Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Από την εικόνα 1.4 φαίνεται ότι ο αριθµός των ειδών των ζώων είναι µεγαλύτερος από

αυτόν των φυτών, ενώ φαίνεται ότι η εδαφική πανίδα δείχνει µεγαλύτερη πιστότητα ως

προς το γεωλογικό υπόστρωµα, απ' ότι η χλωρίδα.

Οι σχέσεις της εδαφοπανίδας και της χλωρίδας θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν

σχέσεις θηρευτή- λείας. Έτσι εκτός της κατανάλωσης των φυτών ως τροφής, επηρεάζουν

και µε άλλους τρόπους τον βαθµό παρουσίας ή απουσίας των ζώων ενός βιοτόπου.

Τα ζώα της εδαφοπανίδας τρέφονται από το µη ξυλώδες µέρος των φυτών, τους χυµούς

τους ή την αποσυντιθέµενη φυτική ουσία (σαπροφάγοι οργανισµοί), ενώ παράλληλα τα

φυτά προσφέρουν τόπους κατοικίας και θήρευσης. Σε περιπτώσεις δυσµενών καιρικών

συνθηκών πολλά ζώα µπορούν να βρουν καταφύγιο στα φυτά για να αντιµετωπίσουν την

ξηρασία (π. χ. σαλιγκάρια που βρίσκουν καταφύγω στα δέντρα το καλοκαίρι), ενώ τα

φυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και κατά την περίοδο της διάπαυσης. Σχετικές µε τα

παραπάνω είναι και οι κατακόρυφες µετακινήσεις των εδαφόβιων εντόµων που

πραγµατοποιούν ανάµεσα στη στρωµνή και τα βαθύτερα εδάφη, σαν απόκριση στις

αλλαγές υγρασίας του εδάφους, που ακολουθούν κατά τις περιόδους ξηρασίας-

βροχόπτωσης. Μελέτες που έχουν γίνει σε οικοσυστήµατα από τον Duelli (1997)

κατέληξαν στο πόρισµα ότι η βιοποικιλότητα του οικοσυστήµατος, εξαρτάται από την

ποκιλότητα των ενδιαιτηµάτων (habitats) και του τοπίου, καθώς και την δυναµική των

κοινωνιών.

Σαν συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι το γεγονός, ότι σε ένα ισορροπηµένο

οικοσύστηµα η χλωρίδα και η πανίδα, συµπεριλαµβανοµένης και της εδαφοπανίδας,

συντηρούν µε απλό τρόπο τις, όποιας µορφής και αποτελέσµατος, σχέσεις που οδηγούν

στην οµαλή και σταδιακή εξέλιξη και των δύο. Αντιθέτως όταν διαταραχθούν από

διάφορους παράγοντες, οι σχέσεις χλωρίδας και πανίδας, τότε το οικοσύστηµα χάνει την

ισορροπία του και επηρεάζεται αρνητικά.

1.5.1. Ποικιλότητα και εδαφοπανίδα στο δασικό οικοσύστηµα

Στα εύκρατα δάση µε τα φυλλοβόλα δέντρα, όπως στην περίπτωση της παρούσας

µελέτης, η εναλλαγή των εποχών σηµαδεύεται έντονα. Για να επιβιώσουν σ’ ένα τόσο

ευµετάβλητο περιβάλλον τα ζώα πρέπει να προσαρµοστούν, είτε ν’ ανέχονται, είτε ν’

αποφεύγουν τη δοκιµασία του χειµώνα. Για τα πιο δραστήρια ζώα, ιδιαίτερα τα πουλιά, η

24

More magazines by this user
Similar magazines