Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

µεγάλους αριθµούς, αλλά και ευρισκόµενα σε συναθροίσεις. Υπάρχει πληθώρα ειδών

µυρµηγκιών µε αποτέλεσµα να διαβιούν σε µεγάλης ποικιλότητας βιοτόπους. Η τροφή

τους συνίσταται κυρίως σε σπόρους ή τµήµατα φυτών, ενώ αναφέρονται και εντοµοφάγα

είδη. ∆ιάφορα είδη µυρµηγκιών, µε τον βαθµό παρουσίας τους, µπορούν να

χαρακτηρίσουν ένα βιότοπο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα Υµενόπτερα, πρόκειται κυρίως για έντοµα που πετούν και

επιτελούν ουσιαστικό ρόλο στην επικονίαση των φυτών, ενώ συλλέχθηκαν στις παγίδες

εδάφους είτε επειδή ξεγελάστηκαν από την αντανάκλαση της επιφάνειας του υγρού, κατά

την αναζήτηση τους για νερό, είτε παρασυρµένα από τον άνεµο.

1.6.1.1.5. ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ (Τάξη Orthoptera)

Τα ορθόπτερα είναι µια τάξη εντόµων γνωστή για τα σµήνη των ακριδών που

συγκεντρώνονται και καταστρέφουν καλλιεργηµένες εκτάσεις, κυρίως µε αγρωστώδη.

Πρόκειται για έντοµα, µε µεσαίο ως µεγάλο µέγεθος, που αριθµούν περί τα 20.000 είδη

µε κυριότερους εκπροσώπους τις ακρίδες και τους γρύλους.

Όσον αφορά τις ακρίδες (οικογένεια Αcrididae), είναι έντοµα που ζουν κυρίως στο

έδαφος, ενώ υπάρχουν και δενδρόβιες µορφές. Οι νύµφες των ακρίδων είναι εδαφόβιες.

Τα µέλη της οικογένειας είναι από φυτοφάγα ως παµφάγα, ενώ αναφέρονται και

σαρκοφάγα είδη (κυρίως στην οικογένεια Tettigoniidae), που τρέφονται µε άλλα έντοµα

και ειδικότερα άλλες ακρίδες.

Οι γρύλοι ( οικογένεια Gryllidae), διαβιούν στους αγρούς στο έδαφος ή και κάτω από

πέτρες. Είναι κυρίως νυκτόβια και φυτοφάγα έντοµα, ενώ πολλά από αυτά µετά την

εκκόλαψή τους καταφεύγουν κατά το φθινόπωρο στις βάσεις των θάµνων για την

διαχείµασή τους.

1.6.1.1.6. ΘΥΣΑΝΟΥΡΑ (Τάξη Thysanura)

Στην τάξη των Θυσάνουρων περιλαµβάνονται περίπου 500 είδη. Είναι ευρέως

διαδεδοµένη τάξη εντόµων µε πολλά από αυτά να συναντώνται στα σπίτια σαν

σαπροφάγοι οργανισµοί σε κουζίνες, αποθήκες τροφίµων και βιβλιοθήκες.

Σύµφωνα µε τον Di Castri (1981) είναι µια σηµαντική οµάδα ξηροφιλικών εντόµων που

µπορούν να χαρακτηρίσουν την ξηρότητα µιας περιοχής. Στους αγρούς διαβιούν σε

30

More magazines by this user
Similar magazines