Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

πέφτουν σε αδράνεια µε τη διαθέριση (aestivation). Ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος

διαθέρισης έχει περιγραφεί για την Ν. Γαλλία και την Τυνησία (Poinsot-

Ba1aguer 1971, 1974, 1976) καθώς και για την Αυστραλία (Wood, 1971,

Greenslade & Greenslade, 1973): από τα κολέµβολα, δύο γένη (Folsomides και

Brachystomell) είναι ικανά να ξεπεράσουν την ξηρή περίοδο σαν ώριµα άτοµα σε

ένα αδρανές στάδιο ανυδροβίωσης. Ακόµη και µια ξαφνική καλοκαιρινή µπόρα,

µπορεί να επαναδραστηριοποιήσει τους διαθερίζοντες αυτούς οργανισµούς. Στα

ίδια αποτελέσµατα καταλήγουν και µετά από εργαστηριακά πειράµατα.

3) Οι πληθυσµοί των εδαφικών ζώων δεν παρουσιάζουν τυχαία κατανοµή αλλά

συνήθως εµφανίζονται σε συσσωµατώµατα. Ο βαθµός συνάθροισης αυξάνει

ανάλογα µε την πυκνότητα του πληθυσµού. Το φαινόµενο αυτό δεν αποτελεί

ιδιοµορφία της µεσογειακής πανίδας αλλά είναι περισσότερο έντονο σ' αυτήν

εξαιτίας της µεγάλης ετερογένειας του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται

4) Η πυκνότητα ανάµεσα σε διάφορες οµάδες ακάρεων έχει µελετηθεί από τον Di

Castri (1981) ο οποίος προτείνει ένα δείκτη ή µια αναλογία ανάµεσα σε δύο

υποοµάδες ακάρεων (Oribatei/Prostigrnata). Ο λόγος αυτός χαρακτηρίζει το

βαθµό ξηροφιλίας της ακαροπανίδας (και γενικά της εδαφοπανίδας) ενός

εδάφους.

5) Μεταξύ των κυρίαρχων οµάδων, τα ακάρεα είναι σε µεγαλύτερη αφθονία από ότι

τα κολέµβολα, σε αναλογία µεγαλύτερη του 2/1, που αναφέρεται για τα εδάφη

ήπιων κλιµάτων. Τα κολέµβολα αντιδρούν γρηγορότερα από τα ακάρεα στις

περιβαλλοντικές αλλαγές και ιδίως στην υγρασία του εδάφους (µε διακυµάνσεις

της πυκνότητας τους (θάνατο ή διαθέριση σε δυσµενείς συνθήκες, έναρξη ταχείας

αναπαραγωγικής διαδικασίας σε ευνοϊκές συνθήκες).

6) Πολύ συχνά γίνονται κατακόρυφες µετακινήσεις των ζώων του εδάφους σε

βαθύτερα στρώµατα, σαν αποκρίσεις στις αλλαγές του ποσοστού υγρασίας. Ο

Chabbour (Di Castri, 1981), βρήκε ότι ακόµα και στα ξηρότερα όρια του

µεσογειακού κλίµατος στην Β. Αίγυπτο, τα βαθύτερα στρώµατα εδάφους (στα

50cm) έχουν σχετική υγρασία 100% την µεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς. Το

νερό που υπάρχει διαθέσιµο στο βάθος αυτό λειτουργεί σαν καταφύγιο για τα

17

More magazines by this user
Similar magazines