Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

είναι αρπακτικά άλλων εντόµων και γενικότερα αρθροπόδων και έτσι είναι ωφέλιµα,

όταν βέβαια η λεία τους είναι κοκκοειδή, ακάρεα, και γενικότερα οµάδες που αποτελούν

φυτοπαράσιτα οικονοµικής σηµασίας.

1.6.1.1.2. ΚΟΛΛΕΜΒΟΛΑ (Τάξη Collembola)

Τα κολλέµβολα αποτελούν µια τάξη των Αρθροπόδων µε άτοµα µικρού µεγέθους µέχρι

5mm. Συγκριτικά µε τους υπόλοιπους αντιπροσώπους της εδαφόβιας µεσοπανίδας είναι

µικροσκοπικά ζώα, για την συλλογή των οποίων οι παγίδες εδάφους δεν είναι

ενδεδειγµένες. Παρ' όλα αυτά η καταµέτρηση τους θεωρείται αναγκαία εφόσον τα

κολλέµβολα αποτελούν καλό δείκτη για την ύπαρξη οργανικής ουσίας στο έδαφος. Όσον

αφορά τις βιοτοπικές προτιµήσεις τους, τα κολλέµβολα βρίσκονται στα επιφανειακά

εδαφικά στρώµατα ή κάτω από φύλλα σε υγρές κυρίως περιοχές. Τρέφονται µε

σηπόµενη φυτική ουσία αλλά υπάρχουν και φυτοφάγα είδη που προσβάλουν νεαρά

φυτάρια.

1.6.1.1.3. ∆ΙΚΤΥΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Dictyoptera)

Στην τάξη των ∆ικτυόπτερων περιλαµβάνονται γύρω στα 6000 είδη που έχουν µέτριο ως

µεγάλο µέγεθος µε εδαφόβιους κυρίως αντιπροσώπους. ∆ιαχωρίζονται σε δύο υποτάξεις

µε διαφορετικά οικολογικά δεδοµένα:

Α. Υποτάξη Blattodea. Σε αυτήν ανήκουν οι κατσαρίδες. Είναι γνωστή η υγειονοµική

σηµασία εκείνων των ειδών, που διαβιούν σε ανθρώπινες κατοικίες και υπονόµους.

Τρέφονται µε ανθρώπινη τροφή ή αποσυντιθέµενη οργανική ύλη. Φαίνεται να

βρίσκονται παρούσες σε κάθε δυνατό βιότοπο.

Β. Υποτάξη Mantodea. Σε αυτήν ανήκουν οι µάντιδες (αλογάκια της Παναγίας), που

διαβιούν κυρίως ως αρπακτικά εντόµων και άλλων αρθροπόδων.

1.6.1.1.4. ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Hymenoptera)

Τα Υµενόπτερα αποτελούν µια από τις πιο πολυπληθείς τάξεις εντόµων, µε 110.000 είδη.

Σε αυτά περιλαµβάνονται οι µέλισσες, οι σφήκες, τα µυρµήγκια που συλλέχθηκαν σε

29

More magazines by this user