Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

1.2. ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.2.1. Βλάστηση

Οι κλιµατικοί παράγοντες που είναι περιοριστικοί για την ζωή των φυτών στα µεσογειακά οικοσυστήµατα είναι:

Α) η λίγο ως πολύ εκτεταµένη καλοκαιρινή ξηρασία και

Β) το κρύο του Χειµώνα (Νahal1981, Μητράκος, 1982)

Οι παράγοντες αυτοί είναι αποφασιστικοί για τον καθορισµό των ειδών της φυσικής

βλάστησης.

Οι προσαρµογές που έχουν αναπτύξει οι φυτικοί οργανισµοί στο µεσογειακό κλίµα διακρίνονται σε δύο τύπους:

• προσαρµογές αποφυγής (avoidance)

• προσαρµογές αντοχής (resistance)

Παραδείγµατα του πρώτου τύπου προσαρµογής αποτελούν τα είδη φυτών που ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο στην υγρή

περίοδο αφήνοντας τους σπόρους για την εποχή ξηρασίας. Μηχανισµοί που διευκολύνουν την αντοχή των φυτών στην ξηρασία είναι

η αύξηση της ικανότητας απορρόφησης νερού από το έδαφος (ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα) και η µείωση της διαπνοής (µικρότερος

αριθµός και επιφάνεια φύλλων).

Η βλάστηση που επικρατεί στα µεσογειακά οικοσυστήµατα αποτελείται από αείφυλλα και σκληρόφυλλα είδη. Στο άκρο του ορίου

βροχοπτώσεων (900mm) φύονται πυκνές αείφυλλες φυτοκοινωνίες θάµνων, ενώ στο ξηρό (275mm) αυτές αντικαθίστανται από

ανοικτές θαµνοσυστάδες. Στην Ελλάδα η έκταση που καταλαµβάνουν αυτοί οι τύποι, σε ποσοστό, είναι 40% της συνολικής και

ονοµάζονται µακκί και φρύγανα αντίστοιχα (εικ. 1.2.).

9

More magazines by this user