Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Η ποικιλότητα των ενδιαιτηµάτων (αριθµός τύπων βιοτόπων ανά µονάδα επιφάνειας).

Σύµφωνα µε τη θεωρία του µωσαϊκού τοπίου, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός τύπων

βιοτόπων σε µια περιοχή, τόσο ευρύτερο είναι το φάσµα της γενετικής δεξαµενής που

τροφοδοτεί την περιοχή αυτή. Κάθε τύπος βιοτόπου, συνεισφέρει στη συνολική

ποικιλότητα µε κάποιους εξειδικευµένους µηχανισµούς. Πολλοί οργανισµοί και µέλη της

εδαφοπανίδας χρειάζονται διαφορετικά ενδιαιτήµατα για την ανάπτυξη, την διατροφή, τη

διαχείµανση και την αναπαραγωγή τους. Είναι πιθανότερο εποµένως να βρουν τον

κατάλληλο συνδυασµό ενδιαιτηµάτων σε ένα µωσαϊκό τοπίο, παρά σε µια οµοιόµορφη

και οµοιογενή έκταση.

Ετερογένεια ενδιαιτηµάτων

Έχει παρατηρηθεί αύξηση της βιοποικιλότητας ανάλογη του αριθµού των τµηµάτων του

µωσαϊκού τοπίου, ακόµα και όταν ο αριθµός των βιοτύπων παραµένει ο ίδιος. Η

παρατήρηση αυτή οφείλεται στη δυναµική των µετακοινωνιών. Σαν µετακοινωνία ή

µεταπληθυσµό θεωρούµε πληθυσµούς που παρουσιάζουν ψηφιδωτή κατανοµή στο χώρο

(ευκρινείς συναθροίσεις). Οι κυριαρχίες των ειδών είναι λίγο πολύ διαφορετικές σε κάθε

κοµµάτι µωσαϊκού ακόµα και αν είναι ίδιου βιοτόπου. Αυτό οφείλεται στην διαφορετική

έκθεση των οργανισµών σε εισβολές θηρευτών, παρασιτοειδών ή παθογόνων

οργανισµών. Οι κενοί θώκοι, που είναι αποτέλεσµα τοπικών εξαφανίσεων, επιτρέπουν

την εποίκηση και εγκαθίδρυση νέων ειδών, έστω προσωρινά. Επιπλέον, µικρότερα αλλά

περισσότερα µωσαϊκά τµήµατα προσφέρουν περισσότερους οικοτόνους (το όρια

ανάµεσα σε δύο τύπους βιοτόπων). Πολλά είδη, όπως µυρµήγκια, µέλισσες, κολεόπτερα,

λεπιδόπτερα, είναι γνωστό ότι µεταπηδούν από ένα ενδιαίτηµα σε ένα άλλο κατά την

διάρκεια της ηµέρας, για αναζήτηση τροφής, ξεκούραση και αναπαραγωγή.

1.6. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Οι οργανισµοί µε τους οποίους θα ασχοληθούµε σε αυτή τη µελέτη, αποτελούν κυρίως

µέλη της εδαφόβιας µεσοπανίδας. Σαν µέλη της µεσοπανίδας χαρακτηρίζονται ζώα τα

οποία έχουν µέγεθος 0,2mm ως 1cm. Οι οµάδες στις οποίες θα αναφερθούµε είναι

κυρίως υποοµάδες που ανήκουν στα αρθρόποδα, όπως τα εδαφοβια έντοµα (απτερύγωτα

26

More magazines by this user