Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ…………………............................................................................................1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………....2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ…3

1.1. ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ………………………………………………………...3

1.1.1. Μεσογειακού τύπου κλίµα (ΜΤΚ)…………………………………………………3

1.1.2. Φυσιογνωµία των µεσογειακών εδαφών…………………………………………...6

1.2. ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ………………………………………………………….7

1.2.1. Βλάστηση…………………………………………………………………………...7

1.2.2. Πανίδα…………………………………………………………………………..…..9

1.3. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕIΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ………………....10

1.3.1. Ετερογένεια στο χώρο…………………………………………………………….10

1.3.2. Ετερογένεια στο χρόνο……………………………………………………………11

1.4. Ε∆ΑΦΟΠΑΝΙ∆Α…………………………………………………………………...11

1.4.1. Εδαφοπανίδα στα Μεσογειακά οικοσυστήµατα…………………………………..13

1.5. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΟΠΑΝΙ∆ΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ…………………………………………………………………………...15

1.5.1. Ποικιλότητα και εδαφοπανίδα στο δασικό οικοσύστηµα………………………...21

1.6. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ………………………………………….23

1.6.1. ΑΡΘΡΟΠΟ∆Α……………………………………………………………………24

1.6.1.1. Έντοµα……………………………………………………………………25

1.6.1.1.1. ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Coleoptera)……………………………………..25

1.6.1.1.2. ΚΟΛΛΕΜΒΟΛΑ (Τάξη Collembola)……………………………………26

1.6.1.1.3. ∆ΙΚΤΥΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Dictyoptera)……………………………………26

1.6.1.1.4. ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Hymenoptera)………………………………….26

1.6.1.1.5. ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Orthoptera)………………………………………27

1.6.1.1.6. ΘΥΣΑΝΟΥΡΑ (Τάξη Thysanura)……………………………………….27

2

More magazines by this user
Similar magazines