Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος των γαιοσκωλήκων για τον αερισµό και τη δοµή του

εδάφους και γενικότερα για την γονιµότητά του. Επίσης, µε την δηµιουργία στοών κατά

την κίνησή του ο γαιοσκώληκας κατασκευάζει ένα κύκλωµα αποτελεσµατικής

αποστράγγισης του εδάφους. Παρόµοιες διεργασίες εκτελούν και τα µαλάκια, τα οποία,

µε την βλέννα που εκλύουν ορισµένα είδη, βοηθούν στην δηµιουργία κολλοειδών

συσσωµατωµάτων.

Ορισµένοι ζωικοί οργανισµοί έχουν την ιδιότητα να χαρακτηρίσουν µια περιοχή ή ένα

οικοσύστηµα. Έτσι έχουν οριστεί σαν οικολογικοί δείκτες οµάδες, ή υποοµάδες ζώων,

που, µέσω αναλογιών, πολλές φορές µπορούν να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση

ενός βιοτόπου σε γενικές γραµµές ή για ορισµένα χαρακτηριστικά του (έδαφος,

διαταραχές) ειδικότερα. Πολλά εδαφόβια µεσοαρθρόποδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν

σαν δείκτες και να συµµετέχουν στον χαρακτηρισµό της φυσικής κατάστασης ενός

οικοσυστήµατος.

Σαν δείκτες χρησιµοποιούνται συνήθως οργανισµοί που είναι στενόοικοι, δηλαδή

οργανισµοί µε µικρά διαστήµατα µεταξύ των ορίων αντοχής τους (στενόθερµοι,

στενόυγροι, στενόφωτοι, στενουαλοι, στενοφάγοι κ.ά.) πρέπει να σηµειωθεί ότι οι νεαρές

µορφές (αυγά, προνύµφες) έχουν συνήθως µικρότερα εύρη ανοχής για διάφορους λόγους

από τα ενήλικα άτοµα του είδους τους.

Σε πολλές µελέτες έχουν χρησιµοποιηθεί σαν δείκτες µερικά είδη ακάρεων (λόγος

Oribatei/Prostigmata, Oribatei/Trombidiformes, Cryptostigmata/Prostigmata) που

εκφράζουν το βαθµό ξηροφιλίας µιας περιοχής (Di Castri & Vitali Di Castri, 1981).

Επίσης αναφέρεται ότι η αναλογία Oribatei/Acaridae* προτείνεται σαν καλός δείκτης για

την µέτρηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στα µεσογειακά εδάφη της Χιλής. Σε

φυσικά οικοσυστήµατα, η αναλογία είναι περίπου 6 έως 7, ενώ µειώνεται σταδιακά όσο

αυξάνεται η ύπαρξη του ανθρώπινου παράγοντα στα εδάφη, για να φτάσει το 0,9 σε ξηρά

καλλιεργηµένα εδάφη και το 0,1 σε αρδευόµενες εκτάσεις.

*Πρόκειται για οικογένειες της τάξης των Cryptostigmata µε εδαφοβια είδη, που συµβάλλουν

στη γονιµότητα του εδάφους µε την αποσύνθεση τους. Επίσης τα Oribatei αφθovούν σε περιοχές

µε οργανική ουσία.

21

More magazines by this user