Senobidan...~

lela kakulia

2007 weli, 10 agvisto

dilis xuT saaTze kostavas 14-Si mdebare

gamomcemloba `samSoblo~ alyaSi moeqca. iq

ganTavsebul Jurnal-gazeTebis, televiziisa Tu

sxva organizaciebis ofisebs qalaqis meriisa

da sasamarTlos warmomadgenlebma policiasTan

erTad gaufrTxileblad Seuties. maT gareT

gamoyares ganurCevlad yvelaferi, rac xelSi

moxvdaT da `samSoblo~ praqtikulad brZolis

vels daamsgavses.

gamomcemlobaSi ganTavsebuli ofisebis Tanam-

Sromlebma sainformacio gadacemebidan Seityes

Tavs datexili saSinelebis Sesaxeb. adgilze

misulebs policiis kordonma saimedod gadauketa

SenobaSi Sesasvleli kari da axlosac ar

gaakara im qonebas, romelic maT ekuTvnodaT.

amis gamo, `samSobloelTa~ gancxadebiT, gafuWda

da daikarga kompiuteruli Tu sxva saxis

teqnika, gaifanta unikaluri foto Tu dokumenturi

arqivebi, dazianda aveji...\

TiTqmis imave periodSi qalaqis centralur

adgilebSi aikrZala presis stelaJebis ganTavseba.

axla Jurnalisa Tu gazeTis yidva adamianebs

fexis yovel nabijze aRar SeuZliaT da amas

presaze zewolis erT-erT meTodad afaseben.

2007 weli, 15 Tebervali

`ruseTis prezidenti Zalian ucnaur

da moulodnel nabijebs gadadgams,

igi ganacxadebs, rom sakmaod energiulia

da axalgazrdac da postis datovebac

ar surs...~

2007 weli, 19 aprili

`prezidenti putini sxva kandidats

ver xedavs Tavis postze da iwyebs

did TamaSs, igi kidev modis, magram

bedisweraze gamarTleba ar aweria,

rogorc warsulSi iyo~.

lela kakulia

`2007 wlis 1 oqtombers gamarTul partiul

yrilobaze `edinorosebma~ namdvili speqtakli

dadges. dumis spikerma grizlovma putinisa da

misi gundis miRwevebze isaubra, ivanovelma mqsovelma

elena lakSinam da olimpiuri TamaSebis

Cempionma mixeil terentievma umorCilesad Txoves

prezidents darCeniliyo mesame vadiTac, xolo

samaris saxelmwifo samedicino universitetis reqtorma,

akademikosma genadi kotelnikovma bolo

akordi gaaJRera: man putins mouwoda gamxdariyo

mTavrobis xelmZRvaneli. mokled, yvelaferi

putinis gegmis mixedviT ganxorcielda~.

`vremia novostei~

2007 wlis 1 oqtombers `erTiani ruseTis~

yriloba gaimarTa, romelzec prezidentma putinma

ganacxada, rom Tanaxmaa iyos partiis lideri

da saarCevno siis pirveli nomeri momaval saparlamento

arCevnebSi da daamata, rom SeuZlia

daikavos mTavrobis xelmZRvanelis Tanamdeboba im

pirobiT, Tu `erTiani ruseTi~ sakuTar rigebSi

SearCevs prezidentobis iseT kandidats, romelic

axlandeli prezidentis srul ndobas imsaxurebs.

`nezavisimaia gazeta~

`nezavisimaia gazetas~ versias adasturebs sxva

gamocemac. gazeTi `komersanti~ wers, rom

maT yrilobamde erTi kviriT adre kremlidan

miiRes informacia imis Taobaze, rom vladimer

putini apirebda saTaveSi Cadgomoda partiul

sias.

mokled, mTeli es saxelisuflebo konfiguracia

konstituciis daurRvevlad Catarda. ruse-

Tis axali saarCevno kanoni namdvilad aZlevs

nebismier saxelmwifo mosamsaxures aramxolod

imonawileos dumis saarCevno kampaniaSi, aramed

SvebulebaSic ki ar gavides winasaarCevno periodSi.

ase rom, prezidentis ganzraxva, saTaveSi

Caudges partiul sias, aranairad ar uSlis

xels arCevnebamde saxelmwifos meTauris postze

mis moRvaweobas.

`es prezidentis safirmo stilia!~ _ ambobs

politologi stanislav belkovski. _ `aranairad

ar velodi movlenebis amgvar ganviTarebas.

miT umetes, rom ramdenime dRiT adre gamoJona

informaciam, prezidenti `edinorosebis~ yrilobas

ar daeswrebao. axla vxvdebi, rom es gaJonva

specialurad, yuradRebis gadasatanad iyo mowyobili~.

mokled, asea Tu ise, mizani miRweulia: putini

mesame vadas ZiriTadi kanonis _ konstituciis

Seucvlelad imzadebs.

1995 weli, 2 marti

`ruseTma yuradReba unda gaamaxvilos

Soreul aRmosavleTze, aucileblad!

moulodneli didi cvlilebebi

iqneba, razec moskovi ayayandeba. momavalSi

ruseTi Zalian daiZabeba

Soreuli aRmosavleTis gamo. Tu teritoria

ar gadaketa, iq didi cvlilebebi

iqneba. Soreul aRmosavleTs

ruseTi dakargavs!~

2000 weli, 21 marti

`ruseTs rTuli dReebi elis. putins

CineTTan da iaponiasTan eqneba didi

sirTuleebi, es exeba im teritoriebs,

adre 1992-93 wlebSi rom viwinaswarmetyvele.

aseTia bediswera!~

lela kakulia

2007 weli, 10 ivlisi.

gazeTi `novi region~

Cinelebis mier rusuli miwebis mitacebam

iseT masStabebs miaRwia, rom uralelebma gangaSis

zarebs Semokres. CinelTa eqspansiis pirveli

msxverpli ekaterinburgi gaxda _ aq CinelebiT

dasaxlebuli uamravi kvartalia ukve. magram

ekaterinburgi Cinelebs veRar itevs da maTac

TandaTan gadainacvles, gaiSalnen sverdlovskisaken.

ase magaliTad, cota xnis win soflis meurneobis

ministri sergei Cemezovi iZulebuli gaxda

piradad Careuliyo uraleli fermerisa da

Cineli muSebis konfliqtSi. saqme isaa, rom es

ukanasknelni ukve TavianT sakuTrebad Tvlidnen

arendiT aRebul teritorias da uars acxadebdnen

miwis gadasaxadze, vinaidan mTeli zafxuli

am nakveTze kitri da pomidori moyavdaT.

pirveli konfliqti srulad amowuruli ar

iyo, rom mas meore skandali moyva. niJneserginskis

raionSi Cinelma movaWreebma _ ramdenime

aTeulma kacma, miitaces tyis sakmaod vrceli

farTobi da iq aqtiurad gaaCaRes mSenebloba.

Cinelebi Tavs valdebulad ar Tvlian, vinmes

rame auxsnan, adgilobrivi mosaxleoba ki SokSia

_ am raionSi uamravi nakrZalia, sadac binadroben

uiSviaTesi cxovelebi da xarobs mcenareTa

uZvirfasesi jiSebi, Cinelebi ki ubodiSod

Wrian da Cexen yvelafers, rac mSeneblobasa

da dafuZnebaSi xels uSliT~.

internetgamocema `gazeta.ru~.

`axali Cinuri sazRvrispireTi _ amuris far-

Tod cnobili kunZulebi bolSoi usuriiski da

tarabarovi TandaTan ivseba CinelebiT. mocemuli

teritoriebi ruseT-CineTis SeTanxmebis mixedviT,

romelsac xeli 2005 wlis 1 ivniss moewera,

axali wlidan CineTis saxalxo respublikis suverenitetSi

gadadis. samxreT mezobelma rusuli

miwebis 300 kv.km-ze meti miiRo...~

8


da me getyviT Tqven...

_ qalbatono lela, cota xnis win

gavrcelda saqarTvelos patriarqis mimarTva

sazogadoebisadmi, romelSic sakonstitucio

monarqiis SemoRebis Sesaxeb

iyo saubari. Tema politikosebmac

aitaces da igi seriozuli msjelobis

sagnad iqca. Tqven 1992 wlis 22 martis

CanawerSi, romelic gazeTis #1-Si daibeWda,

ambobT: `bagrationTa gamefeba saqarTveloSi

droebiTia!~ anu, rogorc me mivxvdi, es

sakiTxi amTaviTve daxurulia.

_ saqarTvelos patriarqi gulmxurvale

patriotia da gulmtkivneuli Svili qveynisa,

TanamemamuleTaTvis ki usaTnoesi da usayvarlesi

sulieri mama. vici, rom es gancxadeba

saqarTvelos patriarqma Cveni mamulis momavalze

bevri fiqris Semdeg gaakeTa, magram

es Tema diaxac, rom daxurulia. me bevri

wlis win davinaxe, rom es sakiTxi momavalSi

aucileblad wamoiwevda, magram idea ver

ganxorcieldeboda. amitom davwere, rom Tema

droebiTia da iqve davZine, rom saqarTvelo-

Si iqneba iseTi politikuri mowyoba, rogoric

israelSia, anu saparlamento respublika.

_ diax, amazec ukve alaparakdnen

politikur wreebSi, seriozulad wamowies

saparlamento mmarTvelobis idea.

_ amitom axlac vadastureb, rom Cveni

qveyana momavalSi namdvilad airCevs saparlamento

mmarTvelobis formas. es sakiTxi namdvilad

ar aris daxuruli.

_ qalbatono lela, 2 noembers mTavrobis

saxlis win farTomasStabiani saprotesto

mitingia daniSnuli. opozicia darwmunebulia,

rom iq uamravi adamiani

miva da es iqneba marTlac saxalxo

mRelvarebis damadasturebeli Sekreba.

Tqven ukve didi xania werT, rom iqneba

didi gamosvlebi, rom quCaSi gamova

ukmayofilo, damcirebuli da Seuracxyofili

adamianebis uzarmazari armia, rom

xalxi moiTxovs mTavrobis gadayenebas

da maT veravin moereva, rom xelisufleba

frTxilad, Zalian frTxilad unda

iyos... qalbatono lela, dadga Jami?

gamarTldeba opoziciis varaudi _ bevri

adamiani miva mitingze?

_ diax, dadga Jami, winaswarmetyvelebis

asruleba daiwyo! samwuxarod, gafrTxileba

yurad ar iRes maT, visac es pirvel rigSi

exeboda da ara imitom, rom ar icodnen amis

Sesaxeb; icodnen, Zalian kargad icodnen! mec

kargad vici, rogori interesiT ecnobian am

gazeTs mavanni. swored amitom, mTlad Ria

teqstebiT ara, magram aSkarad ki veubnebodi

maT im saSiSroebis Sesaxeb, rac qveynis

marTvaSi daSvebul Secdomebs moyveboda. axla

minda gagaxsenoT 2006 wlis 10 martis

winaswarmetyveleba, romelic Cveni gazeTis am

wlis martis #10-Si daibeWda, oRond amjerad

sruli teqsti:

`erTmaneTs gadakidebuli opozicia,

romlebic ver Tanxmdebian da sxvadasxva

politikuri gziT surT Tavis gamoCena,

bolos gaerTiandeba. isini mixvdebian,

rom cal-calke araferi gamouvaT. Tavad

xalxi, mosaxleobaa dayofili. yvelas

Tavis problema aqvs: zogs sakaso

aparati awuxebs, zogs umuSevroba... opozicia

yvela sakiTxs unda Caudges saTaveSi.

vxedav, opoziciuri partiebi erTad

dganan tribunaze da calkeul problemebs

ixilaven. es iqneba sruliad

saqarTvelos mitingi. adamianebi avtokolonebiT

ki ar Camovlen, aramed

sxvadasxva transportiT (zogi matarebliT,

zogi avtobusiT, zogi manqaniT,

iqneb TviTmfrinaviTac) da Tanac mitingamde

2-3 dRiT adre; CumCumad Cam-

mkiTxvels yovel nomerSi

vTavazobT intervius

qarTvel

winaswarmetyvelTan.

igi isaubrebs mocemuli

momentisTvis yvelaze metad

aqtualur Temebze, Tumca

qalbatoni lelas pasuxebi

yovelTvis efuZneba

ramdenime wlis win Caweril

winaswarmetyvelebebs.

ovlen... maT ician Sekrebis dro da

winaswar daiWeren Tadarigs.

Cveni mTavroba ver ifiqrebs didxans;

aRizianebT es gamosvlebi. rogor

akadreT, batono?! zustad es ambicia,

araprofesionalizmi, ucodinroba daRupavs

maT. saqarTveloSi jer ar aris

Camoyalibebuli iseTi armia da policia,

romelic aRelvebul xalxs

gaumklavdeba. es veravin SeZlo: verc

abaSiZem, verc SevardnaZem da verc es

mTavroba SeZlebs.

vxedav intensiur gamosvlebs. xalxi

mowydeba samuSao adgilebs... erTxel,

orjer, samjer... araferi iyideba. mTavroba

imuqreba sajarimo sanqciebiT, aSinebs

xalxs. adamianebisTvis saukeTeso adgili

mitingi iqneba. ratom? imitom, rom

dasakargi araferi aqvT.

mitings erTi lideri ar eyoleba.

yvela opoziciuri partiis lideri mitingze

iqneba lideri. maT ganawilebuli

aqvT funqciebi mitingis marTvisa,

vinaidan aq ar SeiZleba erTi romelime

iyos lideri. isini mainc erTmane-

Tis metoqeebad rCebian.

vxedav Zalian aRelvebul, did masas.

maTi moTokva Tavad opozicias gauWirdeba.

xalxis moTminebis fiala aivso, es

politikuri TamaSebi suls umwarebs.

Tu xelisufleba ar gafrTxilda da

ar wavida kompromisze (rasac ar apirebs),

es yvelaferi did SejaxebaSi gadaizrdeba.

ganmeordeba 23 noembris scenari.

xalxi parlamentSi SeiWreba, iq

aRarc pozicia axsovT da aRarc opozicia...

Tumca xalxis masa maleve dawynardeba,

gaxdeba marTvadi da daemor-

Cileba opoziciur liderebs. xalxi mixvdeba,

rom saWiroa erTi dRiT iTama-

Sos didi politika, raTa msofliom

maTi mowesrigebuloba dainaxos da mere,

meore dRes Zala gamoiyenos da mar-

Tvis sadaveebi xelSi aiRos.

mTavroba SeSinebulia da dazafruli.

jerac ver gauazrebiaT, rom saxelmwifos

Taviani marTva Wirdeba. goniaT,

rom xalxi gareT ar gamova; rom

isini cxvrebiviT Tavdaxrilebi da mor-

Cilebi iqnebian yovelTvis; rom Tavad

Zlierebi, Zalze Zlierebi arian. ai,

swored aq aris maTi dasasrulis dasawyisi...

imas, rasac politikosebi did dros

andomeben, vxedav, xalxi erT saaTSi gadawyvets.

es mTeli saqarTveloa. da ukve

daZrul, aRSfoTebul, gaborotebul xalxs

veraferi SeaCerebs... mere ki isini Tavad

irCeven, marTla irCeven rCeuls!~

_ am safrTxis Semcveli

winaswarmetyvelebis Semdeg, minda gTxovoT,

raime saimedo uTxraT Tqvens xalxs.

_ ki, batono, Tundac 1994 wlis 1

aprilis Canaweri, romelic adre gamoqveynda

kidec gazeTSi:

`xedvaSi TeTri jvaria saqarTvelos

Tavze. 1995-1996 wlebi, wlebi siZlierisa

da gamravlebis. saqarTvelo xelSeuxebeli

zona iqneba. dRevandel (1994w)

politikur moRvaweTagan arc erTs ar

vxedav mTavrobis xaziT momavalSi. isini

erTi xelis mosmiT qrebian TiTqos.

`marTlac saSineli periodi gadaitana

saqarTvelom!~ _ ase vityviT momaval-

Si.

Sav zRvaze saqarTvelo yvelaze

Zlieri iqneba. SevalT natoSi! im dros

ruseTi Zalian dasustebuli iqneba. muslimebi

daupirispirdebian. sruldeba, 1992

wels rac ukve viwinaswarmetyvele

ruseTze, amitomac ruseTs Tavisi Tavi

ainteresebs da ara sxvebi.

imas, rasac vxedavT, rac xdeba msoflioSi,

saqarTvelo marTlac gadarCeba;

gadarCeba ganadgurebas, radgan momavalSi

zogierTi erovneba waiSleba

saqarTveloSi, anu gaqreba. magaliTad,

saxeli `afxazi~ waiSleba saqarTvelo-

Si. aseTive waSlis forma daemuqreba

CeCneTsac.

mecnieruli xaziT saqarTvelo Zlierdeba!

rusebis mier daxSuli karebi

iReba da qarTuli mecnieruli ideebi

gaakvirvebs msoflios, iseve, rogorc

Cemi winaswarmetyvelebebi! Cvenc ki gagvikvirdeba,

Tu ramdeni niWieri fenomeni

gvyolia yvela dargSi. es realobaa.

WadrakSi, magaliTad, momavali dedofali

jer pataraa. saqarTvelos ganadidebs

wlebis ganmavlobaSi patara

nino!

fexburTSi axali gundi iqmneba isev.

modis axali Zala _ msoflios

gaakvirveben. xelovnebasa da gamogonebaze

aRar vlaparakob. zamTris olimpiadebi

bakurianSi.

Savi zRvispireTi soxumidan baTumamde,

anu soWidan TurqeTis sazRvrebamde

erT-erTi ulamazesi kuTxe iqneba.

wava axali proeqtebiT muSaoba,

mSenebloba. arqiteqturul ideebs

mogvawvdian (anu daamuSaveben) amerikelebi,

evropelebi. yvela CaerTveba. SevimuSavebT

Cais axal teqnologias, anu

`kolxeTis medeas~. balaxebs, anu Cais,

romelsac sruli mowoneba da aRiareba

elis, TviT CineTi da indoeTi Seisyidian,

radgan es sakvirveli balaxi

izrdeba mxolod kolxeTSi.

qarTvelebma daiwyes Zveli istoriis,

warsulis amoqeqva. rogor moqmedebdnen

mefeni anu rogori iyo politika?

aseve daiwyeben warsulis ekonomikis

amoqeqvas, e.i. sad modioda mdidari

marcvleuli, sad ra xarobda ukeTesad

da yvelafers Tavis adgilze daalageben.

sxvisi qveynis kakali, kartofili, stafilo

da yurZeni ar xarobs saqarTvelos

miwaze arc erT SemTxvevaSi!!! aseTma

Semotanam gaanadgura Zvirfasi nergebi

da marcvleulobani. amitom mogvaqvs

da movaSenebT warsulis nergebs,

vTesavT naTesebs da isev moZlierdeba

qarTuli sofeli, miwa ivseba, xvaviTa

da dovlaTiT gaivseba saqarTvelo, vazi

_ mSveneba qarTvelTa da simbolo

qarTveli kacisa, ubrundeba qarTul

miwas! meRvineoba didad ganviTardeba

da Cveni Rvinoebi pirvel adgilsac

daikaveben msoflioSi.

mesxeT-javaxeTi: aq iqneba erT-erTi

Zlieri samiwaTmoqmedo adgili

saqarTveloSi! abibindeba puri, Wvavi,

seli (selis qarxnebsac vxedav), gaixarebs

mravali nargavi da naTesi.

mesxeT-javaxeTi momavalSi gulia

saqarTvelosi!

Siraqis velebze uzarmazar programas

ganaxorcieleben da mTels saqarTvelos

moedeba qarTveli glexis, qarTveli

kacis xeli da vxedav im dros,

roca saqarTvelos aravisi araferi

arRar Wirdeba (vgulisxmob produqts)!!!

kavkasionsa da sxva mxaresac isev moefineba

cxvris farebi da msgavsi raodenoba,

mgoni, arc erT saukunes ar axsovs.

mecxoveleoba gansakuTrebiT dasavleTSi,

kolxeTis dablobze ikidebs fexs.

saidan es yvelaferi? iqidan, rom

yvelafers saTaveSi udganan mecnierebi,

mcodneni sakuTari saqmisa. magali-

Tad, ministri soflis meurneobisa mecnieria

miwisa da soflisa! aseTi gamomgoneblebisa

da mecnierebis wyalobiT

(gansakuTrebiT istorikosebisa), warsulisa

da momavlis saqarTvelos dadebiT

mxarebes aerTianeben! mecnierTa wyalobiT

saqarTvelo erT-erTi Zlieri

qveyanaa msoflioSi!~

_ aTasgzis aminN, Tqvens TiToeul

sityvas, qalbatono lela!

sul cota xnis win teleeTeriT mTelma

saqarTvelom uyura erTi kaxeli kacis

tragedias, romelic akankalebuli xeliT

Cexda SviliviT naloliaveb vazs,

xolo misi meuRle, tiriliT ebodiSeboda

da evedreboda mTel qveyanas, gvapatieT,

amisTana codvas rom vCadivarT,

magram sxva gamosavali ar gvaqvso. mere

isic iTqva, es erTeuli SemTxveva ar

aris, Zalian bevri kaxeli culiT xelSi

elodeba rTvelis damTavrebas, rom vazi

gaCexoso. viRacam amas dadgmuli speqtakli

uwoda, viRacam gangaSis zarebs Semokra,

sxva Tavad wavida kaxeTSi namdvili

ambis Sesatyobad, me ki Tqveni 1993

wlis 6 agvistos Canaweri gamaxsenda,

(gagrZeleba gv. 10)

9


(gagrZeleba gv. 9)

romelic Cveni gazeTis #1-Si daibeWda:

`aseTi ram davinaxe 1987 wels da vTqvi

kidec: vxedavdi: vazi, simbolo

saqarTvelosi, ikafeboda...~ mogvianebiT

ki, 1994 wlis aprilSi werT: `vazi _

mSveneba qarTvelTa da simbolo qarTveli

kacisa, ubrundeba qarTul miwas!~

imis mixedviT, rogori sizustiT cxaddeba

Tqveni winaswarmetyvelebebi, imedi

miCndeba, rom kaxeTSi datrialebuli

tragedia farTo masStabebs ar miiRebs.

_ garda amisa, unda gaakeToT is daskvnac,

rom es ar iyo dadgmuli speqtakli. es iyo

qarTveli glexis _ gamrje da dauzareli

kaxeli kacis ganwiruli Zaxili da RaRadi,

gnebavT, gangaSis zarebis darisxeba an gamosafxizlebeli

nabaTi. rac Seexeba Cexvis masStabebs,

is Sewydeba, vinaidan mTavroba giorgi

brwyinvalis xelmZRvanelobiT, erovnul programas

ganaxorcielebs da qarTveli kaci

amoisunTqebs Tavis saqarTveloSi! Tanac, amas

ise lamazad gaakeTebs, rom araviTari sagangaSo

gamoxmaureba ar moyveba. miwebi daurigdeba

yvelas, anu yvela qarTvels! giorgi

brwyinvale didi patriotia, romelic xalxs

warsulis patriotebs daaviwyebs... vxedav, momavalSi

iwyeba saqarTvelos ekonomikis ayvavebis

periodi.

_ kidev erTi adrindeli Canaweri

minda SegaxsenoT. 1993 wels werdiT,

rom `esenge~ droebiTia da saqarTvelos

prezidents akisria misi daSlis misia.

_ diax, rogorc ar unda iTrion fexi

viRac-viRaceebma, saqarTvelo mainc pirveli

gamova am gaerTianebidan da `esenge~ daiSleba.

_ wina nomerSi axalgazrdaTa erT

saSiS dajgufebaze isaubreT, romlis

sapirispirod sxva axalgazrduli organizaciis

Seqmna iwinaswarmetyveleT.

maSin Tqven am dajgufebis saxelic

daakonkreteT, maTi `mamis~ vinaobac,

miznebic da moqmedebis meTodebic, hitleriugendebs

SeadareT da perifrazirebuli

saxelic uwodeT, Tumca ufleba

ar mogveciT, srulad gamogveqveynebina

Canaweri. gazeTis gamocemidan ramdenime

dReSi axalgazrdulma dajgufebam

(rogorc Cans, marTlac garkveuli

wreebis mier marTulma) sanaxaobis msgavsi

gamosvla moawyo, romelmac Zalze

gaaRiziana Cveni mosaxleoba. imave sa-

Ramos pirdapir eTerSi maT mimarT

batoni levan berZeniSvilis piriT gaisma

sityva `hitleriugendi~, xolo

kidev ramdenime dRis Semdeg cnobili

gaxda, rom maT sapirispirod CamoyalibdAa

sxva axalgazrduli organizacia.

anu ukve Seiqmna is saSiSi viTareba,

romelsac winaswarmetyvelebdiT _ `axalgazrdebi

erTmaneTs daerevian...~

_ me xom vTqvi, rom procesebi gasaocari

siswrafiT wavidoda? maS, ratom gikvirT,

rom winaswarmetyvelebebis gamoqveynebas Zlivs

vaswrebT, ise male sruldeba isini. axla am

TemasTan dakavSirebiT erTs vetyvi mxolod

im axalgazrdebs, romlebic `hitleriugendebs~

Sevadare: WkuiT, qarTvelebo! axalgazrdulma

sulswrafobam ar dagZlioT da sakuTar

xalxs, istorias da tradiciebs ar

daupirispirdeT!.. Tumca, isini mainc ise moiqcevian,

rogorc bedisweraze aweriaT.

_ qalbatono lela, Tqvenis nebar-

TviT, mkiTxvels minda erTi axsna-ganmarteba

mivce:

rogorc iciT, Cveni gazeTi TveSi

erTxel gamoicema. amitom axlad Caw-

lela _ qarTveli vanga Tu...

aseTi saxelwodebiT gamoica 1995 wels Jurnalis `mesame

Tvali~ specnomeri. marTalia, Jurnali mciretiraJiani iyo,

magram, rogorc Cans, lela kakulias fenomeniT gamowveuli

interesi imdenad didi iyo, rom xelidan-xelSi gadasvlis

principiT, gamocemas umravi ojaxi mouvlia da Zalze bevr

adamians waukiTxavs; bevrs ki mxolod unaxavs an smenia mis

Sesaxeb.

amitom, Cvenma redaqciam gadawyvita, gazeTis yovel nomer-

Si gamoaqveynos fragmentebi Jurnalidan da mkiTxvels saSualeba

misces, gaecnos iq dabeWdil Zalze saintereso werilebsa

da interviuebs rogorc sazogadoebisaTvis cnobil,

ise ucnob adamianebTan.

TiTqos TiTqos didi didi xnis

xnis

nacnobs nacnobs vxvdebodi

vxvdebodi

guram CaCaniZe _ informatizaciis

saerTaSoriso akademiis akademikosi,

saqarTvelos teqnikuri universitetis

profesori, mecnierebis aRorZinebis

fondis `inteleqti~ prezidenti.

qalbatoni lela gavicani 1993 wlis 25

dekembers, sruliad SemTxveviT. Cveni Sexvedra

iseTnairad warimarTa, TiTqos didi xnis unaxav

Zvel nacnobs vxvdebodi. qalbatonma lelam didi

gulisxmierebiT moikiTxa Cemi ojaxis wevrebi

da axloblebi. iseTi saubari gamiba maTi saqmianobis

Sesaxeb, TiTqos isini sul ori dRis

win hyavda nanaxi; arada man im wuTamde maTi

arsebobac ki ar icoda. me, ra Tqma unda,

gaocebuli davrCi, magram garegnulad ar vimCnevdi.

TiTqosda mis `aRmoCenebs~ indiferentulad

vuyurebdi. saubari TandaTan gaRrmavda da

piradulidan globaluri masStabis xasiati miiRo.

qalbatonma lelam CemTvis saintereso

ramdenime sakiTxze amomwuravi winaswarmetyveluri

seriebi Caatara. bevri piradad me maSin

ararealuri meCvena. yvelaferi drois faqtors

unda gadaewyvita da Cemda gasaocrad, yvelaferi

iseTi TanmimdevrobiT da sizustiT

xdeboda, rogorc es man iwinaswarmetyvela.

Cemi SekiTxvebi ki metad rbili da saproblemo

gaxldaT. isini exeboda respublikaSi im

dros Seqmnil rTul politikur da ekonomikur

problemebs, imdroindel xelisufalTa da politikur

moRvaweTa bed-iRbals, amierkavkasiisa da

ruseTis saxelmwifos da qalbatonma lelam

yvelaferi Seucdomlad iwinaswarmetyvela (arsebobs

amis Sesaxeb audio masala).

Cveni ganmeorebiTi Sexvedra Sedga mimdinare

wlis zamTarSi. qalbatonma lelam amjeradac

amomwuravi pasuxebi gasca Cems SekiTxvebs.

vnaxoT, yvelafers dro Wirdeba.

`Cemi `Cemi Teona Teona qalbatoni

qalbatoni

lelas lelas gaCenilad

gaCenilad

SeiZleba SeiZleba CaiTvalos!~

CaiTvalos!~

qalbaton lelasTan Cemi Zmis gasaWirma

mimiyvana. igi avariaSi moxvda da Zalian mZimed

iyo. qalbatonma lelam mas dacviTi naxazi

Seudgina , uwinaswarmetyvela momavali, rac

zustad Sesrulda.

… rac Semexeba piradad me, qalbatonma

lelam Semdegi ram miTxra: uceb Txovdebi, ise,

rom kargad gaazrebasac ver aswrebo. Tan

daamata, momaval meuRles saxelad giorgi

erqmevao. marTlac ase moxda.

Semdeg qalbatoni lela meubneboda, rom

gogo meyoleboda. esec asrulda, magram manmade

orjer momeSala nayofi. ase rom, Cemi

patara Teona qalbatoni lelas gaCenilad Sei-

Zleba CaiTvalos. mesame orsulobisas xom mx-

eril winaswarmetyvelebebs operatiulad

ver gawvdiT. amis gamo, SesaZloa

zogierTi maTganis wakiTxvam postfaqtum

mogiwioT. Tumca, es sulac ar

niSnavs imas, rom isini aseve postfaqtum

gakeTda. amis magaliTad SemiZlia

moviyvano irakli oqruaSvilis gaTavisuflebasTan

dakavSirebuli xedva,

romelic 28 oqtombers gaCnda qalbatoni

lelas rveulSi. am dros gazeTi

ukve awyobili, gamzadebuli da stamba-

Si dasabeWdad iyo gaSvebuli. bunebrivia,

arc gvicdia masSi raime cvlilebis

Setana. es kia, garkveulma

wrem sazogadoebisa _ sakmaod mravalricxovanma

(maT Soris, Cemma axloblebma

da mezoblebmac), imave dRes Seityves

am Canaweris Sinaarsi. da ai, oqruaSvili

Tavisufalia.

_ ar vapireb, vinmes rame vumtkico. istorias

rCeba dokumenturi masala _ Cemi Canawerebis

rveuli, romelic, roca iqneba, srulad

gamoqveyndeba. rac Seexeba oqruaSvils, am nomerSi

dabeWdil winaswarmetyvelebebSi mkiTxveli

ixilavs imas, rac masze kidev vTqvi.

_ qalbatono lela, Tqveni axali

Canawerebidan, romlebic am nomerSi ibe-

Wdeba, srulad amoviReT erTi Tavi,

sadac metad mniSvnelovan, SeiZleba iTqvas,

istoriul movlenazea saubari da romlis

mowme Tavadac gaxldiT... axla,

albaT, naadrevia amaze saubari, magram

winaswar minda gTxovoT: momceT ufleba,

rogorc TviTmxilvels, Tavad vuambo

mkiTxvels am faqtebis Sesaxeb, Tuki

odesme maT gamoqveynebas moisurvebT.

_ ase iyos. roca dro mova, Cemi Canaweris

paralelurad SegiZliaT Tqveni TvaliT

nanaxic moyveT.

olod mis rcevebs vasrulebdi. axlac, roca

bavSvs sicxes miscems an raime wamotkivdeba,

eqimis nacvlad qalbaton lelasTan gavrbivar

da misi rCevisamebr viqcevi.

kidev miTxra, rom meore biWi meyoleba.

egaa oRond, qalbatoni lela dros iSviaTad

iZaxis.

kidev ra SemiZlia giTxraT? albaT, is, rom

qalbatonma lelam gamafrTxila, mZime situaciaSi

masze vifiqro. erTi SemTxvevis Semdeg

es rCeva sul maxsovs: ramdenime xnis win xuTi

avtomatiani Semogvivarda. maSin bavSvi samSobiarodan

sul raRac erTi kviris gamoyvanili

myavda. me lela kakulias rCeva gamoviyene _

warmovidgine, TiTqos igi CvenTan iyo da

saocari situacia Seiqmna; iseTi, TiTqos me

viyavi mZarcveli da isini kidev maspinZlebi,

radgan imdenad SeboWilad da uxerxulad moqmedebdnen,

TiTqmis araferi wauRiaT. Tanac

xels aravin uSlidaT.

sxva faqtsac getyviT: didi xlaforti

Segveqmna binaze. vendeT da mogvatyues. im

mZime situaciidanac qalbatoni lelas uSulo

rCevebiT gamovZveriT. is gveubneboda, ra

gagvekeTebina, rogoro ganviTardeboda movlenebi.

ase rom, lelas siZliereSi me da

Cemi ojaxis wevrebi ki ara, Cveni megobrebic

arian darwmunebulebi.

nana carciZe

biologi.

10


(dasawyisi gv. 7)

* * *

lela deidasTan uamravi SekiTxva Semodis,

romelTa Sinaarss, rogorc wesi, mxolod

igi ecnoba. magram am gazafxulze,

sanam fexburTis federaciaSi arCevnebi

Catardeboda, erTma mkiTxvelma mas dausva

aseTi kiTxva: `vin gaxdeba fexburTis federaciis

prezidenti?~ _ da radgan es

Tema arafers piraduls ar exeboda, redaqtorma

misi Sinaarsic da pasuxic gvamcno

ramdenime adamians. lela deidas pasuxi

iyo mokle da lakonuri: `iq araferi

Seicvleba!~

dadga arCevnebis dRec. televiziiT gamocxadda,

rom prezidentad giorgi nemsaZe

airCies. redaqciaSi, visac lela deidas

pasuxi mosmenili gvqonda, darwmunebulebi

viyaviT, rom nemsaZis prezidentoba droebiTi

iqneboda, magram ramdenad xanmokle,

es ukve aRar vicodiT. myis SekiTxvis

avtori gagvaxsenda da vTqviT, vin icis,

axla is kaci, ras fiqrobs lela kakuliaze-

Tqo. gavida sul raRac oriode saaTi da

fexburTis federaciam nemsaZis prezidentobidan

gadadgoma gvamcno. SemdgomSi

ganviTarebul movlenebs aRar SegaxsenebT,

yvelas gemaxsovrebaT. faqtis konstatirebisTvis

vityvi, rom fexburTis federacia-

Si marTlac ucvleli darCa yvelaferi.

aqve minda vTxovo zemoT xsenebuli SekiTxvis

avtors: iqneb gamogvexmauroT da gagviziaroT

Tqveni emocia da ganwyoba im orisami

saaTis ganmavlobaSi, sanam lela kakulias

pasuxis utyuarobaSi darwmundebodiT.

Cemi monaTxrobi zRvaSi wveTic araa,

imasTan SedarebiT, lela kakulias ramdeni

winaswarmetyvelebac asrulebula. Tanac,

rogori sizustiT da Tanmimdevrulad miyveba

yvelaferi erTmaneTs!

am ramdenime wlis win lela didam

Tqva, kosmosSi dro gaCerdao. iciT ras

niSnavs es? misi winaswarmetyvelebebis 95%

procenti warmoTqmidan Zalian male sruldeba.

da kidev: Zalian mafiqrebs lela deidas

sityvebi, romelTac igi yvelas eubneba:

`nu geSiniaT! ufali yvelafers saku-

Tari TvalebiT daganaxebT!~

me SeiZleba bevri veraferi vTqvi, radgan

Znelia erT sagazeTo publikaciaSi

vTqva yvelaferi is, rac mTeli 20 wlis

ganmavlobaSi sakuTari TvaliT mixilavs

da yuriT momismenia. ubralod getyviT:

guldasmiT ikiTxeT gazeTi `lela kakulia

_ qarTveli winaswarmetyveli~ da Tavad

SeafaseT winsawarmetyvelis TiToeuli sityva,

CawvdiT maT azrs da mniSvnelobas.

dideba ufals da madloba mas aseTi

didi wyalobisTvis, rom me lela deidas

gverdiT var~.

qQalbatono lela,

mkiTxvelTa mkiTxvelTa sayuradRebod!

sayuradRebod!

`winaswarmetyvelebam ar icis qmari da Svili, axlobeli da

megobari. Cven vambobT imas, rasac vxedavT da gveubnebian...

miiReT ise, rogorc vwinaswarmetyveleb!~

wesebis sruli dacviT, nimuSis mixedviT SeavseT winamdebare

anketa; miitaneT an gagzavneT igi daviT aRmaSeneblis

gamziris #44-Si mdebare qalaqis mTavar fostaSi (safosto

indeqsi 0102) boris quTaTelaZis saxelze, `mokiTxvamde~.

anketis Sevsebisas yuradReba gaamaxvileT Semdeg niuansebze:

aucilebelia miuTiToT namdvili (sapasporto) saxeli da

wlovaneba; erT anketaSi dasviT erTi konkretuli kiTxva

(SegiZliaT gamogzavnoT anketebis ganusazRvreli raodenoba,

mxolod axali nomrebidan amoWrili). zogadi Sinaarsis

SekiTxvebs (mag. `ra melis momavalSi?~) da gaurkvevel,

rTulad wasakiTx gzavnils pasuxi ar gaecema.

gaiTvaliswineT, fostis waReba moxdeba yoveli Tvis

15-20 ricxvisaTvis.

pasuxs miiRebT telefonis nomerze 98 92 91 yoveli Tvis

1-3 ricxvebSi 12 saaTidan 18 saaTamde (zari ufasoa).

P.S. gTxovT ar gamogzavnoT anketis qseroaslebi da

kiTxvebi, romlebic dakavSirebulia Sav magiasTan. aseT

SekiTxvebs pasuxi ar gaecema.

redaqcia

uUfro swored, uflis saCuqaro DdRevandeli

daglejili saqarTvelosTvis, Sinauri

Tu gareuli mtris xeliT daCoqebuli uimedo

qarTvelebisTvis.

sxvisi ar vici, me ki lela kakulias

xedvebisa imdenad mwams, xvalec rom damidges

aRsasrulis wuTi, imedianad viqnebi, rom

qarTvelobas, Cven Svilebs, SviliSvilebs

TavianTi samkvidro mTabari, ca, sayrdenad

da saxuravad ar moeSlebaT da rac Sinaurma

Tu gareSe mterma moSal-moaryia, aRsdgeba.

magram am gaTiTokacebaSi, am uzneo

mTavroba-xelisuflebis macqerals, maTi `reformatorobis~,

milionobiT dafantuli

qarTvelobis codo-bralis Semyures, amdeni

damSeulis codva-madlis Semyures... aris

momentebi, roca uimedobis, uilajobis boRma

gaxrCobs, gklavs _ grZnob, xedav da

verafers akeTeb.

isic Znelia sacqerlad, im marTla oriode

patriotis saqveyno uRlis cal-calke,

aqeT-iqiT wevas ucqiro...

qalbatono lela, ar var umizno, ufiqrali,

mxolod Cems jams Camacqerali (Tu

mapatiebT da Tu xmamaRla naTqvami ar gamomiva),

mklavs lodinis pozicia. an vis

gavyve? vis gverdiT davdge? marTla veRar

gavrkveulvar, imitom, rom ara Canan iseTni,

vinac qarTvels uTxres 90-ian wlebSi: gaswordi

welSi, Sen Tavisuflebis Rirsi xar!

mkiTxvelis

mkiTxvelis

fosta

fosta

nimuSi:

saxeli: eka (ekaterine) asaki: 19 w.

saxeli: asaki:

SekiTxva:

Sen qarTveli xar!.. ar viyavi gul-xeldakrefili,

gaCumebuli Cems SviliSvilTan erTad.

axla ki marTla aRar vici ra...

RmerTo Zliero! Sen Seewie saqarTvelos,

upirvelesad gaaTavisufle moRalate, gamyidveli,

Tavisi jamisa da jibis gasqelebisTvis

`moRvaweebisgan~, Semdeg, upirvelesad,

qarTvelebis erTad dgoma dagviloce, ufalo,

sakuTriv lelas janmrTeloba, marTali

da imediani sityva dagviloce!

lela kakulia

saZiebeli sityva:

var abiturienti. vabareb turizmis fakultetze.

SekiTxva:

movewyobi Tu ara umaRles saswavlebelSi?

saZiebeli sityva:

venera Coxeli

14.04.2007.

P.S. miyvarxarT, qalbatono lela, marTla

Zalian miyvarxarT. Tqveni imediani sityvis

gulisTvis ramdeni weli vyidulobdi Jurnal

`dvritas~, Tumca, aqedan _ mTidan, es

Zalian Zneli iyo da axlac, roca lela

kakulias gazeTs vyidulob, daveZeb! rogor

mwyins, roca ar ician... saSualeba aqvT

icodnen... me, mTaSi mcxovrebs miwevs maTTan

bevr rameze saubari...

Zalian miyvarxarT.

mixaria, rom am patara furcelma momca

Cemi siyvarulis, pativiscemis gamoxatvis

saSualeba. amasac ar warmovidgendi wlebis

win. me vTvli, rom amiT Tqvens win vzivar

da mesaubrebiT Cems saficar qveyanaze, Cems

sam vaJze da SviliSvilebze...

qalbaton lela kakulias _

sikeTis, siTbosa da WeSmaritebisken mimaval gzas.

Qqeds vixri Tqveni brwyinvalebis winaSe.

gmadlobT im siyvarulisTvis, erTgulebisTvis

da TanadgomisTvis, romelsac Tqven

iCenT Tqveni xalxisTvis.

Tqveni gazeTis meSveobiT da CanawerebiT

adamianma bevri rame SeiZleba iswavlos; mec

bevr rames vswavlob.

Zaan maxarebs, rodesac Tqven brZanebT,

saqarTvelos cxra angelozi icavso da

yoveli qarTuli da qarTveli daculia

kosmosSio.

sruliad saqarTvelos salocavebma gaga-

ZlieroT, mogceT ulevi energia da janmrTeloba!

dDidi pativiT da siyvaruliT Cems `maswavlebels~.

goCa,

sofeli aragvispiri.

(stili daculia)

kato

#15

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!