Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

διπλόποδα, αρκετές οικογένειες κολεοπτέρων, καθώς και ορισµένα έντοµα όπως οι

τερµίτες και τα µυρµήγκια (κοινωνικά έντοµα).

Μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στα µέλη της εδαφοπανίδας που παρουσιάζουν ιδιαίτερη

σηµασία για ένα βιότοπο, από το βλέµµα της µελέτης αυτής, ενώ η υπάρχουσα σχετική

βιβλιογραφία θα βοηθήσει και στον τελικό σχολιασµό των αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας

υπόψη τις περιοχές και τις περιόδους µελέτης.

1.6.1.1. Έντοµα

Τα έντοµα είναι ζώα µε πολλές σωµατικές υποδιαιρέσεις (µεταµερή), σχετικά σκληρό

σωµατικό περίβληµα και αρθρωτά άκρα. Το σώµα τους διακρίνεται σε κεφαλή θώρακα

και κοιλία.

Ο αριθµός των γνωστών ειδών εντόµων είναι δύσκολο να εκτιµηθεί αλλά σίγουρα είναι

µεγαλύτερος από το σύνολο των υπολοίπων ζωικών οργανισµών. Ο αριθµός των

εντόµων που έχουν περιγραφεί και ονοµαστεί, φτάνει τις 800.000, ενώ κάθε χρόνο

καταγράφονται µερικές χιλιάδες νέα είδη (Καπετανάκης, 1994).

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ήδη γνωστών εντόµων είναι φυτοφάγα (53%), ενώ

υπάρχουν και ζωοφάγα (28%) και σε µικρότερο ποσοστό σαπροφάγα (Τζανακάκης,

1995). Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου ορισµένα είδη σαπροφάγα, µπορεί να

προσβάλουν και ζωντανά φυτά, ενώ άλλα είδη, ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξής τους

είναι φυτοφάγα, σαπροφάγα ή σαρκοφάγα.

Η προσαρµοστικότητά τους είναι από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά τους, σχετικά

µε την οικολογία τους και την ικανότητά τους να βρίσκονται σε ποικίλους τύπους

ενδιαιτηµάτων.

1.6.1.1.1. ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Coleoptera)

Η τάξη των κολεοπτέρων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες και πολυπληθέστερες

κατηγορίες εντόµων (περισσότερα από 300,000 είδη). Παρά την ικανότητά τους να

βρίσκονται παντού όπως όλα τα έντοµα, δύσκολα γίνονται αντιληπτά, εξαιτίας των

κρυπτικών τους συνηθειών. Οι τροφικές τους συνήθειες καλύπτουν και αυτές µεγάλη

ποικιλία. Είναι σχεδόν αδύνατο να κατονοµάσει κανείς κάποια πηγή ενέργειας στα

χερσαία οικοσυστήµατα που να µην εκµεταλλεύονται τα κολεόπτερα. Πολλά κολεόπτερα

28

More magazines by this user