Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

τα υµενόπτερα (κυρίως µυρµήγκια), ενώ λιγότερο σηµαντικές είναι τάξεις όπως τα

δερµάπτερα, τα δικτυόπτερα, τα θυσανόπτερα, τα θυσάνουρα και τα ορθόπτερα, παρά τη

συµµετοχή τους µε µεγάλους πληθυσµούς στα εδαφικά οικοσυστήµατα (Wallwork, 1970,

Τριχάς, 1996).

1.4.1. Εδαφοπανίδα στα Μεσογειακά οικοσυστήµατα

∆ιάφορες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί στα µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα και

αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η εδαφοπανίδα σε κάθε περιοχή που

ερευνάται.

Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα που εµπλέκονται και δυσκολεύουν την διεξαγωγή

συγκριτικών αποτελεσµάτων. Τα πιο σηµαντικά είναι τα εξής:

- Οι δυσκολίες στην ταξινόµηση των µελετούµενων οργανισµών

- Η αδυναµία σύγκρισης των αποτελεσµάτων, εξαιτίας των διαφορετικών µεθόδων

δειγµατοληψίας που ακολουθούνται από τις διάφορες ερευνητικές οµάδες

- Η έλλειψη συσχετισµού των ερευνών που αφορούν την δοµή της κοινότητας των

εδαφικών ζώων (πυκνότητα, ποικιλότητα και αυτών της λειτουργίας του εδαφικού

υποσυστήµατος, η πτώση στρωµνής και ο βαθµός αποικοδόµησής της, η εδαφική

βιολογική δραστηριότητα σαν αποτέλεσµα του µεταβολισµού της µικροχλωρίδας, η

αναπνοή των ριζών κ.ά.).

Παρά τα παραπάνω προβλήµατα και µε βάση κυρίως τα εδαφικά αρθρόποδα (εδαφική

µεσοπανίδα), προκύπτουν χαρακτηριστικά που αφορούν την εδαφοπανίδα των

µεσογειακών οικοσυστηµάτων. Σηµαντική µελέτη έχει γίνει στη περιοχή της Χιλής από

τον Di Castri (1981) και από την σύγκριση προκύπτουν τα εξής:

1) Η έξαρση της πυκνότητας, φαινολογικά, συµπίπτει µε την περίοδο του Χειµώνα,

ή πιο συχνά µε δύο εποχές, την άνοιξη και το φθινόπωρο µε ελάχιστο το

καλοκαίρι. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε περιοχές της Β. Αφρικής, όπου οι

βροχοπτώσεις συµβαίνουν το καλοκαίρι, η πληθυσµιακή πυκνότητα των

εδαφικών ζώων φτάνει το µέγιστό της το Χειµώνα.

2) Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ξηρασίας κάποιες οµάδες εδαφικών ζώων

είναι δραστήριες, αν και η πυκνότητα τους έχει µειωθεί, ενώ µερικές άλλες

16

More magazines by this user