Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

- Ο βαθµός παρουσίας τους στους ορίζοντες του εδάφους

Το µέγεθος των εδαφικών αρθροπόδων ποικίλει από 0,l mm (πολλά ακάρεα) µέχρι 40cm

(τροπικά έντοµα, χειλόποδα και διπλόποδα). Έτσι µε βάση το µέγεθός τους µπορούν να

ανήκουν στις εξής οµάδες (Wa1lwork, 1970, Τριχάς, 1996):

• Μικροπανίδα, ζώα που έχουν µέγεθος µικρότερο των 0,2mm, όπου κυριαρχούν

τα πρωτόζωα.

• Μεσοπανίδα (ή µειοπανίδα για πολλούς συγγραφείς), στην οποία ανήκουν ζώα

που έχουν µέγεθος 0,2mm µέχρι 1 cm.

• Μακροπανίδα, ζώα τα οποία είναι µεγαλύτερα του 1 cm

Ως προς τις µικροβιοτοπικές τους προτιµήσεις (habitat preferences), διακρίνονται σε

(κατάταξη κατά Gisin, 1943, Wallwork, 1970, Τριχάς, 1996):

• Υδρόφιλους (ισόποδα, διπλόποδα)

• Μεσόφιλους

• Ξηρόφιλους (Tenebrionidae, θυσάνουρα)

Σύµφωνα µε τον βαθµό παρουσίας τους στο έδαφος χωρίζονται σε (Kevan, 1962, Τριχάς,

1996):

• Μεταβατικούς (Transient): οργανισµοί οι οποίοι µετακινούνται διαρκώς µέσα και

έξω από το έδαφος (κατακόρυφη µετακίνηση)

• Προσωρινούς (Temporary): οργανισµοί οι οποίοι σε ορισµένες φάσεις της ζωής

τους βρίσκονται στο έδαφος και στη συνέχεια µεταφέρονται έξω από αυτό

• Περιοδικούς (periodic): οργανισµοί που εµφανίζονται κατά περιόδους στο

έδαφος, π.χ. στην περίπτωση διαθέρισης κατά την ξηρή περίοδο ( aestivation)

• Σταθερούς (pennanent): οργανισµοί που παραµένουν στο έδαφος όλη τη

διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου (γαιοσκώληκες)

Τα ζώα αυτής της µελέτης είναι µέλη της µεσοπανίδας και της µακροπανίδας και στην

πλειοψηφία τους είναι µεσόφιλα και ξηρόφιλα, ενώ µε βάση το βαθµό παρουσίας τους

στο έδαφος κατατάσσονται και στις τέσσερις αντίστοιχες κατηγορίες.

Εκτός όµως από τα αρθρόποδα, στην µελέτη αυτή έχουµε και την παρουσία

σπονδυλοζώων και µαλακίων.

Ως προς το ρόλο τους στην δυναµική των εδαφών, σηµαντικές είναι διάφορες τάξεις

πτερυγωτών και απτερύγωτων εντόµων, όπως τα κολέµβολα, τα κολεόπτερα, τα δίπτερα,

15

More magazines by this user
Similar magazines