Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

1.3.2. Ετερογένεια στο χρόνο

Η ετερογένεια στο χρόνο οφείλεται στις έντονες εποχιακές µεταβολές που

χαρακτηρίζουν το µεσογειακό κλίµα. Οι αλλαγές αυτές εµφανίζονται συχνά µέσα στην

ίδια εποχή, όπου µια βροχερή και κρύα µέρα, µπορεί να τη διαδεχτεί µια ηλιόλουστη

µέρα. Τέλος, στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας είναι

µεγάλες (διαφορά θερµοκρασίας µέχρι και 20°C είναι συχνή στα µεσογειακά

οικοσυστήµατα).

Η ετερογένεια αποτελεί µια πηγή εξελικτικών διεργασιών για τους οργανισµούς των

µεσογειακών περιοχών. Ιδιαίτερα η ετερογένεια στο χώρο θεωρείται σηµαντικός

παράγοντας για την αύξηση της ποικιλίας των ειδών (biodiversity). Έτσι, οι µεσογειακές

περιοχές είναι πλούσιες σε αριθµό ειδών.

1.4. Ε∆ΑΦΟΠΑΝΙ∆Α

Οι ζωοκοινωνίες του εδάφους ανήκουν στις πλέον ποικιλόµορφες ζωικές συναθροίσεις.

Αποτελούν µικροσκοπικές µορφές ζωής που µοιράζονται όλους τους πιθανούς

οικολογικούς ρόλους και δηµιουργούν ποικίλες σχέσεις µεταξύ τους, είτε µέσα στο

έδαφος είτε πάνω από αυτό. Οι σπουδαιότερες ζωικές οµάδες της εδαφοπανίδας, στους

περισσότερους εδαφικούς τύπους, είναι τα πρωτόζωα, οι νηµατώδεις, οι

δακτυλιοσκώληκες, τα µαλάκια και τα αρθρόποδα (Wa1lwork, 1970, 1976, Τριχάς,

1996).

Τα εδαφόβια αρθρόποδα είναι συνήθως µέλη των χερσαίων καρκινοειδών (ισόποδα), των

µυριάποδων (χειλόποδα, διπλόποδα), των απτερυγωτών και πτερυγωτών εντόµων και

των αραχνιδίων (αράχνες, φαλάγγια, σκορπιοί, ακάρεα και ψευδοσκορπιοί) (Wallwork,

1970, 1976, Τριχάς, 1996)

Για την κατάταξη των εδαφόβιων ζωικών οργανισµών χρησιµοποιούνται διάφορα

κριτήρια όπως:

- Το µέγεθος τους

- Οι µικροβιοτοπικές τους προτιµήσε

14

More magazines by this user
Similar magazines