Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

κινούµενα ζώα σε περιπτώσεις επικράτησης δυσµενών συνθηκών στα

επιφανειακά στρώµατα.

7) Όσον αφορά την στρωµατοποίηση, φυσικά θα κυµαίνεται ανάλογα µε τις

κατακόρυφες µετακινήσεις των ζώων. Συνήθως η πυκνότητα των ζώων είναι

µεγαλύτερη στο χούµο από ότι στη στρωµνή και εµφανίζει µεγαλύτερες

εποχιακές διακυµάνσεις στη στρωµνή από ότι στα βαθύτερα στρώµατα

8) Οι δύο παράγοντες κλειδιά που καθορίζουν την δυναµική των πληθυσµών των

εδαφικών ζώων στα µεσογειακά οικοσυστήµατα είναι το περιεχόµενο του

εδάφους σε οργανική ουσία και σε διαθέσιµο νερό. Η οργανική ουσία του

εδάφους είναι υπεύθυνη για τις διαφορές στην κατανοµή των ειδών και στην

ποικιλότητά τους. Από την άλλη, το διαθέσιµο νερό είναι ο κυρίαρχος

παράγοντας που προωθεί τις αλλαγές στον πληθυσµό µιας ορισµένης θέσης

(αύξηση ή µείωση, κατακόρυφη µετακίνηση). Συνήθως η αύξηση της εδαφικής

υγρασίας ενεργοποιεί θετικά τους πληθυσµούς. Ο Vannier (1970) σε µια σειρά

µελετών της εδαφοπανίδας σε φυτά βελανιδιάς στη νότια Γαλλία κατάληξε στο

ότι τα ακάρεα και τα κολέµβολα είναι ανεξάρτητα της εδαφικής υγρασίας. Επίσης

κάνει τη διαπίστωση ότι µεγάλη σηµασία έχει το διαθέσιµο νερό και όχι το

συνολικό ποσό του νερού. Πιο συγκεκριµένα αναφέρει ότι τα ζώα επηρεάζονται

από την αποξήρανση του υποστρώµατος, από ένα σηµείο της υγρασίας και κάτω,

που είναι χαρακτηριστικό και σταθερό για κάθε είδος. Τα ζώα πέρα από το

σηµείο αυτό δεν µπορούν να νικήσουν τη δύναµη συγκράτησης που εξασκείται

από το ξηρό υλικό στο νερό. Πιο ευαίσθητα στην ελάττωση του διαθέσιµου

νερού παρουσιάζονται τα κολέµβολα σε σχέση µε τα ακάρεα.

1.5. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΟΠΑΝΙ∆ΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ

ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ

Παρά το µικρό τους µέγεθος και πολύ συχνά τη µη αισθητή παρουσία τους, τα ζώα της

εδαφοπανίδας έχουν εξίσου σηµαντικό ρόλο µε όλα τα άλλα µέλη που συµµετέχουν στη

ζωή και την ισορροπία ενός οικοσυστήµατος.

18

More magazines by this user
Similar magazines