Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

επίδρασης της µόλυνσης, των αλλαγών στη δοµή του εδάφους και της επίδρασης των

καλλιεργητικών πρακτικών. Στα λιγότερο διαταραγµένα αγροοικοσυστήµατα οι

γαιοσκώληκες παρουσιάζουν αυξηµένη αφθονία και ποικιλότητα.

Οι οικολογικοί δείκτες δίνουν σαφέστατα µια πλευρά του συνόλου του οικοσυστήµατος

που εξετάζεται. Τα στοιχεία όµως που θα ολοκληρώσουν τη συνολική εικόνα του

βιοτόπου δεν µπορούν να βασίζονται µόνο στα είδη δείκτες που θα βρεθούν. Πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη όλοι οι αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες που συγκροτούν το

οικοσύστηµα, ώστε τα συµπεράσµατα να είναι έγκυρα και ασφαλή, αποφεύγοντας όσο

το δυνατόν συγκρίσεις και συσχετίσεις που δεν έχουν τις ίδιες βάσεις και παραµέτρους.

∆ιαφορετικά οδηγούµαστε σε εσφαλµένες εκτιµήσεις.

Πέρα όµως από τις παραπάνω λειτουργίες της εδαφοπανίδας σε ένα οικοσύστηµα και την

χρήση ορισµένων οµάδων της σαν δείκτες, σηµαντική είναι και η σχέση εξάρτησης και

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσει µε τα φυτά.

Το φυτικό περιβάλλον επιδρά στην δοµή του ζωικού πληθυσµού που ζει σε ένα βιότοπο.

Εκείνο όµως που καθορίζει τη δοµή και τη δυναµική της εδαφοπανίδας, δεν είναι τόσο η

ποικιλότητα των φυτικών ειδών, όσο η φυτοκάλυψή τους και πάνω από όλα η ποσότητα

και ποιότητα της στρωµνής. Σε αυτά τα συµπεράσµατα έχει καταλήξει ο Di Castri (1981)

µετά από έρευνα σε µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα

Εικόνα 1.4. Αριθµός ειδών των φυτών και των ζώων της εδαφοπανίδας σε συνάρτηση µε δύο γεωλογικά

υποστρώµατα και µε πέντε υψόµετρα στην Ιταλία. (Τροποποιηµένο από Di Castri, 1981)

23

More magazines by this user